Будь-які дві прямолінійні твірні різних сімейств належать одній площині.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Будь-які дві прямолінійні твірні різних сімейств належать одній площині.



Зауважимо, що, крім розглянутих сімей прямолінійних твірних є ще дві прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда, які лежать у площинах, паралельних до площини XOZ. Це такі прямі:

і

Ці прямі відповідають значенням α=¥ і β=¥. Вони разом із сімействами (31) і (32) визначають усі прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда.

Властивість однопорожнинного гіперболоїда (складатися з прямолінійних твірних) використовується на практиці – побудова башт, радіо і телещогл і ін. Ідея такого використання належить російському інженерові В.Г.Шухову (1853-1939р.), який запропонував конструкцію з металевих балок, розміщених так, як прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда обертання. Такі конструкції виявилися дуже міцними і легкими, що й зумовило їх широке використання в будівництві.

Гіперболічний параболоїд має рівняння : .

Записавши це рівняння так: , отримаємо дві системи рівнянь, які визначають дві сім’ї прямолінійних твірних

гіперболічного параболоїда:

(33) і (34)

Вони мають такі ж властивості, як і прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда. Крім того, легко бачити, що всі твірні з сімейства (33) паралельні до площини , а з сімейства (34) паралельні до площини .

 

§ 33. Дотична площина до поверхні другого порядку

 

Еліпсоїд і гіперболоїди можна задати рівнянням , де – не від’ємні одночасно.

Розглянемо пряму задану параметричними рівняннями: Знайдемо точки перетину прямої з поверхнею (підставимо рівняння прямої в поверхню): , або

.

Якщо отримане квадратне рівняння має два дійсних кореня , то це параметри точок перетину прямої і поверхні. Підставивши їх в рівняння прямої, отримаємо координати точок перетину.

Якщо ж розв’язки збігаються , то пряма – дотикається до поверхні.

Виберемо на поверхні деяку точку . Дотична до будь-якої лінії на поверхні, яка проходить через точку P, називається дотичноюдо поверхні в цій точці.

Покажемо, що геометричне місце дотичних до поверхні в заданій точці P являє собою площину.

Так як точка належить поверхні, то її координати задовольняють рівняння поверхні отже, і маємо рівняння: .

Оскільки – дотична, то корені цього рівняння рівні .

Так як , то і , що можливо лише у випадку, коли .

З рівнянь прямої знаходимо: , , і підставивши ці значення в останню рівність, отримаємо геометричне місце дотичних до поверхні: .

Очевидно, що отримане рівняння є рівнянням площини, яка називається дотичною площиною до поверхні в точці .

Оскільки точка P належить поверхні, то і рівняння площини приймає вигляд .

Отже, рівняння дотичних площин до еліпсоїда і гіперболоїдів матимуть вигляд: (еліпсоїда),

(однопорожнинного гіперболоїда),

(двопорожнинного гіперболоїда).

Аналогічно отримують рівняння дотичних площин до параболоїдів в точці :

(еліптичного параболоїда),

(гіперболічного параболоїда).

 

ЗАДАЧІ

 

1. Скласти рівняння поверхні, утвореної обертанням прямої, заданим рівняннями навколо осі OZ. Вказати вид цієї поверхні, побудувати її зображення.

2. Скласти рівняння поверхні, утвореної обертанням параболи, заданої системою рівнянь: навколо осі OZ.

3. Скласти рівняння поверхні, утвореної обертанням параболи навколо осі OZ.

4. У площині YOZ дано коло з центром в точці (0, 4, 0) радіуса r=1. Написати рівняння поверхні, утвореної обертанням даного кола навколо осі ОZ.

5. Коло радіуса r розташоване на площині YOZ так, що дотикається осі ОZ в початку координат. Написати рівняння поверхні, утвореної обертанням даного кола навколо осі ОZ.

6. Парабола з параметром розташована на площині YOZ так, що директриса співпадає з віссю ОZ. Написати рівняння поверхні, утвореної обертанням даної параболи навколо осі ОZ.

7. Скласти рівняння поверхні, утвореної обертанням навколо осі ОY кожної з наступних кривих, розташованих на площині XOY:

а) еліпса б) гіперболи

в) гіперболи г) параболи

8. Написати рівняння поверхні, утвореної обертанням синусоїди навколо осі OZ.

9. Знайти радіус кола, по якому площина, перетинає сферу .

10. Визначити вид поверхні другого порядку, заданої рівнянням . Побудувати її зображення.

11. Знайти піввісі і вершини еліпса, по якому площина перетинає еліпсоїд .

12. Дослідити методом перерізів наступні поверхні другого порядку, задані в прямокутній системі координат рівняннями: а) ;

б) .

13. Написати рівняння еліпсоїда, осі якого співпадають з осями координат і який:

а) проходить через точку М (2, 0, 1) і перетинає площину XOY по еліпсу ;

б) проходить через точку і перетинає площину YOZ по еліпсу ;

в) перетинає площину YOZ по еліпсу , а площину XOY по колу .

14. Написати рівняння еліпсоїда, який проходить через точки (2, 2, 4), (0, 0, 6), (2, 4, 2), і для якого координатні площини даної прямокутної системи координат є площинами симетрії.

15. Скласти рівняння циліндричної поверхні твірні якої паралельні до осі OZ, а направляюча визначається системою рівнянь:

16. Скласти рівняння кругової циліндричної поверхні, якщо а) віссю служить вісь OX, а радіус направляючого кола рівний а;

б) віссю служить вісь OY, і точка належить поверхні.

17. Зобразити циліндричні поверхні, задані рівнянням

а) ; б) .

18. Визначити вид поверхні другого порядку, заданої рівнянням . Побудувати її зображення.

19. Визначити перетин однопорожнинного гіперболоїда з площиною, проведеною через точку (0, 0, 1) паралельно до площини XOY.

20. Написати канонічне рівняння однопорожнинного гіперболоїда, якщо він:

а) проходить через точку і перетинає площину XOZ по гіперболі ;

б) перетинає площину XOY по колу , а площину XOZ по гіперболі .

21. Написати рівняння двопорожнинного гіперболоїда в канонічній системі координат, якщо точки і належать даній поверхні.

22. Знайти множину точок, для кожної з яких модуль різниці відстаней від двох даних точок (0, 0, 3), (0, 0, –3) є величина постійна, рівна 4.

23. Знайти вершину і фокальний параметр параболи, по якій площина перетинає параболоїд .

24. Дослідити методом перерізів наступні поверхні другого порядку, задані в прямокутній системі координат рівняннями. Побудувати їх зображення.

а) ; б) ;

в) ; г) ;

д) ; е) ;

25. Визначити вид поверхні другого порядку, заданої рівнянням. Дослідити її методом перерізів. Побудувати її зображення в прямокутній системі координат.

а) ; б) ;

в) ; г) ;

д) ; е) ;

є) ; ж) .

26. Дослідити методом перерізів наступні поверхні другого порядку, задані в прямокутній декартовій системі координат. Побудувати їх зображення.

а) .

б) ;

в) ;

г) .

д) ;

е) .

27. Написати рівняння двох систем прямолінійних твірних однопорожнинного гіперболоїда і визначити ті із них, які проходять через точку A .

28. На гіперболічному параболоїді знайти прямолінійні твірні, які паралельні до площини .

29. Знайти ті прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда , які перпендикулярні до осі OY.

Індивідуальне домашнє завдання:



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.01 с.)