ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 66 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 78725 страниц.

Психология - 66 Страница

Виникнення і розвиток педагогіки Типи навчально-виховних закладів Зв'язок педагогіки з іншими науками Дидактика як наука. Актуальні проблеми дидактики. Розвиток форм організації навчання в дидактиці. Форми організації навчання у сучасній школі. Закономірності та принципи навчання. Безпосередня підготовка до уроку Принципи національного виховання. Концепція національного виховання про політичне та героїко- патриотичне виховання. Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування ІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та Росії. Становлення вітчизняної патопсихології Загальне уявлення про найбільш поширені психічні захворювання Історичний розвиток свідомості у людини Свідомість як вища ступінь розвитку психіки Взаємодія свідомості та підсвідомості Проблема свідомості з точки зору науки і філософії Про дві концепції щодо розгляду проблем свідомості Розвиток мислення старшокласників Когнітивна сфера в ранній дорослості Вплив молодіжної субкультури на формування особистісного «Я» в період ранньої юності Білет 36. Розвиток емоційно-вольової сфери в юнацькому віці. БІЛЕТ 38. Міжособистісні стосунки в групах ровесників. Взаємовідносини між юнаками та дівчатами. Білет 40. Готовність старшого школяра до трудової діяльності і професійного самовизначення. Білет 42. Самовиховання особистості як вища форма самокерування. Білет 43. Психологічні основи морального виховання школярів. Білет. 44. Роль сім’ї у вихованні. Білет 45. Проблема вимірювання вихованості учнів. Білет 41. Загальні властивості відчуттів. Чутливість та її вимірювання Білет 44. Сприйняття та його характерні особливості Білет 45.Класифікація і види сприймань. Сприймання часу. Білет 46. Характеристика сприймання простору. Зорові ілюзії. Білет 47. Спостереження та умови його продуктивності. Білет 48. Поняття про пам'ять характеристика теорій пам’яті. Білет 51. Довільне запам’ятовування та його продуктивність Спеціальність “Соціальна робота” ОР «Магістр» Поняття адміністративного менеджменту Умови прийняття ефективних управлінських рішень Групові або колективні методи прийняття рішень Управління інформаційними ресурсами організації Передбачувана і припустима вартість інформації Бар'єри ефективного спілкування Управління конфліктами в організації Міжособові стилі вирішення конфліктів Типи особи в переговорному процесі Критерії ефективності кар'єри Програма керування кар'єрою в організації Бесплодие в браке частота и структура История этапов эволюции методов лечения бесплодия в браке Роль акушерки в решении проблем бесплодия История экстракорпорального оплодотворения Показания и противопоказания к проведению ЭКО Эль Тат – Карма женщины, карма мужчины (часть 1) INTERAKTIONSSPIELE FUR DIE GRUNDSCHULE Цели, которых можно достичь, организуя интерактивные игры с детьми Мы можем помочь детям развить в себе сильные стороны своего характера Игровые методы коррекции трудностей обучения в школе ГЛАВА 1. ИГРА И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА Критерии игровой деятельности Формирование произвольности в игре Значение игр для коррекционно-развивающего обучения Игры, развивающие грамотность Выпавшие буквы: П, В, С, О, Р, У, X, 3, Н, Т. Игровые методы развития математических навыков и представлений Игры, развивающие пространственный анализ и синтез Игры, формирующие навыки счета и математические операции Игровые методы развития памяти Игры, повышающие объем и прочность запоминания Групповая игровая коррекция нарушений поведения Методы игровой групповой коррекции поведения и эмоциональной сферы ребенка Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади І. Нормативно-правове забезпечення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Олімпіад у 2012 – 2013 навчальному році Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад На виконання І частини відводиться 50 хвилин. Завдання 1. Психолого-педагогічне тестування Завдання 2. Творча письмова робота З педагогіки та психології – 2013 Основы психологического консультирования и психологической коррекции Объект, предмет и задачи курса «Основы психологического консультирования и психологической коррекции» Психологическое здоровье, его структура, критерии нарушений Факторы риска нарушения психологического здоровья Психолого-педагогические условия становления психологически здоровой личности Структура психологической поддержки дошкольников и младших школьников Групповая психопрофилактика нарушений психологического здоровья детей Мысленная картинка на тему «Настоящий друг» Лист оценивания психологического здоровья ребенка педагогом (III класс) Индивидуальная коррекционная работа Основные подходы к пониманию психологии страха в возрасте 7-10 лет Занятие 6. Нестрашный страх. Специфика трудностей подростков Групповая профилактика нарушений психологического здоровья Индивидуальное консультирование подростков Психологическая поддержка в юности Кризис «середины жизни» и особенности психологической поддержки Кризис «встречи со старостью» и особенности психологической поддержки Трудная ситуация в контексте судьбы человека Трудная ситуация и депрессия Трудная ситуация для консультанта ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ И ПРАКТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ КОНСУЛЬТАНТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ РЕАКЦИЯХ СТРАХА И ФОБИЯХ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ ВИНЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИСТЕРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ШИЗОИДНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ АСОЦИАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ Тематика контрольных работ по курсу «Методология и методика психолого-педагогического исследования» Формирование процессов саморегуляции у младших дошкольников в предметно-практической деятельности Общая характеристика эксперимента ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБОБЩЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Социометрия в психолого-педагогическом исследовании ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ СТРАХОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА Выдающиеся деятели российской психологии, стоявшие у истоков ее зарождения МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ Взаимосвязь различных форм движения материи Представления о взаимосвязях нервной системы и психики человека Закономерности процессов возбуждения и торможения З.10. Особенности безусловных рефлексов Особенности условных рефлексов ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ Характеристика восприятий времени и движения Физиологические основы мышления Психологическая характеристика р е ч и ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ, Классификация эмоций и чувств Психологическая структура волевого акта Сущностная характеристика личности Движущие силы психического развития личности Классификация базовых понятий: индивид, личность, субъект, индивидуальность Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии Психологическая характеристика темперамента ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Основные науки о проблемах человека как субъекта деятельности Носит инстинктивно-биологический характер СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ Классификация социально-психологических явлений Характеристика социальной перцепции Психологическая структура малой группы Взаимоотношения в малой группе Особенности групповых настроений Факторы формирования личности человека Периодизация и особенности развития детей различных возрастных групп Характеристика самовоспитания Обучение как общественное явление Этнопсихологические основы обучения и воспитания Пути совершенствования знаний по психологии и педагогике Характеристика системы комплексной организации учебно-воспитательной работы Основные направления и этапы изучения и обобщения передового педагогического опыта Гармония развитых интеллектуальных и организаторских качеств Специфические закономерности обучения Характеристика метода обсуждения изучаемого материала Специфика метода упражнения в обучении Подход к оценке знаний, навыков и умений Принципы организации учебного процесса Связь теории воспитания с другими науками Характеристика метода упражнения в воспитании Характеристика метода поощрения в воспитании СЛОВАРЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ Теория деятельностного опосредования межличностных отношений РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНИХ СЛУЖБ Вимоги до персоналу і їх функціональних обов’язків Організація роботи та відпочинку персоналу готельного господарства Охорона праці персоналу готельного підприємства Характеристика основних служб готельного підприємства Рекомендації з удосконалення управління колективом готелю «Чорне море» ЕМФАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Політичний дискурс як середовище функціонування політичної промови Типи емфатичних конструкцій у синтаксичній стилістиці Переклад конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom) Особливості перекладу риторичних питань Особливості перекладу інверсії Особливості перекладу конструкції з підсилювальним дієсловом do. Особливості перекладу емфатичних повторів Структурні частини курсової роботи і правила щодо їх написання та оформлення Методи та організація дослідження. Методологічні засади експериментального дослідження оперативного запам'ятовування. Розділ ІІ. СТРАТЕГІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Критичні значення r xу (для рівнів значимості 0,05 та 0,01) САМОПОЗНАНИЕ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА Общая характеристика самопознания как процесса Способы и средства самопознания Идентификация как механизм саморазвития Рефлексия как механизм саморазвития Предпосылки выдвижения проблемы саморазвития личности в психологии САМОРАЗВИТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА Интегральная периодизация субъективной реальности и саморазвития Саморазвитие и жизненный путь личности САМОРАЗВИТИЕ КАК ПРОЦЕСС. ФОРМЫ САМОРАЗВИТИЯ САМОПРИНЯТИЕ И САМОПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМЫ Самопрогнозирование личности МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРЕДМЕТНИМ ДОВКІЛЛЯМ Методи продуктивного навчання Організація спостережень дітей у предметному довкіллі Екскурсїі-огляди, розглядання предметів і бесіда про них, екскурсії за межі дошкільного закладу Екскурсія-огляд холодильника (старший дошкільний вік) Ознайомлення з довкіллям засобами дидактичної гри Ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху Готовність вихователів до реалізації принципів гуманістичної педагогіки Принципи взаємовідносин дітей і дорослих у сучасному освітньому просторі Что такое психологическое консультирование Как повышать профессиональную квалификацию психолога-консультанта ГЛАВА IV ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ Взаимодействие психолога-консультанта с другими специалистами-консультантами Взаимодействие психолога-консультанта со вспомогательным персоналом консультации Как проводится психологическое консультирование ГЛАВА VI ТЕХНИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Снятие психологического напряжения у клиента и активизация его рассказа на стадии исповеди Техника завершающего этапа консультирования и практика общения консультанта с клиентом по окончании консультации Для чего необходимо проводить тестирование во время психологического консультирования Тесты коммуникативных способностей Тесты специальных способностей Улучшение организаторских способностей клиента Советы по развитию коммуникативных черт характера Неумение привлекать к себе внимание, оказывать положительное впечатление на людей Неудачи в выборе профессии, условий и места работы Неудачи в продвижении по службе Неспособность клиента быть самим собой Невозможность эффективного делового взаимодействия клиента с людьми Неспособность клиента подчиняться другим Взаимоотношения с будущим супругом Неудачи в развитии потребностей и интересов Психогенные сердечные заболевания Принятие и реализация решений по персональным делам Что такое результативность психологического консультирования Как оценивать результаты психологического консультирования К психологу-консультанту и его работе Тема 6. Техника психологического консультирования Тема 8. Тесты, рекомендуемые к использованию в практике когнитивного психологического консультирования Психолого-педагогического консультирования Связанным с личными жизненными неудачами Самочувствия и состояния здоровья Психологическому консультированию Советы по определению целей психологического консультирования Признаки, по которым можно судить о психологических состояниях и личности клиента Личностные особенности клиента Социальная психология 2016г. Ролевой подход к исследованию группы. Принципы и условия эффективности консультативной Отличия психологического консультирования Методологические основы психологического консультирования МОТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ К ПСИХОЛОГУ-КОНСУЛЬТАНТУ Рассмотрим каждый из этапов консультирования более подробно. Методы воздействия консультанта и их функции во время консультации Личность консультанта и его позиции в процессе консультирования Основные принципы консультирования ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА С КЛИЕНТОМ Основные механизмы коррекционного воздействия Приемы воздействия на клиента КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ Возможные ошибки консультанта Название урока, класс, школа, Ф.И.О. учителя. IV. Организация познавательной деятельности учащихся Сводный протокол по результатам исследования профессиональной направленности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.169.76 (0.047 с.)