ТОП 10:

Бінарні відношення. Способи задавання перерізівВідношення між елементами двох множин, тобто бінарні відношення, встановлюють відповідність елементів однієї множини X елементам іншої множини Y.

Таке відношення задається деякою сукупністю впорядкованих пар (x,y), які є елементами множини X´Y. Але це зовсім не означає, що потрібно перелічувати всі такі пари. Часто відношення задається деяким символом, виразом у словесній або символьній формі.

Якщо А – відношення, то відповідність xAy можна записати у вигляді (x,y)ÎA, де АÌX´Y.

Елемент x називається першою координатою, а елемент yдругою координатою впорядкованої пари.

Області визначення і значень. Множина перших координат x є областю визначення (лівою областю) Do(A), а множина других координат – областю значень (правою областю) Dз(A) відношення А. Якщо x ÎX і yÎY, то Do(A)ÌX та Dз(A)Ì Y. У таких випадках говорять, що A є відношенням від X до Y. Його називають також відповідністю і позначають X®Y. Якщо Y=X, то будь-яке відношення xAy є підмножиною множини X´Y та називається відношенням у X.

Приклад 1: X={2,3};

Y={3,4,5,6};

X´Y={(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)};

відношення “бути подільним” – A={(2,4),(2,6),(3,3),(3,6)};

відношення “=” – B={(3,3)};

відношення “>” Æ;

Do(A)={2,3}=X;

Dз(A)= {3,4,6}ÌY.

Якщо область відношення збігається з деякою множиною X, то говорять, що відношення визначене на X.

Заслуговують уваги три випадки відношень у X:

· Повне (універсальне) відношення P= X´ X, яке має місце для кожної пари (x1, x2) елементів із X. Наприклад,відношення “працювати в одному відділі” на множині відношень співробітників цого відділу.

· Тотожне (діагональне) відношення E, рівнозначне x = x, наприклад, рівність на множині дійсних чисел.

· Пусте відношення, котре не задовольняє жодна пара елементів із X, наприклад, відношення “бути братом” на множині жінок.

Бінарні відношення можна задати наступними способами:

1. За допомогою списку, елементами якого є пари, з котрих складається відношення.

2. За допомогою фактор-множини.

Переріз. Розглянемо відношення AÌX´Y; якщо xiÎX, то переріз по xi відношення А, позначений А(xi), є множиною yÎY таких, що (xi, y ) ÎА.

Множина всіх перерізів відношення А називається фактор-множиною Y по відношенню А і позначається Y/A. Воно повністю визначає відношення А.

Приклад

X={ x1, x2, x3, x4, x5};

Y= { y1, y2, y3, y4};

A= {( x1, y1), (x1, y3), ( x2, y1), ( x2, y3), ( x2, y4), ( x3, y1), ( x3, y2), ( x3, y4), ( x4, y3), ( x5, y2), ( x5, y4)}.

Якщо запишемо під кожним елементом із X відповідний переріз відношення А, то елементи другого рядка утворять фактор-множину Y/A:

x1 x2 x3 x4 x5

{y1,y3} { y1,y3, y4} { y1,y2, y4} {y3} { y2, y4}.

Кінцеве відношення представляється за допомогою фактор-множини. Об’єднання перерізів за елементами деякої підмножини BÌX є перерізом A(B) цієї підмножини, тобто A(B)= Так, A(x2, x3)= A(x2)È A(x3)={ y1, y2, y3, y4}.

3. За допомогою матриць. Цей спосіб – матричний – оснований на представленні відношень за допомогою прямокутної таблиці (матриці). Її стовпці відповідають першим координатам, а рядки – другим координатам. На перетині i-го стовпця та j-го рядка ставиться одиниця, якщо виконується відношення xiAyj і 0, якщо це відношення не виконується. Така матриця містить усю інформацію про відношення А. Наприклад,

  x1 x2 x3 x4 x5
y1 1 1 1
y2 1 1
y3 1 1 1
y4 1 1 1

 

4. За допомогою графів. Вершини графа відповідають елементам множини X та Y, а дуга, направлена з вершини xi до yi , означає, що xiА yi (рис. 4.2.1).

Рис. 4.2.1. Граф відношення від X до Y (біграф)

Приклад: задане відношення (рис. 4.2.2)

А={( x1, x2), (x1, x5), ( x2, x1), ( x2, x3), ( x3, x1), ( x3, x4), ( x4, x3), ( x4, x5), ( x5, x5), ( x6, x2)}.

Рис. 4.2.2. Граф відношень у множині X

Зобразимо графи повного, тотожного та пустого відношення (рис. 5.2.3).

Рис. 4.2.3. Граф повного, пустого й тотожного відношень

Симетричне відношення. Оскільки відношення – це множини, то над ними виконуються всі теоретико-множинні операції. Крім того, для відношення визначаються специфічні для відношення операції: обернення (симетризація) та композиція.

Відношення, симетричне (обернене) деякому відношенню AÌX´Y, позначається через А-1 і являє собою підмножину множини Y´ X, утворену парами ( y, x ) Î Y´ X, для якого (x, y ) ÎА. Перехід від А до А-1 здійснюється взаємною перестановкою координат кожної впорядкованої пари, наприклад:

обернене відношення для “ x є дільником y” буде “ y ділиться на x”;

відношення A={(2,4),(2,6),(3,3),(3,6)}, A-1={(4, 2),(6, 2),(3,3),(6, 3)}.

При переході від А до А-1 область визначення стає областю значень і навпаки. Матрицю оберненого відношення одержуємо траснпонуванням вихідної матриці. Граф оберненого відношення знаходимо з вихідного графа заміною направлень усіх дуг на протилежні.

Композиція відношень. Нехай дано три множини X, Y, Z ідва відношення AÌX´Y та BÌY´ Z.

Композицією відношень A й B є відношення С, що складається з усіх тих пар (x,z) ÌX´ Z для яких існує такий yÎY, що (x, y ) ÎА та (y,z) ÎB.

Як записати композицію відношень A та B? Якщо виходити із співвідношень xAy і yB z, то xCz=xABz, але для зручності прийнято записувати С=АВ або С=А×В.

Для композиції відношень справедливим є асоціативний закон, тобто D(BA)=(DB)A=DBA. Але не комутативний закон ВА¹АВ, наприклад:

X={ x1, x2, x3, x4, x5};

Y= { y1, y2, y3, y4};

A= {( x1, y1), (x1, y3), ( x2, y1), ( x2, y3), ( x2, y4), ( x3, y1), ( x3, y2), ( x3, y4), ( x4, y3), ( x5, y2), ( x5, y4)};

В= {( y1, z2), ( y2, z1), ( y2, z2), ( y3, z3), ( y1, z2), ( y4, z3)}.

Тоді С={( x1, z2), ( x1, z3), ( x2, z2), ( x2, z3), ( x3, z1), ( x3, z2),( x3, z3), ( x4, z3), ( x5, z1), ( x5, z2), ( x5, z3)}.

Переріз С(x3)={ z1, z2, z3};

B(A(x3))=B({y1, y2, y4})={z1}È{ z1, z2}È{ z3}={ z1, z2, z3}.

Композиція відношень AÌX´Y та BÌY´ Z наочно представляється у вигляді графів. Перш за все необхідно до графа відношення А добудувати граф відношення В.

Граф відношення С=ВА одержимо, виключивши вершини, які відповідають елементам множини Y. При виключенні вершини yi кожний шлях, що проходить через неї від вершин x до вершин z, замінюється однією дугою з тим же направленням.

Паралельні гілки з однаковими направленнями відповідають однаковим парам у С і розглядаються як одна гілка (рис. 4.2.4).

Рис. 4.2.4. Побудова графа композиції відношень xAy та yBz

Аналогічно можна одержати матрицю композиції С=ВА як добуток матриць відношень В й А (у порядку їх слідування), яке виконується за звичайним правилом множення прямокутних матриць із наступною заміною відмінного від нуля елемента результуючої матриці. Наприклад:

  y1 y2 y3 y4  
z1 1     x1 x2 x3 x4 x5    
z2 1 1 y1 1 1 1  
z3 1 1 y2 1 1   x1 x2 x3 x4 x5
* y3 1 1 1 = z1 1 1
y4 1 1 1 z2 1 1 2 1
z3 1 2 1 1 1
                                       

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.202.44 (0.005 с.)