ТОП 10:

Инфопедия — категория Математика: 7 Страница

Материала по категории - Математика на сайте Инфопедия всего: 6353 страниц.

Математика - 7 Страница

Старша група (5-річні діти ) ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ Поради дорослим, які виховують дитину із затримкою психічного розвитку. Розвиток пізнавальної діяльності Особистісний та соціальний розвиток Розвиток конструктивної діяльності Розвиток образотворчої діяльності Розвиток трудової діяльності Зміст педагогічної діяльності Розвиток сприймання та розуміння мовлення. ПІДГОТОВЧА ГРУПА (6-7-РІЧНІ ДІТИ) Розвиток звукосприймання та звуковимови. продовжувати формувати музично – ритмічні навички, розвивати артистичні та виконавські здібності. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ Предпосылки математического развития дошкольников Методика развития математических представлений Дошкольного возраста 3 – 4 лет Описание констатирующего эксперимента Представлений у младших дошкольников Результаты экспериментальной работы У чому секрет успіху вчителя? Від чого залежить результативність процесу навчвання? Дайте оцінку позиції педагога. Чим можна пояснити таке ставлення школяра до навчання? Який тип уроку описаний у даній ситуації? Які принципи навчання покладені в основу ситуації? Теоретичні відомості про визначники та їх властивості Теоретичні відомості про Метод Гауса розв’язування систем лінійних рівнянь Теоретичні відомості про кути між прямими, взаємне розташування прямих в просторі Теоретичні відомості про коло. Теоретичні відомості про найбільшеі найменше значення функції на проміжку Екстремуми функції двох змінних (необхідні умови екстремуму). Основні формули інтегрування Застосування визначеного інтегралу до обчислення шляху за відомим законом зміни швидкості. Теоретичні відомості про диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами Простые переменные и их типы: вещественный, целый, логический, символьный. Раздел переменных. Оператор присваивания и его динамический смысл.Комментарии. Условный оператор в сокращенной и полной форме. Составной оператор. Объявление двумерных массивов. Функции. Формальные параметры. Структура функций. Роль описателя var. Обращение к функции. Присваивание имени функции значения в теле функции. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ Непрерывные случайные величины. Обработка статистических данных Уравнение линейной регрессии Три стрелка стреляют по цели. Вероятность попасть в цель для первого стрелка 0,75, для второго - 0,8, для третьего - 0,9. Історичний огляд розвитку основ геометрії. Розвиток евклідової геометрії. Аксіоматичний метод побудови наукової теорії. Вимоги до системи аксіом, їх сутність і способи доведення. Властивості формальних теорій Теорема Гьоделя про неповноту будь-якої формальної аксіоматичної теорії. Система аксіом евклідової геометрії Г.Вейля. Доведення теорем евклідової геометрії в системі аксіом Г.Вейля. Теорема про існування та єдиність площі многокутника Теорема про рівноскладеність прямокутника і паралелограма. Історичний розвиток неевклідової геометрії М.І. Лобачевського. Віддаль між двома заданими точками Знаходження оберненої матриці через союзну. Нульова матриця в якій всі елементи рівні нулю. Рівняння прямої, що проходить через задану точку перпендикулярно даному вектору. ОРГАНІ3АЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ Назвіть неправильні форми держави за Арістотелем. Що таке умовне право за Арістотелем. Ідеальна держава у концепції Платона. Поняття народу за Ціцероном. ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИЙ Геометрический смысл условий монотонности. Точек перегиба и участков выпуклости и вогнутости функции Общая схема исследования функции и построения ее графика Особенности методики изучения аксиом стереометрии и простейших выводов из них. Отрицательные числа. 6 класс (латотин, тема 3, рац.числа, 75 ч) Предмет, цели, задачи и методы методики преподавания Применение производной функции Методика изучения перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Методика изучения площадей поверхностей многогранников в курсе средней школы. Терапевтические сказки для адаптации ребенка к школе Сказки для школьной адаптации Сказки об отношении учеников к вещам Волшебное яблоко (воровство) Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. Сказки о здоровье и о том, как стать большим. Сказки о школьных конфликтах Хвосты (межгрупповые конфликты). Дружная страна (межполовые конфликты). Числова вісь, проміжки на ній. Модуль дійсного числа. Нескінченні множини. Порівняння нескінченних множин. Зліченні множини та їх властивості. Числова послідовність, види послідовностей. Нескінченно малі та нескінченно великі послідовності. Основні елементарні функції та їх графіки. Операції над функціями. Складена та обернена функція. Неперервність функції в точці. Властивості функцій, неперервних на відрізку. Неперервність елементарних функцій. Деякі методи обчислення границь функцій. Розривні функції. Класифікація точок розриву функції. Специфіка мовлення фахівця. Культура усного виступу Норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. О ПРОХОЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ Педагогической ПРАКТИКИ Анализ урока производственного обучения №1 Повторение теоретического материала Обучающиеся входят в класс, рассаживаются на свои места. И, вот как говорят: «любимое дело, которое приносит не только деньги, но и удовольствие» – это про мою работу. Но мне всё – таки больше интереснее работать со старшеклассниками, с 9, 10, 11 классами, потому что именно с ними мой потенциал, как педагога, раскрывается больше. Были шансы и подглядеть, и списать, но зачем? На реальном экзамене под камерами этого сделать не удастся, а если писать честно, то хоть выясним, на что мы способны. Операції над функціями. Складена та обернена функції. Елементарні функції та їх класифікація. На тему: «Розв’язок інженерних задач засобами табличного процесора MS Excel» Завдання на розрахунково-графічну роботу № 3 Розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь Что называется дополнением множества А до множества В? Сформулируйте определение и проиллюстрируйте его с помощью кругов Эйлера. Тема 1. Методика навчання математики в початковій школі як наука та як навчальний предмет Тема 2. Організація навчання математики в початковій школі Тема. Початковий курс математики як навчальний предмет Тема. Аналіз підручників з математики для учнів початкової школи Тема 1. Технологія організації навчальної взаємодії вчителя та учнів Тема 2. Технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів Тема 3. Технологія організації диференційованого навчання Тема 4. Технологія організації навчальної проектної діяльності Тема 5. Технологія організації ігрової навчальної діяльності Тема 6. Технологія організації поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу Тема. Новий етап розвитку початкової математичної освіти. Особистісно орієнтований, компетентнісний і технологічний підходи в навчанні математики. Тема 1. Методика навчання молодших школярів у дочисловий період Тема 2. Методика навчання нумерації чисел від 1 – 10 та числа 0 Методика навчання нумерації чисел 11– 20 Утворення чисел від 21 до 100. Тема 4. Методика навчання нумерації у межах 1000 Тема 5. Методика навчання нумерації багатоцифрових чисел Читання багатоцифрових чисел Тема. Методика навчання нумерації чисел в межах 10 Тема 1. Методика навчання табличного додавання та віднімання чисел в межах 10 Й доданок 2-й доданок значення суми Тема 2. Методика навчання табличного додавання та віднімання чисел з переходом через десяток Тема 3. Методика навчання додавання та віднімання двоцифрових чисел Усне додавання та віднімання без переходу через десяток Усне додавання та віднімання з переходом через розряд Тема 5. Методика навчання додавання та віднімання багатоцифрових чисел Додавання та віднімання іменованих чисел Взаємозв’язок множення та ділення Збільшення або зменшення числа в кілька разів. Кратне порівняння. Множення та ділення круглого числа на одноцифрове. Ділення круглого числа на кругле. Ділення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове Письмове множення трицифрового на одноцифрове число Письмове ділення на двоцифрове та трицифрове число Тема. Методика навчання табличного множення та ділення. Методика навчання позатабличного множення та ділення. Методика навчання учнів розв'язування сюжетних задач Методика формування загального вміння розв’язувати задачі Тема. Методика навчання учнів розв’язувати прості задачі Сучасні навчальні технології в змісті початкової математичної освіти Методика навчання учнів розв’язування сюжетних задач Огляд розвитку методики навчання математики в початковій школі та перспективи її подальшого вдосконалення. Дидактико-методична компетентність майбутніх учителів початкової школи визначається за сукупністю таких критеріїв. Как пережить предсказанные перемены на Земле Три ченнелинга Крайона о человеке Новой Эры Целительство при новой энергии Смерть великого воина - опыт прошлой жизни Вознесение и ответственность Предсказания, их подтверждения и скептики Прийом «Акваріум» (кооперативна форма роботи) Прийом «Мікрофон» (колективно-групова форма роботи) Е) «Розрахунок часу евакуації при пожежі». III. Вимоги безпеки під час виконання роботи І. Елементи лінійної алгебри Приклади розв’язання СЛР методом Гаусса Визначники другого порядку. Системи лінійних рівнянь з двома невідомими Наведемо ще один, як на нашу думку новий спосіб обчислення визначників, що ґрунтується на правилі прямокутника. Тут істотно застосовується властивість 8, що розглядалась в 1.3 Матриці. Означення. Види матриць Приклади для самостійного розв’язання Беседа «Как люди научились считать». II. Изучение нового материала. Работа по учебнику. Використання шарів для створення композицій Вправа 2. Створення кольорових фрагментів на напівтоновому зображенні Вправа 5. Створення спецефектів за допомогою шарів Шкільний курс з хореографії та методика викладання Тема 2.1. Навчальні програми викладання шкільного курсу хореографії Вычислимость по Тьюрингу примитивно рекурсивных функций Общерекурсивные и частично рекурсивные функции Нормальные алгоритмы Маркова Проблемы распознавания самоприменимости и применимости Новое значение конца мировой эпохи Расположение, которого мы все ждали Мир последовательностей событий Фрактальная история/фрактальное время Вывод программы Временного Кода Зодиакальный век – Определяющее историческое событие Человеческое или божественное время? Современные пророки новой мировой эпохи Глава 4. Ключ к вселенной: время и самые красивые числа природы Последовательности событий: природные разгадки Вселенной Самое красивое число природы Возвращение пространства и времени Почему время течет только в одном направлении? Глава 5. История повторяется в любви и на войне: фрактальные предостережения о будущем Глава 6. Еще раз о конце времени: что ждет нас? События в истории человечества Глава 7. Тоска выбора 2012: Армагеддон или второй Эдем Наше «препятствие» переменам Метод 1: когда мы можем ожидать повторения событий прошлого? Метод 2: какие даты прошлого содержат условия, которые мы можем ожидать в будущем? А. Марианс. «2012. Апокалипсис от А до Я» Індивідуальні домашні завдання До Дніпропетровського державного аграрного університету в 2012 році XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів Система линейных уравнений. Определение решения линейной системы. Исследование линейной системы 2-х уравн. С 2-мя неизв. Операции с комплексными числами Смешенное произведение векторов его св-ва и вычисления. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Их свойства Числовые последовательности и пределы Чисельні методи. Застосування. Основні принципи побудови. Чисельне розв’язання трансцендентних рівнянь. Опис методів дихотомії (половинного ділення), хорд, дотичних, комбінованого методу хорд та дотичних Чисельне інтегрування. Методи лівих, правих та середніх прямокутників. Методи трапецій та парабол. Результати розрахунків за допомогою системи Math Cad. Первая: Если вы такой богатый, почему вы не такой умный? Предупреждение Солона – смещение, асимметрия, индукция Джордж Вилл – не Солон: неинтуитивная истина Математические раздумья об истории Развлечение на чердаке. Создание истории Очищенное мышление в карманном компьютере. Горячие новости Филострат в Монте-Карло: различие между шумом и информацией Выживание менее пригодного – может ли случайность одурачить эволюцию. Обзор констант дураков рыночной случайности Можно ли одурачить эволюцию случайностью? Ошибка редкого события. Мать всех обманов Агент, продвигающий сэра Карла Обезьяны за пишущей машинкой – выживание и другие пристрастия Двойное пристрастие выживания Никто не должен быть компетентен Раскапывание данных, статистика и шарлатанство Сезон отчетов – одураченные результатами Собака, которая не лает: пристрастия в научном знании Математика внутри и вне реального мира Наша естественная среда обитания Вы должны быть мертвы к настоящему времени Мы не понимаем уровни доверия Карнид приходит в Рим: вероятность и скептицизм Зависимость верований от пути Місце теми у програмі та вимоги до математичної підготовленості учнів. Доведення тверджень та методика навчання доведення учнів. Розв’язування задач з теми, зокрема і поглибленого рівня. Выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения. Развитие мышления при обучении чтению и письму ( 8 ч.) Новые подходы в формировании основ грамотности, графических навыков и каллиграфического письма у первоклассников ( 10 ч.) Результаты освоения учебного курса К концу второго года обучения часов (4 часа в неделю) 2 класс. Материально- техническое обеспечение учебного предмета В процессе освоения курса «Математика» Арифметические действия (48ч) Геометрические величины (14 ч) Тема 8. Методика обучения детей с речевыми нарушениями решению текстовых задач Лк. 9 и 10 (4 ч) Лб. пр. 5 (2 ч) СРС 4 ч Формы текущего, промежуточного и итогового контроля и материалы для проведения контроля. Лк. 4. Организация учебной деятельности учащихся с речевыми нарушениями Решить систему уравнений методом Гаусса Исследовать на экстремум функцию Применение метода Жордана - Гаусса к решению систем линейных уравнений Основні історичні етапи розвитку логіки. Логічна операція визначення понять. Правила визначення. Просте судження та його види. Категоричний силогізм: поняття та структура. К. Г. Валуєв, І. А. Джаладова «Вища математика. Навчальний посібник» - К. - 2003 Правило обчислення визначника n-го порядку. Знання на рівні понять, означень, формулювань. Лінійна залежність і незалежність векторів. Базис. Поділ відрізка у даному відношенні.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.57.84 (0.033 с.)