ТОП 10:

Инфопедия — категория Математика: 13 Страница

Материала по категории - Математика на сайте Инфопедия всего: 6565 страниц.

Математика - 13 Страница

Тема 2. Матрицы и их применение: обратная матрица Некоторые правила построения сетевого графика. По математике (русскому языку) Приёмы письменных вычислений У р о к 61. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Запись решений уравнений, неравенств, систем И совокупностей с помощью множеств Число k-элементных подмножеств Высказывания и операции над ними Кванторы общности и существования Доказательство от противного Метод математической индукции. Понятие бинарного отношения. Векторов. Базис и ранг системы векторов. Матрицы и действия с матрицами Обратная матрица. Решение матричных уравнений Тема: «Нумерация двузначных чисел». ЗГД-16, зГЭ-16, зТСМб-16, зТЭТб-16 Свойства скалярного произведения Декартова система координат плоскости и пространства Действия над векторами в координатной форме Деление отрезка в данном отношении Векторное произведение в координатной форме Геометрический смысл смешанного произведения Основные свойства операций над комплексными числами тригонометрической и показательной формах Співвідношення між діаметром і радіусом кола Мотивація навчальної діяльності Программа олимпиады – 10 класс. Тема:Многокутник та його периметр. Рівні фігури Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» Тема: Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Тема: Симетрія відносно прямої VІ. Підбиття підсумків уроку Тема: Властивості і графіки основних видів функцій Тема: Розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме На территории Московской области в 2012 году После объявления начала экзамена, учащиеся приступают к выполнению заданий. Завдання на розуміння мови математичних символів ІІ. Пояснення нового матеріалу Тема. Аксіоми стереометрії, найпростіші геометричні тіла. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування прямих і площин у просторі ІІ. Вивчення аксіом стереометрії та наслідків з них. И. А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада Физкульминутка «Бабочки летают» Дидактические игры и игровые упражнения ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ Багатотомні видання в цілому Тема: «Вычитание однозначных чисел с переходом через разряд». Реализация построенного проекта. их анализ и интерпретация, использование результатов клас. Д і а г н о с т и ч н а к о н т р о л ь н а р о б о т а ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ З ПОВТОРЕННЯ У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, а бісектриса, що проведена до основи, є і медіаною і висотою. Повторення курсу « ГЕОМЕТРІЯ-10» Відповіді до математичного диктанту №2 Тест із відкритою формою запису Паралельність прямих і площин у просторі Спільним перпендикуляром до двох мимобіжних прямих називається відрізок з кінцями на цих прямих, перпендикулярний до кожної із них. Организационно-мотивационный этап Макушка, чувство, подружка, молодёжь, брошь, праздник, пастбище, избушка, дрожь, сердце, сирень, игрушка. Песня директору (на мотив «Я тебя подожду» К. Орбакайте) На мотив песни «Морячка» Газманова. Мы навсегда сохраним в памяти Ваши лёгкие, уверенные движения и звонкий голос. Песня на мотив «Я на тебе никода не женюсь» Песня на мотив «Губки бантиком» Поздравление для учителя русского языка и литературы Поздравление для учителя физкультуры I'm sitting here in the boring room Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Кафедра економіки та управління Варіанти для рішення завдання № 1 Математичне моделювання процесу зайнятості пожежно-рятувальних підрозділів обслуговуванням викликів. Моделювання тривалості часу зайнятості працівників пожежно-рятувальних підрозділів обслуговуванням викликів. Моделювання варіанту 1 побудови системи телефонного зв’язку як системи масового обслуговування з відмовами. О прохождении производственной педагогической практики Гигиеническая оценка расписания Разработка и проведение зачетного воспитательного мероприятия с классом Образец заполнения карты наблюдений Анализ рефлексивно-мотивационной сферы Особенностей усвоения учебного материала Проект «Условия роста подсолнуха» Проект «Почему корабли не тонут» Проект «Почему плывут облака?» Проект «Мир ребёнка: взгляд сквозь время» Проект «Почему коза даёт молоко?» Проект «Зимующие птицы города Калачинска» Лекція 4. Множини та операції з множинами Множини як основні поняття дисципліни. Роль аналізаторів у формуванні уявлень про множину Лекція 7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ЛІЧБИ, РОЗВ’ЯЗАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ПРИКЛАДІВ ТА ЗАДАЧ Особливості формування поняття про утворення числа у дітей середнього дошкільного віку. Особливості ознайомлення дітей з арифметичними задачами. Возможности всестороннего развития ребенка в процессе ФЭМП Принципы обучения математике ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ Значение и место дидактических игр в математическом развитии дошкольников Значение развития количественных представлений у дошкольников Методика обучения сравнению множеств по количеству способами наложения и приложения (задачи № 4-6, 5) МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Счет по названному числу (задача 2-6) II. Работа с раздаточным материалом Независимость числа от размера предметов Методика ознакомления с обратным счетом (задача 7) Методика формирования умения решать и составлять Физиологические и психологические механизмы Дидактические игры на закрепление представлений о длине Методика работы по развитию глазомера (задача 4) Методика формирования представлений об объеме и измерении объема жидких и сыпучих веществ (задача 9) И геометрических фигур на две и четыре равные части Физиологические и психологические механизмы восприятия формы предметов Методика развития дошкольников представлений о Методика ознакомления с признаками плоских геометрических фигур (задача 2) Дидактические игры и их усложнение Методика ознакомления с обобщающими понятиями: треугольником, четырехугольником, многоугольником (задача 4) Методика формирования умения определять форму окружающих предметов (задача 5) Физиологические и психологические механизмы восприятия пространства МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ Методика формирования умения ориентироваться относительно другого лица П -» Л (задача 5) Методика обучения ориентировке на листе бумаги Методика формирования умения работать на листе бумаги в клетку Физиологические и психологические механизмы восприятия времени Методика ознакомления с частями суток Методика ознакомления с понятиями «сутки, вчера, сегодня, завтра» Ознакомления с месяцами и временами года Тема: Анализ «Программы воспитания и обучения в детском саду» раздела «Формирование элементарных математических представлений» Перечень типовых задач по теме «Прямые в пространстве» Перечень типовых задач по теме «Эллипс» Перечень типовых задач по теме «Парабола» Тема: «Компетентностно-ориентированный подход к решению уравнений». I. Организационный момент – 1 мин Инструмент оценивания: ключ. Интерактивная физминутка (ЦОР) Исследование функций и построение графиков функций Метод интегрирования подведением под знак дифференциала Для обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Тема 5.2 Численное дифференцирование Дифференциальные уравнения второго порядка Документация II этапа Конкурса Рецензирование научно-исследовательских работ проводится по следующим критериям Определение победителей и награждение участников ІІ этапа Конкурса ПАСПОРТ ЭКСПОНАТА (РАЗРАБОТКИ) Что такое натуральное число? Как обозначается множество натуральных чисел? Как определяется операция сложения натуральных чисел? Каковы основные свойства операции возведения в степень? Что имеется в виду или какая ситуация описывается, когда говорится о том, что одно натуральное число больше другого на некоторое третье натуральное Какое число называется делителем натурального числа? Какое важное изменение в свойствах неравенств произошло при переходе от натуральных чисел к целым числам? Если целые числа расположены в естественном порядке, то в каком направлении их можно перечислять бесконечно? В каких случаях возникает необходимость приведения дробей к общему знаменателю? Если рациональные числа рассматривать в их естественном порядке, то в каком направлении их можно продолжать бесконечно? В чем суть позиционного изображения натуральных чисел? В каких случаях говориться, что числовое выражение не имеет смысла? Как определяется умножение одночленов и возведение одночлена в степень? В чем состоит основное свойство рациональной дроби? Математика любви. Закономерности, доказательства и поиск идеального решения В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн. Каковы шансы найти свою вторую половинку? Как рассчитать собственную привлекательность Джентльмены предпочитают блондинок К кому подойти на вечеринке? Как рассчитать совместимость партнеров? Как добиться желаемого от женщины? Как добиться желаемого от мужчины? Что делать, если он не звонит? Формула, которая нас объединяет Математика рассадки за столом Как жить вместе долго и счастливо? КАК ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИЗ ВЕЧЕРИНКИ? Различные виды уравнений плоскости Уравнения прямой на плоскости Тема 7. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Правильная дробь всегда меньше 1. Если числитель и знаменатель неправильной дроби равны между собой, то такая дробь равна 1. Тема 16. Выражения, содержащее сложение и вычитание. Тема 1. Предел и непрерывность функции. Тема 5. Дифференциальные уравнения Методические указания к решению первой Лабораторная работа 1.1 (переводим целые числа из десятичной системы счисления в систему счисления с основанием P и наоборот) Лабораторная работа 1.3 (складываем целые числа в системе счисления с основанием P без перевода в десятичную) Логические переменные и операции Лабораторная работа 6.7 (опять целые числа, но мастерство – на ступень выше) Лабораторная работа 9.1 (приближенно решаем уравнения) Лабораторная работа 10.2 (те же массивы, но задачи посложнее) Лабораторная работа 13.1 (работаем уже не с отдельными символами, а с целой строкой) Лабораторная работа 16.3 (текстовые файлы – незаменимый инструмент для отладки программ с большим количеством исходных данных) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Механічних спеціальностей заочної форми навчання. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функции в точке Исследование функции при помощи дифференциального исчисления Раздел 3. Интегральное исчисление функции одной переменной Геометрические приложения определенного интеграла Абсолютная и условная сходимость. Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. А.Д. Романов, О.Д. Агибалова КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ. Криволинейные координаты. Замена переменных в двойном интеграле Криволинейные координаты в пространстве. Замена переменных в тройном интеграле Приложения двойных и тройных интегралов к задачам геометрии и физики Циркуляция и поток векторного поля Формула полной вероятности, формула Байеса. Некоторые дополнительные задачи Краткий анализ преподавания арифметики в 1 классе начальной школы (до введения новых программ) ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЭЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ Своеобразие обучения маленьких детей элементам математических знаний Сенсорное развитие — чувственная основа умственного и математического развития детей Методы обучения детой арифметике в XVIII—XIX вв. в начальной школе РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О МНОЖЕСТВЕ, ЧИСЛЕ И СЧЕТЕ Споеабы сравнения множеств детьми разного возраста Роль различных анализаторов в развитии навыков счета и представлений о множестве О развитии у детей деятельности счета Развитие у детей представления сб известных отрезках натурального ряда ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗМЕРЕ, ФОРМЕ И МАССЕ ПРЕДМЕТОВ (НА ОСНОВЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ) РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО Организация обучения детей во второй младшей группе И временных представлений у детей второй младшей группы Организация работы с детьми пятого года жизни Ошибки, допускаемые детьми в начале обучения счету. Организация работы с детьми шестого года жкзни Программный материал для группы детей шестого года жизни Изучение взаимно-обратных отношений между смежными числами на основе сравнения множеств. Методика работы по развитию представлений о величине и способах измерения. Ознакомления детей с пространственными представлениями. Развитие у детей «чувства веса». Закрепление и использование усвоенных знаний на других занятиях, в играх и бытовой жизни Организация работы с детьми седьмого года жизни Программный материал для подготовительной группы Счет предметов в любом расположении, развитие пространственной ориентировки на плоскости. Порядкового счета в пределах 10. Деления предмета на две, четыре равные части. Обучение детей элементам вычислительной деятельности Приемы ознакомления детей со структурой задачи. Обучение приемам вычисления. О предупреждении возможных ошибок Ориентировка детей во времени. Закрепление представлений и применение полученных знаний, умений, навыков на занятиях, в игре и в быту Раціональне, нераціональне та ірраціональне в науці. Логіка формальна, математична і діалектична та їх роль у науці. Структура науково-пізнавальної діяльності. Когнітивні і не когнітивні у науковому пізнанні. Проблема закономірності історичної зміни теорії. Метод – систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання певної задачі, досягнення мети. Философские принципы математики Гилберта Программа радикальной перестройки математики. Парадокс Рассела. Теория типов. Бухгалтерия педагогического времени Пусть педагог всегда спешит к детям, радуется каждой встрече с ними; тогда и дети будут спешить в школу и от всего сердца радоваться каждой встрече со своим педагогом. Радость общения на русском языке Чем целенаправленнее будет обновляться методика обучения, способствующая выявлению и развитию глубинных потенций детей, тем она станет гуманнее, оптимистичнее и радостнее. Глава V. ПАРТИТУРА ШКОЛЬНОГО ДНЯ (День 122-й) Принцип продолжения жизни ребенка на уроке IX. О героике слов и предложений Электростатика. Магнетизм. Колебания и волны Свойства электрических зарядов Электрическое поле. Напряжённость Поле бесконечной равномерно заряженной Силовые линии. Эквипотенциальные поверхности Диэлектрики. Типы диэлектриков Поле в однородном диэлектрике
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.028 с.)