ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 267 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 82352 страниц.

Психология - 267 Страница

Структура діалогу: діалогічні відносини, діалогічні позиції суб’єктів діалогічного спілкування, предмет діалогу, дії діалогу, результат діалогу. Композиція бесіди: етикетне взаємозвернення, експозиція, зав’язка, розвиток діалогу, фінал. Тема 3. Професіоналізація суб’єкта праці в аспекті моральності і моралі Організаційна культура. Етична відповідальність організації перед суспільством. Етичні проблеми професійного конфлікту Моральні засади управлінської діяльності Взаємовідносини керівника з підлеглими. Етичні вимоги до побудови взаємин з акціонерами, дилерами, поставниками Психология управления педагогическим коллективом Тема 1. Предмет и основные задачи психологии управления педагогическим коллективом. Косноязычие Механическая дислалия Ринолалия Причины врожденных расщелин губы, твердого и мягкого неба Первичные нарушения в структуре речевого дефекта при ринолалии Вторичные нарушения в структуре речевого дефекта при ринолалии Глава 3. Комплексное обследование детей с ринолалией История развития методов преодоления открытой органической ринолалии Оценка речи детей с ринолалией после проведенной логопедической работы Середовище комунікації о-ції з громадськістю, його основні складові й параметри Зміни у сфері комунікативного простору Різні сфери роботи ПР в комунікативному просторі Форми соціальної комунікації Особливості міжособистісної комунікації Громадськість: поняття, структура, типологія Проблема виявлення “своєї” громадськості Сутність, характерні риси та ознаки громадської думки Процес формування громадської думки та місце в ньому служби зв’язків з громадськістю Соціальні фактори появи чуток Класифікація чуток за П. Сорокіним Управління освіти і науки, молоді та спорту Конкурс – гра «Калейдоскоп мудрих думок». ТЕМА: Предмет і методи сучасної психології ІV. Розв’язати проблемні ситуації. VІ. Визначити, які з наведених нижче фактів стосуються поведінки шимпанзе, а які – поведінки дитини. За якими ознаками це можна встановити? ІІ. Розв’язування практичних завдань. ІV. Розв’язування тестових завдань. ІІ. Розв’язування тестових завдань. VІ. Завдання та проблемні ситуації. І. Обговорення теоретичних питань. ТЕМА: Закономірності мислення та уяви ТЕМА: Індивідуальні особливості емоцій, почуттів і вольової саморегуляції, їх взаємозв’язок із навчально-виховним процесом Для курсантів II курсу денної форми навчання До виконання семінарських занять для курсантів 1У курсу заочної форми навчання Розкрити співвідношення понять «Вікова психологія» і психологія віку. Перерахуєте джерела методів, використовуваних у віковій психології. Предмет и задачи возрастной и педагогической психологии Социологический подход к развитию психики ребенка. Диалектический подход к развитию психики ребенка в концепциях А. Баллона и Дж. Брунера. Гальперін п.Я., Запорожец а.В., Карпова с.Н. Актуальні проблеми вікової психології. -М., 1978 (Введення у вікову психологію; С. 4-10). Вікова і педагогічна психологія / Під ред. А.В.Петровського. -М., 1979 (З історії вікової і педагогічної психології; С. 5-20). Гуманістична психологія (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл, С.Сатір, Ш.Бюлер). Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный анализ. Специфика понятия «социальная перцепция». Основные направления исследования малых групп. Типы малых групп. Тема №1 Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини. Виконання Україною зауважень та рекомендацій Комітету ООН з прав людини. Виконання Україною зауважень та рекомендацій Комітету ООН з прав дитини Конвенції та рекомендації МОП Кодекс Законів про працю України Основні напрями соціально-педагогічної діяльності фахівців. Зміст і організаційно-правові форми роботи з дітьми та молоддю шкільного віку Напрями та форми соціальної правовиховної Тема №4 ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДЕЗАДАПТИВНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ Що необхідно робити фахівцям у ситуації “зустрічі” з проблемною особистістю, схильної до девіантної поведінки? По физиологическому статусу мозга III этап. Мотивация завершения II часть. Профилактика социальных вредностей I. Введение в курс «Лидерство» Опросник Р. Кеттела (симптомокомплексы) V шкала. «Маленький неудачник» Ругань, насмешка, пристыживание, обзывание Особенности построения У. различного типа Формы организации специального обучения — Как ухаживать за больными X. X. Коррекционная работа при детском Ц. п. Система специализированной помощи детям, страдающим Ц.п. Что следует делать больному цитомегаловирусной инфекцией? Понятие минимальной мозговой дисфункции, задержки психического развития церебрально-органического Синдром дефицита внимания с гиперактивностью Сенсорно-перцептивная сфера, память и внимание детей с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения Эмоционально-волевая сфера детей с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения Церебрально-органического происхождения Занятие 13 (практикум). Изучение памяти Изучение словесно-логического мышления Занятие 19 (практикум). Изучение самосознания Занятие 20 (практикум). Изучение коммуникативной сферы ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ Отчетная документация по воспитательной работе. Отчетная документация по воспитательной работе Схема анализа уроков по изобразительному искусству Психолого-педагогический анализ и самоанализ урока Схема анализа внеклассного занятия по предмету Глава 2. Анализ проблемы слухового восприятия детей с недостатками речевого развития Международная классификация тугоухости С сенсорной алалией и тугоухостью Глава 3. Обзор методов диагностики нарушений слуха у детей Глава 1. Дизонтогенез речи при минимальном снижении слуха Глава 2. Причины и механизм развития минимального снижения слуха у детей с нарушениями речи Глава 3. Своеобразие речевого развития дошкольников (4-6 лет) с легкими периферическими нарушениями слуха Глава 4. Недостатки речи детей младшего школьного возраста (7-12 лет) с минимальными расстройствами слуха Глава 5. Выявление минимальных расстройств слуховой функции у детей с речевой патологией О.Л. Потрикеева, Г.В. Слепухина, ТЕМА 1. КОМАНДА КАК ВИД ГРУПП ВЫСШЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ Команда как особый вид малой группы. Типы команд Основные характеристики коллектива как разновидности малой группы МЕТОДИКА «ПАЛУБНЫЙ ВСЕПОГОДНЫХ БОМБАРДИРОВЩИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ» Целенаправленное формирование команды ТЕМА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В КОМАНДЕ Блок 2. Что характеризует меня как члена команды? Ключ к тесту и оценка результатов ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ В КОМАНДЕ Стратегическая игра «Фермеры» Упражнение «Разговор начистоту» (25 минут) ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В КОМАНДАХ ТЕСТ ОПИСАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ К. ТОМАСА ТЕМА 1. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЛИЧНОСТИ И САМОРАЗВИТИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ Упражнение «Прошлое – настоящее – будущее» Упражнение «Мои потребности» Методика направлена на оценку отношения к времени, а через это – на оценку отношения личности к окружающей действительности вообще, а также к самому себе, своему опыту и грядущим перспективам. ТЕМА 1. Общение как нравственно-психологическая проблема Сущность, функции и структура общения Виды и формы делового общения Интерактивная сторона общения Родителя, Взрослого и Ребенка Кинесические особенности общения Проксемические особенности общения Паралингвистические особенности общения Культура речи делового человека Нравственно-психологические особенности спора Психологические механизмы влияния на партнера Барьеры в общении и их преодоление ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ Нарушая деловой протокол, сотрудник компании наносит ей непоправимый урон и снижает имидж фирмы и роняет свой собственный. Особенности общения с иностранными партнерами Французский стиль ведения переговоров. Ведение переговоров в арабских странах. Роль этики в деловом общении Деловое общение и психология коллектива Особенности общения «по вертикали» Природа и причины конфликтов Какой стиль предпочтительнее? Приветствия, представления, знакомства Этикет телефонных разговоров Как завершить телефонный разговор. Частно-официальное письмо – это деловое послание, адресованное от имени частного лица к организации, от организации к частному лицу, от частного лица к частному лицу. ТЕМА 8. ИСКУССТВО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ Внешний вид делового человека Эмоции в жизни делового человека Стрессы и стрессовые состояния Профессиональное выгорание и его профилактика Способы и приемы эмоциональной саморегуляции Понятие «психологическая помощь». Бытовая и профессиональная психологическая помощь. Виды психологической помощи: психотерапия, психологическая коррекция, консультирование Психологическая коррекция и ее виды. Названный принцип реализуется в двух аспектах. Основные принципы составления психокоррекционных программ. Существуют стандартизированные и свободные (ориентированные на настоящий момент) коррекционные программы. Принципы мотивационного консультирования. Игротерапия и арт-терапия при работе с детьми Диагностика речевого развития ребенка, осознанности восприятия и использования им речи в младшем дошкольном возрасте Дошкольники «группы риска» и специфика коррекционно-развивающей работы с данной группой. Коррекционно-развивающая работа психологической готовности к обучению в школе Критерии оценки отклонений в поведении детей дошкольного возраста. Обучение младших школьников «внимательному письму» методом поэтапного формирования умственных действий Развитие внимания младших школьников Курсовая работа (7 семестр) (заочная форма Тема: Понятие о семье и браке ( 2 ч.) Типы неадекватного поведения родителей. Занятие 1-2. Сущность брачно-семейных отношений Занятие 5-6.Воспитание детей в семье Занятие 7-8. Психологическая служба семьи Фонд тестовых заданий по исциплине Формы социально - педагогической помощи семье. Методика работы социального педагога с родителями Работа социального педагога с детьми Структура профессиональной деятельности Сферы профессиональной деятельности социального педагога М.С. Мантрова – Орск: Орский гуманитарно-технологический институт( филиал) ОГУ, 2014 Раздел № 7. Телефонное консультирование Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий Виды аргументации. Правила и ошибки доказательств И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Аннотация к рабочей программе (модулю). Электронно-библиотечные системы (ЭБС), Раздел 2. Личность и деятельность Раздел 3. Индивидуально-типологические особенности личности. Раздел V. Познавательная деятельность личности. Специфика экспериментальных исследований на человеке. Результаты исследования, их интерпретация и обобщение. В школу с радостью. Коррекция и развитие письменной и устной речи. От 5 до 14 лет Как понять, подходит ли программа ребенку? ДЦП – детский церебральный паралич. Как правильно использовать методику Только после того, как ребенок хорошо освоил внешнее пространство, переходим к освоению пространства на листе. Часть 3. Самое важное для родителей Учим красиво и грамотно писать Всегда проявляйте к детям любовь, понимание и поддержку Порядок проведения и подведения итогов Конкурса Научно-исследовательская работа курсанта и слушателя оценивается Для завоевания доверия партнера по общению необходимо использовать некоторые приемы. Definition of learning. Learning and memory. Types of leaning. Stages of learning. The learning curve. The problem of transfer Закон ассоциативного сдвига (law of associative shifting) The problem of thinking in activity theory (A.N. Leontiev). The concept of unverbalized operational meaning. O.K. Tichomirov’s studies.. Problem space theory (A. Newell, H. Simon). The concept of mental operators. Problem solving by experts and novices. The role of heuristics in problem-solving. The main studies of sensory memory. Sperling experiment. Time of storage and span of sensory memory. The levels of processing model of memory (Craik and Lockhart) Консультации по проблемам управления человеческими ресурсами и развития кадрового потенциала Типы организаций и организационных структур Линейно-функциональная структура. Клиническое консультирование Описание шкал начинается с 22-ой стр. Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра. (ТСИ -2005) Сопоставление полученных результатов с результатами аналогичных исследований прошлых лет III. Субтест - «Аналогии» (AN). VII. Субтест - «Выбор фигур» (FS). ПОНИМАНИЕ ПАТТЕРНОВ СОЗНАНИЯ 25 Метадвижение к метауровням/ метасостояииям Ведущие и не ведущие метапрограммы Деноминализация «метапрограмм» Почему «личность» кажется такой устойчивой и реальной Как метапрограммы могут превращаться в метасостояния Глава 2 Метапрограммы для понимания людей Метапрограммы как «каналы» осознания Разграничение программ содержания и метапрограмм Использование метапрограмм для распознавания паттернов Как работать с метапрограммами? Средства для понимания людей Тип перцептивной устойчивости Метапрограммы в проявлении эмоций и соматизации (№ 13-19) Система отсчета или авторитет Kq 17. Убедительность или правдоподобие Тип эмоциональной направленности Экстраверт/амбиверт/интроверт Завершенность/окончательность Семантические конструкции «я» (№ 41-45) Семантические конструкции «времени» (№ 46-48) Концепт нравственности или добра и зла Инженерное конструирование с помощью метапрограмм Метапрограммы как ролевые индукции в различные контексты Как исследовать собственное прошлое е поиске истоков своих метапрограмм Как определить, какие метапрограммы нужно изменить Подстройка перед инициацией изменения Изменение метапрограмм путем якорения новых реакций Прогнозирование человеческой предсказуемости (с определенными ограничениями) Если необходимо пойти на конфронтацию Когнитивная обработка — восприятие, мышление, оценка, убеждения и т. д. Чтение метапрограмм посредством выявления метасостояний Комментарий к форматированию метапрограмм Схема ключей глазного доступа и предикаты репрезентативных систем Метапрограммы в качестве сортирующей решетки Метапрограммы внешней «реакции» Глаголя «есть» не существует Свисток (одноразовая, требуется свисток на шнурке) Упражнение 13. Полевые тренировки Упражнение 16. Волшебный карандаш КЛЮЧИ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА Упражнение 24. Чудеса техники Упражнение 26. Перевоплощения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.027 с.)