ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 285 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 79331 страниц.

Психология - 285 Страница

Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії Поняття про футуризм, його естетичні засади та експериментаторство у царині поезії. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки представників цієї течії Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення». Проблематика роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції світової літератури у творі. Філософія екзистенціалізму та її вплив на розвиток світової літератури. Проблеми вибору в творах Сартра та Камю. Латиноамериканський роман. Генеза та особливості поетики. Творчість Г.Гарсіа Маркеса. Професіональна масова комунікація. Поняття про масову свідомість. Міжнародна й вітчизняна наукова думка про масову комунікацію. Конгломерація та концентрація як види трансформації систем масової комунікації. Розвиток світової медіаіндустрії і виникнення медіаімперій в умовах глобалізації. Роль смислу в організації процесу масового спілкування. Комуніканти як фактор масового спілкування. Типи комунікантів у масовій комунікації. Масовий вплив та його різновиди Концептуальні засади масовокомунікаційних технологій. На основі праць видатних вчених і педагогів зробити ретроспективний аналіз етико-педагогічний ідей в історії педагогічної думки. Розробити глосарій основних понять педагогічної етики. Проаналізуйте відповідні статті Закону України «Про освіту» та Кодексу законів «Про працю» щодо юридичної відповідальності вчителя за порушення норм педагогічної етики. Підготувати усне повідомлення, обґрунтувавши в ньому роль етичних знань у професійному становленні педагога початкової школи. В.О.Сухомлинський «Сто порад учителеві» Підготувати кілька (3-4) педагогічні ситуації, які стосуються проблем педагогічної етики у навчально-виховному процесі початкової школи. Підготувати огляд наукових публікацій з журналу «Педагогіка толерантності», які стосуються проблеми педагогічної етики. Типы учебно-исследовательских работ Нумерация страниц внизу в центре. На основе таблицы строится график или гистограмма ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ. Здійснити аналіз зв’язків етнопсихології з іншими науками. Тема 4: Соціально-психологічні характеристики поняття етнос та його розвитку. Тема 9: Психологія міжетнічної напруженості та конфліктів. Тема10: Діалектика взаємодії культур світу. Тема 11: Розвиток дитини в контексті світових культур. Дитина як архетип етнічної культури українців УПРАВЛЕНИЕ — ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ Формирование и развитие теории государственного управления. Государственное управление в контексте неоклассической теории. Концепция рационального выбора. ВИДЫ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ в гос управлении Место и роль государственных служащих в системе государственного управления. Сущность и предназначение государственной службы. Раздел 1. Методологические основы педагогического исследования Раздел 6. Методы математической статистики в педагогическом исследовании Функции В. Механизмы В. Свойства В.(не нашел механизмы ;( ) Явление невнимания. Поэтическая, профессорская и студенческая рассеянность. Сверхвнимание. Абсорбция. Опыт потока. Отрицательные эффекты внимания Внимание как интеграция содержаний сознания. Концепция внимания В.Вундта. Объём сознания. Объём внимания. Перцепция и апперцепция. Апперцепция изолированного и ассоциированного содержания. Мимические и пантомимические. Формирование внимания как ВПФ. Л.С. Выготский. Внимание как процесс умственного самоконтроля в концепции П.Я. Гальперина. Модель аттенюатора Э. Трейсман Внимание как селекция. Модели поздней селекции Дианы и Дж. Энтони Дойч Внимание как селекция. Модели множественной и гибкой селекции. Эксперимент А. Трейсман (есть ли красная А?) ТЕОРИИ ГИБКОЙ И МНОЖЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ Внимание как политика распределения ограниченного ресурса. Модель Д.Канемана. Методика вторичной зондирующей задачи. Внимание как активность. Теория активного внимания У. Найссера. Внимание как перцептивное действие. Перцептивный цикл. Эксперименты с избирательным смотрением. ИСТЕРИЯ: ДО ПСИХОАНАЛИЗА И БЕЗ НЕГО Истерия без бессознательного История истерии в контексте психоанализа — это одновременно история парадокса и разочарования. Фантазии и истерические приступы (1908—1909) Работы, инспирированные метапсихологией Кляйн Далекая от того, чтобы навсегда исчезнуть из нашего бытия, истерия приспособилась к нашему времени и как и прежде продолжает существовать среди нас в искаженной форме. Объём преддипломной практики Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике О прохождении преддипломнойпрактики Профиль «Клиническая психология» Психологические особенности спортсменов, которые занимаются спортивным туризмом Psychological characteristics of athletes who were engaged in sports tourism Результаты исследования функций произвольного внимания спортсменов в соревновательном и постсоревновательном периодах Матрица достоверности отличий субъективной оценки своего состояния спортсменами в постсоревновательный период ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН ТРУДНОЩІВ ЗАСВОЄННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНЯМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ Стан розвитку слухомовленнєвої та зорової пам'яті. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОТОРНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ОВОЛОДІННЯ ПРАВИЛЬНОЮ ВИМОВОЮ ФОНЕМ У ДІТЕЙ З ДИСЛАЛІЄЮ, РИНОЛАЛІЄЮ ТА ДИЗАРТРІЄЮ Ієрархічна система засобів розвитку артикуляційної моторики Поетапність формування артикуляційної та дихальної моторики у дітей Правила корекції артикуляційної моторики на підготовчому етапі постановки звуків мовлення КЛАСИФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ Тарасун В.В., Гаврилова Н.С. Мышление и расстройства мышления. Речь экспрессивная и эмпрессивная. Афазия, ее виды. Интеллект и его расстройства. Воля и влечения и их расстройства. Сознание и его расстройства. Геронтофилия и геронтофобия. Стереотипизация пожилых; функции стереотипов пожилых. Взаимная зависимость. Взаимопомощь поколений. Социальная поддержка помощников и стратегии совладания. Виды работы с семейными помощниками. Использование остаточной трудоспособности пенсионеров по возрасту. Социально-психологический аспект деятельности. Физическая и психическая дряхлость. Что собой представляют барьеры? Хорошее — внутрь, плохое — наружу Избегать говорить «нет» хорошему Функциональные барьеры и барьеры во взаимоотношениях Межличностные связи: фундамент барьеров Самоустранение — враг барьеров Наши собственные черты характера Закон последствий: что посеешь, то и пожнешь Закон власти: вы не можете изменить других людей Закон ясности: сначала — свобода, потом — служение Закон откровенности: заранее оцените результаты своих действий Закон реакции: всякое действие вызывает противодействие Закон зависти: зависть — сигнал опасности Закон открытости: не скрывайте свои барьеры Второе заблуждение: барьеры — Это признак неповиновения Заблуждение третье: установление барьеров может вызвать негативную реакцию со стороны окружающих Заблуждение четвертое: если я стану возводить барьеры, то причиню боль окружающим Заблуждение шестое: когда другие устанавливают барьеры - это приносит мне вред Заблуждение восьмое: барьеры — вещь постоянная, а я боюсь сжигать мосты Конфликт второй: уступчивый/агрессивно управляющий Формирование барьеров у детей Почему дети нуждаются в барьерах Соответствующие возрасту барьеры От восемнадцати до тридцати шести месяцев Другой человек перекладывает на вас свои обязанности Когда связанный с работой стресс проникает в дом Важно сосредоточиться на внешнем Ступень первая: Негодование – первый предупреждающий сигнал Ступень четвертая: храните свои сокровища, как зеницу ока Ступень пятая: учитесь произносить детское «нет» ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ, У КОТОРОЙ СФОРМИРОВАНЫ ЛИЧНОСТНЫЕ БАРЬЕРЫ Наша собственная греховность Вам не пришлось бы читать эту книгу Храните свои сокровища, как зеницу ока У КОТОРОЙ СФОРМИРОВАНЫ ЛИЧНОСТНЫЕ БАРЬЕРЫ С. Надати пацієнтці напівсидяче положення, поставити гірчичник на потиличну ділянку. А. Повідомити лікуючого лікаря Подача кисню за допомогою кисневої подушки ЗАСТОСУВАННЯ МІХУРА З ЛЬОДОМ Збирання калу на приховану кров Продемонструйте на фантомі застосування грілки С Дати пацієнтці з’їсти грудочку цукру Внутрішньовенне струминне введення розчину глюкози. Умение понимать людей может снасти вам жизнь Глава 3. Основы понимания людей. Не позволяйте себя эмоционально травмировать Упражнение 1. Музыкальные стульчики. Упражнение 4. Фотографическая память. Словесные утечки и речевые коды. На самом деле они вас не любят. Синдром вмешивающихся не в свои дела. Синдром хронического нытика. Глава 6. Понимание голосового кода. Акценты, диалекты и культура Гнусавые нытики, которые двигают челюстями. Манера говорить слишком быстро. Голос скучный и безжизненный. Манера говорить слишком медленно. Манера держаться: правильная и неправильная. Положение рук, свидетельствующее об открытости. Ноги, скрещенные в щиколотках. Походка человека не в настроении. Слишком тщательно причесанные волосы Как узнать об отношении к себе по глазам. Глава 9. Понятие о 14 типах характера. Четырнадцать типов характера. Хотите принять правильное решение — доверяйте себе Становление педагогической науки Стиль педагогической деятельности Урок как основная форма организации педагогическогопроцесса Внеурочные формы организации педагогического процесса Учебная мотивация как необходимое условие успешного обучения И стили семейного воспитания Воспитание в семьях, где родители являются педагогами Функции и управленческая культура руководителя Как основные направления управления Роль организации в управлении Предмет психологии. Связь психологии с другими науками Факторы, влияющие нар азвитие психологической науки Глава 2. История развития психологической науки 2.1. Этапы развития психологии Психофизиология органов чувств, психофизика и психометрия Глава 4. Развитие психики 4.1. Развитие психики в филогенезе Причины возникновения сознания. Его уровни и структура Развитие,психики в онтогенезе Исследования поведения в бихевиоризме Глава 6. Когнитивные процессы 6.1. Ощущения и восприятие Общая характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» Индивидуальность. Индивидуальные качества и стиль деятельности человека Понятие интегральной индивидуальности Проблема личности в современной психологии Современноепониманиемеханизмов психологическогоразвития изащиты Малая группа. Общая характеристика групповой динамики Психогимнастика как базовый элемент в работе с группой. Универсальные психотерапевтические факторы группы по И.Ялому. Начальная стадия в работе группы. В каких сферах человеческой жизни и деятельности может применяется психологический тренинг. Принципы «недирективного подхода» Роджерса. Практические занятия по модулям «Общая и экспериментальная психология» и «Социальная психология». Тема: Психолого–педагогическое исследование Відділ освіти Єланецької райдержадміністрації Уроків-тренінгів: психологічний аспект На сьогодні альтернативним є компетентнісний, який базується на основі формування та розвитку життєвих навичок. КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА Индивидуальный график работы обучающегося -практиканта на период практики Анализ урока Тема. Прибавление и вычитание числа 3. III. Работа по теме урока. Изучение нового материала. Тема: Письмо больших овалов. Рисование по образцу. Наблюдение за поведением и деятельностью обучающихся Качественный анализ диагностики Психолого-педагогическая характеристика ребенка 6-7 лет, отражающая критерии готовности детей к школе Составитель: докт. пед. наук, проф. Т.Б. Гребенюк Тема: Проявление психических сфер школьника в процессе обучения. Исследование восприятия и развития перцептивных способностей учащегося на разных уроках Исследование особенностей мышления учащегося на уроках разных учебных предметов и способов его развития Формирование учебной деятельности к курсу «Педагогическая психология» Понятие и функции речевого поведения Психотерапевтическая функция Соответствие принципам и правилам педагогической этики и этикета В управлении педагогическим общением ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ Понятие педагогического конфликта и его детерминанты ПСИХОЛОГІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Система знань з психології трудових відносин Тема 2. Особистість як суб’єкт системи трудових відносин Тест «Самооцінка вольових якостей» Тема 4. Урахування особливостей темпераменту людини у трудових відносинах Тема 6. Прийняття рішення як прояв індивідуальних особливостей мислення Завдання 2. Вправи для розвитку гнучкості мислення. Тема 8. Мотиви і мотивація в системі трудових відносин Мотив реалізації особистісного потенціалу Стимулювання і мотивація праці «корпоративним духом» К.Гілліган , американський професор Тема 10. Психологічні особливості керівництва і лідерства Т. Санталайнен, фінський менеджер Важливим чинником впливу на психологічний клімат колективу є характер (стиль) керівництва та вплив особистісних якостей керівника. Характеристика групи як цілісної системи міжособистісних відносин Методика «Схильність до певного стилю керівництва» Тема 14. Ділове спілкування в системі трудових відносин Тема 16. Психологічні засади запобігання екстремальних виробничих ситуацій Тема 17. Професійний стрес як наслідок екстремізації трудових відносин. Засоби його попередження Шляхи попередження професійного стресу. Методика дослідження впливу чинників стресового ризику Тема 18. Імідж як елемент структури трудових відносин Саади (персидский мыслитель и поэт) Хай честолюбство, честь і гордість Які приклади ілюструють відносини координації? Які обставини керівнику слід взяти до уваги, коли він організує колективне прийняття рішення? Як керівник має ставитися до можливих помилок підлеглих? Якими мають бути дії менеджера, якщо він дає низку завдань підлеглому і той повинен розподілити час, засоби та енергію на їх виконання? Джерела для поглибленого вивчення дисципліни Т.Д. Василенко, Т.И. Сурьянинова, О.П. Перькова Раздел 1. «История развития социальной психологии» Тема 2. Методологические основы социальной психологии Раздел 2. «Психология общения» Раздел 3. «Психология малых групп» Тема 6. Межгрупповые отношения и взаимодействия Раздел 4. «Психология больших групп и массовидных явлений» Тема 8. Психология массовидных явлений Тема 10. Социально-психологические регуляторы личности Индивидуальные особенности памяти ( по И.А. Корсакову) Полюбите себя и примите таким, каков Вы есть. Правила составления позитивных фраз Четко сформулируйте цели, которых хотите достигнуть. Сравнивайте полученный результат с желаемым. Отсутствие шумов и причин рассеянности Благоприятные внутренние условия Если у вас нет мотива, вы не усвоите новую информацию. Интеллектуальная работа с текстами Методы запоминания текстовой Алгоритм запоминания точной информации Какую точную информацию можно запомнить
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.237 (0.041 с.)