ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 273 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 79331 страниц.

Психология - 273 Страница

Соціальні та естетичні вимоги до товарів Загальна характеристика споживних властивостей товарів Ремонтопри- Психологічні Цілісність композиції Радіаційна Основними показниками довговічності товарів є термін служби і ресурс. Естетичні властивості товарів Рівень якості товару та методи його дослідження. Властивостей товарів і показників включає Показники та характеристики асортименту товарів Класифікаційна термінологія. Системи класифікації непродовольчих товарів Рекламно - довідкова інформація. Запаса Житомирського військового Заняття1. Роль, місце, основні задачі морально-психологічного забезпечення військ. Структура військової сили держави наведена на схемі №1 Заняття 1.Морально психологічне забезпечення діяльності військового підрозділу. Тема 2. морально-психологічне забезпечення діяльності військового підрозділу. Заняття 1. Складові морально-психологічного забезпечення діяльності військ. Заняття 2. Складові морально – психологічного забезпечення діяльності військ. Тема 3. Зміст системи морально-психологічного забезпечення діяльності військ. Тема 3. Методика налогового консультирования Подготовительный этап процесса налогового консультирования. Роль консультанта на этапе внедрения. Проектная модель консультирования Напряму 0301 Соціально-політичні науки Тема 7. СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВИЩИХ ПРИМАТІВ ТА ЛЮДИНИ ВРОДЖЕНА ТА НАБУТА ПОВЕДІНКА СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВИЩИХ ПРИМАТІВ ТА ЛЮДИНИ Б1.Б.11.2 Психолого-педагогическая диагностика Диагностика развития личности школьника на разных ступенях обучения. Диагностика отношений в классном коллективе на разных ступенях обучения Тест фрустраций Розенцвейга. Організаційно-виховних заходів Проведення тижня адаптації першокурсників Місце проведення: центр болгаристики, відділ міжнародних зв’язків Вступні іспити в аспірантуру зі спеціальностей Перегляд літератури «Минулого жива душа» (золотий фонд бібліотеки МДПУ ім. Б. Хмельницького) Глава 2. Практико-ориентированное исследование проблемы формирования познавательного интереса по русскому языку на внеклассных занятиях в начальных классах Практико-ориентированное исследование сформированности познавательного интереса по русскому языку в начальных классах на внеклассных занятиях Проектирование внеклассных занятий по русскому языку в начальных классах как средству формирования познавательного интереса по методике М. И. Рожкова «Диагностика изучения сформированности коммуникации как общения у младших школьников» Методичні рекомендації викладачу Тема 8. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку на сучасному етапі розвитку країни Семінарське заняття 5. Адаптація до старості. Феномен самотності Вказівки до виконання контрольних робіт. Тема 6. Корекція і профілактика аутоагресивної поведінки Семінарське заняття № 3 Професійна діяльності PR-фахівця Політичні еліти та політичне лідерство. Система добору (рекрутування) політичних лідерів. РОЗДІЛ 1. Методологія дослідження проблеми формування інформаційної безпеки держави. Методологія дослідження інформаційної безпеки Естонії. Історичні етапи формування інформаційної безпеки в Естонії Правові механізми формування інформаційної безпеки Естонії Аналіз чинників формування інформаційної безпеки в Естонії Когнітивний аналіз чинників формування інформаційної безпеки Естонії Кафедры психологии ТГСПА им. Д.И. Менделеева Выписка из государственного стандарта Семинар 6. Психология учебной деятельности и обучения Семинар 9. Психология педагогического общения Место и роль мотивации в системе управления Понятие мотивации, мотивационный процесс Типы мотивированных работников по В. Герчикову Сущность содержательных теорий мотивации Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости С. Адамса, модель Портера-Лоулера Модель мотивации Л. Портера — Э. Лоулера ТЕОРИЯ ПОЛЯ (К.Левин) Подход Д. Макгрегора Целевая теория мотивации Э. Локе Стиль мышления и соответствующие мотиваторы (руководитель-подчинённый) аналитик реалист прагматик критик идеалист I. Потребность в поддержании жизнедеятельности и здоровья V. Потребность в надежности и безопасности VI. Потребность в сотрудничестве с руководством компании VIII. Потребность в социальном статусе и власти Интервью: ситуационное, контактное, стрессовое, методика проективных вопросов Специфика массовой коммуникации в ряду других уровней коммуникации (внутриличностной, межличностной, коммуникации в малых и больших группах). Коммуникации в малых и больших группах Функции СМК в массовом обществе. История развития средств массовой коммуникации Происхождение коммуникативной деятельности Коммуникация как социокультурная составляющая общественных взаимодействий. Коммуникационные революции. Основные этапы развития теории коммуникации. Роль рекламы и структур по связям с общественностью в информационных процессах. Основные элементы коммуникационного процесса (отправитель – сообщение – канал – получатель). Понятие коммуникативного кода Эволюция массово-коммуникативных концепций. Анализ взглядов М.Маклюэна Многообразие моделей массовой коммуникации и возможности их использования в рекламной деятельности. Отечественная коммуникативистика. Методы анализа МК: контент-анализ, пропагандистский а., а.слухов Управление толпой. Теории манипуляции информацией: теория «культурной гегемонии», теория «закрытого знания», теория «психологической доктрины», теория «социодинамики культуры». Теория «психологической доктрины» Теория «социодинамики культуры» Эффективность МК. Цель и результат. Цели коммуникатора/аудитории. Индивидуальные/социальные интересы. Коммуникативные барьеры непонимания. Реклама как форма массовой коммуникации. Социальная реклама как современный способ создания социально-одобряемого/неодобряемого действия. Формы присутствия рекламы в СМК. Влияние рекламы на коммуникационные процессы в современном массовом обществе: усугубление мозаичности, «клиповости» массового сознания, усиление суггестивной составляющей коммуникации. Медиавлияние. Методы выявления. Теория «пули». Теория ограниченного воздействия СМК. «Гипотеза разрыва в знаниях». «Теория сильного воздействия» Медиавлияние. Прайминг. Синаптическая модель. Культивация. Мейнстриминг. Резонанс. «Диффузия инноваций». Синаптическая модель медиавоздействия Внешняя и внутренняя речь. Невербальные средства коммуникации: мимика, жесты. Связь внутренней и внешней речи. Коммуникативная культура личности. Понятие коммуникативной грамотности. Коммуникативная компетентность. Роль массовой коммуникации в информационном обществе. Специфика информационного общества и массовых коммуникативных процессов в нем. Специфика массовой коммуникации в интернете. При этом необходимо выделить практическую направленность курса. Формы контроля и учета достижений обучающихся Диагностические материалы по теоретической части курса. Как Вы проводите летние каникулы? Раздел 2. Питание и здоровье Раздел 5. Чтоб забыть про докторов Тема 1. Предмет, задачи, функции психодиагностики Перечень контрольных вопросов и заданий Проблемное поле дифференциальной диагностики нарушений психофизического развития детей. Особенности психолого-педагогического изучения детей с ОПФР младшего школьного возраста. Принципы диагностики нарушений развития у детей. Теоретико-методологические основы диагностики нарушений развития у детей. Медицинское обследование в системе комплексного изучения детей с ОПФР. Особенности психолого-педагогического изучения детей с ОПФР первого года жизни. Психологическое обследование в системе комплексного изучения детей с ОПФР. Педагогическое обследование в системе комплексного изучения детей с ОПФР. Структура дефекта при ДЦП и ее учет в дифференциальной диагностике. Дифференциальная диагностика сенсорной алалии и нарушений речи обусловленных нарушением слуха. Методы дифференциальной диагностики нарушений развития детей. Организация диагностической деятельности ЦКРОиР. Критерии дифференциальной диагностики нарушений развития. Тактика обследования ребенка в ПМПК. Дифференциальная диагностика разных видов ЗПР. Охарактеризуйте поняття системного підходу в управліні. Технологічні методи управління Професійно-кваліфікаційна структура персоналу Кафедра практичної психології ПЕРЕЛІК І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ Дослідження категорії «міжособистісні відносини» у вітчизняній і закордонній психології. V. Знеболювання в діяльності медичної сестри. Діагностика хірургічних. захворювань. XII. Термічні ушкодження. Електротравма. Догляд за хворими. XVI. Догляд за хворими з пошкодженнями та захворюваннями голови. XVIII. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та пошкодженнями грудної клітки та органів грудної порожнини. XIX. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та пошкодженнями органів черевної порожнини. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Субтест установления сходства. I. Простая средняя арифметичес- ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК Темперамента оценочная батарея Краткие биографические сведения об авторах психодиагностических методик Основные статистические таблицы Тесты испытания «умственной одаренности» младенческих возрастов Ко 2-му вопросу: Методы психологического исследования и их характеристика (основные и вспомогательные) К 3-му: История развития психологии как науки К 4-му: Основные психологические концепции (зарубежные и отечественные авторы) Функции психики: отражение окружающего мира и регуляция поведения и деятельности живого существа в целях обеспечения его выживания. Ощущения есть отражение конкретных, отдельных свойств, качеств, сторон предметов и явлений материальной действительности, воздействующих на органы чувств в данный момент. К 7-му: Характеристика внимания (определение, характеристики, виды, свойства, развитие внимания) К 8-му: Характеристика памяти и мнемических процессов (определение, характеристики, виды памяти, основные процессы и механизмы) К 9-му: Мышление как психический познавательный процесс (определение, виды, формы мышления, мыслительные операции) К 10-му: Эмоции человека (аффекты, эмоции, чувства, настроение, страсть) К 11-му: Характеристика воли как психического состояния человека (определение, общая характеристика волевых действий) Типы темперамента и их психологическая характеристика Действие — основная единица анализа деятельности. Действие — это процесс, направленный на достижение цели. Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, виды общения. К 21-му: Методология педагогики и педагогической психологии (предмет, объект, принципы, основные категории) ГЛАВА 1. Сопровождение адаптации первоклассников к школе как психолого-педагогическая проблема Феномен сопровождения адаптации первоклассников к школе в психолого-педагогической литературе Возрастные особенности адаптации первоклассников к школе Модель сопровождения первоклассников к школе Характеристика выборки и анализ результатов исследования Роль управлінських кадрів у процесі трансформації економічної системи України. Еволюція концепцій управління людськими ресурсами Соціально-психологічні методи управління персоналом. Персонал як система. Особливість системного підходу до управління персоналом. Сутність та складові елементи кадрової політики. Пріоритети кадрової політики в Україні Процес підбору кадрів, відбору і найму персоналу. Процес підбору кадрів на базі моделей робочих місць. Оцінка потенціалу працівника. Вища освіта в Україні. Поділ на рівні освіти. Шляхи підвищення кваліфікації персоналу. Декларація прав співробітників. Розробка штатної структури персоналу. Порядок укладання контрактів з персоналом. Авторитарний, демократичний, ліберальний стилі керівництва, їх переваги та недоліки. Програма створення та стадії розвитку колективу. Застосування теорій мотивації в процесі управління персоналом. Система комунікацій в організації. Оцінка і вимір ефективності управління персоналом. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТам «столы ученические» и «стулья ученические» Методика 1 Оценка продуктивности и устойчивости внимания Методика 2 Оценка переключения внимания Методика 3 Оценка оперативной зрительной памяти Методика 1 «Вербальная фантазия» (речевое воображение) Методика 1 Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и различий в объектах Методика 2 Оценка образного мышления Личная встреча с сотрудником Способы удовлетворения мотивов Основные правила проведения тестирования Влияние закона как обязательного условия ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ АКТИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО РАЗВИТИЮ АКТИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ Для магистрантов направления КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 9 ЗЕТ. Задачи научно-методологического семинара МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УЧЕБНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Числа и именованные величины ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА НАЛИЧИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ПЛАГИАТ) Права и обязанности обучающегося и его научного руководителя КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ЗАЩИТЕ Выпускной квалификационной работы обучающегося Дневник прохождения научно-исследовательской работы ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОИ Организация специального первоначального обучения Подлежащих отработке и оценке выполнения Уровня адаптации газодымозащитников к физическим Для отработки газодымозащитниками дежурных караулов в ходе учебных тренировок Тренировка в зоне с непригодной для дыхания средой Рекомендуемая методика проведения тренировки Тренировка на огневом полигоне Комплекс упражнений для разминки Оценка некоторых видов работ и упражнений по степени тяжести Раздел 2 Газодымозащитная служба: организация и деятельность Раздел 3 Технические средства газодымозащитной службы Огневой модуль «Газовые баллоны» II. Меры экономической помощи молодым семьям Организационные формы комплексной поддержки По итогам каждой диагностики Раздел 1. Теоретико-методологические основы юридической психологии Методы юридико-психологического исследования. Раздел II. Личность в сфере правовой деятельности Тема 2.2. Познавательные процессы, учет их закономерностей в профессиональной деятельности юриста Тема 2.3. Эмоционально-волевая сфера личности и ее психолого-правовая характеристка Раздел III. Основные отрасли соврменной юридической психологии Основные психологические особенности процесса правовой социализации. II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОПРОСА. Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА Тема 2.3. Прийоми та правила стрільби з пістолета. Практичне виконання вправи № 2 КС. РОЗДІЛ 02. Методика роботи з гуманітарних питань II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Змістовий модуль 2.1.2.5. Військово-соціальна робота в підрозділі Тема 2. Особливості умов праці в галузі права III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ Ассаджиоли Р. Психосинтез: принципы и техники. М.: Психотерапия, 2008. Глава 1. Толерантность: понятие, виды, проявление в языке Общие принципы описания источников, размещённых в Интернете Тема 8. Работа над синтаксисом функционального научного стиля. Установление тождества, близости. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ Предмет та завдання психології управління в організаціях Завдання психології управління в організації Формування психологічних знань про управління в організаціії в теорії управління Психологічні основи сучасної системи поглядів на менеджмент Сучасний стан та перспективи розвитку психології управління Предмет, мета та завдання психологій праці в управлінні організацією Менеджмент сприятливих умов праці людини як головна функція психології праці Функціональні стани людини в праці Психологічна структура професійної діяльності Психологічні основи профорієнтації, профвідбору та атестації кадрів Зміст і структура професіограм Особистість у психології управління
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.237 (0.064 с.)