ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 204 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 78725 страниц.

Психология - 204 Страница

ПОЧЕМУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКАЗКИ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ? МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СКАЗКАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Знакомство со следующей сказкой ТЕКСТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СКАЗОК Сказка о странствиях принца Леона Принцесса, которая плохо училась К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР Послання Івана Вишенського: проблематика, поетика. Розвиток бурлескної традиції в літературі кінця XVIII – першої половини ХІХ століття. «Енеїда» І.Котляревського як видатний бурлескно-травестійний твір Концепція людини в романах І.Багряного «Тигролови» та «Сад Гетсиманський» Фабула, сюжет, композиція прозового твору Основні літературні угруповання першої половини XX століття Літературна дискусія 1925-1928рр. Естетична платформа М. Хвильового. Особливості творення селянських типів у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Громадянська лірика Василя Симоненка Проблематика роману О. Гончара «Собор». Філософічність лірики В. Стуса. Доба національного відродження: від Котляревського до 20-х років XX віку. Героєм жанру інтелектуальної драми стає новий суспільний тип інтелігента, тло дії – двадцяте століття, з його соціальними конфліктами і моральними протиріччями. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні». Історична правда та романтичний пафос у змалюванні подій II світової війни Т.Г. Шевченко, поема «Кавказ» Тіні забутих предків». Особливості поетики. Релігійно Полемічна література (тут - кінця XVI – початку XVIІ ст.): причини появи, проблематика, видатні автори. Періодизація української літератури (за історико-хронологічним принципом) Фаза первая: прибытие в лагерь Что остается человеку: голое существование Без всякой сентиментальности Счастье — это когда худшее обошло стороной Последнее желание, выученное наизусть Анализ временного существования Задать вопрос о смысле жизни Фаза третья: после освобождения ЗАБЫВАНИЕ ИМЕН И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ О ВОСПОМИНАНИЯХ ДЕТСТВА И ПОКРЫВАЮЩИХ ВОСПОМИНАНИЯХ ЗАБЫВАНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И НАМЕРЕНИЙ ДЕЙСТВИЯ. СОВЕРШАЕМЫЕ «ПО ОШИБКЕ» СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕРМИНИЗМ. – ВЕРА В СЛУЧАЙНОСТИ И СУЕВЕРИЕ. – ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ Основні форми соціально-психологічного знання і практика педагогічної діяльності. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І ПСИХОКОРЕКЦІЇ – 5 Вимоги до підготовки та проведення психологічної бесіди. Протокол бесіди. Опитувальник локус контролю (за О. Ксенофонтовою) Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації Дубовицька Т.Д. Методика вивчає словесно-логічне мислення дітей віком 6-7 років. Відчуття як психічний процес. Фізіологічні основи відчуттів. Загальна характеристика мислення дошкільників Свідомість. Структура свідомості. Самосвідомість. Мова і мовлення. Фізіологічні основи мови. ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ – 15 Форми платування та звітності практичного психолога КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ – 2 САМОВИХОВАННЯ І САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ – 1 ІІ. Организационно-методические указания Тема 1. Введение. Объект, предмет, задачи методики преподавания в высшей школе Тема 15. Педагогические технологии Классификация и характеристика основных методов Современные проблемы организации экономического Понятие педагогических технологий, признаки и классификация Тест как форма обучения, контроль и оценивание знаний Определяющие черты личности педагога Гуманизация учебно-воспитательного процесса Учебная деятельность с использованием современных средств массовой коммуникации и компьютерных технологий Основы экономической психологии: понятие, предмет, цель, направления исследований Какая из перечисленных отраслей психологии относится к фундаментальным? Что является предметом изучения в психологии? Е) Инструкционно-технологические карты. Выберите метод воспитания, наиболее эффективный при формировании опыта поведения и деятельности воспитуемого (имеется в виду, что он используется в комплексе с другими, но является ведущим). Дослідження як форма існування та розвитку науки. Номотетичний підхід і кількісні досл в психл Зовнішня та внутрішня мотивація особистості. Мотивація досягнення та уникнення невдач. Предмет, мета та завдання психології особистості. Аналітична теорія особистості К.Юнга. Характеристика архетипів Методи досліджень в організаційній психології Криза професійних експектацій на стадії професійної адаптації. Фактори, які її детермінують та способи подолання. Криза соціально-професійної самоактуалізації на стадії майстерності. Фактори, які її детермінують та способи подолання. Методи та психотехнології гуманістичного напрямку психотерапії Специфіка особистісних якостей та здібностей, необхідних викладачу психології. Загальна характеристика принципів викладання психології на сучасному етапі Принципи кредитно модульної системи навчання Сутність держави та природа влади Григорій Сковорода (1722-1794). Вплив типів лідерства на поведінку групи. Приклад лабораторного експерименту.Левін Етичні проблеми психологічних досліджень Когнітивна соціальна психологія С. Московічі. Концепція соціальних уявлень КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЧУВСТВО БЕСПОКОЙСТВА Как была написана эта книга? К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЧУВСТВО БЕСПОКОЙСТВА? НАЙДИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. ПОМНИТЕ, ЧТО НЕТ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКА ТАКОГО ЖЕ КАК ВЫ. Как преодолеть чувство беспокойства. Глава 16. Найдите себя и будьте самим собой. Помните, что нет на земле человека такого же как вы. Как правильно найти спутника жизни Бог не подаст твоего будущего спутника на тарелочке Первые встречи - важный период Место молитвы во время проверки Секс - это интенсивное общение Божий порядок должен быть установлен КАК ВЫРБАТЬ ПОДХОДЯЩЕГО СПУТНИКА ЖИЗНИ О различиях в методах сверки гороскопов на совместимость: индийская и западная школы Который бы соответствовал всем вашим Привязанность, которая развивается постепенно, может быть более крепкой, чем «любовь с первого ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ 3 ПРОДУКТИВНОЮ ПРАЦЕЮ ТОМАСА МОРА Й ТОМАЗО КАМПАНЕЛЛИ СВІТОГЛЯД Я.А. КОМЕНСЬКОГО ТА- ЙОГО ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Б. Я.А.КОМЕНСЬКИЙ ПРО ШКОЛУ, ВЧИТЕЛЯ ТА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПЕДАГОГІЧНІПОГЛЯДИДЖОНА ЛОККА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІЛОСОФІВ К.ГЕЛЬВЕЦІЯ ТАД.Д1ДРО НЕОГУМАНІЗМ. В. ГУМБОЛЬДТ ТА ЙОГО ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ Й. ГЕРБАРТА Р.ОУЕН ПРО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ГУМАЮСТИЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ. РУХ НОВОГО ВИХОВАННЯ (М. МОНТЕССОРІ, С.ФРЕНЕ) ПРОВІДНІ ТЕЧІЇ ТА ПРЕДСТАВНИКИ РЕФОРМА ГОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ У ФРАНЦІЇ ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДИ ЯК ОСНОВА УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ ЗАСОБИ НАРОДНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ШЛЯХИ НАРОДНОГО ВИХОВНОГО ВПЛИВУ ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА ТА ПЕРШІ ПЕДАГОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ШКОЛА В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ ВІДРОДЖЕННЯ (XVI - СЕРЕДИНА XVIII СТОЛІТТЯ) СИСТЕМА ВИХОВАННЯ ЛИЦАРЯ-КОЗАКА ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Ф.ПРОКОПОВИЧА ТЕМА XI УКРАЇНСЬКА ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА ПЕРІОДУ РУЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ) СТАТУТ 1786 РОКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПРО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ СИСТЕМА ОСВІТИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА ЗАКАРПАТТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ (М.ШАШКЕВИЧ, І. ВАГІЛЕВИЧ, Я. ГЛОВАЦЬКИЙ, Й. ЛЕВИЦЬКИЙ) ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТУШИНСЬКОГО ТЕМА І ВИНИКНЕННЯ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В СВІТОВІЙ СУСПІЛЬНІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ ШКІЛ У СВІТОВІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Характеристика методів оцінки якості продукції Класифікація відчуттів і їхня характеристика Смаковий аналізатор людини і смакові сприйняття Порівняльна солодкість цукрів та інших солодких речовин Значення порогів запахів деяких речовин Функції зору і властивості зорового аналізатора Роль зорових відчуттів у сенсорному аналізі товарів Аналітичні методи сенсорного аналізу Експертний метод оцінки якості продукції передбачає з’ясування думок експертів. Тема 9. ВІДБІР І Підготовка дегустаторів тема 10. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ Философские сказки для обдумывающих житье, Трудная жизнь Внутреннего Человечка Профконсультант – и немного о Самоактуализации Внутренний дворик для гостей Вопрос ночного сторожа на кладбище, который очень озадачил молодого Шопенгауэра Если не ошибаюсь, Бисмарк. А также Вегеций Волшебство, которое плохо кончилось Спектакли, или Зачарованный Ум Прекрасная бессмысленная жизнь Хроника тонущей подводной лодки СКАЗКИ ВНУТРЕННЕГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА Светский салон, или мир Ритуалов О Кате, Насте и порядках на поляне Из старого философского трактата Лекция первая: исторический экскурс Социальная сущность диссертационного исследования Произносится всегда разочарованно Откуда? Имеющий память да вспомнит Между нами, женщинами, говоря. Кто преступление готовил и зачем О воинственном нелюбопытстве Как относиться к Суперкниге? Любовь к Богу или любовь к Людям? Великие подвиги святого Стефана Молитва Господня и семейные порядки Почему мы не живем в раю и сегодня? О сказках, которые умеют себя защищать Книга старцев. Кстати, сравните с Суламифью Дракон умер. Да здравствует Дракон? О правильном отношении к сексу и чтению О Самом Дорогом, или Любовь и Торговля Странный лозунг перед входом в Небесную Канцелярию Четвертый пункт и Петина Любовь Из писем в ответ на интервью в газете Падение, с которого начинается полет Почему я не люблю привязанности О любви – с надеждой. И сомнениями Кто пачкает мир и как мир отмывается А правильно ли выбирать счастье? Сказ о том, как Фома и Ерема счастье искали Психология как Учебный Предмет Разъяснение о Свободе и новая загадка СКАЗКА О СМЫСЛЕ И ЦЕНЕ ЖИЗНИ Прогулка по светскому салону Только Настоящий Друг тебя поймет Лекция четвертая: лицо современной Науки Китайский балет и эстетическое наслаждение Жизнь как произведение Искусства Что такое Женщина и что такое Человек Семья глазами свободного человека Религия с позиций нравственности Классика под лупой психиатрической экспертизы Официальный санитарно-профилактический бюллетень с неофициальными комментариями Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК актуальна Проблема сучасної української ХУДОЖНЬО – ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Особистості як джерело її творчої діяльності РОЛЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. РІЗНОМАНІТНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ Вільного часу та культурного дозвілля ПСИХОДІАГНОСТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В системі художньо-педагогічної освіти У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ШВЕЙНИХ ПТНЗ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІНТЕГРАЦІЯ МИСТЕЦТВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ При виконанні колажу в 5 -7 класах ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Особливості використання казки на заняттях з іноземної мови у дошкільних навчальних закладах ВИКОРИСТАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПОДОЛАННІ ЗАГАЛЬНОГО НЕДОРОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РОБОТИ СТУДІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ЧИННИК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ Морально-етичних якостей молоді в Україні ГЕНЕЗА ПОЛОТНЯНОГО ЛІТОПИСУ УКРАЇНИ І БАЛКАНО-СЛОВ’ЯНСЬКІЙ МІФОРИТУАЛЬНІЙ ТРАДИЦІЇ Сучасних тенденцій педагогічної освіти КОЛОРИСТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ ОБРАЗУ ДІВИ МАРІЇ: ЧУТТЄВО ЯВЛЕНА КВІНТЕСЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ Є Мальцев. БОГОМАТІР КАТАФІГІ ТА ИОАН БОГОСЛОВ ОБРАЗ ЖНКИ – МАТЕРІ У МИСТЕЦТВІ ПЕРВИННОГО СВІТУ ЖІНКА У ТРАДИЦІЙНОМУ ГОНЧАРСТВІ ОБРАЗ КАТЕРИНИ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Краткая история нейропсихологии, возникновение нейропсихологии на стыке психологии, медицины (нейрохирургии, неврологии) и физиологии. А.Р.Лурия – основоположник нейропсихологии в России. Концепция трех функциональных блоков мозга А.Р.Лурия: локализация и функция. Основные принципы работы трех функциональных блоков мозга. Зрительные агнозии: краткая характеристика основных симптомов при разных типах агнозии. Виды зрительных агнозий: предметная, симультанная, оптико-пространственная, цветовая, лицевая, буквенная и др. Основные уровни организации движений по Н.А.Бернштейну и типы нарушений их работы. Нейропсихологические синдромы нарушений памяти. Модально - неспецифические нарушения памяти Синдромы поражения конвекситальной коры височной области мозга. Фізіологічні механізми психічної діяльності. Мозок та психіка Несвідоме в складі психіки. Характеристика несвідомих психічних явищ Теорії міжособистісної взаємодії Активність особистості. Проблема активності в вітчизняній та зарубіжній психології. Різні погляди на джерела активності. Щодо джерела активності особистості у психології існували різні погляди. Теорії колективу та їх характеристика. В. Вспомогательные элементы при утроениях Программа проведения 22 фестиваля «Гармония» МК « Спиральная динамика Грейвза». Маленькая теоретическая глава N1 Маленькая теоретическая глава N2 СКАЗКА: ИСТОРИЯ ГОЛУБОГО ГОРОДА Маленькая теоретическая глава N4 Маленькая теоретическая главка N6 Маленькая теоретическая глава N 7 Сказка: ДЕД, ВНУЧКА И БОЮСКИ Маленькая теоретическая главка N10 Маленькая теоретическая глава N 11 МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В ПСИХОТЕРАПИИ (СИМВОЛ ВЕРЫ) Перша медична допомога при захворюваннях, травмах Потенційна безпека життєдіяльності людини Основні поняття. Теорія ризику. Системний аналіз чинників безпеки праці Особливості діяльності людини-оператора Надійність дій людини-оператора Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій Схильність до ризику та обережність Психологічний склад українського народу БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕННИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА Й У ПОБУТІ Профілактика несприятливого впливу мікроклімату Особливості вибухів нейтронної зброї Надзвичайні ситуації, викликані Долікарська допомога потерпілому. Способи штучного дихання.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.169.76 (0.049 с.)