Побудувати дидактичну модель уроку перевірки і оцінки знань, умінь та навичок. Визначити і обґрунтувати його мету, структуру виконувані методи, реалізовані принципи навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Побудувати дидактичну модель уроку перевірки і оцінки знань, умінь та навичок. Визначити і обґрунтувати його мету, структуру виконувані методи, реалізовані принципи навчанняФорма організації навчання- це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів , що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.

Урок-така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу.

В дидактиці розглядають такі їх типи(за Онищуком):а) урок засвоєння нових знань; б) урок формування вмінь і навичок; в) урок застосування знань, умінь і навичок; г) урок узагальнення і систематизації знань; д) урок перевірки, оцінки і корекції знань, умінь і навичок; е) комбінований урок.

Урок перевірки і оцінки знань, умінь та навичок.

Мета Перевірити засвоєння учнями навчального матеріалу.

 

Етапи уроку:

1. Повідомлення теми мети і завдань уроку

2. Перевірити знання учнями фактичного матеріалу і основних понять

3. Перевірити глибину осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення

4. Застосування учнями знань в стандартних і змінених ситуаціях

5. Підсумки уроку та домашня завдання

Методи і прийоми

1. Усне повідомлення вчителя, запис на дошці

2. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне, ущільнене репродуктивна бесіда)

3. Розв’язування задач підвищеного рівня усне розв’язування задач за малюнком на дошці і за моделлю

4. тестові завдання самостійна робота проблемні завдання питання творчого характеру.

Мотивація вчителя

1. Налаштувати учнів на активну діяльність на уроці

2. З’ясувати наявність знань

3. Розвинути розумову активність

4. Виявити вміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях

Мотивація учня

1. Налаштуватись на роботу на уроці

2. Проявити знання

3. Показати глибину своїх знань і вмінь

4. Проявити розвинути вміння в змінних умовах

23 Скласти і обгрунтувати план роботи предметної методичної комісії з вашого фаху

Структура методичної ради школи:

1)педагогычна рада,

2) група діагностики,

3)методична рада:

а)постійнй обєднання: предметні обєднання, школа передового досвіду, МО класних керівників, школа молодого вчителя, проблемна група;

б) варіативні обєднання: обєднання, які вдосконалюють діагностичні вміння, організаційні вміння, контрольно-оціночні вміння.

Діяльність предметних МО включає такі питання : 1)розробка і реалізація мір підвищення рівня освітнього процесу, вибір активних форм і методів навчання, обговорення методики викладання окремих тем і розділів навчальної програми, 2)вивчення і аналіз навчально-програмної документації, обговорення перспективно-тематичного та ін планів, 3)ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової л-ри, 4) вивчення, вибір, і запровадження у практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду, 5)аналіз результатів освітнього процесу, підготовка єдиних контрольних і перевіряючих робіт, матеріалів до екзаменаційних білетів, 6) проведення предметних неділь, конкурсів і олімпіад із загальноосвітніх предметів, 7)відвідування і обговорення відкритих уроків

Так план засідань математичного МО включає: обговорення і утвердження плану МО за рік, вивчення і аналіз навчально-програмної документації з математики, підготовка математичних кабінетів до початку навчального року, обговорення графіку проведення відкритих уроків, ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової л-ри з математики, проблеми запровадження сучасних освітніх технологій, підготовка до проведення предметної неділі, конкурс на кращий план- проект уроку узагальнення і систематизації, організація позакласної роботи вчителів з математики, огляд кабінетів з математики.

Для підвищення методичної і теоретичної підготовки проводяться практико-орієнтовні семінари. Так у Теребовлянській ЗОШ N1, де я проходила педпрактику проходили семінари на теми: “Підвищення навиків усного обчислення учнів”,’”Форми проведення уроків”

На сьогодні актуальною є 12-тибальна система оцінювання знань, Тому я вважаю доцільним провести семінар на таку тему:”Специфіка оцінювання учнів на уроках математики за 12-тибальною системою”, у план якого входили б такі питання:1)специфіка оцінювання учнів на уроках математики 2)позитивні сторони 12-тибальної системи з досвіду вчителів 3) негативні сторони 12-тибальної системи з досвіду вчителів 4)пошук і обговорення оптимального підходу до оцінки знань учнів з математики 5)підсумок семінару.

Також у цій школі практикується диференційований підхід. Диференційована робота з учнями , а також використання опорних схем і конспектів дозволяє вчителям добитися глибоких і міцних знань, про що свідчать результати олімпіад і контрольних зрізів

 

Зробити схему методів навчання, що відноситься до групи “Методи організації навч-пізнавальної діяльності ”, показавши можливі звязки між окремими предметами

Методи організації навч-пізнавальної діяльності - це сукупність методів, які спеціально спрямовані на передачу і засвоєння учнями знань, умінь, умінь і навичок Методи організації навч-пізнавальної діяльності включають:

1)словесні методи навчання: розповідь(художня, науково-популярна, розповідь-опис), пояснення, лекція, бесіда(вступна, повідомлююча, повторення, контрольна, репродуктивна, евристична, катехізисна), дискусія, диспут, метод драматизації, робота з книгою, 2)наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження, 3)практичні методи навчання: вправи, лабораторні, практичні(графічні), дослідні роботи

Розповідь -послідовне розкриття змісту нового матеріалу

Пояснення -словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, наочних посібників, термінів

Лекція -усний виклад навчального матеріалу, великого за обсягом складного за логічною побудовою

Бесіда - питально-відповідальний метод навчання, Вступна-проводиться як підготовка до лабораторних занять, екскурсій, до вивчення нового матеріалу, Повідомлююча базується в основному на спостереженнях, що організовуються вчителем з допомогою наочних посібників, таблиць, малюнків, записів на дошці, Бесіда-повторення- використовується для закріплення навчального матеріалу, Контрольна- для перевірки засвоєних знань, Репродуктивна- спрямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу, Евристична- коли вчитель уміло поставленими запитаннями скеровує учнів на формування нових понять, висновків, правил, використовуючи наявні знання, спостереження , Катехізисна - спрямована на відтворення відповідей, які вимагають тренування памяті

Диспут - суперечка на наукову або суспільну тему

Дискусія - суперечка, обговорення будь-якого питання

Метод драматизації - дозволяє розвивати творчі здібності, уяву, активністьі самовідданість учнів,

Метод ілюстрування - передбачає ілюстрування статистичної наочності, плакатів, карт, зарисовок на дошці

Метод демонстрування - передбачає демонстрування приладів, дослідів, різних препаратів

Метод самоспостереження: інструктаж вчителя, вивчення або повторення раніше засвоєного, спостереження, висновки учнів, висновки вчителя і оцінка виконаної роботи

Вправи - багаторазове повторення певних або видів діяльності для їх засвоєння

Лабораторними роботами називають вивчення в шкільних умовах явищ природи за допомогою спеціального обладнання

Суть практичних робіт - у безпосередньому використанні знань учнів у суспільно-корисній праці

Дослідні роботи застосовуються в процесі вивчення будь-яких предметів, особливо на факультативах та гуртках

Усі ці методи тісно переплітаються між собою, Так зокрема елементи бесіди у лекції виступають в ній прийомом(деталь методу) і в той же час бесіда сама є методом навчання, Спостереження виступає прийомом методу самоспостереження та дослідних робіт, На спостереженні також базується повідомлююча бесіда, Деякі методи доповнюють один одного, Так метод демонстрування передбачає демонстрування різних приладів і препаратів, а лабораторні і практичні роботи формують в учнів навички використання цього приладдя та препаратів

Причини неуспішності

Внутрішні по відношенню до школярів:

Недоліки біологічного розвитку:

а) дефекти органів чуттів; б) соматична ослабленість; в) особливості вищої нервової діяльності, що негативно впливають на навчання; г) психопатологічні відхилення.

Недоліки психічного розвитку:

а) слабкий розвиток емоційної сфери особистості; б) слабкий розвиток волі; в) відсутність позитивних пізнавальних інтересів, мотивів, потреб.

Недоліки вихованості особистості:

а) недоліки в розвитку моральних якостей особистості; б) недоліки у ставленні особистості до вчителів, колективу, сім’ї та ін.; в) недоліки у трудовому вихованні.

Недоліки освіти особистості:

а) прогалини в знаннях та спеціальних уміннях; б) прогалини в навичках навчальної праці.

Недоліки досвіду впливів школи:

а) недоліки процесу навчання, навчальних посібників та ін.; б) недоліки виховних впливів школи (вчителів, колективу, учнів та ін.).

Недоліки впливів позашкільного середовища:

а) недоліки впливів сім’ї; б) недоліки впливів однолітків; в) недоліки впливів культурно-виробничого оточення.

Профілактика неуспішності

1. У процесі контролю за підготовленістю учнів (Спеціально контролювати засвоєння питань, які зазвичай викликають в учнів найбільші утруднення. Ретельно аналізувати та систематизувати помилки, яких припускаються учні в усних відповідях, письмових роботах та концентрувати увагу на їх усуненні. Контролювати засвоєння матеріалу учнями, які пропустили попередні уроки. По закінченні вивчення теми чи розділу, узагальнювати підсумки засвоєння основних понять, законів, правил, умінь і навичок школярами, виявляти причини відставання).

2. Під час викладу нового матеріалу (Обов’язково перевіряти в ході уроку міру розуміння учнями основних елементів матеріалу, що викладається. Стимулювати запитання збоку учнів за утруднень в засвоєнні навчального матеріалу. Застосовувати засоби підтримки інтересу до засвоєння знань. Забезпечувати різноманітність методів навчання, які дозволяють всім учням активно засвоювати матеріал).

3. Під час проведення самостійної роботи учнів на уроці (Підбирати для самостійної роботи завдання з найбільш суттєвих, складних і важких розділів навчального матеріалу, прагнучи меншим числом вправ, але поданими в певній системі, досягнути більшого ефекту. Включати до змісту самостійної роботи вправи з усунення помилок, яких учні припустились під час відповідей і в письмових роботах. Інструктувати про порядок виконання роботи. Стимулювати ставлення запитань до вчителя за утруднень у самостійній роботі. Уміло надавати допомогу учням у роботі, всіляко розвивати їхню самостійність. Навчати вмінням планувати роботу, виконувати її в потрібному темпі та здійснювати контроль).

4. Під час організації позакласної самостійної роботи (Забезпечити в ході домашньої роботи повторення пройденого, концентруючи увагу на найбільш суттєвих елементах програми, які викликають найбільші утруднення. Систематично давати домашні завдання з роботи над типовими помилками. Чітко інструктувати учнів про порядок виконання домашніх робіт, перевіряти міру розуміння цих інструкцій слабовстигаючими школярами. Узгоджувати обсяг домашніх завдань з іншими вчителями класу, викликаючи перевантаження, особливо слабовстигаючих учнів).

Система мір з надання допомоги невстигаючому учневі

1. Допомога в плануванні навчальної діяльності (планування повторення та виконання мінімуму вправ для ліквідації прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності з аналізу та усунення типових помилок та ін.).

2. Додаткове інструктування в ході навчальної діяльності.

3. Стимулювання навчальної діяльності (заохочення, створення ситуацій успіху, спонукання до активної праці та ін.).

4. Контроль за навчальною діяльності (більш часте опитування учня, перевірка його домашніх завдань, активізація самоконтролю в навчальній діяльності та ін.).

5. Різні форми взаємодопомоги.

6. Додаткові заняття учителя з учнями.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.012 с.)