ІІ. Техніка плавання способом на спині
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Техніка плавання способом на спині1. Вкажіть правильне положення тіла у воді. Кут атаки:

1) менший, ніж у плаванні кролем (2°–6°);

2) той самий (2°–8°);

3) більший ніж у плаванні кролем (6°–10°).

2. Коливання тіла навколо осі:

1) повздовжньої;

2) поперечної;

3) передньо-задньої.

3. Положення голови:

1) незначні коливання разом з коливанням тіла;

2) порівняно стабільне, підборіддя притиснуте до грудей;

3) голова наполовину занурена у воду (вуха у воді).

4. Рухи ногами. Активні рухи згори донизу та знизу вгору:

1) прямими ногами;

2) згинаються у русі знизу — вгору;

3) згинаються у русі згори — вниз.

5. Амплітуда рухів і ступень згинання ніг у колінних сугло-

бах порівняно із способом кроль:

1) більші;

2) менші;

3) ті самі.

6. Рухи руками. Вхід руки у воду:

1) на лінії плеча і дещо назовні;

2) пряма, дещо назовні від повздовжньої осі тіла;

3) трохи зігнута всередину від повздовжньої осі.

7. Рука входить у воду:

1) тильним боком кисті (долонею вгору);

2) кисть у вертикальній площині, великим пальцем донизу;

3) долонею назовні (мізинцем донизу).

8. У фазі захвата рука рухається:

1) уперед — униз на глибину 30 см;

2) уперед — униз назовні, майже повністю випрямляю-

чись у ліктьовому суглобі;

3) униз назовні, пряма.

1 5

9. Підтягування:

1) пряма рука продовжує рух донизу-назад назовні на

глибину 40 см;

2) рука згинається в ліктьовому суглобі, кисть рухається

назад — угору до поверхні води, лікоть розгорнутий

вниз убік;

3) рука згинається, кисть рухається до поверхні води,

лікоть розгорнутий назад.

10. Відштовхування:

1) рука пряма, дугообразною траєкторією рухається на-

зад угору до стегна;

2) рука розгинається в ліктьовому суглобі, кисть та пе-

редпліччя рухаються назад — усередину до поверхні

води.

3) кисть і передпліччя рухаються назад — униз усереди-

ну до повного вирівняння руки.

11. Завершується гребок:

1) хлистким рухом кисті вгору біля лінії таза;

2) наприкінці гребка кисть знаходиться нижче стегна, до-

лонею до дна;

3) пряма рука завершує гребок у стегна за лінією таза,

долонею вгору.

12. Рухи над водою виконуються:

1) розслабленою, прямою рукою у вертикальній площині;

2) маховим __________рухом уперед — убік на поверхні води;

3) вільним маховим рухом, до моменту входу у воду зги-

наючись у лікті.

13. Узгодження рухів рук. Одна рука в кінці гребка, друга

виконує:

1) вхід у воду;

2) фазу захвата;

3) фазу підтягування.

ІІІ. Техніка плавання способом брас

1. Правильне положення тулубу:

1) кут атаки в кожному циклі, максимальний у момент вди-

ху;

1 6

2) обтічне, близьке до горизонтального, кут атаки 3°–6°;

3) положення тіла мінливе, максимальний кут атаки у фазі

захвату руками.

2. Рух ногами. Підготовча фаза виконується:

1) згинанням ніг у колінних і тазостегнових суглобах і

розведенням колін;

2) швидким рухом стопи відводяться в сторони, при мак-

симальному згинанні в колінному і малому — в тазо-

стегновому;

3) плавним згинанням ніг, п’яти рухаються до сідниць у

кінці підтягування, гомілка займає вертикальне поло-

ження.

3. Робоча фаза виконується:

1) рухом, що захльостує, дугоподібною траєкторією на-

зад-назовні і потім всередину;

2) рухом ногами назад — назовні майже до повного роз-

гинання ніг, потім енергійним рухом стуляються;

3) дугоподібною траєкторією назад— назовні, потім дель-

фіноподібним рухом усередину — донизу.

4. Робочий рух ногами починається з розгинання:

1) спочатку в тазостегновому, а потім в колінних суглобах;

2) спочатку в колінних, а потім в тазостегнових суглобах;

3) одночасно в колінних і тазостегнових суглобах.

5. Рух руками. Фаза захвату виконується рухом:

1) у сторони;

2) униз;

3) униз — назовні.

6. У фазі підтягування руки рухаються вниз — назовні:

1) до лінії голови;

2) до лінії плечей;

3) за лінію плечей;

7. У фазі відштовхування руки згинаються і лікті рухаються:

1) униз — назад до боків;

2) уперед— усередину дещо вперед від підборіддя;

3) усередину— вниз, під плечовими суглобами.

1 7

8. Винесення рук уперед. В останній частині гребка і на по-

чатку винесення рук кисті повернені долонями:

1) униз;

2) угору;

3) одна до одної.

9. Дихання. Вдих робиться:

1) на початку гребка;

2) під час винесення рук уперед;

3) наприкінці гребка.

10. Узгодження рухів. Руки починають гребок:

1) після закінчення відштовхування ніг;

2) під час підтягування ніг;

3) під час відштовхування ніг.

11. На момент закінчення відштовхування ногами кисті:

1) знаходяться на ширині плечей;

2) торкаються одна одної;

3) знаходяться на відстані більше ширини плечей.

IV. Техніка плавання способом дельфін

1. Вкажіть положення тіла:

1) стійке, майже горизонтальне, кут атаки 6°–12°;

2) тіло плавця виконує ритмічні коливання. Найбільший

кут атаки на момент занурення рук у воду;

3) тулуб виконує активні рухи, максимальний кут атаки

на початку руху рук над водою.

2. Рух ногами:

1) ноги виконують хльостоподібні рухи вниз з помірною

амплітудою;

2) у плаванні дельфіном удари виконуються прямими но-

гами;

3) ноги виконують рухи згори внизу і знизу догори, у

русі вгору згинаються в колінах.

3. Рухи руками. Руки входять у воду:

1) близько до подовжньої осі тіла;

2) на ширині плечей;

3) у 1,5–2 рази ширше плечей.

1 8

4. Фаза захвату виконується рухом:

1) прямих рук униз на ширині плечей;

2) рук у сторони — назад;

3) рук у сторони і трохи вниз — назад по округлій трає-

кторії.

5. Гребок:

1) виконується вздовж поздовжньої осі тіла по кри-

волінійній траєкторії злегка зігнутими руками;

2) траєкторія руху рук під час гребка нагадує форму пісоч-

ного годинника, широка частина в 1,5–2 рази ширше

плечей, вузька — 10–15 см.

3) гребок виконується вздовж тіла прямими руками.

6. Вихід рук з води:

1) кисті показуються з води біля стегна за лінією таза;

2) руки виходять з води прямі осторонь стегон;

3) руки виходять з води в послідовності — лікоть перед-

пліччя, кисть біля лінії таза.

7. Дихання. Вдих робиться:

1) у фазі захвату;

2) наприкінці фази відштовхування;

3) наприкінці руху рук над водою.

8. Узгодження рухів:

1) перший удар збігається з фазою підтягування, другий—

з винесенням рук.

2) перший удар збігається з фазою захвату, другий — з

початком руху рук над водою.

3) наприкінці фази відштовхування— перший удар, дру-

гий удар — на вході рук у воду.

Скласти план-конспект з плавання (тема за власним вибором).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Анатомічна будова тіла людини, її вплив на техніку пла-

вання.

2. Способи звільнення від захватів потопаючого.

3. Вправи, що використовуються при навчанні плавання спо-

собом дельфін.

1 9

4. Основні фактори, що визначають зміст програми почат-

кового навчання плавання та планування.

5. Аналіз техніки рухів руками у плаванні дельфіном.

6. Вправи, що використовуються з метою освоєння з водним

середовищем.

7. Поняття про техніку плавання. Основні фактори, що виз-

начають техніку плавання.

8. Аналіз техніки повороту “маятник” у плаванні кролем.

9. Планування навчально-виховної роботи у ДЮСШ з пла-

вання.

10. Залежність опору води від міделевого перетину та швид-

кості руху тіла.

11. Аналіз техніки старту із води.

12. Склад суддівської колегії з плавання.

13. Прикладне плавання.

14. Аналіз техніки руху рук у плаванні кролем.

15. Послідовність навчання різних способів плавання.

16. Місце плавання в системі фізичного виховання.

17. Аналіз техніки руху ніг у плаванні брасом. Можливі по-

рушення правил змагань у плаванні способом брас.

18. Фактори, що ускладнюють освоєння плавальних рухів.

Завдання перших уроків курсу навчання плавання.

19. Вплив фізіологічних функцій на техніку плавання.

20. Правила поведінки на воді та порятунок потопаючих.

21. Вправи, що використовуються у навчанні плавання на

спині.

22. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні на спині.

23. Особливості побудови уроків з плавання з дітьми різного

віку.

24. Вправи, використовуються при навчанні рухів ногами у

плаванні способом кроль.

25. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні кролем.

26. Правила та обов’язки судді з техніки плавання.

27. Структура уроку з плавання.

28. Організація та методика проведення уроків з плавання.

2 0

29. Методика навчання стартового стрибка.

30. Вправи, що використовуються у навчанні способу пла-

вання “брас”.

31. Аналіз техніки руху рук у плаванні брасом.

32. Методика навчання поворотам.

33. Основні форми контролю та їх значення для змагання,

тренувального процесу.

34. Форма та характер робочих і підготовчих рухів у техніці

плавання.

35. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні дельфіном.

36. Організація та проведення змагань з плавання.

37. Планування роботи з плавання у школі. Основні доку-

менти планування.

38. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у

плаванні брасом.

39. Оздоровче значення плавання.

40. Цілісно-розчлененний метод навчання техніки плавання.

41. Основні особливості плавання як засобу фізичного вихо-

вання.

42. Аналіз техніки руху ніг у плаванні дельфіном.

43. Методи спортивного тренування.

44. Фази циклу рухів плавця в кожному спортивному спо-

собі плавання.

45. Вимоги до техніки дихання. Фактори, що визначають тех-

ніку дихання у плаванні.

46. Вправи, що використовуються у навчанні способу пла-

вання кроль.

47. Сучасний стан плавання в Україні.

48. Обов’язкові заходи попередження травм і нещасних ви-

падків, яких необхідно додержуватись у навчанні дітей

плаванню.

49. Облік роботи з плавання та його значення. Основні види

обліку.

50. Аналіз техніки повороту у плаванні на спині. Правила ви-

конання повороту на спині та його можливі порушення.

51. Основні методи спортивного тренування в плаванні.

2 1

52. Реакція опору як основна умова динамічного плавання.

53. Етапи багаторічної підготовки плавця.

54. Аналіз техніки руху рук у плаванні на спині.

55. Ігри та розваги на воді, їх місце у системі навчання та

тренування дітей.

56. Роль плавання у вихованні гармонійно розвиненої людини.

57. Аналіз техніки руху ніг у плаванні на спині.

58. Навчання та тренування як єдиний педагогічний процес.

59. Паралельно-послідовний метод навчання техніки спортив-

ного плавання.

60. Аналіз техніки поворотів без торкання поворотної стіни.

61. Основні групи засобів, що застосовуються у навчанні пла-

вання.

62. Опір води в динамічному плаванні та його види.

63. Аналіз техніки старту зі стартової тумби.

64. Методична схема навчання вправ у плаванні.

65. Організація навчання плавання в загальноосвітніх школах.

66. Аналіз техніки руху ніг у плаванні кролем.

67. Вправи, що використовуються у навчанні рухів ногами у

плаванні брасом.

68. Основні особливості плавання як фізичної вправи.

69. Загальна схема навчання плавання.

70. Підпливання до потопаючого та способи його транспорту-

вання.

71. Фізичні особливості води та їх вплив на техніку плавання.

72. Аналіз техніки повороту у брасі та дельфіні.

73. Зміст спортивного тренування у плаванні.

74. Розвиток рухових якостей у плавців.

75. Характеристика сучасної системи спортивного тренуван-

ня у плаванні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Буре В. Б. Современный кроль // Плавание. — 1976. —

Вып. 1. — C. 6.

2. Васильев В. С. Еще раз о плавании брассом // Физ. куль-

тура в шк. — 1986. — № 4. — С. 11.

2 2

3. Вайцеховский С. М. Быстрая вода. — М.: Мол. гвардия,

1983.

4. Гарбуз Н. А., Гудовский Б. И. Конец гребка в кроле //

ТПФК. — 1975. — № 1. — С. 71.

5. Гилев Г. А. Эффективность продвижения пловцов в кро-

ле на груди // ТПФК. — 1976.

6. Иванченко Е. И. Оптимальные углы сгибания ног в сус-

тавах при плавании брассом // ТПФК. — 1975. — № 6, 8.

7. Каунсилмен Д. Е. Спортивное плавание. — М.: ФиС,

1982.

8. Как брассисту совершенствовать гребковые движения но-

гами // Плавание: Ежегодник, 1986. — С. 11

9. Красильников В. П. Овладение рациональной техникой

плавания кролем на спине путем освоения модельного

гребка // ТМФК. — 1987. — № 7. — С. 39.

10. Кудряшов А. И., Левицкий В. В. Еще раз о технике пла-

вания // Плавание: Ежегодник, 1985. — С. 9.

11. Макаренко Л. П. Техническое мастерство пловца. — М.:

ФиС, 1978.

12. Максимов Н. М. Баттерфляй: техника, методика обуче-

ния и общие основы тренировки // Плавание. — 1986. —

Вып. 1. — С. 18.

13. Оноприенко Б. И., Прокопенко Г. И. Техника современ-

ного брасса // Плавание. — 1975. — Вып. 2. — С. 16.

14. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под

ред. Л. Н. Набатниковой. — М.: ФиС, 1988.

15. Плавание / Под ред. Н. Ж. Булгаковой. — М., 1979.

16. Плавание / Под ред. Н. Ж. Булгаковой. — М., 1984.

17. Плавание: Учебник / Б. А. Парфенов. — К., 1978.

18. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в

олимпийском спорте. — К.: Олимп. лит., 1997. — 583 с.

19. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной трени-

ровки. — К.: Выща шк., 1984.

20. Платонов А. Н. Физическая подготовка пловцов высоко-

го класса. — К.: 3доровья, 1983.

21. Платонов В. Н., Вайцеховский С. М. Тренировка плов-

цов высокого класса. — М.: ФиС, 1985.

2 3

22. Платонов В. Н., Фесенко С. П. Сильнейшие пловцы

мира.— М.: ФиС, 1990.

23. Сахновский К. П. Плавание: от мастерства — к мастер-

ству. — К.: Здоровья, 1986.

24. Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. Физиология спорта и дви-

гательной активности. — К.: Олимп. лит., 1997. — 502 с.

25. Хальянд Р. Б. Модели техники выполнения стартов и

поворотов // Плавание: Сб., 1988. — С. 32.

26. Хилярд Р. и др. Техника плавания на спине // Плава-

ние. — 1980. — Вып. 1. — С. 13.

27. Яроцкий Г. В., Мосуков Д. Я. Плавание брассом на груди //

Плавание. — 1974. — Вып. 2. — С. 12.

2 4

Відповідальний за випуск Н. В. Медведєва

Редактор Т. М. Тележенко

Комп’ютерне верстання Т. В. Кулік

Зам. № ВКЦ-1857__

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.019 с.)