ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 98 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 79331 страниц.

Психология - 98 Страница

Сім'я – інститут соціального виховання дітей та молоді Соціально-педагогічні аспекти в роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах Прийомна сім’я – позитивне соціальне середовище розвитку дитини Дитячі будинки сімейного типу в системі захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Сім'я військовослужбовця – особливий об'єкт роботи соціального педагога Особливості захисту і підтримки дітей і молоді з функціональними обмеженнями Виявлення реального стану вирішення проблеми дитячої інвалідності Створення соціально-педагогічних умов для оптимальної життєдіяльності дітей і молоді з функціональними обмеженнями Принципи соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ПО ПОДОЛАННЮ РІЗНИХ ФОРМ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків Комплексна система соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки учнів Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ Соціальний педагог як організатор соціального патронажу клієнтів Надання психологічної допомоги батькам (або особам, які їх заміняють) та педагогам. Допомагати у розміщенні в притулку бездоглядних, біженців. Проведення правової пропаганди. Громадські, дитячі та молодіжні об'єднання як інститут соціалізації і соціального виховання підростаючого покоління Роль соціального педагога в організації молодіжного дозвілля Теоретичні засади формування здорового способу життя З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ Программа педагогической (производственной) практики Критерии оценки результатов практики Перелік контрольних питань до заліку Що розуміється під здатністю керувати своїми діями? Комплексна контрольна робота з Психолого-педагогической практики Программа психолого-педагогической практики Отчетная документации психологического аспекта для 4 курса (биология-психология) И особенностей учебной мотивации (И.М. Марковской и Е.В. Чумаковой) Тест двадцати утверждений (методика «Кто я?»). Социометрический опрос, или социометрия Анкета для выявления психологического климата в классе. I. Психологическая цель урока Характеристика типов.Профессионально ориентированные типы личности Методика 1. Интеллектуальная сфера. Мышление XIII. Методика Керна - Йирасека Раздел 1. Информационные материалы Информация о целях педагогической практики и этапах ее проведения Информация об учащихся группы/ класса Программа «Учебная и производственная практика» ПРОФИЛЬ «Дошкольная дефектология» Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в процессе практики Продолжительность практики - 4 2/ 3 недели Методические материалы для работы в кабинете учителя-дефектолога ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. - Психодіагностична робота –оцінювання: – 45 – 71 бал ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ. Д. Досвід, компетентність, культура Предмет педагогіки вищої школи. Особливості організації навчального процесу у закладах вищої освіти у контексті сучасної філософії освіти. Принципи навчання у вищій школі Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації. Педагогічна етика - розділ професійної етики, який вивчає сутність і зміст, особливості педагогічної моралі, обґрунтовує п категорії, норми, принципи, функції у процесі педагогічної діяльності. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА Профили: «Биология», «География», «Безопасность жизнедеятельности» Речь учителя как условие педагогического мастерства МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ Наблюдение как метод изучения личности школьника Изучение ученического коллектива методом беседы АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ Психіка. Психічний процес. Психічна властивість. Психічний стан Самоспостереження як метод наукового пізнання Форми допсихічного відображення. Вплив уваги на психічну діяльність Різновиди пaм’яті. Форми пaм’яті.Короткочасна пaм’ять. Довгострокова пaм’ять. Основні характеристики. Ейдетична пaм’ять. Сутність ейдетичного феномену. Залежність запам’ятовування від характеру діяльності, від процесів ціле покладання, від установок, мотивації, емоційних реакій суб’єкта. Мислення як родова здатність людини Формування понять. Поняття як основний елемент думки Форми мовлення (зовнішнє, внутрішнє): різновиди зовнішнього мовлення: усне (діалогічне, монологічне), письмове. Роль уяви в людській діяльності, її функції. Емоція як реакція на ситуацію й подію. Форми прояву емоцій. Роль «позитивних» й «негативних» емоцій. Вольова регуляція як вид довільного керування ТЕМА: “Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер” Е.Т.А. Гофмана - романтична казка-новела з глибоким соціально-психологічним змістом Інструктивно-методичний матеріал ТЕМА: «Пан Тадеуш, або останній наїзд на Литві» А.Міцкевича - Психолого-діагностичної практики Призначення психологічного кабінету та вимоги до його оформлення Завідування психологічним кабінетом Правила організації процедури тестування Комплекс психодіагностичних методик для виявлення рівня готовності дітей до початку навчання в школі Тема самостійного вивчення №35 Принципи сексуальної просвіти Основний зміст сексуальної просвіти у підлітковому віці Етика й естетика міжстатевих взаємин: стать та сексуальність Міф про шкідливість і протиприродність сексуального утримання. Сексуальне насильство та способи самозахисту проти нього Формування навичок безпечної сексуальної поведінки Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) Детская группа и детский лагерь Отряд с детьми одного возраста Вожатый как игротехник. Классификация и специфика игр В многом за этим детей отправляют в лагерь. Структура масової свідомості за Я.В.Любивим. Бунт, як форма масової поведінки Вопрос №1 Социальная работа как общественный феномен Взаимосвязь социальной работы с другими науками Теоретические модели целостности человеческой личности Глава 13. НРАВСТВЕННО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Институциональные предпосылки становления и развития социальной работы Ценностные и поведенческие предпосылки становления социальной работы Связь между теориями и моделями социальной работы Комплексно-ориентированные теории социальной работы Сущность понятия «социальные отношения» и их роль в социальной работе Проблемы занятости населения ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ И СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩЕГОСЯ К СВОИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ Социальная психология как общественный феномен, отрасль знания и профессия. Социализация как социально-педагогическое явление. Природа отклоняющегося поведения Технология профилактики правонарушений и социально опасного положения несовершеннолетних (120 ФЗ). Общая характеристика системы ранней профилактики девиантного поведения и условий ее эффективности. Возникновение и развитие социальной психологии как науки за рубежом. Культура и ее значение в регуляции человеческой деятельности. Потребности и чувства человека как основа межличностных отношений. Динамика межличностного восприятия. Власть как социально-политический феномен. Социально-психологические проблемы массовой культуры. Социально-психологические проблемы толпы. Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологи. Социально-психологические характеристики малых групп. Социометрия как метод изучения внутригрупповой динамики. Мода как социально-психологический феномен. Раздел V. Математическое моделирование в психологии. Указания к выполнению контрольной работы H – критерий Крускала Уоллиса. Применение критерия Н Крускала-Уоллиса для решения задачи 3 Решение с использованием критерия тенденций L Пейджа Использование критерия Т Вилкоксона для решения задачи 5 АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ. У психології виділяють наступні вікові або нормативні кризи віку дорослості. Диспозиційний напрям у психології особистості( Олпорт, Кеттел, Айзенк) Емпіричні методи в психології Тілесно-орієнтований підхід. Непараметричні критерії для перевірки гіпотези про відмінність (або схожість) між середніми значеннями Принципи функціонування групи АСПН Психодинамічний напрямок у теорії особистості: Зигмунд Фрейд Психологічні особливості розвитку підлітка. Функціональний і психофізіологічний стан Форми різновиди та індивідуальні особливості мислення Поняття статистичної гіпотези По итогам прохождения практики ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОХОЖДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ Які види роботи з учнями та вчителями Ви могли б за пропонувати для оптимізації педагогічної взаємодії. Програма визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі ЗАПРОПОНУВАТИ ПЕРЕЛІК ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ ДЛЯ СЕМІНАРУ « СОЦІАЛЬНА ДЕЗАДАПТОВАНІСТЬ ДИТИНИ», ОБГРУНТУВАТИ СВІЙ ВИБІР. ЗАПРОПОНУВАТИ СТАНДАРТИЗОВАНІ ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Мета: виявити рівень товариськості в підлітків. Підібрати методики на визначення психопатологій дитини дошкільного віку Розробити рекомендації для вчителів по оптимізації спілкування з підлітками Сформулювати рекомендації для батьків, вихователів та психолога дитячого садка щодо формування у дитини психологічної готовності до навчання у школі. Предмет ,завдання і методи соціальної психології Характеристика перепон, що виникають на шляху ефективної взаємодії ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА Змістовний модуль 2. Управління персоналом ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ Психологічні особливості підліткового віку Детермінанти та особливості виникнення агресивної поведінки у підлітковому віці Середнє значення за шкалами агресії, отриманих за методикою Басса-Дарки для дівчаток Динамічні характеристики малої групи Феномен групового тиску: соціальна фасилітація, соціальний паразитизм, ефект Рінгельманна і конформізм Види спілкування: альтернативні підходи Проективні методики дослідження особистості Послідовність здійснення наукового спостереження Пізнання відбувається на чуттєвому та абстрактному рівнях. Етапи формування шлюбно сімейних стосунків. Статистична перевірка гіпотез ТЕМА 2.4. Методы и инструменты личной эффективности Исследование психологического климата в организации по Фидлеру Тема 7. Психологія спільної діяльності Чернівецький національний університет Проведеного Колодій Яною Анатоліївною Проведеного з учнями 1-Б класу 03.03.2016 р. Проведеного з учнями 1-Б класу 31.03.2016 р. Складання пазлів «Весняні квіти». Розповідь про хліб з елементами бесіди. Рекомендовано вченою радою Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя Протокол № 10 від 29.06.2000 року Стрес та інформаційні перевантаження. Модечь комплексної системи педагогічної профілактики адиктивної поведінки учнів Лист відповідей опитувальника Обробка отриманих результатів Обробка та інтерпретація даних Орієнтована тематика лекцій для батьків Наркоманія за власним бажанням Функціональні обов'язки співробітників центру Роль зрительного анализатора в психическом развитии детей с нарушением зрения. Психолого-педагогическая основа формирования пространственной ориентировки у детей с нарушением зрения. Влияние изобразительных заданий на развитие пространственной ориентации у детей с нарушением зрения. Четвёртая серия была направлена на выявление уровней моделирования пространственных отношений. Четвёртая серия констатирующего эксперимента была направлена на изучение уровня связанного с моделированием пространственных отношений. Этапы коррекционной работы по обучению ориентировке в пространстве. Определение динамики развития пространственной ориентировки у детей с нарушением зрения. Диаграмма уровней развития пространственной ориентировки у детей Конспект занятия по теме «Дикие звери». Использование физкультминуток в работе с дошкольниками как средство формирования пространственных ориентировок. Общая характеристика старшего школьного возраста Старшеклассник в учебной деятельности Социальное развитие в юношеском возрасте Этика и особенности обслуживания клиентов в турфирме « Пафос-Тур» Теорії еліти як пізнання політичної дійсності Розвиток вчень про еліту в епоху Античності Уявлення про нерівність та еліту у філософських доктринах (кінця XVIIIXIX ст.) Тема 3. Класичні теорії політичної еліти: Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс Теорія еліти Вільфредо Парето Елітарна концепція Роберта Міхельса Марксизм та теорія панівного класу Консервативноаристократичний елітизм Концепція демократичного елітизму Ідеї еліти в політичній думці України кінця XIX початку XX ст. Тема 8: Теорії еліти В. Липинського і Д. Донцова Каста правителів: риси, функції Поняття політичної еліти, підходи до її розуміння. Суть політичної еліти Тема 12. Типологія та форми політичної еліти Тема 13. Формування та рекрутування еліти Формування політично? еліти перехідних суспільств Глава третья. ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ Глава четвертая. КРЕСТ ИНКВИЗИТОРА Глава пятая. ВРАТА В ПРЕИСПОДНЮ Глава шестая. СТРИПТИЗ В НЕУРОЧНЫЙ ЧАС Глава седьмая. СПАРРИНГ В ПОЛНЫЙ КОНТАКТ Глава восьмая. ЧАШКА КОФЕ С ВИДОМ НА ПРУД Глава одиннадцатая. ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ, ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО Глава двенадцатая. ОСТРОВ ЛЮБВИ Глава тринадцатая. КРОВЬ НА ГУБАХ Глава четырнадцатая. БЛЮЗ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ Глава пятнадцатая. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ Глава шестнадцатая. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ Глава семнадцатая. ВЫБИРАЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ Глава восемнадцатая. ГОРЯЧИЙ ПЕПЕЛ Глава девятнадцатая. НОЧНОЙ СЕАНС Глава двадцатая. МЕРТВАЯ ВОДА Глава двадцать первая. ПОМНИ О СМЕРТИ Глава двадцать вторая. БАБЬЕ ЛЕТО Глава двадцать третья. ЗЛОЙ ГЕНИЙ Глава двадцать четвертая. ПОРТРЕТ ТЕЛА Глава двадцать пятая. НИЖНИЙ МИР Глава двадцать шестая. СВОИ И ЧУЖИЕ Глава двадцать седьмая. ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Глава двадцать восьмая. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ Глава тридцатая. ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ Глава тридцать вторая. НОВАЯ ПОЛИТИКА Глава тридцать третья. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА Глава тридцать четвертая. РЫБНЫЙ ДЕНЬ Глава тридцать пятая. ВРАГ МОЕГО ВРАГА Глава тридцать шестая. ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ Глава тридцать седьмая. ЧЕРНЫЙ ХОД Глава тридцать восьмая. «ГОСПОДА ЮНКЕРА, КЕМ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА?» Глава тридцать девятая. ГНЕЗДО КУКУШКИ Глава сороковая. ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Глава сорок первая. МИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.237 (0.038 с.)