Психіка і мозок людини: принципи і загальні механізми зв'язкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Психіка і мозок людини: принципи і загальні механізми зв'язку 

Давно помічено, що психічні явища тісно пов'язані з роботою мозку людини. Ця думка була сформульована ще в першому тисячолітті до нашої ери давньогрецьким лікарем Алкмеоном Кротонским (VI ст. до н.е.), який навчав, що головний мозок є "оселя душі і свідомості", і підтримувалася Гіппократом (близько 460-377 р. до н.е.), а римський лікар Клавдій Гален (близько 130-200 рр. н.е.) доводив це дослідами на тварин, перерізаючи у них нерви органів чуттів. Протягом більш ніж двотисячолітньої історії розвитку психологічних знань вона залишалася незаперечною, розвиваючись і заглиблюючись у міру одержання нових даних про роботу мозку і нових результатів психологічних досліджень.

Особливе значення для вивчення цієї проблеми мала рефлекторна теорія психіки. Поняття рефлексу в науку ввів французький вчений Рене Декарт. Але його погляди були ще наївні і суперечливі. На початку минулого століття фізіологія досить добре вивчила спинномозкові рефлекси. Заслуга створення рефлекторної теорії психіки належить нашим співвітчизникам В. М. Сєченову (1829-1905) та В. П. Павлову (1849-1936). На ній грунтується материалистческая психологія.

І. М. Сєченов у своїй книзі "Рефлекси головного мозку" (1863), спочатку названої їм "Спроба звести спосіб походження психічних явищ на фізіологічні основи", показав, що "всі акти свідомого і бесознательной життя за способом свого походження суть рефлекси". Він виділив у рефлексах три ланки:

- початкова ланка - зовнішнє подразнення і перетворення його органами почуттів у процес нервового збудження, яке передається в мозок;

- середня ланка - центральні процеси в мозку (процеси збудження і гальмування і виникнення на цій основі психічних станів (відчуттів, думок, почуттів тощо);

- кінцеве ланка - зовнішнє рух.

На думку В. М. Сєченова, рефлекси головного мозку "починаються чуттєвим збудженням, тривають певним психічним актом і кінчаються м'язовим рухом" . Оскільки середня ланка не може бути відокремлено від першого і третього, остільки всі психічні явища - це невіддільна частина всього рефлекторного процесу, що має причину (детермінованого) у впливах зовнішнього для мозку реального світу.

Це була перша і успішна спроба створення рефлекторної теорії психіки. Однак честь глибокої експериментальної розробки даної теорії належить В. П. Павлову, створив нову галузь науки - вчення про вищої нервової діяльності, вчення про умовних рефлексах, тимчасових нервових зв'язки організму з навколишнім середовищем.

Вища нервова діяльність - це поняття, що узагальнює і фізіологію вищої нервової діяльності і психологію, що аж ніяк не означає тотожність останніх. В основі вищої нервової діяльності лежить умовний рефлекс, що представляє собою одночасно і фізіологічне і психологічне явище.

І. П. Павлов в результаті своїх дослідів дійшов висновку, допомагає краще уявити процеси нейродинаміки, що лежать в основі психічної діяльності. Він виділив три пари характеристик, використовуються для виявлення типів вищої нервової діяльності (ВНД): сила - слабкість, врівноваженість-неврівноваженість, рухливість - інертність. Грунтуючись на численних експериментальних даних, В. П. Павлов прийшов до висновку, що різне поєднання цих характеристик дозволяє виділити наступні чотири типи ВНД:

I тип - сильний, врівноважений, рухливий;

II тип - сильний, неврівноважений, рухливий;

III тип - сильний, врівноважений, інертний;

IV тип - слабкий (неврівноважений, інертний).

Рефлекторна природа психіки

Ідея рефлекторної природи психічного зародилася в XVII ст. Саме тоді бурхливий розвиток науки, зокрема механіки, спричинив корінний перелом у поглядах на тіло і душу людини. Розглядаючи тіло людини як своєрідну машину, Р. Декарт дійшов висновку, що людська поведінка має рефлекторну природу, тобто є відповіддю на зовнішній вплив. Він доводив, що м'язи здатні відповідати на зовнішні впливи без допомоги душі, а лише за рахунок роботи нервової системи, тому психіка людини є суворо детермінованою цими впливами. Декарт пояснив механізм виникнення різних асоціацій, відчуттів, але поширити ідею рефлексу на всю психічну діяльність людини не зміг. Проте його здогади стимулювали об'єктивне пізнання секретів нервово-м'язової діяльності, що стало передумовою відкриття в XIX ст. чутливих і рухових нервів (Ч. Белл, Ф. Мажанді), а потім — рефлекторної дуги (французькі фізіологи П'єр-Жан-Марі Флуранс (1794—1867), Клод Бер-нар (1813—1878), анатом Поль Брока (1824—1880) та ін.
У 1863 р. І. Сеченов у праці “Рефлекси головного мозку” показав, що діяльність мозку теж здійснюється за принципом рефлексу. Це твердження в науковій психології безповоротно закріпило принцип детермінізму (причинного пояснення) людської поведінки, а значить, і її психіки.
На думку І. Сеченова, будь-який акт свідомості як рефлекс включає в себе дію зовнішнього подразника і рухову відповідь на нього. Образи, уявлення, думки є окремими моментами цілісних процесів взаємодії організму із середовищем, а тому мозкову ланку рефлексу не можна відокремлювати від його природного початку (дії на рецептор) і кінця (рухової відповіді). Твердження, що всі психічні процеси розпочинаються і закінчуються у свідомості, він вважав помилковим. Психічне явище, породжене у цілісному рефлекторному акті, на його думку, є фактором, що випереджує дію.
Психічні процеси виконують функцію сигналу або регулятора, за допомогою якого діяльність адекватно пристосовується до мінливих умов і забезпечує досягнення потрібного ефекту. Психіка виступає як властивість, функція відповідних відділів мозку, куди надходить і де обробляється інформація про навколишній світ. Отже, рефлекторний акт охоплює все багатство індивідуального досвіду. Будь-яке психічне явище — це відповідь мозку на зовнішні та внутрішні впливи.
Розвиваючи далі вчення І. Сеченова, І. Павлов звернув увагу на ті рефлекси, механізми яких формуються в процесі життя. Він назвав їх умовними рефлексами, показавши, що їх експериметальне вироблення дає змогу в широкому діапазоні варіювати умови різних впливів і виявляти закономірні зміни в поведінці.За допомогою методу умовних рефлексів було відкрито немало закономірностей опанування дій і певних форм поведінки. У подальших дослідженнях погляди на сигнальну функцію різних подразників, у тому числі і словесних, змінилися. Це дало змогу І. Павлову теоретично розробити та експериментально обґрунтувати вчення про дві сигнальні системи. Згідно з ним тварини у своїй поведінці керуються зоровими, слуховими і нюховими образами, що є для них сигналами певних природжених, безумовних подразників. Тому вся психічна діяльність тварин, формування у них умовних рефлексів відбувається на основі першої сигнальної системи.
У людини поряд із першою виникає і розвивається друга сигнальна система, пов'язана з мовою. “Другі сигнали” — це почуті чи прочитані слова, а також знакові системи різного рівня узагальнення, що позначають предмети та явища і виступають як “сигнали сигналів”. Вони значно розширюють і якісно змінюють фонд умовних рефлексів людини.
Суттєвий недолік у тлумаченні психічної діяльності за допомогою поняття “рефлекс” полягає в тому, що знання механізму рефлексу недостатньо для розуміння того, чому людська психіка виконує роль активного чинника. Послідовники І. Павлова намагалися подолати його, замінюючи поняття “рефлекс” на поняття “рефлекторне кільце”, а механізм рефлекторної дуги на механізм рефлекторного кільця. Наприклад, радянський фізіолог Петро Анохін (1898—1974) вважав, що активна регуляція поведінки здійснюється за допомогою механізму зворотного зв'язку. Це означає, що інформація про виконання кожної дії ефектора (органа виконання) знову надходить у мозок і оцінюється у ньому з позиції задачі, що розв'язується. Апарат зворотного зв'язку дає змогу зіставити результат виконаної дії з образом, виникнення якого випереджає цей результат, і при потребі коригувати її.
Отже, дослідження І. Сеченова, І. Павлова, П. Анохіна та інших фізіологів переконливо показали, що психіка має рефлекторну природу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)