ТОП 10:

Енергія магнітостатичного поля. Індуктивність 

Енергія магнітостатичного поля визначається інтегруванням питомої енергії поля, яку можна виразити через абсолютну магнітну проникність і напруженість поля . При цьому, як відомо з курсу фізики,

,

або

, (2.28)

причому об'ємний інтеграл застосовується до всього об'єму, в якому існує поле.

Оскільки магнітостатичне поле створюється постійним електричним струмом, то співвідношення (2.28) можна представити у вигляді функції цього струму. Дійсно, відповідно до виразу (2.23) , і згідно з правилом здійснення скалярно-векторного множення :

,

де - векторний потенціал магнітного поля.

Підставляючи добуток у вираз (2.28), одержуємо:

.

Тут перший інтеграл на основі теореми Гауса – Остроградського (1.11) може бути перетворений в інтеграл по поверхні сфери радіусу , що обмежує об'єм . Тоді

 

. (2.29)

Згідно з виразом (2.25) векторний потенціал обернено пропорційний величині , а напруженість – величині . Оскільки площа сфери пропорційна квадрату , інтеграли у виразі (2.29) обернено пропорційні , то енергія магнітостатичного поля визначається співвідношенням:

(2.30)

У випадку струмів, що протікають в обмеженому об'ємі сфери радіусу , відповідно до виразу (2.25) маємо:

 

. ( 2.31)

Підставляючи співвідношення (2.31) в (2.30) і враховуючи закон повного струму в диференціальній формі (2.11), одержуємо:

.

Це співвідношення встановлює залежність енергії магнітоста-тичного поля від розподілу в просторі електричних струмів, які це поле створюють.

Властивість фізичних об'єктів накопичувати енергію магнітного поля називають індуктивністю. Для визначення чисельного значення індуктивності розглянемо найпростіший приклад – виток провідника, по якому тече струм (рис. 2.10). Силові лінії створеного ним магнітостатичного поля зображені на рис. 2.10 пунктиром.

Потік вектора магнітної індукції через поверхню, обмежену витком, визна-чається очевидним спів-відношенням:

.

Цей магнітний потік пропорційний значенню струму з деяким коефіцієнтом. Цей коефіцієнт пропорційності між маг-нітним потоком і струмом , що його створив, є кількісною характеристи-кою індуктивності даного витка провідника:

. (2.32)

Відмітимо, що оскільки величина магнітної індукції (2.2) пропорційна силі струму , що збуджує магнітостатичне поле (2.3), то індуктивність (2.32) не залежить від значень цього струму.

 

В даному розділі ми розглянули основні питання фізики магнітних явищ, які виникають при незмінності в часі параметрів джерел поля. Але треба взяти до уваги те, що незмінність в часі – це поняття відносне. Скажімо, при протіканні постійного струму в дроті для спостерігача, що знаходится в стані спокою відносно цього дроту, магнітне поле матиме статичний характер. Проте для рухомого спостерігача той самий дріт буде джерелом магнітного поля, параметри якого змінюються в часі. Тому виникає питання: що це за явища відбуватимуться в просторі навколо джерел полів зі змінними в часі параметрами? Відповідь на це питання можна отримати при вивченні наступного розділу.

 

Питання для самоконтролю

 

1. В чому полягає сутність прямої та оберненої задач електростатики і магнітостатики?

2. Наведить співвідношення для визначення характеристик елек-тростатичного та магніто статичного полів за відомими параметрами джерел.

3. За якими формулами можна визначити розподіл густини елек-тричного заряду в певному об’ємі при відомих параметрах поля і середовища?

4. Яким чином можна замінити порядок інтегрування при розв’язуванні статичних задач?

5. Поясніть явище зміни напрямів силових ліній електричного та магнітного полів поблизу поверхні ідеального провідника.

6. Від чого та яким чином залежить енергія електричного поля конденсатора?

7. Чому індуктивність котушки не залежить від сили струму в ній?

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.251.81 (0.006 с.)