Есе кемиді(резонанс жиілігі)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Есе кемиді(резонанс жиілігі)Есе кемиді (орын ауыс. жылд.)

М

3: 9 есе кемиді (газ.қыс)

3: 9 есе кемиді(әсер күші)

F/3

3: (баст. Темп)

3:√3 есе артады(маг.эн.өр/ток күші)

3:√3 есе арту к/к

3:√3есе көбейеді(газд.абс.темп)

Н

3:1,5 есе артады(ток күші/кернеу өзг)

3:18*1023

3:2 есе кемиді(резо-қ жиілігі)

М

КДж

MV

3:2mv2

3:3 есе артады(арақаш азайса/пот)

3:3 есе артады(өріс потенц)

Есе кемиді(конд эн)

3:3 есе ұтылыс береді

3:3 м/с2(уақыт.үдеуі)

3:3есе азаяды(газ қысымы)

Есе азаяды(егер газ мол.конц.)

Есе артады(Білеуше)

Есе артады(Ид.газ)

Есе артады(кин.эн)

3:3есе кемиді(жылу мөлшері)

3:3есе кемиді(кед.арт/жылу мөлш)

3:3есе кемиді(маг.ағыны артса/ЭҚК)

3:3есе ұлғай(егер моп.конц )

3:3есе ұлғаяды(Қысым)

3:5м/с2

3:5м/с2

3:6 есе арту к/к(үлкейту)

3:67%(ПӘК)

М

3:9 есе азаяды(әрқай масса)

Есе артады

3:9 есе кемиді(қаш.арттырса/кернеулігі)

3:9есе кемиді(арақаш еселенсе/тарт күші)

3:9есе кемиді(әсерлесу күші)

3:mө2

3• ≈ 27кДж

3• 0 Н

3• 18·1023

3• 22,5м

3• 3 есе азаяды (газ қысым)

3• 3 есе арт (идеал газ)

3• 3 есе арт (кин. энер)

3• 3 есе ұлғаяды (қысым)

3• 5 м/с2

3• 6 есе арт к/к (үлкейту)

3• 67 %.

3• 9 есе аз. (әрқай. мас.)3кемі*9есе кем.(газқысы)

3• 9 есе артады.

3•√3 есе көб. керек.

3•√3есе арт керек.

3•2mυ2

3•3 есе арт.(Білеуше…)

3•6 м

3•9 есе кем.(әсер.күш)

30: 4 м/с²

30:10-7с

МГц

30:2 есеұтыс алады

30:300

М/с

30:4м/с2

С

30:болады,пласт.мат,жарық..

30:күштен 2 есе алады

30:Пластина мат.ж/е жарық сәуле

30:Пластина...түсуіне байлан

М;60м

30• 10-7 с.

30• болады, пласт. мат. ж/е жарық….

30•пластина …жарық….

Мкс

300• 1 мкс

3000266710•0,15 мН.

МН

МН

М/с, 17,5м/с

К

30009001:өзгермейді

Дж

М;17,

300102:1,4сағ

Кг

3001051329103831: 1 кг.

См

Вт

Кг

Вт.

С.

300200:1,6*10-17Дж

Дж

300200• 1,6∙10-17Дж

30020200*5с

С

300205*75см

Мин

Мм

300280: 30%; 400K

К.

КВ/м

КВ.

30030: 9000 н*м

С

30030•10 с

Мкс

300413831: 10 кдж

300413831: 10кДж

30046* 450 Н

Тл

К

3008•324 К

Дж

КВт

М/с

30100830087....: м/с

М;8,7м

30102*45м

С.

М/с

М

30102:30м/с (жерге құл.жылд)

30102:5м/с2

30102:һ=V2/2g=45

30102• 5 м/с2

30102•15м/с

30102•6с

301161019:2*105

30116101966210:4,1* 10 – 7м

М

3015*60 º

301710102:51%

30180147*arcsin 0,408

Ом; 6Ом

30183•40 Ом; 60 Ом

30183•6 Ом; 4 Ом

Дж

3020: 100º

3020:20%

30200:≈154 кПа

Тл

См

3022102*64Дж

С

КДж

303*7ат

Гц

Дж

Атм

303• 0,1 Гц

М

303108:107 Гц

303108•10 МГц

3036:1,2

303612• 1,2

303804200:≈ 23,7°С

Дж

М

Дж

КДж

304102•40 м.

МДж

М

Дж

305*150 Дж

В/м

306• 600 H/Кл

306• 600 В/м

3060:1/√3

Кдж

3060102*62,5

30610146..•13,2·1014 Гц.

30610146631034161019: 13,2*1014 Гц.

3061910922•600 Н/ Кл.

Кг

3090015102:42%

31*-х+3/2х2+С

М

31: Z=1, N=2 (Z протон және N нейтрондар саны)

Ом

31010:3*1010 Дж

Н

М/с

М

31022:≈1,59 айн/с

310221..• 0,2 А

МПа

310276..• 220 нм

Нм

310415902..• 0,05 м

31046* 7,5 мДж

В

31059103• 3·102 В

3106109109..*2,7·106Н/Кл

31070015:5*108Н/Кл

3107107:2*107Дж-ге аз

310743101466310343108: 3,8*10-19Дж

31075107• 2 107 Дж-ге аз

3108:2,56*10-9Н

31081610199109221:2,56*10-9 Н

310821024107102:1,35*10-2Н

3109:ε=hc/λ=6.6*10-17Дж

310910922•10-3 Н.

31096610343108: Е= 6,6*10-17 Дж.

Дж

В/м

3121034103244103: 1-СО2, 2-О2, 3-Не.

Кг

313:v=nV/NA

314105221…•ε = 0,005 немесе 0,5%.

314105221011: ε=0,005не 0,5٪

315* 0,45 Нм

315*2см

315:Wp=37.5Дж

315105910922●1,5·10-8 Кл.

См

См

М/с

31675:1,4*103 Дж

31711102: ≈26,2м/с2

31711102:26,2м/с2

М/с2

В

32*6 есе өседі (газ қысы)

32*9м/с

32: .

Есе кемиді.

Есе кемиді

32:31Н

32:6есе кемиді(сыйымдылық)

32:6есе өседі(қысым)

32:6кг*м/с

32:8*10-19Кл

Дж

М/с

32:9м/с(жыл.өз)

Молекула конц

32• 6 есе артады.

32• молекул. конс-сы.

32•6 есе кемиді.

32•6 кг∙м/с.

32•9 Дж.

32•9 м/с.

Дж

320:2*1015

320• 0,3 Дж

3202*0,7Вт

320270102*75,5т

Т

Т

М/с

3203102• 39 м/с.

Мм.

М/с

3210132..• 182 Н/Кл

КН

Н/Кл

321017•ε=200 эВ

32101928101966..*0,3мкм

Мкм

Мкм

32101928810196.... : 1,4*106 Кл

Дж

32102•8 м/с.

3210360210…•5,3·10-26кг

3210878• 4000 м.

321161:2*105

Ом

32161019*8·10-19 Кл

322: .

322:V=-12м/с,S=-12м

Дж

См

Дж

NэВ

3240 : 6кг/м3

См

В ;240 В

324017:ε=200 эВ

М

Н

3264103…•1,4∙106 Кл.

32641031610192...:1,4*106 Кл

3264103161019296021023:1,4*106

Дж

33*9

33:

33:1/3

Есе кемиді

Есе аз

Есе кемиді (егер молек.конц)

Атам эл.бейтарап

33:Ек1к2=3

33:Ек2/Ек1=3

33• 2 есе кемиді

33• 3 есе аз

33• Ек1/Ек2=3

3301*1 кг

330209: 30º

Н

33028003102•72 Н.

3310196621034:5*1014Гц

Дж

33102741042510:1,45*1026м-3

331085102:5*10-3

3310851028 * 5·10-3 м

3310851028: 5*10-3 м.

3311036...•4,5·1014 Гц.

33110366621034:4,5*1014Гц

332033106:5*104 с

332090010003102*0,67

334340 : (85÷1030)Гц

334340*(85=1030)Гц

3344:5м/с2

3359220012351036102311161019: 8,3*1013Дж

Мкм

Мкм

Мкм

33We/Wm*1/3

Дж.

34: 3

34: 2,4*10-5Дж

Вб

Дж

Км

Км

34:СДС=1/4

34• 2,4∙10-5

34• 3

34•6 rv

340: 700

340: =27кДж

340: 424

340• ≈ 27 кДж

340040* 0,0014 Ом

34010* 34 Гц

Дж

Есе артады

3403• 120 Дж

Н

М

Дж

М

М

Дж-ге кемиді

М

34102•120 Дж.

34102•120 Дж-ге кемиді.

3420: 80ºС

С

35*70º

35*х=3+5t

35: 350

Кдж

М

35:700

35:Ер1р2

35• -3 м

350:35٪

350• 35%

Вт

Дж

А/с

35105●30 А/с.

С

351054:3,5*10-5Кл

351054• 0,5 с

Н

3545311…• 3,67∙10-7

35453116101960:3,67*10-7 кг/кл

М

МкДж

Мкдж

Мкдж

36*50Н/м

С

М/с

Н/м

36:6RЖ

36• 0,5 с

36•2 м/с2

М/с

360210231:18,06*1023

3607102•≈ 7 м.

361: 50кДж (кинетикалық энергиясы)

Кдж

361:6

КВт

361000:5*104 Дж

КДж

361000•5∙104Дж

3610146631034161019: 1,2*1014 Гц

3610146631034161019:13,2·1014Гц

3610231:18*1023

36108•0,05.

36108102:0,05

А

М

3616:92%

3616102*=94%

362 * 4 Н

М/с

М;40м

362101941076..1,35·10-19Дж

3621019410766210343108:1,35*10-19Дж

364* 14 м/с

М ; 2,5с

М/с;5м/с

3654:49,5км/сағ

36542*25 м/с

365460:3,75

366:6

Км

367210•13,4 км

С

37* 4 м/с с

37102• 4 м/с2.

В

37466210341161019:3,32*10-7 м

В

380250500•0,26 м/с2

3807*0,045м3

381026:4,2*109 кг

38410190*5,2·10-7 м

38410196621034:5,2*10-20 м

384101966210343108:5,2*10-7 м

3903•3√2υ.

39030016104:0,23;≈14 кВт

39034522:3√2υ

В;0,1Ом

М

39224:3

392246510319103 : 3

Ом

М;73,5м;83,3м

3есе*2есе электр Резона

Есе артады. (тeрб.периоды)

4 есе азайтқанда, массасы: 16 есе кемиді.

4(тербеліс период):2 есе артады

4* 40 м/с

4*80м

4*к/4,έ=4*4W

4:

С.

Есе артады (тербеліс периоды)

W

М

Г

4: 12м (дененің орын ауыстыруы

4: 16 есе азаяды.(Кулондық ө әс күші)

Есе артады (абс. темп.)

4: 16 есе артады (конд энерг)

4: 16 есе артады(Ток күші; жылу мөлш)

4: 16 есе артады(Ток күшіартса; маг өріс эн)

Есе артады(терь. пер)

М

4: 2есе (жылд. өзг.)

4: 2есе артады (элек. терб-ң пери)

4: 4 есе артады (Индук. артса ;маг өріс эн)

М

4: q/п I0 a

4: t/4 (қанша уақытта сырғанап түсетінін анықта)

4: ν=0,25Гц

4: π/2 (фазалар ай-сы)

4: Ер1р2

4: С1=1/4С2

4: Т2=2T1

4:0

С

R

4:1,25г(қою.керек.анық)

4:1/2

М(орын ауыстыруы)

Есе кем (модуль)

Есе аз (кулон )

4:16 есе кемиді (радиоак сәуле)

4:16 есе азаяды (Арақаш.көб;кулон күші)

Есе артады(конд. эн)

Есе артады(контурд.ток)

4:16 есе артады(Маг. өр-ң энер)

4:16 есе артады(магнит өрс.эн)

Есе артады(электр кедер)

Есе кемиді (массасы)

4:16 есе кемиді (радоактив.сәуле)

4:16 есе кемиді(нүкт.заряд.эл.өр.кернеу)

4:16 есе кемиді(радиация.актив)

Есе кемиді(тежелу жолы)

4:16есе артады(магнит өрісі)

Есе кемиді(радиус активтілігі)

4:2 есе азайған(магнит.өр.эн.ток.күші)

4:2 есе азайған(ток күші)

4:2 есе артады(амплитуда)

Есе артады(тербел.конт)

4:2 есе артады(толқын ұзынд)

4:2 есе кемиді((Маг. өр-ң энер; ток күші)

Есе кемиді(жиілік)

4:-2690С

Есе

М/с

Есе азайту керек (конт.идук-гін)

Есе артады (тербелмелі)

Есе артады(зат масс)

4:4 есе артады(Маг. өр-ң энер)

4:4 есе артады(масса)

Есе арту к/к (контур)

4:4 есе кемиді(массасы;ракт.рад)

4:k/4(серіппе қатандығы)

4:V = 0/8t; 64м

4:V=0,8t;6,4 м

4:V=-топтын элементі

4:π/2

К/4

4• 16 есе аз (кулондық)

4• 16 есе арт (магн өріс)

4• 16 есе кем (модулі)

4• 16 есе кемиді(радиоактивті..)

4• 2 есе арт (амплитуда)

4• 2 есе арт (тербелмелі)

4• 2 есе артты.

4• 2 есе кем (жиілік)

4• 2t.

4• 2есе арт (кем-де жиілік)

4• 4 есе арт к/к (к онтур)

4• 4 есе артты (масса)

4• 8 м.

4• Ep < EK

4• V- топтың элементі

4• v=0,25 Гц

4• π/2

4• С1=1/4 С2

4•0,25 с.

4•1,25 r

4•16 есе арт (Электрлік кедергі)

4•2 есе арт (толқын ұз)

4•20 м

4•4 есе артады (Тербелмелі )

4•υ=0,8t; 64 м.

В.

40:1/12π Гц

Есе

М/сек

К

М/с

40:20х2

См

40• 1/12π Гц

40• q0 =-4q зарядты q зарядынан а

40•20 м/с.

40•80 см

400* 4120 кПа

Дж

400:400кдж қабырға мен төбеге

М; 0

400•205 К

4000003108*=1,3с

40001:≈1,6мкф

Км

40004: 10-3 Ф.

Дж.

40004•10-3Ф

М/с

КН.

40006:67%

М

М

Дж

Есеге артады

400100:36%-ға кемиді

М/с

М/с

40015*360Н/м

Н/м

400200*5·10-4м

4002004002: 16кН; 5 см2.

4002004002:5*10-4м2

Тл

400205001*60°

М

М

Дж

М/с

4002161:86,4*108Дж

Дж

КН

КН

Н/м

Дж

Мгц

Н/м

См

Есе

В

40040•10 В

М

Ом

Кг

4005*0,5Дж

М/с

М/с

М

400500300•1200 м; 620 м

КН

40056073..:36км/сағ

400600:60%

М/с

МДж

4008:104Н/м

Кдж

Км;500км

НКл

М/с

ПФ

Дж.

Дж

М

40101212*180/14

М,14с

С,180м

М

М/с

40102: 20м/с (дөнес көпір)

40102:4π с

М

40102•0,4 π с. (жіп)

40102•4 π с.

40120*48Дж

Есе кемиді

4012010*2есе кемиді

Есе кемиді

Дж

См

КВт

402*120см

402*80Дж

См

402: 4

В

См

См

402•0,8 В

402•3120см

4020 * Неондікі

4020*Ane=2AAr

4020: АNE=2Ar

Н

4020:АNe=2AAr

4020020100:330С

4020310502:80

Дж

Н

Тл

М

См

4025105*1·105Дж

Дж

А

404* 5 м/с с

Кг.

404: 5 м/с²

404:1,6Н*м

Кг

404• 10 кг

404•1,6 Н∙м

Дж

40401:2 тәулік

40401•2тәулік

К

Ом

405* 100 Дж: 100 Дж

405*0,5Дж

405: 120

В

Дж; 100 Дж

Дж

Кг

Т

Дж

40630166310343..1,3·1017

40630166310343108:1,3*1017

Км; 50км

Км (вертолет)

409030•70 км, 50км

Есе азаяды.

М

Есе азаяды

Есе азаяды(фотоэл.саны)

Есе артады

410* 2,5·10-9 Кл

H/м

410:2,5*10-9кл

410:40 Н\м

4100:1,25*103дж

В

Вб

4100•1,25∙103Дж

4100•Вб.

41004831•1,25∙106Дж

410048331:1,25*106Дж

410050120331:34*103 с

41010*U=4·1010:А=0

41010:ΔƯ=4*1010Дж;А=0

4102*80м

4102:0,04πс

М/с

Ом

410210440*0,05Гн

41022:4

4102627107:1,48*1019кг

410312• 330 м/с

Кг

41035001503463831: 5 кг.

41035001503463831: ≈ 5 кг.

4103666210343.*552Нм

4105320: 4,81 кг/м³

Артады

41081181…• 8

4108118102910922: 8

4109102001:0

М

41161019*2,5·1019

412*1/2

412*R=3Ом

Дж.

А

412•4 есе кемиді.

Кг

М

41234: 1

М

М

М

4125022003350450: 50 Н, оңға.

413:0,5м/с2

М

М/с

М

4151200*3м

Нс

4161019911031*8,9нс

В

Суда

42*0,5м/с2

42*1Н/Кл

42*2В

42:

42: кемиді.

Н/Кл.

Дж.

42: есе кемиді

42: 16 есе артады (Цен тар үдеу)

Дж

М

42: x=0.004 sinπt

Гн

Дж

Н/кл

Вб

42:Р=P0

42:Х=0.04sinπt

42•16 Дж.

42•4 м.

42•4 м/с.

42•8 Вб

H.

Гн

420:тең үдемелі 0,5 м/с2 үдеумен

420•0,2 Н.

Кдж

В

420204:1

4212: .

А

4212:Е1=8Е2

Моль

М/с;5с

Дж

МэВ

423293•≈ 30 %

МДж

А

Дж

Кг

425020035050:50Н,оңға

426* 8

426:8м/с2

4260102*р=840Н

Дж

Л

Дж

43*50м/с

43*5м

М/с.

М

Дж

Дж

М

43:Х0=4м Vx=-3м/с

43•24 Дж

Н

4310:ε=443101431076631034: 3,8*10-19 Дж

4310•ε=4

431014310766..3,8·1019Дж

4310143107663....: 3,8*10-19 Дж

431014310766310343108:3,8*10-19Дж

4310910922:ε=4

4320:ε=2

4320910922:2

4320910922•ε = 2.

А

В.

В

Вт

44: 2есе көб(серіппе)

44:2 есе артады(серіппенің деформациясы)

44:2 есе көбейеді(серіп.деформ)

44:4м/с2

44• 8 Ом.

44•16 В.

44•2 есе көб. (серіппе)

4405:2200

С

44102*96,8м

М

44104: с=20мкФ

44104220: C=20 мкФ.

442: 2В

442:6*1023

442244103: 6*1023

44224410360210231: 6*1023

443:4*104кг*м/с;6*104кг*м/с

4431854•4·104 кг·м/с;6·104 кг·м/с.

4441014* 110 В

4455:10м/с2

448121101308:00С

448121105: -3ºС

450:4*10-2дж

45000325..:11,25*106кВт

4501000116…•1,8·1015Гц

450100011610:1,8*1015 Гц

450100011610199110316631034:1,8*1015Гц

450100011610199611031:1,8*1015 Гц

45010011610... : 1,8*1015Гц

Н

Кг

Кг

4504241361015: 2,8эВ А >Е байқалады

4504241361015•Е ≈ 2,8 эВ.А>Е байқалмайды.

45042413610153108:E≈2.8эВ A>E,байқалмайды

45044741361015: Е=2,8 эв фотоэффект байқалмайды

451020* 1,7 мкФ

МкФ

451020761019663..*2,5·107м

45102076101966310343108: 3,5*10-7 м

45102076101966310343108: 2,5*10-7м

451020761019663343108:2,5*10-7

М

451510*=1,5кПа

Па

А

4515145232*1,5В

Кг

451520310450707*16,7кг

В

С

М/с

Км

45300:0,15м2

4533183305454507*1,4

М.

М

455911031•4∙106 м/с

4559110311610..:4*106 м/с

См

Ом

460:4с ж/е0,25с-1

462013042000: 880 Дж/кг 0С.

462134200*=880Дж

462134200: 880 Дж/кг0С

4751014•(7,5 4)∙10-7 м

47510143108:(7,5÷4)*10-7 м

С

48: 2 есе кемиді (қозғ. жылд.)

С

48: 1250 кН/м.

Гц

48:2 есе кемиді(орб.бойымен.қозғ.жылд)

48:4м/с2

КН/м

48:q1=-2q ж/е q2=-2q

48•0,5 с

48•2 Гц

48•4 м/с2

4810111161..:3000

4810111161019102*3000

482: q1=-2q,q2=-2q, q3=-2q

49:1/12πГц

49:t=1с

490:1/12π Гц

Ом

49025982*10м

М;Ом

С

49102•Т=4,4 с

4910982*245м, 0 м

Нм

491161019310866..*=253Нм

49116101931086631034:≈ 253 Нм

4921033*2·103кг/м3

П

4998• 1 с.

4998• 5кг

Кг

4n* 40 м

4дптр*0,25 м

5* 50 м/с

5*5есе азаяды(кон.энер.)

5*а=-5π2 соsπt

5:

М.

М.

А.

М

5: 12,5 м/с (дененің орташа жылдамдығы)

5: 5 есе артады (газ-ң тем-сы)

5: 5 есе артады (инд. кед)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.143 с.)