ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Техніка спортивного плаванняПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасне реформування системи вищої школи в Україні, зміни,

що відбуваються в галузі фізичного виховання та спорту, чітко

окреслюють коло проблем з підготовки професійних кадрів.

Ефективність підготовки плавців здебільшого визначається

рівнем знань тренерів, їх володінням тонкощами технічного,

тактичного, функціонального і психологічного вдосконалення

спортсменів. Слід зазначити, що останніми роками рівень та

обсяг спеціальних знань з плавання значно підвищилися.

Курс “Плавання з методикою викладання” є обов’язковим у

програмі навчання студентів спеціальностей “Фізичне вихован-

ня”, “Фізична реабілітація” за рівнями “бакалавр”.

Мета вивчення дисципліни — засвоїти основні знання з тех-

ніки плавальних вправ, методики навчання, тренування та пра-

вил проведення змагань з плавання.

Курс плавання передбачає вивчення студентами теорії та ме-

тодики викладання плавання, оволодіння технікою основних

видів вправ з плавання, набуття відповідних знань, вмінь і на-

вичок для самостійної роботи.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен

знати:

· техніку спортивних видів плавання;

· методику початкового навчання плавання;

· методику спортивного тренування плавців; техніку при-

кладного плавання (на боці, брасом, на спині);

· техніку пірнання та звільнення від захватів потопаючого,

способи рятування;

· техніку штучної вентиляції легень і зовнішнього масажу

серця.

уміти:

· плавати спортивними способами;

· самостійно проводити урок з плавання;

· розробляти план-конспект з плавання;

· брати участь у проведенні змагань з плавання;

· пірнати у глибину, звільнятись від захватів потопаючого в

умовах наближених до реальних;

· володіти способами плавання на боці, брасом, на спині;

· робити штучну вентиляцію легень і зовнішній масаж серця.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Вивчення дисципліни

“ПЛАВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

пор. Назва розділу і теми

1 Вступ

І. Техніка спортивного плавання

Основи техніки плавання

Способи спортивного плавання

Старти, повороти та фінішування в різних способах плавання

ІІ. Загальні основи навчально-виховного процесу в плаванні

Методика навчання плавання

Плавання в системі фізичного виховання

ІІІ. Спортивне тренування плавців

Відбір та орієнтація плавців у системі багаторічної підготовки

Побудова процесу підготовки плавців

Змагальна діяльність плавців

Розвиток рухових якостей плавців

ІV. Прикладне плавання

Прикладне і підводне плавання

Ігри та розваги на воді

Вступ

І. Техніка спортивного плавання

Основи техніки плавання

Способи спортивного плавання

Старти, повороти та фінішування в різних способах плавання

ІІ. Загальні основи навчально-виховного процесу в плаванні

Методика навчання плавання

Плавання в системі фізичного виховання

ІІІ. Спортивне тренування плавців

Відбір та орієнтація плавців у системі багаторічної підготовки

Побудова процесу підготовки плавців

Змагальна діяльність плавців

Розвиток рухових якостей плавців

ІV. Прикладне плавання

Прикладне і підводне плавання

Ігри та розваги на воді

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

До вивчення дисципліни

“ПЛАВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

Вступ

Плавання як навчальний предмет. Взаємозв’язок плавання з

іншими науками.

Задачі та зміст курсу плавання. Послідовність вивчення про-

грамного матеріалу. Залікові та контрольні вимоги.

Методика роботи із спеціальною літературою.

Обов’язки студентів і правила поведінки в басейні.

Стислий історичний огляд розвитку плавання.

Сучасний стан плавання в Україні.

Розділ І. Техніка спортивного плавання

Тема 1. Основи техніки плавання

Поняття про техніку плавання, її варіативність. Фізичні вла-

стивості води, основні поняття та закономірності гідростатики.

Основні поняття та закономірності гідродинаміки. Основні ха-

рактеристики рухів плавця. Положення тулубу плавця у воді та

сили гідродинамічного опору. Створення рухової сили. Сили

опору рухам плавця. Траєкторії та орієнтація робочих ланцюгів

під час гребка. Механізм гребкових рухів руками. Допоміжні

рухи тулубом та “допоміжні” рухові сили. Фазова структура

рухів.

Траєкторія гребка. Тримірний аспект механіки гребка.

Швидкість руху кисті. Індивідуальні особливості гребка. Графіч-

ний аналіз рівномірного гребка. Форма гребкових рухів руками

з погляду анатомічної будови тіла. Характер гребкових рухів

руками, їх обумовленість властивостями води.

Механіка рухів ногами при плаванні.

Поступове збільшення гребкових рухів плавця. Кінетична

обтічність. Темп і шаг гребка. Домінування однієї з рук при

виконанні гребка.

Література [3; 15; 16]

Тема 2. Способи спортивного плавання

Спосіб кроль. Еволюція техніки плавання кролем. Положен-

ня тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загальне уз-

годження рухів руками, ногами, тулубу і дихання.

Спосіб кролем на спині. Еволюція техніки плавання кролем

на спині. Положення тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи но-

гами. Загальне узгодження рухів руками, ногами, тулубу і ди-

хання.

Спосіб брас. Еволюція техніки плавання брасом. Положення

тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загальне узгод-

ження рухів руками, ногами, тулубу і дихання.

Спосіб дельфін. Еволюція техніки плавання дельфіном. По-

ложення тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загаль-

не узгодження рухів руками, ногами, тулубу і дихання.

Структура технічної підготовленості плавців. Технічне вдос-

коналення плавців.

Література [1–14; 17–27]

Тема 3. Старти, повороти та фінішування в різних способах

Плавання

Старт у плаванні кролем. Поворот у плаванні кролем. Фінішу-

вання у плаванні кролем.

Старт у плаванні кролем на спині. Поворот у плаванні кро-

лем на спині. Фінішування у плаванні кролем на спині.

Старт у плаванні брасом. Поворот у плаванні брасом. Фінішу-

вання у плаванні брасом.

Старт у плаванні дельфіном. Поворот у плаванні дельфіном.

Фінішування у плаванні дельфіном.

Старти в естафетному плаванні.

Повороти в комплексному плаванні.

Література [1–14; 17–27]

Розділ ІІ. Загальні основи навчально-виховного процесу

В плаванні

Тема 4. Методика навчання плавання

Завдання навчально-тренувального процесу. Принципи на-

вчання і тренування. Виховання моральних якостей.

Розвиток методики навчання. Загальна методична схема на-

вчання техніки плавання. Оптимальний вік для початку занять.

Вікові особливості тих, хто займається плаванням. Вплив пла-

вання на організм тих, хто займається.

Методи навчання: метод вправ, метод словесного викладен-

ня, метод наочного навчання.

Послідовність навчання техніки спортивних способів плавання.

Засоби навчання: загальнорозвиваючі __________та спеціальні фізичні

вправи; підготовчі вправи для освоєння водного середовища; на-

вчальні стрибки у воду; вправи для вивчення техніки спортивних

способів плавання та вдосконалення їх; ігри та розваги на воді.

Література [7; 15; 16]

Розділ ІІІ. Спортивне тренування плавців

Тема 6. Відбір та орієнтація плавців у системі багаторічної

Підготовки

Загальна характеристика етапів відбору та орієнтації плавців.

Первинний відбір і орієнтація плавців.

Попередній і проміжний відбір плавців, їхня орієнтація на

другому і третьому етапах багаторічної підготовки.

Основний та заключний відбір, орієнтація плавців на етапах

максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збере-

ження досягнень.

Література [5; 6; 9; 13; 14; 17; 26; 27]

Тема 8. Змагальна діяльність плавців

Змагання та змагальні навантаження плавців. Види змагань і

обсяг змагальної діяльності. Реакція організму плавців на зма-

гальні навантаження.

Структура змагальної діяльності плавців. Компоненти зма-

гальної діяльності. Особливості змагальної діяльності плавців.

Тактика змагальної діяльності. Напрями тактичного вдоско-

налення плавців. Варіанти тактики у практиці виступів плавців

високого класу.

Література [1–13; 15–17; 22; 25–27]

Розділ ІV. Прикладне плавання

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Мета навчальної практики — формування у студентів нави-

чок проведення занять з плавання, а також вправ на суші та

воді для вивчення техніки спортивного плавання. Теми занять:

1. Освоєння з водним середовищем. Рухи руками у плаванні

кролем (основна частина гребка).

2. Рухи ногами у плаванні кролем. Рухи руками у плаванні

на спині.

3. Плавання на спині в повній координації. Рухи руками у

плаванні кролем (підготовча частина).

4. Узгодження рухів руками з диханням. Плавання кролем

у повній координації.

5. Рухи ногами у плаванні брасом. Рухи 1110 ウруками у плаванні

брасом.

1 1

6. Узгодження рухів руками з диханням. Узгодження рухів

руками та ногами у плаванні брасом.

7. Плавання брасом у повній координації.

КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ

1. Техніка спортивного плавання на спині:

· імітація рухів у залі;

· оцінка техніки плавання на спині;

· аналіз техніки плавання на спині.

2. Техніка спортивного плавання кролем:

· імітація рухів у залі;

· оцінка техніки плавання кролем;

· аналіз техніки плавання кролем;

· проплив на дистанцію 100 м з обліком часу;

3. Техніка спортивного плавання брасом:

· імітація рухів у залі;

· імітація рухів у залі;

· оцінка техніки плавання брасом;

· аналіз техніки плавання брасом.

4. Проплив на дистанцію:

Хлопці — 1000 м без обліку часу.

Дівчата — 800 м без обліку часу.

5. Пірнання — 25 м.

6. Транспортування потопаючого способом на боку — 25 м.

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Анатомічна будова тіла людини, її вплив на техніку пла-

вання.

2. Способи звільнення від захватів потопаючого.

3. Вправи, що використовуються при навчанні плавання спо-

собом дельфін.

1 9

4. Основні фактори, що визначають зміст програми почат-

кового навчання плавання та планування.

5. Аналіз техніки рухів руками у плаванні дельфіном.

6. Вправи, що використовуються з метою освоєння з водним

середовищем.

7. Поняття про техніку плавання. Основні фактори, що виз-

начають техніку плавання.

8. Аналіз техніки повороту “маятник” у плаванні кролем.

9. Планування навчально-виховної роботи у ДЮСШ з пла-

вання.

10. Залежність опору води від міделевого перетину та швид-

кості руху тіла.

11. Аналіз техніки старту із води.

12. Склад суддівської колегії з плавання.

13. Прикладне плавання.

14. Аналіз техніки руху рук у плаванні кролем.

15. Послідовність навчання різних способів плавання.

16. Місце плавання в системі фізичного виховання.

17. Аналіз техніки руху ніг у плаванні брасом. Можливі по-

рушення правил змагань у плаванні способом брас.

18. Фактори, що ускладнюють освоєння плавальних рухів.

Завдання перших уроків курсу навчання плавання.

19. Вплив фізіологічних функцій на техніку плавання.

20. Правила поведінки на воді та порятунок потопаючих.

21. Вправи, що використовуються у навчанні плавання на

спині.

22. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні на спині.

23. Особливості побудови уроків з плавання з дітьми різного

віку.

24. Вправи, використовуються при навчанні рухів ногами у

плаванні способом кроль.

25. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні кролем.

26. Правила та обов’язки судді з техніки плавання.

27. Структура уроку з плавання.

28. Організація та методика проведення уроків з плавання.

2 0

29. Методика навчання стартового стрибка.

30. Вправи, що використовуються у навчанні способу пла-

вання “брас”.

31. Аналіз техніки руху рук у плаванні брасом.

32. Методика навчання поворотам.

33. Основні форми контролю та їх значення для змагання,

тренувального процесу.

34. Форма та характер робочих і підготовчих рухів у техніці

плавання.

35. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні дельфіном.

36. Організація та проведення змагань з плавання.

37. Планування роботи з плавання у школі. Основні доку-

менти планування.

38. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні брасом.

39. Оздоровче значення плавання.

40. Цілісно-розчлененний метод навчання техніки плавання.

41. Основні особливості плавання як засобу фізичного вихо-

вання.

42. Аналіз техніки руху ніг у плаванні дельфіном.

43. Методи спортивного тренування.

44. Фази циклу рухів плавця в кожному спортивному спо-

собі плавання.

45. Вимоги до техніки дихання. Фактори, що визначають тех-

ніку дихання у плаванні.

46. Вправи, що використовуються у навчанні способу пла-

вання кроль.

47. Сучасний стан плавання в Україні.

48. Обов’язкові заходи попередження травм і нещасних ви-

падків, яких необхідно додержуватись у навчанні дітей

плаванню.

49. Облік роботи з плавання та його значення. Основні види

обліку.

50. Аналіз техніки повороту у плаванні на спині. Правила ви-

конання повороту на спині та його можливі порушення.

51. Основні методи спортивного тренування в плаванні.

2 1

52. Реакція опору як основна умова динамічного плавання.

53. Етапи багаторічної підготовки плавця.

54. Аналіз техніки руху рук у плаванні на спині.

55. Ігри та розваги на воді, їх місце у системі навчання та

тренування дітей.

56. Роль плавання у вихованні гармонійно розвиненої людини.

57. Аналіз техніки руху ніг у плаванні на спині.

58. Навчання та тренування як єдиний педагогічний процес.

59. Паралельно-послідовний метод навчання техніки спортив-

ного плавання.

60. Аналіз техніки поворотів без торкання поворотної стіни.

61. Основні групи засобів, що застосовуються у навчанні пла-

вання.

62. Опір води в динамічному плаванні та його види.

63. Аналіз техніки старту зі стартової тумби.

64. Методична схема навчання вправ у плаванні.

65. Організація навчання плавання в загальноосвітніх школах.

66. Аналіз техніки руху ніг у плаванні кролем.

67. Вправи, що використовуються у навчанні рухів ногами у

плаванні брасом.

68. Основні особливості плавання як фізичної вправи.

69. Загальна схема навчання плавання.

70. Підпливання до потопаючого та способи його транспорту-

вання.

71. Фізичні особливості води та їх вплив на техніку плавання.

72. Аналіз техніки повороту у брасі та дельфіні.

73. Зміст спортивного тренування у плаванні.

74. Розвиток рухових якостей у плавців.

75. Характеристика сучасної системи спортивного тренуван-

ня у плаванні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Буре В. Б. Современный кроль // Плавание. — 1976. —

Вып. 1. — C. 6.

2. Васильев В. С. Еще раз о плавании брассом // Физ. куль-

тура в шк. — 1986. — № 4. — С. 11.

2 2

3. Вайцеховский С. М. Быстрая вода. — М.: Мол. гвардия,

1983.

4. Гарбуз Н. А., Гудовский Б. И. Конец гребка в кроле //

ТПФК. — 1975. — № 1. — С. 71.

5. Гилев Г. А. Эффективность продвижения пловцов в кро-

ле на груди // ТПФК. — 1976.

6. Иванченко Е. И. Оптимальные углы сгибания ног в сус-

тавах при плавании брассом // ТПФК. — 1975. — № 6, 8.

7. Каунсилмен Д. Е. Спортивное плавание. — М.: ФиС,

1982.

8. Как брассисту совершенствовать гребковые движения но-

гами // Плавание: Ежегодник, 1986. — С. 11

9. Красильников В. П. Овладение рациональной техникой

плавания кролем на спине путем освоения модельного

гребка // ТМФК. — 1987. — № 7. — С. 39.

10. Кудряшов А. И., Левицкий В. В. Еще раз о технике пла-

вания // Плавание: Ежегодник, 1985. — С. 9.

11. Макаренко Л. П. Техническое мастерство пловца. — М.:

ФиС, 1978.

12. Максимов Н. М. Баттерфляй: техника, методика обуче-

ния и общие основы тренировки // Плавание. — 1986. —

Вып. 1. — С. 18.

13. Оноприенко Б. И., Прокопенко Г. И. Техника современ-

ного брасса // Плавание. — 1975. — Вып. 2. — С. 16.

14. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под

ред. Л. Н. Набатниковой. — М.: ФиС, 1988.

15. Плавание / Под ред. Н. Ж. Булгаковой. — М., 1979.

16. Плавание / Под ред. Н. Ж. Булгаковой. — М., 1984.

17. Плавание: Учебник / Б. А. Парфенов. — К., 1978.

18. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в

олимпийском спорте. — К.: Олимп. лит., 1997. — 583 с.

19. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной трени-

ровки. — К.: Выща шк., 1984.

20. Платонов А. Н. Физическая подготовка пловцов высоко-

го класса. — К.: 3доровья, 1983.

21. Платонов В. Н., Вайцеховский С. М. Тренировка плов-

цов высокого класса. — М.: ФиС, 1985.

2 3

22. Платонов В. Н., Фесенко С. П. Сильнейшие пловцы

мира.— М.: ФиС, 1990.

23. Сахновский К. П. Плавание: от мастерства — к мастер-

ству. — К.: Здоровья, 1986.

24. Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. Физиология спорта и дви-

гательной активности. — К.: Олимп. лит., 1997. — 502 с.

25. Хальянд Р. Б. Модели техники выполнения стартов и

поворотов // Плавание: Сб., 1988. — С. 32.

26. Хилярд Р. и др. Техника плавания на спине // Плава-

ние. — 1980. — Вып. 1. — С. 13.

27. Яроцкий Г. В., Мосуков Д. Я. Плавание брассом на груди //

Плавание. — 1974. — Вып. 2. — С. 12.

2 4

Відповідальний за випуск Н. В. Медведєва

Редактор Т. М. Тележенко

Комп’ютерне верстання Т. В. Кулік

Зам. № ВКЦ-1857__

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасне реформування системи вищої школи в Україні, зміни,

що відбуваються в галузі фізичного виховання та спорту, чітко

окреслюють коло проблем з підготовки професійних кадрів.

Ефективність підготовки плавців здебільшого визначається

рівнем знань тренерів, їх володінням тонкощами технічного,

тактичного, функціонального і психологічного вдосконалення

спортсменів. Слід зазначити, що останніми роками рівень та

обсяг спеціальних знань з плавання значно підвищилися.

Курс “Плавання з методикою викладання” є обов’язковим у

програмі навчання студентів спеціальностей “Фізичне вихован-

ня”, “Фізична реабілітація” за рівнями “бакалавр”.

Мета вивчення дисципліни — засвоїти основні знання з тех-

ніки плавальних вправ, методики навчання, тренування та пра-

вил проведення змагань з плавання.

Курс плавання передбачає вивчення студентами теорії та ме-

тодики викладання плавання, оволодіння технікою основних

видів вправ з плавання, набуття відповідних знань, вмінь і на-

вичок для самостійної роботи.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен

знати:

· техніку спортивних видів плавання;

· методику початкового навчання плавання;

· методику спортивного тренування плавців; техніку при-

кладного плавання (на боці, брасом, на спині);

· техніку пірнання та звільнення від захватів потопаючого,

способи рятування;

· техніку штучної вентиляції легень і зовнішнього масажу

серця.

уміти:

· плавати спортивними способами;

· самостійно проводити урок з плавання;

· розробляти план-конспект з плавання;

· брати участь у проведенні змагань з плавання;

· пірнати у глибину, звільнятись від захватів потопаючого в

умовах наближених до реальних;

· володіти способами плавання на боці, брасом, на спині;

· робити штучну вентиляцію легень і зовнішній масаж серця.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Вивчення дисципліни

“ПЛАВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

пор. Назва розділу і теми

1 Вступ

І. Техніка спортивного плавання

Основи техніки плавання

Способи спортивного плавання

Старти, повороти та фінішування в різних способах плавання

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.043 с.)