ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 313 Страница

Психология

Культура та техніка мови вчителя. Його емоційний стан. Психологічне  забезпечення діяльності педагога Креативність та артистизм вчителя іноземної мови Учитель іноземної мови і психологічна допомога підліткам Методи та способи подолання неуспішності Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка. Психологічні особливості аудіювання як виду мовленевої діяльності. Основні труднощі розуміння мови на слух. Система вправ для навчання ауди юванню. Текст для аудіювання для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл. Психологічна характеристика сюжетно-рольової гри молодшого (середнього, старшого) дошкільника Особливості ставлення дошкільників до рольових ігор Психологічні особливості дошкільних рольових ігор Значення сюжетно-рольових ігор в соціальному вихованні дитини Особливості дій дошкільників в сюжетно-рольових іграх Застосування сюжетно-рольових ігор у розвитку дітей дошкільного віку Характеристика театралізованих ігор Психопедагогика в физической культуре Психическое напряжение спортсмена Спортивная психология как отдельная наука Роль психологического обеспечения в современном спорте Методы психологического обеспечения Роль спортивного психолога в психологическом обеспечении РОЗДІЛ 1. ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА Теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку Зміст та форми поняття «творчі здібності» Психологічні особливості школярів підліткового віку Основні методики формування творчих здібностей у підлітків Опитувальник креативності Джонса Сутність соціальної роботи та поняття соціального працівника. Професійні якості, права та обов’язки соціального працівника Повноваження та якості соціального працівника Підготовка соціальних педагогів в країнах ближнього зарубіжжя (на прикладі Росії). Практика підготовки соціальних працівників у ФРН. Cучасні тенденції розвитку соціальної педагогіки в західному світі. Властивості нервової системи Фізіологічний аналіз «несвідомого» у психіці людини Співвідношення типів вищої нервової діяльності з властивостями темпераменту Темперамент і індивідуальний стиль діяльності РОЗДІЛ I. УЯВА ТА ТВОРЧІСТЬ, ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА Аналіз психологічної літератури з проблеми розвитку уяви у дітей дошкільного віку Поняття творчості у дітей дошкільного віку в психологічної літературі Експериментальне дослідження уяви у дітей дошкільного віку Експериментальне дослідження творчості у дітей дошкільного віку Види та роль емоцій у творчост і та житті людини Види і роль емоцій в житті людини Вплив е моц i й на особист i сть Поняття творчої особи по Е . Фромму Особливості творчого мислення Прояв емоцій в художній творчості Міністерство Освіти і науки України Житомирський державний університет Психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення Особливості діалогічного мовлення та його функції Мовні особливості діалогічного мовлення. Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення Розділ ІІ. Практична частина дослідження Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення особистості в психологічній науці Аналіз літератури дослідження особистості у вітчизняній науці Аналіз літератури дослідження особистості зарубіжними вченими Особистість, її характерні риси Основні напрямки дослідницької діяльності Б.Г. Ананьєва Вклад Б.Г. Ананьєва в розвиток онтопсихології та акмеології Основні положення концепції людинознавства Розділ 3. Експерементально-психологічні методики дослідження особистості Список використаної літератури Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості дітей середнього дошкільного віку та методика навчальної роботи з ними Особливості розвитку дитини п'ятого року життя Сучасне освітньо-виховне заняття у дошкільній установі: формальні, змістові та структурні ознаки Основні форми освітньо-виховних занять з дітьми середнього дошкільного віку Виявлення рівня вміння самостійно застосовувати засвоєні знання (констатуючий експеримент) Перевірка ефективності проробленої роботи на формуючому етапі експерименту (контрольний експеримент) Висновки та методичні рекомендації Міри впливу соціометричного статусу на ефективний стиль спілкування старшокласників Спілкування як категорія в психології Роль спілкування в розвитку особистості старшокласників. Взаємозв’язок старшокласника з дорослими. Товариство однолітків як фактор соціалізації. Дослідження груп і соціометричного статусу старшокласників. Аналіз переважних стилів спілкування старшокласниками Розділ 1. Сутність структура і функції родини Поняття родини і шлюбу, їхні історичні типи Девіантна поведінка як соціальний феномен Родина, як середовище прояву основних форм девіантної поведінки Конфлікти в сім’ї: основні характеристики і причини Профілактика і вирішення конфліктів, як засіб оптимізації сімейних відносин Список використаної літератури Розділ 1. Психологія особистості Етапи формування особистості Сім'я як основний чинник, що впливає на становлення особистості Вплив неповної сім'ї на становлення особистості Поняття про уяву, його основні види Загальна характеристика уяви Фізіологічні основи і механізми уяви Механізми переробки уявлень в уявні образи Розвиток уяви, її значення в художній і науковій творчості Фантазія в художній і науковій творчості Способи розвитку фантазії і уяви Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження рівня домагань особистості Аналіз літератури за проблемою дослідження рівня домагань у вітчизняній та зарубіжній психології Особливості формування рівня домагань в онтогенезі Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на становлення рівня домагань Взаємозвязок між рівнем домагань, самооцінкою та самоповагою Загальна характеристика основних методів психологічної діагностики рівня домагань Обґрунтування та опис методик з дослідження рівня домагань Психологічний та статистичний аналіз результатів констатуючого експерименту Практичні рекомендації щодо формування адекватного рівня домагань у осіб зрілого віку Бланк моторного теста Й. Шварцландера Результати респондента за методикою Т. Елерса для визначення мотивації на уникнення невдач Результати респондента за методикою Т. Елерса для визначення мотивації на уникнення невдач Результати респондента за методикою Т. Елерса для визначення мотивації на досягнення успіху ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДІБНОСТЕЙ Загальні та спеціальні здібності РОЗДІЛ 2. ІНТЕЛЕКТ І ЗДІБНОСТІ, ЯК ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Діти індиго як носії надзвичайних здібностей РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ Материнської амбівалентності Поняття амбівалентності у психоаналітичній теорії З.Фрейда. Напрямки психологічного дослідження амбівалентності, в т.ч. материнської. Психологічні (позитивні і негативні) аспекти відносин у системі “мати – дитина”. Стандарт материнства – неусвідомлення суперечливості образу матері. Взаємозв’язок розвитку конкордантності та дискордантності особистості і материнської амбівалентності. Приклади взаємозв’язку поведінки матері з поведінкою дитини. Актуальність теми дослідження. Розділ 1. Теоретичні основи організації праці та мотивації операційного персоналу торгівельного підприємства. Принципи, задачі та функції організації праці та систем (моделей) мотивації персоналу Вибір оптимальної форми праці та моделей (системи) мотивації персоналу. Вибір методики оптимальної форми організації праці та моделі мотивації. Способи мотивації по категоріям працівників Постановка завдань по реалізації оптимальної форми організації праці та моделі (системи ) мотивації операційного персоналу торгівельного підприємства. Організація процесів приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу Організація розміщення товару у виставочному залі та зберігаючих приміщеннях. Формування асортименту товару Активація емоцій нервовою системою. Обмеження емоційної системи. Пантоміміка, вираження емоцій голосом. ВИРАЖЕННЯ ВЕСЕЛОЩІВ І РАДОСТІ ЕМОЦІЇ, ПОРОДЖУВАНІ СОЦІАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ МІЖКУЛЬТУРНІ РОЗХОДЖЕННЯ У ВИРАЗІ ЕМОЦІЙ КОГНІТИВНІ ТЕОРІЇ ЕМОЦІЙ І ОСОБИСТОСТІ Інститут післядипломного навчання З дисципліни “ Клінічна психологія” Порушення психічних процесів Ознаки, характерні для стану фрустрації: Найбільш розповсюджені психічні захворювання IV. Психопатії й акцентуації характеру VI. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦІЇ І ЗАХВОРЮВАННЯ ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК I.Теоретичні аспекти проблеми самоусвідомлення підлітків. Управління колективами (групами) працівників Характеристика неформальних груп Стиль керівництва та його вплив на продуктивність праці Як краще зрозуміти людей та поліпшити з ними відносини РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРИВОЖНОСТІ Тривожність як прояв емоційної сфери Причини виникнення тривожності у дітей Особливості прояву тривожності у дітей старшого дошкільного віку Загальна характеристика статусного положення Самооцінка як фактор статусного положення Організація та процедура проведення емпіричного дослідження Кількісний склад групи за рівнями виразності симптомокомплексів Статусне положення дітей з різним рівнем тривожності Симптомокомплекси за тестом «Будинок – Дерево – Людина» Теоритичний аналіз проблеми дослідження страхів у дітей. Особливості дослідження дитячих страхів. Поняття страху у науковій літературі Негативне відношення до старих Методи і методики досліджень Психологія особистості як наука про людину Типологічні теорії особистості Топографічна модель рівнів свідомості Психосексуальні стадії розвитку особистості Захисні механізми особистості Індивідуальна психологія Адлера Структура особистості за Платоновим МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ Життєві та наукові знання про психічну реальність Наука про закони, закономірності й механізми функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності тварин та людини Основні школи (напрями) в сучасній психології Місце психології в системі наукового знання ЗА КРИТЕРІЄМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я – патопсихологія, нейропсихологія, психофармакологія, психотерапія, психопрофілактика, психогігієна. Методологічні основи психології Розвиток поглядів на фізіологічну основу психіки Тема 1.3 Психіка, її ознаки, виникнення та розвиток у філогенезі Научіння як індивідуально-набуті форми поведінки Теорія вищих психічних функцій л.с. виготського Дієво-вольовий, регулятивний (саморегуляція). Тема 2.1 психологія особистості Тема 2.2. ДЖЕРЕЛА АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ПОТРЕБИ ТА МОТИВИ Основні принципи загально-психологічної теорії діяльності Тема 3.1 Пізнавальна діяльність та пізнавальні психічні процеси ВЕРХНІЙ АБСОЛЮТНИЙ ПОРІГ ЧУТЛИВОСТІ. Максимальна сила подразника, яку ми здатні відчути певним аналізатором. Індивідуальні особливості мислення Способи створення (операції) уяви Тема 4.1 Емоційна сфера особистості, особливості її прояву та перебігу Воля як довільне управління поведінкою і діяльністю людини Вольові якості, що характеризують САМОВЛАДАННЯ. МОДУЛЬ 5. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ МОДУЛЬ 6. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ Організаційно-правова форма підприємства Конфлікти в організації та їх класифікація Об’єктивні та суб’єктивні складові конфлікту Роль керівника в процесі управління конфліктами Класифікація та оцінка можливих резервів Вибір та обгрунтування пропонованих заходів та умов їх запровадження Визначення економічної ефективності пропонованих заходів та умов їх запровадження Розрахунок впливу пропонованих заходів на техніко-економічні показники діяльності підприємства Соціально-психологічні методи управління, їх значення та зміст Поняття соціально-психологічного клімату та його основні характеристики Аналіз соціально-психологічного клімату в колективі кафе «Ульот» Конфлікти в управлінні персоналом закладу, їх попередження та методи вирішення Аналіз результатів соціологічного опитування в колективі закладу. Рекомендації по підвищенню ролі соціально-психологічних факторів в управлінні підприємством Згідно з дослідженнями, члени колективу відчувають задоволеність роботою керівника в тих випадках, коли створюються наступні умови: Конференция Вознесённых Владык Выйти вперёд и стать духовно самодостаточными и независимыми Призыв об освобождении от сознания тоталитаризма О Мать Мария, ты песню создай, О Мать Мария, ты песню создай, В Небеса за высшим состоянием, О Мать Мария, ты песню создай, О Мать Мария, ты песню создай, Служению жизни себя посвящаю. Для Земли ты — космическое знамение. Служению жизни себя посвящаю. Служению жизни себя посвящаю. Чтобы Россия проявила свой потенциал Золотого Века, она должна превзойти прошлое. Будете ли вы открытой дверью для милосердия в воплощении? Я утверждаю своё бессмертие. Я утверждаю своё бессмертие. Чтобы вознестись, вы должны отпустить всё, что у вас есть на Земле Зов Бога я слышу всегда, постоянно, С Ланелло ты здесь всегда пребываешь. С Ланелло ты здесь всегда пребываешь. Любовью своей мой страх истребляешь, Утверждение духовной самодостаточности и индивидуального творчества в России Призыв о потенциале роста для России Не отступлю никогда от него я. Навеки в потоке её пребываю. Навеки в потоке её пребываю. Владыка БОЛЕЕ, Сердце Святое, Не отступлю никогда от него я. Призыв Пламени Мира в России Господь Уриил, шагаем мы с Богом. Господь Уриил, шагаем мы с Богом. Что требуется не только для того, чтобы призывать Пламя Чистоты, но и начать воплощать его Призыв о поглощении записей о пытках Земля в твоем свете купается. Земля в твоем свете купается. О чувстве недостойности и безусловном прощении С Ланелло ты здесь всегда пребываешь. С Ланелло ты здесь всегда пребываешь. Воссоединиться с путём Христобытия является вашей задачей. Я призываю вас посмотреть на путь Христобытия моими глазами Что навечно выше меня поднимает. Что навечно выше меня поднимает. Что навечно выше меня поднимает. Что навечно выше меня поднимает. Я призываю вас подняться выше, к более высокому служению, когда вы воплощаете в себе не Фиолетовое Пламя, но Пламя Свободы, которое Я ЕСМЬ

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.031 с.)