ТОП 10:

Инфопедия — категория Физика: 7 Страница

Материала по категории - Физика на сайте Инфопедия всего: 1806 страниц.

Физика - 7 Страница

Вільні осі обертання. Гіроскопи Пружні властивості реальних тіл. Енергія пружної деформації. Пружний гістерезис Застосування законів збереження до руху тіл у центральному гравітаційному полі Рівняння Бернуллі. Реакція рідини, що витікає Рух в'язкої рідини. В'язкість. Формуле Пуйэейля Піднімальна сипа крила літака Взаємозв'язок маси і енергії Закон збереження маси, енергії та імпульсу Тема: «Математичний та фізичний маятник» Тема: «Додавання коливань одного напрямку, биття» Енергія хвильового руху. Потік енергії. Вектор Умова. Інтерференція хвиль. Тема: «Стоячі хвилі. Принцип Гюйгенса. Дифракція хвиль» Знати: закони і формули: основне рівняння МКТ газу. Рівняння Мендєлєєва- Клапейрона, зв'язок параметрів стану газу в ізопроцесах, закон Гука. Неоднозначність визначення потенціалу Тема: «Провідники в електричному полі. Електрична ємність. Конденсатори» Електричний опір ізоляції конденсатора Електричний струм. Рівняння неперервності. Закон Ома. Опір провідників» Електропровідність твердих тіл. Явище надпровідності Метали, діелектрики, напівпровідники. Електропровідність напівпровідників» Електричні явища в контактах. Робота виходу електрона із металу. Контактна різниця потенціалів. Напівпровідникові діоди і тріоди. Термоелектричний струм» Історія відкриття рідких кристалів Тема: «Електрорушійна сила індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея і правило Ленца.» Автоколивальні системи. Тріод і транзистор у колах генераторів незатухаючих коливань. Інтерференція двох плоских хвиль Дифракція світла. Принцип Гюйгенса -Френеля. Дифракційні явища. Поляризація світла. Методи одержання поляризації світла» Тема: «Досліди Боте- Вавілова. Тиск світла. Досліди Лєбедєва» Положення на шкалі електромагнітних хвиль Ядерні реакції у житті людини:Атомна бомба Перелік рисунків і таблиць звіту з даної роботи Вивчення теплового випромінювання Хвильові властивості частинок Вивчення природної радіоактивності Дослідження спектральної чутливості Отбор керна и шлама (отборные устройства, объемы, интервалы отбора, герметизация. Виды и назначение исследований кернового материала в лабораторных условиях. Петрофизическое обеспечение интерпретации материалов ГИС и подсчета запасов УВ. Парные связи: «керн-керн», «ГИС-керн», «ГИС-ГДИ», «ГИС-ГИС» Исследование гран. состава г.п. седиментационным методом ( формула стокса, лабораторное оборудование, методика, выражение результата.) Вопрос 12. Коэффициенты открытой, эффективной, динамической пористости. Капиллярные методы изучения структуры порового пространства. Уравнение Лапласа определение фильтрационных свойств и лаб.оборудование, используемое для этих целей. Стационарная и нестационарная фильтрация Закономірності в атомних спектрах. Досліди по розсіянню a-часток, ядерна модель атома. Еліптичні орбіти в атомі водню і їх квантування Принцип відповідності. Переваги і недоліки теорії Бора. Рішення рівняння (1.81) має вигляд Теплове випромінювання та його особливості. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла Розподіл енергії в спектрів випромінювання абсолютно БИОФИЗИКА МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ Молекулярный механизм мышечного сокращения Виды сокращений скелетной мышцы Тема 1. Механічні й електромагнітні коливання Гармонічні коливання і їх характеристики Гармонічний осцилятор. Пружинний, фізичний і математич-ний маятники Вільні гармонічні коливання у коливальному контурі Додавання гармонічних коливань однакового напрямку і однакової частоти. Биття Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування Амплітуда і фаза вимушених коливань (механічних і електромагнітних). Резонанс. Резонансні криві. Параметричний резонанс Хвильові процеси. Поздовжні і поперечні хвилі Рівняння біжучої хвилі. Фазова швидкість. Сферична хвиля Одновимірне хвильове рівняння. Швидкість поширення хвиль Принцип суперпозиції хвиль. Групова швидкість Природа електромагнітних хвиль Хвильові рівняння електромагнітних хвиль Принцип накладання двох хвиль. Інтенсивність. Поняття когерентності хвиль Інтерференція світла в тонких плівках. Кільця Ньютона Метод зон Френеля. Дифракція Фраунгофера на круглому отворі Дифракція Фраунгофера на щілині Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки Природне і поляризоване світло Поляризація світла при відбиванні. Закони Брюстера й Малюса Подвійне променезаломлення. Звичайний і незвичайний промені. Призма Ніколя Штучна оптична анізотропія. Обертання площини поляризації Теплове випромінювання і його характеристики Закони Стефана-Больцмана й Віна Зовнішній фотоефект. Ефект Комптона Здавлення головних бронхів збільшеними біфуркаційними лімфатичними вузлами при туберкульозі. Вияснити скарги на момент розпитування. Вивчення симетричності участі обох половин грудної клітини в акті дихання, частоти, глибини дихання, ритм дихання. При наявності в’язкого густого ексудату в дрібних бронхах. Оцінки участі додаткових дихальних м’язів в акті дихання. Паравертебрально до рівня ІІІ-IV грудних хребців. Тканина менш щільна і маса її більша. Прискорення дихання більше 20 на хвилину. Графік прийому заліків з фізики Механічний рух – зміна відносного положення тіл у просторі. Закон збереження і перетворення механічної енергії Классификация (степень) выпускника Распределение расчетно-графических работ (РГР) Электромагнитные колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. Электрический заряд.Плотность заряда.Закон Кулона. Электроемкость. Конденсаторы. Закон Ома и Джоуля – Ленца в интегральной и дифференциальной форме. Закон Био – Савара – Лапласа. Способы наблюдения интерференции. Поляризованный и естественный свет. Д.А. Антипин, Н.И. Волокитина, А.Е. Лукин, Т.Н. Михайлусова, Динамика материальной точки и поступательное движение Тяготение. Элементы теории поля. Электрическое поле в вакууме и веществе Взаимодействие электромагнитных волн Основы молекулярно-кинетической теории газов Диэлектрическая проницаемость веществ Исследование системы дыхания Исследование системы мочеотделения ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. И расчета кинематических величин Измерение кинематических характеристик Измерение момента инерции маятника Электричество. Волновая оптика Системы электроизмерительных приборов Многопредельные электроизмерительные приборы Изучение электрического поля между цилиндром и проводящей плоскостью Определение сопротивления провода по схеме (II)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.025 с.)