ТОП 10:

Инфопедия — категория Математика: 5 Страница

Материала по категории - Математика на сайте Инфопедия всего: 6565 страниц.

Математика - 5 Страница

Раздел 1. Введение в математический анализ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДКР и ДЗ Какие матрицы можно умножать? Правило нахождения точек перегиба Раздел 3. Теория вероятностей. Геометрия эвклидовых пространств Полнота системы векторов в смысле Стеклова Стандартные метрические пространства Сходимость и полнота в метрических пространствах Топологические свойства метрических пространств Топологические пространства и топологии. Сходимость в топологических пространствах Зміст курсу математика 4-го класу Арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення Зміна частки в залежності від зміни дільника. Узагальнення обчислювальних прийомів поза табличного множення і ділення Прийом множення чисел, які менші за 20 Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел . Методика вивчення додавання і віднімання багатоцифрових чисел Методика вивчення ділення на одноцифрове число Методика вивчення ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число Задачі на збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць, сформульовані у непрямій формі . Задачі, що утримують величини: швидкість, час, відстань. Види складених задач 4-го класу Задачі на подвійне наведення до одиниці Задачі на одночасний рух в різних напрямках Пам’ятка ( 2 спосіб: S, V, t ) Задачі на рух в одному напрямку Задачі на неодночасний рух в різних напрямках Задачі на рух за течією та проти течії річки Задачі на пропорційне ділення Задачі на знаходження невідомого за двома різницями Задачі на знаходження середнього арифметичного Задачі на знаходження дробу від відомого числа. Складені задачі, які містять знаходження дробу від невідомого числа. Алгебраїчний матеріал в курсі математики 4-го класу Геометричні фігури та величини. Методика вивчення величин в 4-му класі Нестандартні задачі для 4-го класу Задачі, що розв’язуються арифметичним методом. Методические приемы обучения математике в Нахождение отличий между признаками предметов Нахождение заданной цифры по образцу Запоминание незнакомых названий (фигур, цифр и т.д.) Раскрашивание предметных изображений цветными карандашами. Таким образом, чтобы вычислить определитель второго порядка, надо из произведения элементов главной диагонали вычесть произведение элементов побочной диагонали. Расстояние от данной точки до данной прямой Смешанное произведение трех векторов Расширенное свойство предела произведения Интегрирование путем подведения под знак дифференциала ГЛАВА 12. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ИНТЕГРАЛ II –ГО РОДА. ФОРМУЛА ОСТРОГРАДСКОГО – ГАУССА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ. ВЕКТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ II-ГО ПОРЯДКА. Розподіл годин по семестрах для спеціальності 6.010102- початкове навчання. Теми практичних занять для спеціальності 6.010102 –початкова освіта (2 р.н.). Навчальний проект для спеціальності 6.010102 – початкова освіта Для особистого контролю за одержанням балів Операція об’єднання (додавання) множин та основні властивості (закони) цієї операції. Операція перетину множин та основні властивості (закони) цієї операції. Операція доповнення до даної та універсальної множини та основні властивості (закони) цих операцій. Малюнок № 1.19. Задання декартового добутку множин за допомогою графа. Малюнок № 1.20. Граф відповідності. Розміщення з повтореннями та без повторень. Перестановки з повтореннями та без повторення. Поняття як форма мислення, зміст і обсяг поняття та зв'язок між ними. Діаграма № 2.1. Відношення часткового збігу між поняттями. Поняття предиката, його позначення та область визначення. Поняття кванторів існування та загальності, їх позначення та зв'язок між ними. Операція кон'юнкції предикатів. Операція еквіваленції предикатів. Поняття теореми, її будова. Види теорем (дана, обернена, протилежна, обернена до протилежної, спряжені теореми) та зв'язок між ними. Поняття міркування, правильні та неправильні міркування. Перевірка правильності міркувань з допомогою кругів Л.Ейлера. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони). Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання. Порівняння відрізків, дії над відрізками. Натуральне число як результат вимірювання величини. Натуральне число як міра величини. Натуральне число як міра відрізка. Означення операцій додавання і віднімання чисел, що розглядаються як міри відрізків. Трактування множення і ділення, які розглядаються як міри відрізків. Позиційні та непозиційні системи числення, запис чисел у позиційних і непозиційних системах числення. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення. МОДУЛЬ ІУ. «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ.». Загальна ознака подільності Б.Паскаля. Ознаки подільності цілих невід’ємних чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 25. Прості і складені числа. Нескінченність множини простих чисел. Решето Ератосфена. Основна теорема арифметики цілих невід’ємних чисел. Обчислення НСД і НСК способом канонічного розкладу на прості множники та за алгоритмом Евкліда. Ознаки подільності на складені числа. Відношення порядку на множині невід’ємних раціональних чисел. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові. Додатні раціональні числа як нескінченні періодичні десяткові дроби. Чисті та мішані періодичні дроби та їх перетворення у звичайні. Множина раціональних чисел, модуль раціонального числа, операції над раціональними числами. Властивості множини раціональних чисел. Відношення порядку на множині дійсних чисел. Числові вирази та їх види. Значення числового виразу та порядок обчислення значень числового виразу. Тотожні перетворення виразів. Тотожності. Виведення основних тотожностей. Рівносильні рівняння. Теореми про рівносильність рівнянь. Рівняння з двома змінними. Рівняння лінії. Рівняння прямої та їх види. Малюнок № 6.1. Графік рівняння кола. Системи та сукупності рівнянь з двома змінними та способи (алгебраїчні та графічні) їх розв’язування. Застосування рівнянь та їх систем до розв’язування текстових задач. Системи та сукупності нерівностей з однією змінною та способи їх розв’язування. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними, графічний спосіб їх розв’язування. Обернена пропорційність, її властивості та графік. Основні геометричні побудови циркулем і лінійкою. Побудова прямої, яка проходить через дану на ній точку, перпендикулярно до даної прямої. Побудова правильних многогранників. Правильні многогранники та їх види. МОДУЛЬ 7: «ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРІЇ. ВЕЛИЧИНИ.». Виведення формул для знаходження площі паралелограма, трикутника, трапеції. Формули для знаходження площ поверхонь просторових геометричних фігур. Понятие неопределенного интеграла. Нахождение частного решения неоднородного линейного дифференциального уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами и специальной частью 1 – го типа Экстремумы функции двух переменных Компетенции: ОК-4, ПК-2, ОПК-2, СПК-4 Компетенции: ОК-6, ПК-1, СПК-2 Компетеции: ОК-6, ПК-2, СПК-2 К выполнению расчётно-графической работы Рецензенты: Дьяченко В.Б., канд. техн. наук, профессор, зав. каф. информатики ФГБОУ ВПО НГМА Численные методы вычисления определённого интеграла Следовательно, данный интеграл сходится. Алгоритм вычисления определённого интеграла в среде Mathcad расчётно – графической работы Зміст курсу математика 2-го класу Додавання і віднімання в межах 10 Пряма лінія, промінь, відрізок Порядок прямування чисел в натуральному ряду Ознайомлення з арифметичною дією множення Переставний закон дії множення Задачі на конкретний зміст дії ділення Методика введення поняття про обернену задачу Складання задач з даними числами або виразами Задачі з числовими даними, яких не дістає Задачі з зайвими числовими даними Завдання на розв'язування двох послідовних простих задач Формування уміння розбивати задачу на прості Формування уміння розв'язувати задачі двома способами Складені задачі на знаходження частки АЛГЕБРАЇЧНИЙ МАТЕРІАЛ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 2-ГО КЛАСУ Порівняння математичних виразів ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В 2-МУ КЛАСІ Отримання геометричної фігури ВИВЧЕННЯ ВЕЛИЧИН В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 2-ГО КЛАСУ Геометричні фігури та узори з них Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в 3-му класі. Зміст курсу математики 3-го класу. Додавання і віднімання в межах 100. Про що довідаємося в 2-ій дії? Узагальнення арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення. Узагальнення способів складання таблиць множення чисел 2 і 3 Узагальнення знань учнів з геометрії. Методика вивчення табличного множення і ділення. Методика вивчення нумерації трицифрових чисел. Множення і ділення з числами 0, 1, 10, 100. Ділення розрядного числа на розрядне. Ділення виду 80 : 20, 600 : 30. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Ділення виду 64 : 16, 125 : 25. Методика вивчення частин величини. Види простих задач 3-го класу. Задачі на знаходження четвертого пропорційного, які розв’язуються способом наведення до одиниці. Задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них. Складені задачі , які містять збільшення або зменшення числа у кілька разів. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Задачі на подвійне наведення до одиниці. Задачі на знаходження невідомих компонентів за сумою трьох та сумою двох доданків. Задачі, які містять частини. Тотожні перетворення виразів Задачі на знаходження дати закінчення події Методика вивчення множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число Методика вивчення множення багатоцифрових чисел на двоцифрове число Четвертою дією ми дізнаємося про масу вугілля ,яку було привезено другого дня. Методичні рекомендації для вчителів початкових класів У 2012/2013 навчальному році» II. Мовленнєва змістова лінія Сформувати уявлення про карту України, умовні позначки на ній та відповідні предметні уміння. V Всероссийская игра-конкурс Соедини попарно названия животных и их роль (назначение) в оказании «помощи» людям. Линейно-векторное пространство. Базис. Разложение вектора по базису. Декартовы координаты вектора. Декартовы координаты произвольного вектора в пространстве. Свойства векторного произведения векторов. Выражение смешанного произведения векторов через их координаты. ПРИЕМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Шаг 1: Дайте ясное обоснование. Обратная связь с самим собой Шаг 1: Объяснение смысла и краткое описание техники. Выбор ребенка, который будет работать по этой технике. Шаг 1: Опишите ситуацию, в которой кто-то не проявил должной ответственности. РИТУАЛЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, ПРИВОДЯЩАЯ К ПОНЯТИЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ДУ I ПОРЯДКА Будем рассматривать следующие три типа ДУ, допускающих понижение порядка. ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ОБ ОБЩЕМ РЕШЕНИИ НА ОДНОРОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ N-ГО ПОРЯДКА МЕТОД НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ЧАСТНОГО РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО НЕОДНОРОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТИ НЕИЗВЕСТНЫХ ФУНКЦИЙ ИЗ СИСТЕМЫ ДУ Зачем, как Вы думаете, Вам дана жизнь (1 предложение)? Методика ознакомления с правилом деления суммы на число и числа на произведение. Алгоритм письменного умножения. Методика ознакомления с понятием «уравнение». Методика ознакомления с понятием «дробь». Бинарная операция. Формы записи. Группа Перестановка. Циклы. Четность. Свойства Корни многочлена. Теорема Безу Из второго равенства получаем, что Дидактические и раздаточные материалы ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция) Державна мова — мова професійного спілкування Особливості етапів розвитку української літературної мови Основні вимоги до змісту та оформлення мультимедійної презентації Вот сценарий Последнего звонка 2013. ЧАЕПИТИЕ ИЗ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС – АНГЛ.ЯЗ. ПЧЁЛОЧКА ЗЛАТАЯ НАТАЛЬЕ ВЛАДИСЛАВОВНЕ СЛОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ЗАДАЧ Недетерминированные алгоритмы и класс NP. Теорема Кука: первая NР - полная задача Введем вспомогательную функцию Матроиды и жадные алгоритмы. Криволинейные интегралы по координатам Последний звонок 2012 года «ЛИКА 2012» Первая пара ведущих уходит со сцены. V2: Линейные операции над матрицами S: Установите соответствие между системой линейных уравнений и ее расширенной матрицей. S: Укажите соответствие между уравнениями и видами кривых второго порядка. V2: Числовые последовательности V2: Непрерывность функции, точки разрыва. Асимптоты графика функции V2: Производные первого порядка V2: Приложения дифференциального исчисления ФОП. По ОТ и ТБ при проведении занятий В кабинете начальных классов МОУ СОШ №2 г. Меленки Владимирской области Оценка деятельности кабинета за учебный год. Подписки, книги для внеклассного чтения и внеклассной работы. Choose the correct word to complete the sentences. The Law of Universal Gravitation Match these words with their definitions. Read the text and decide if the following statements are true or false. Read the text and answer the questions in your own words. Кафедра мультимедийных технологий Тема 3. Кривые второго порядка. Окружность Раздел II. Линейная алгебра. Раздел III. Математический анализ Анализ работы кабинета в 2011/2012 уч. году. Занятость кабинета на 2012/2013уч. год Методичні рекомендації з організації Елементарних математичних уявлень З теорії і методики формування елементарних математичних уявлень Визначити тип даної арифметичної задачі О едином орфографическом режиме Количество и назначение ученических тетрадей Для работ по математике (русскому языку) Количество контрольных работ в начальной школе Построение равноугольной спирали с использованием чисел Фибоначчи Вероятность каждой суммы при бросании пары костей Шторм на Галилейском озере (фрагмент). Бостон, Isabella Stewart Gardner Museum Соотношение между ростом 928 взрослых детей и ростом 205 родительских пар Тема 3.2. Аналітична геометрія Розділ. Елементи математичного програмування Границя функції. Обчислення границь Знайдіть похідну функції в точці x, використовуючи означення похідної. Повний диференціал функції та його застосування до обчислення значень функцій та похибок Знакододатні ряди. Достатні ознаки збіжності Из двух городов, расстояние между которыми равно 560 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля. Через сколько часов автомобили встретятся, если их скорости равны 65 км/ч и 75 км/ч? Часы со стрелками показывают 8 часов 00 минут. Через сколько минут минутная стрелка в четвертый раз поравняется с часовой? Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час делает на 1 деталь больше? Первая труба наполняет резервуар на 6 минут дольше, чем вторая. Обе трубы наполняют этот же резервуар за 4 минуты. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая труба? В сосуд, содержащий 7 литров 26-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 6 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.031 с.)