ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Загальні основи навчально-виховного процесу в плаванніМетодика навчання плавання

Плавання в системі фізичного виховання

ІІІ. Спортивне тренування плавців

Відбір та орієнтація плавців у системі багаторічної підготовки

Побудова процесу підготовки плавців

Змагальна діяльність плавців

Розвиток рухових якостей плавців

ІV. Прикладне плавання

Прикладне і підводне плавання

Ігри та розваги на воді

Вступ

І. Техніка спортивного плавання

Основи техніки плавання

Способи спортивного плавання

Старти, повороти та фінішування в різних способах плавання

ІІ. Загальні основи навчально-виховного процесу в плаванні

Методика навчання плавання

Плавання в системі фізичного виховання

ІІІ. Спортивне тренування плавців

Відбір та орієнтація плавців у системі багаторічної підготовки

Побудова процесу підготовки плавців

Змагальна діяльність плавців

Розвиток рухових якостей плавців

ІV. Прикладне плавання

Прикладне і підводне плавання

Ігри та розваги на воді

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

До вивчення дисципліни

“ПЛАВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

Вступ

Плавання як навчальний предмет. Взаємозв’язок плавання з

іншими науками.

Задачі та зміст курсу плавання. Послідовність вивчення про-

грамного матеріалу. Залікові та контрольні вимоги.

Методика роботи із спеціальною літературою.

Обов’язки студентів і правила поведінки в басейні.

Стислий історичний огляд розвитку плавання.

Сучасний стан плавання в Україні.

Розділ І. Техніка спортивного плавання

Тема 1. Основи техніки плавання

Поняття про техніку плавання, її варіативність. Фізичні вла-

стивості води, основні поняття та закономірності гідростатики.

Основні поняття та закономірності гідродинаміки. Основні ха-

рактеристики рухів плавця. Положення тулубу плавця у воді та

сили гідродинамічного опору. Створення рухової сили. Сили

опору рухам плавця. Траєкторії та орієнтація робочих ланцюгів

під час гребка. Механізм гребкових рухів руками. Допоміжні

рухи тулубом та “допоміжні” рухові сили. Фазова структура

рухів.

Траєкторія гребка. Тримірний аспект механіки гребка.

Швидкість руху кисті. Індивідуальні особливості гребка. Графіч-

ний аналіз рівномірного гребка. Форма гребкових рухів руками

з погляду анатомічної будови тіла. Характер гребкових рухів

руками, їх обумовленість властивостями води.

Механіка рухів ногами при плаванні.

Поступове збільшення гребкових рухів плавця. Кінетична

обтічність. Темп і шаг гребка. Домінування однієї з рук при

виконанні гребка.

Література [3; 15; 16]

Тема 2. Способи спортивного плавання

Спосіб кроль. Еволюція техніки плавання кролем. Положен-

ня тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загальне уз-

годження рухів руками, ногами, тулубу і дихання.

Спосіб кролем на спині. Еволюція техніки плавання кролем

на спині. Положення тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи но-

гами. Загальне узгодження рухів руками, ногами, тулубу і ди-

хання.

Спосіб брас. Еволюція техніки плавання брасом. Положення

тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загальне узгод-

ження рухів руками, ногами, тулубу і дихання.

Спосіб дельфін. Еволюція техніки плавання дельфіном. По-

ложення тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загаль-

не узгодження рухів руками, ногами, тулубу і дихання.

Структура технічної підготовленості плавців. Технічне вдос-

коналення плавців.

Література [1–14; 17–27]

Тема 3. Старти, повороти та фінішування в різних способах

Плавання

Старт у плаванні кролем. Поворот у плаванні кролем. Фінішу-

вання у плаванні кролем.

Старт у плаванні кролем на спині. Поворот у плаванні кро-

лем на спині. Фінішування у плаванні кролем на спині.

Старт у плаванні брасом. Поворот у плаванні брасом. Фінішу-

вання у плаванні брасом.

Старт у плаванні дельфіном. Поворот у плаванні дельфіном.

Фінішування у плаванні дельфіном.

Старти в естафетному плаванні.

Повороти в комплексному плаванні.

Література [1–14; 17–27]

Розділ ІІ. Загальні основи навчально-виховного процесу

В плаванні

Тема 4. Методика навчання плавання

Завдання навчально-тренувального процесу. Принципи на-

вчання і тренування. Виховання моральних якостей.

Розвиток методики навчання. Загальна методична схема на-

вчання техніки плавання. Оптимальний вік для початку занять.

Вікові особливості тих, хто займається плаванням. Вплив пла-

вання на організм тих, хто займається.

Методи навчання: метод вправ, метод словесного викладен-

ня, метод наочного навчання.

Послідовність навчання техніки спортивних способів плавання.

Засоби навчання: загальнорозвиваючі __________та спеціальні фізичні

вправи; підготовчі вправи для освоєння водного середовища; на-

вчальні стрибки у воду; вправи для вивчення техніки спортивних

способів плавання та вдосконалення їх; ігри та розваги на воді.

Література [7; 15; 16]

Тема 5. Плавання в системі фізичного виховання

Планування навчання.

Плавання в дошкільних закладах. Завдання, особливості,

форми проведення занять. Організація і методика занять з пла-

вання. Планування. Основні документи планування. Види та

форми контролю.

Плавання в загальноосвітній школі. Завдання, особливості,

форми проведення занять. Організація і методика занять з пла-

вання. Урок з плавання. Структура уроку. Планування. Ос-

новні документи планування. Види та форми контролю.

Плавання в середньоспеціальних освітніх закладах. Завдан-

ня, особливості, форми проведення занять. Організація і мето-

дика занять з плавання. Урок з плавання. Структура уроку.

Планування. Основні документи планування. Види та форми

контролю.

Плавання у вищих навчальних закладах. Завдання, особли-

вості та форми проведення занять. Організація і методика за-

нять з плавання. Урок з плавання. Структура уроку. Плануван-

ня. Основні документи планування. Види та форми контролю.

Плавання в дитячих спортивних школах. Завдання, особли-

вості та форми проведення занять. Організація і методика занять

з плавання. Тренування. Структура тренування. Планування.

Основні документи планування. Види та форми контролю.

Плавання в літніх оздоровчих закладах. Задачі, особливості

та форми проведення занять. Організація і методика занять з

плавання. Урок з плавання у відкритих водоймищах. Структу-

ра уроку. Планування. Основні документи планування. Види та

форми контролю.

Література [2; 4–6; 8; 9; 12–15; 19–21; 25–27]

Розділ ІІІ. Спортивне тренування плавців

Тема 6. Відбір та орієнтація плавців у системі багаторічної

Підготовки

Загальна характеристика етапів відбору та орієнтації плавців.

Первинний відбір і орієнтація плавців.

Попередній і проміжний відбір плавців, їхня орієнтація на

другому і третьому етапах багаторічної підготовки.

Основний та заключний відбір, орієнтація плавців на етапах

максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збере-

ження досягнень.

Література [5; 6; 9; 13; 14; 17; 26; 27]

Тема 7. Побудова процесу підготовки плавців

Еволюція методики тренування плавців. Характерні риси

сучасного тренування плавців. Основні поняття спортивного

тренування. Термінологія. Основні види підготовки в системі

спортивного тренування (фізична, технічна, тактична, теоретич-

на, психологічна морально-вольова).

Загальні основи багаторічного планування. Максимальні тре-

нувальні та змагальні навантаження. Динаміка навантажень та

співвідношення роботи різної спрямованості. Особливості різних

етапів багаторічної підготовки плавців.

Загальні основи побудови річної підготовки. Дво-, три-, чо-

тири-, п’яти-, шестициклове планування.

Побудова програм тренувальних занять. Загальні основи по-

будови програм тренувальних занять. Програми занять сприн-

терів. Програми занять плавців, які спеціалізуються на середніх

дистанціях. Програми занять стаєрів.

Побудова програм мікроциклів. Види мікроциклів: втягуючі,

ударні, відновлювальні, підводячі, змагальні.

Література [18; 21; 23; 24]

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.014 с.)