ТОП 10:

Инфопедия — категория Математика: 10 Страница

Материала по категории - Математика на сайте Инфопедия всего: 5908 страниц.

Математика - 10 Страница

Тема: «Нумерация двузначных чисел». ЗГД-16, зГЭ-16, зТСМб-16, зТЭТб-16 Свойства скалярного произведения Декартова система координат плоскости и пространства Действия над векторами в координатной форме Деление отрезка в данном отношении Векторное произведение в координатной форме Геометрический смысл смешанного произведения Основные свойства операций над комплексными числами тригонометрической и показательной формах Співвідношення між діаметром і радіусом кола Мотивація навчальної діяльності Программа олимпиады – 10 класс. Тема:Многокутник та його периметр. Рівні фігури Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» Тема: Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Тема: Симетрія відносно прямої VІ. Підбиття підсумків уроку Тема: Властивості і графіки основних видів функцій Тема: Розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме На территории Московской области в 2012 году После объявления начала экзамена, учащиеся приступают к выполнению заданий. Завдання на розуміння мови математичних символів ІІ. Пояснення нового матеріалу Тема. Аксіоми стереометрії, найпростіші геометричні тіла. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування прямих і площин у просторі ІІ. Вивчення аксіом стереометрії та наслідків з них. И. А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада Физкульминутка «Бабочки летают» Дидактические игры и игровые упражнения ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ Багатотомні видання в цілому Тема: «Вычитание однозначных чисел с переходом через разряд». Реализация построенного проекта. их анализ и интерпретация, использование результатов клас. Д і а г н о с т и ч н а к о н т р о л ь н а р о б о т а ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ З ПОВТОРЕННЯ У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, а бісектриса, що проведена до основи, є і медіаною і висотою. Повторення курсу « ГЕОМЕТРІЯ-10» Відповіді до математичного диктанту №2 Тест із відкритою формою запису Паралельність прямих і площин у просторі Спільним перпендикуляром до двох мимобіжних прямих називається відрізок з кінцями на цих прямих, перпендикулярний до кожної із них. Организационно-мотивационный этап Макушка, чувство, подружка, молодёжь, брошь, праздник, пастбище, избушка, дрожь, сердце, сирень, игрушка. Песня директору (на мотив «Я тебя подожду» К. Орбакайте) На мотив песни «Морячка» Газманова. Мы навсегда сохраним в памяти Ваши лёгкие, уверенные движения и звонкий голос. Песня на мотив «Я на тебе никода не женюсь» Песня на мотив «Губки бантиком» Поздравление для учителя русского языка и литературы Поздравление для учителя физкультуры I'm sitting here in the boring room Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Кафедра економіки та управління Варіанти для рішення завдання № 1 Математичне моделювання процесу зайнятості пожежно-рятувальних підрозділів обслуговуванням викликів. Моделювання тривалості часу зайнятості працівників пожежно-рятувальних підрозділів обслуговуванням викликів. Моделювання варіанту 1 побудови системи телефонного зв’язку як системи масового обслуговування з відмовами. О прохождении производственной педагогической практики Гигиеническая оценка расписания Разработка и проведение зачетного воспитательного мероприятия с классом Образец заполнения карты наблюдений Анализ рефлексивно-мотивационной сферы Особенностей усвоения учебного материала Проект «Условия роста подсолнуха» Проект «Почему корабли не тонут» Проект «Почему плывут облака?» Проект «Мир ребёнка: взгляд сквозь время» Проект «Почему коза даёт молоко?» Проект «Зимующие птицы города Калачинска» Лекція 4. Множини та операції з множинами Множини як основні поняття дисципліни. Роль аналізаторів у формуванні уявлень про множину Лекція 7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ЛІЧБИ, РОЗВ’ЯЗАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИКЛАДІВ ТА ЗАДАЧ Особливості формування поняття про утворення числа у дітей середнього дошкільного віку. Особливості ознайомлення дітей з арифметичними задачами. Возможности всестороннего развития ребенка в процессе ФЭМП Принципы обучения математике ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ Значение и место дидактических игр в математическом развитии дошкольников Значение развития количественных представлений у дошкольников Методика обучения сравнению множеств по количеству способами наложения и приложения (задачи № 4-6, 5) МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Счет по названному числу (задача 2-6) II. Работа с раздаточным материалом Независимость числа от размера предметов Методика ознакомления с обратным счетом (задача 7) Методика формирования умения решать и составлять Физиологические и психологические механизмы Дидактические игры на закрепление представлений о длине Методика работы по развитию глазомера (задача 4) Методика формирования представлений об объеме и измерении объема жидких и сыпучих веществ (задача 9) И геометрических фигур на две и четыре равные части Физиологические и психологические механизмы восприятия формы предметов Функции одной переменной и их пределы Приложения производной к исследованию функций. Раздел 1 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА Правила дифференцирования функций Неопределённый интеграл и его свойства. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ ( 2 курс) Учитель первой категории Галиуллина Г.Р. Результаты изучения предмета « Математика». Арифметическая сюжетная задача (10 ч.) Разложение некоторых функций в ряд Маклорена Теоремы сложения и умножения вероятностей для совместных и не совместных событий. Тест «Матрицы и определители» Первая, 2) вторая, 3) обе несовместны, 4) обе совместны. Эллипс 2) гипербола 3) парабола 4) окружность Тест «Теоремы сложения и умножения вероятностей» тест «Дискретные случайные величины» Дифференциальные уравнения, их порядок, общий и частные интегралы Вычисление предела в случае неопределенности Общая схема исследования функции Интервалы выпуклости и точки перегиба функции. Кооперативные и некооперативные С полной или неполной информацией Технология продукции и организация общественного питания Системы линейных уравнений и матрицы Дифференциальное исчисление функций одной переменной Определители второго и третьего порядка, их свойства, вычисление разложением Непрерывность функции в точке. Свойства Экстремум функции, необходимое и достаточные условия экстремума Действие первое. Вынесение минуса из матрицы (внесение минуса в матрицу). Находим определитель матрицы. Как решить систему линейных уравнений? Тема 2. Матрицы и их применение: модель Леонтьева многоотраслевой экономики Тема 4. Симплексный метод решения задачи линейного программирования Тема 5. Метод искусственного базиса Тема 9. Динамическое программирование ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ЧАСТИ КУРСА Для разработчиков технологической карты Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й Б И Л Е Т № 1 Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й Б И Л Е Т № 5 Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й Б И Л Е Т № 9 Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й Б И Л Е Т № 13 Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й Б И Л Е Т № 17 Обратная матрица. Ранг матрицы. Векторы. N – мерное линейное векторное пространство. Линейные операторы и матрицы. Собственные векторы линейных операторов. Многочлены и действия над ними. Функции. Графики основных элементарных функций. Степенная функция с натуральным показателнм. Непрерывность в точке. Виды разрывов. Теоремы о дифференцируемых функциях и их применение. Комбинаторика. Понятие множества. Перестановки. Размещения. Сочетания. Формула включений-исключений и ее применения к комбинаторике и теории чисел. Бином Ньютона. Знаки логических операций называют логическими связками. Алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную. Сущность и условия применимости теории вероятностей. Вероятностное пространство. Случайные величины и способы их описания. Модели законов распределения вероятностей, наиболее употребляемые в социально-экономических приложениях. Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-экономических процессов. Геометрический и физический смысл двойного интеграла. Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла Статистические моменты плоской фигуры Криволинейный интеграл II рода. Основные свойства КРИ-II. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент. Векторные дифференциальные операции первого порядка. Оператор Гамильтона. Перечислить векторные дифференциальные операции второго порядка. Радикальный признак Коши. Интегральный признак Коши. Ряд Дирихле. І. Элементы линейной алгебры. Приложения дифференциального Кафедра математики, информатики и естественных наук II. Система линейных уравнений. Решение не вырожденных линейных систем. Продуктивные модели Леонтьева Размерность и базис линейного пространства. Независимость собственных векторов. Канонический вид квадратичной формы Исследование формы гиперболы по ее уравнению Уравнение поверхности и линии в пространстве Множества. Действительные числа Бесконечно большая функция (б.б.ф.). Интегрирование рациональных функций. Определение определенного интеграла Вычисление длины дуги плоской кривой Приближенное вычисление определенного интеграла Приложения двойного интеграла Вычисление тройного интеграла. Необходимый признак сходимости числового ряда Интегральный признак Коши. Обобщенный гармонический ряд Абсолютная и условная сходимость числовых рядов Некоторые приложения степенных рядов Дифференциальное уравнение первого порядка Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Решение ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение ЛНДУ второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. Системы линейных ДУ с постоянными коэффициентами. Подставляем полученное соотношение в исходное уравнение Геометрическая интерпретация решений дифференциальных Уравнения, не содержащие явно искомой функции Линейные неоднородные дифференциальные уравнения Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными Нормальные системы линейных однородных дифференциальных Классификация основных типов уравнений математической Интегрирование степенных рядов. Размышления о первой философии Вычислить неопределенный интеграл методом подстановки Вычислить предел функции с использованием основных теорем Вычислить определенный интеграл методом интегрирования по частям Решить систему линейных уравнений методами Гаусса, Крамера и в матричной форме Найти линейное уравнение регрессии с построением эмпирической и теоретической линий регрессии и оценить тесноту связи для следующих статистических данных По заданным координатам вершинам А, В, С треугольника определить длины сторон, углы и площадь его Вычислить неопределенный интеграл от рациональной дроби Отношение к математике выдающихся людей древности МАТЕМАТИКА КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Основные этапы становления современной математики. ПЕРИОД СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ L K – параллельная в плоскости параллельная в плоскости Лобачевского I. Изобразительная деятельность Особенности обучения математике по развивающей системе Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Арифметическая задача как средство формирования познавательного интереса на уроках математики. Выборка и способы ее записи. Графическое представление выборки Числовые оценки параметров распределения Итерационные методы вычисления корней Итерационные методы решения систем нелинейных уравнений Тема 22 Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений Приведение исходной системы к виду, удобному для применения сходящегося итерационного процесса Тема 23 Методы приближения функций. Основные приложения теории интерполирования Разделенные разности. Интерполяционный многочлен в форме Ньютона Тема 24 Приближенное решение дифференциальных уравнений и систем Условные вероятности. Независимость событий. Формулы умножения и сложения вероятностей Предельные теоремы в схеме Бернулли УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Критерии оценивания контрольной работы Т. е и при делении приближенных величин их относительные погрешности складываются. Тема 21 Итерационные методы решения нелинейных уравнений и их систем Действия с приближенными величинами П р и м е р 1. Найти верные и сомнительные цифры в записи приближенного числа 21,327, если абсолютная погрешность составляет 0,032. Тема 20 Учет погрешностей при вычислениях Предполагается, что ориентированный граф не содержит контуров отрицательной длины. Алгоритм нахождения максимального пути Минимальные остовные деревья нагруженных графов Формулы логики булевых функций Двойственность. Принцип двойственности. Разложение булевой функции по переменным Минимизация формул булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм Пути, контуры в ориентированном графе Декартово произведение множеств Функции, отображения, отношения Основные характеристики графов Основные типы уравнений с частными производными второго порядка. Начальные и краевые условия. Задача Коши Метод Фурье решения уравнений с частными производными Понятие множества. Отношения между множествами Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды Признаки сходимости положительных рядов Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость Уравнения первого порядка с разделяющимися переменными Общая схема исследования функций и построения графиков Вычисление площадей плоских фигур. Лекция 3.1.2 «Основные теоремы дифференциального начисления. Правило Лопиталя» Линейные векторные пространства. Определяющие свойства Базис и размерность линейного векторного пространства Тема 6 Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в пространстве Комплексные числа. Алгебра комплексных чисел Геометрическое представление комплексных чисел. Тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел Монотонные последовательности. Точки разрыва функций и их классификация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.90.86.231 (0.028 с.)