ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 80 Страница

Психология

Исследования разума в начале нового тысячелетия Тестирование интеллектуальных способностей Возникновение прикладной психологии в США Психологи среди социальных противоречий Обезопасить американскую демократию: иммиграционный контроль и евгеника Психология и повседневная жизнь Противоречия между прикладными психологами Психология во время Второй мировой войны Развитие психологического общества Социальная «революция» 1960-х гг. Прикладная психология в начале нового тысячелетия ВТОРОЙ СПОСОБ ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ ЧРЕВА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА КАРЛА Г. ЮНГА Предмет та структура формальної логіки. Закон протиріччя (несуперечності). Визначення понять. (Дефініції) Сумісні та несумісні судження. Основні етапи розвитку логіки. Часть IV. Научная психология в XX веке Теории: как ученые объясняют явления Философская психология в XVII-XVIII веках Исследования разума Формирование психоанализа, 1885-1899 Ламаркистская психология: Герберт Спенсер (1820-1903) Общая интеллектуальная и социальная атмосфера Чарльз Сандерс Пирс (1839-1914) Старая психология против новой Область биологии Предмет исследования Область психологии Радикальный бихевиоризм как философия Триумф переработки информации «Когнитивная революция» Происхождение прикладной психологии Психология проникает в общественное сознание: психология на Первой мировой войне Выделение средств на социальные исследования НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Семінарсько-практичне заняття № 3 СИСТЕМА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ «ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ ТА МЕТОДИКУ ВИКЛАДАННЯ» МОДУЛЬ II. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ Та звітність про її проходження Зразок оформлення титульної сторінки звіту про проходження педагогічної практики Результати порівняльного аналізу лекції ІІ варіант (лонгітюдне спостереження) ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ Спеціальності: 8.01010201 Початкова освіта Програма педагогічної (асистентської) практики ПЕДАГОГІЧНОЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ Методичні поради щодо проведення лекції Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з якими органічно поєднуються лекції. АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ СХЕМА АНАЛІЗУ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ Освітньо - кваліфікаційна характеристика магістра НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Традиційна культура (A Conventional culture) Технології ,,м’якої” пропаганди Пакет тьюторських завдань до модулю Методика оцінки особливостей взаємодії глядачів з авторами у процесі перегляду телепередачі (за Н.Б. Шкопоровим, 1989). МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ, МАГІСТРА-ПРАКТИКАНТА Наскрізна програма педагогічної практики магістрів Проведення уроку. Дидактичні основи етапів уроку Орієнтовна схема аналізу психологічного аспекту уроку Напрями виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі Психолого-педагогічна характеристика Орієнтовна схема написання звіту про педагогічну практику Година спілкування «Конфлікт і шляхи його вирішення» Зразок написання психолого-педагогічної характеристики класу Соціометричне дослідження класу МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ШКОЛИ Гі де Мопассан. Роман «Життя» Г.Флобер. Роман «Пані Боварі» В чому полягають С. Малларме особливості його поезії? Твардовський О. «Василь Тьоркін». Биков В. «Альпійська балада». Глава 23. Невеста Франкенчлена. Глава 24. Моё Заявление об Отставке. Глава 27. Освобожденный орёл. Глава 29. Единственное, чего она не знает. Глава 30. Доверие нужно заслужить. Глава 32. Я буду там же, где и Дастин. Глава 33. - Судья, присяжные и палач. Глава 34. Персональный ад и ангелы с ферм. Глава 35. Первая любовь всегда ранит. Глава 38. - Ты спасла меня.- Глава 39. Я больше не боюсь. Тема 1. Методологія, типологія та етапи наукового дослідження Методи досліджень на емпіричному рівні Практичні поради щодо розробки програми дослідження. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Дипломна робота. Загальна послідовність, виконання та оформлення. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Методи статистичного аналізу Поняття про наукову інформацію та їх роль у проведенні наукових досліджень. Техніка роботи зі спеціальною літературою. Древние тантрические техники йоги и крийи. Систематический курс – 2 Лезвие бритвы согласно Ишавасья Упанишаде Тантра — универсальная система Тантра — Священное Писание Темных Веков Упражнения для приведения суставов ног в нормальное положение Не все склонны к преданности Асаны. Благотворное действие Медитация. Практики для визуализации Бхакти — средство достижения повышенной восприимчивости Медитация. Нада йога (Часть 1) Нади шодхана — этап 4 с уддияна бандхой Чакры в европейских мистических обществах Техника выполнения — классическая поза Медитация. Аджапа джапа (Стадия 1) Техника выполнения — первые три стадии Программа 1: продолжительность 120 минут Работа или внутреннее познание? Древние тантрические техники йоги и крийи. Систематический курс – 1 Ограничения и предосторожности Уттханасана (приседание на корточки) Напряжённость — следствие ментального программирования Программа 1: продолжительность 1 час Конечная поза для начинающих Позиция 6: Аштанга намаскар (поза с опорой на восемь точек) Асаны. Предмедитативные упражнения Программа 1: продолжительность 1 час 30 минут Мудры. Положение рук при медитации Программа 2: продолжительность 1 час Общие подготовительные сведения Программа 1 продолжительность 1 час 30 минут Преимущества перед слабительными АУМ в соответствии с Мандукья Упанишадой Программа 3: продолжительность 45 минут Тема: Принципы организации и функционирования служб консультирования Внешнее и внутреннее консультирование Физическое и умственное здоровье. Тема: Методы консультирования Я-концепция, ее структура и функции Образ «Я» (как описание «Я-концепции») - сложное психическое явление, которое не сводится к простому осознанию своих качеств (отношение к себе, своим качествам выражается в совокупности самооценок). Человек не может изменить уже свершившиеся события, но он может пересмотреть свое восприятие этих событий и их интерпретацию. Обычно люди формируют несколько относительно обособленных Я-образов, соответствующих отличающимся, но повторяющимся ситуациям своей жизни. Инстинктивные основы социального поведения Взаимодействие как основа социального поведения человека в обществе Формы социальных взаимодействий Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о социализации от решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об активности личности и т.д. Физические аспекты Я-концепции Природа социального в человеке (концепция Л.Г. Почебут) Культурно-антропологическое понимание социальности, теория И. А. Мейжис Общее понятие о механизмах психологических защит личности Интегративные» психологические защиты Идентичность и идентификация Принятие точки зрения другого на себя. Социальные стереотипы и предрассудки Макрофакторы — это социальные и природные детерминанты социализации и развития личности, обусловленные ее проживанием в составе больших социальных общностей. Развитие морального сознания Основные этапы исследования установки Самоэффективность и локус-контроль Методы изучения личности в социальной психологии Дати визначення поняття “масова комунікація”. Масова комунікація в житті суспільства. Масова комунікація як чинник глобалізаційного поступу. Вплив політичної пропаганди та функції мас-медіа в демократичному суспільстві. Концепція двоступеневого поширення інформації: теорія та практичне застосування. Арсенал методів привернення уваги Сучасний стан у вітч теорії масової комунікації. Джерела для медіа досліджень в Україні Роль державних органів у розвитку масовокомунікаційних процесів Особливості розвитку мас-медійного ринку в Україні Вопрос 1. Методы психологического исследования. Вопрос 2. Экспериментальное исследование. Вопрос 4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. Вопрос 6. Методы анализа критических жизненных событий. Вопрос 9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические установки. Экспериментальные результаты и их критический анализ. Вопрос 10. Психоанализ. Подходы З. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера. Вопрос 13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. Вопрос 14. Когнитивная психология. Основные подходы. Вопрос 18. Биологические и социальные условия развития личности. Теория двух факторов. Вопрос 23. Понятие темперамента. Типы и свойства темперамента. Теории темперамента. Вопрос 24. Характер: свойства, детерминация, формирование. Вопрос 26. Способности: природа, типология, формирование и развитие. Вопрос 28. Развитие сознания и самосознания в онтогенезе. Функции самосознания: самопознание, самоотношение и саморегуляция. Вопрос 30. Идентичность: феноменология, функции, этапы становления, теории. Структура интегральной индивидуальности Специальная педагогика: предмет, объект, субъект, цели, задачи. Общая психолого-педагогическая характеристика развития умо дет дошк возраста. Ранняя диагностика развития дошкольника с умственной отсталостью. Основные направления корр-восп раб с умо дошк, их характеристика Система дошк учрежд спец образов: правила комплект, организац-е пр-пы Проблемы соц-бытовой адаптации шк-ков с нарушениями интеллекта Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости, дифференциальный подход к диагностике умственной отсталости. Разработка методов выявления умственной отсталости детей за рубежом и в России. Проблема ранней диагностики дефектов развития. Психокоррекционные технологии для детей с психическим недоразвитием. Методы диагностики познавательной и личностной сфер умо детей Характеристика звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте и особенности его применения в СКШ VIII вида. Методика формирования навыков чт. Виды чт. Приемы обуч навыкам чт. Методика формирован грамматич словообразоват понятий. Виды и типы ур. Методика изучения величин в СКШ VIII вида. Методика изучения геометрического материала в СКШ 8 вида Методика решения простых и составных арифметических задач. Особенности формирования исторических понятий и раскрытия причинно-следственных связей в курсе истории в СКШ VIII вида. Коррекционно-развивающие задачи трудового обучения в младших классах специальной коррекционной школы 8 вида Структура урока ручного труда в младшем школьном возрасте специальной (коррекционной) школе VIII вида. Методика преподавания блока «Живая природа». Особенности формирования картографических представл, понятий, умений у умо учащ. Коррекционные возможности обучения географии учащ СКШ 8в. Сурдопедагогика как наука: субъект, объект, предмет, цели, задачи, разделы. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями слуха. Виды изобразительной деятельности в СКШ 8 вида. Развитие и становление психологической службы за рубеж и в России на протяж XX в. Науч предпос создания псих службы в ОУ для детей с отк в разв. Общая психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих ЗПР Предмет, задачи, принципы и методы логопедии. Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта в России во второй половине XIX - начала XX в. Предмет, структура и задачи современной социальной психологии Экспериментальный период развития социальной психологии Достоинства лабораторного эксперимента Социализации личности: феноменология, направления, механизмы. Общение как восприятие людьми друг друга: механизмы и эффекты социальной перцепции. Стили общения и их характеристики. Теория диадического взаимодействия Д.Тибо и Г. Келли Межличностная аттракция и детерминирующие ее факторы Модель наивного ученого (Ф. Хайдер, С. Аш) ТЕОРИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬБЕРТА БОНДУРЫ Наблюдение за поведением и нереактивные измерения МОДУЛЬ 1. Літературний стиль. Літературні напрями МОДУЛЬ 2. Літературні напрями МОДУЛЬ №4 Авангардизм. Модернізм Інститут історії, політології і міжнародних відносин Вимоги до оформлення звітної документації ІХ. Психологічна характеристика учнівського колективу класу. Підведення підсумків практики Схема аналізу позакласного заходу ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Загальні вимоги до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт (КР) Критерії, показники та шкала оцінювання якості виконання курсової роботи з Дошкільної педагогіки, Дитячої психології та окремих методик по кафедрі дошкільної освіти Критерії, показники та шкала оцінювання якості виконання кваліфікаційної роботи з Дошкільної педагогіки, Дитячої психології та окремих методик по кафедрі дошкільної освіти Психология как наука. История развития представлений о предмете психологии. Ощущение и восприятие: свойства и виды. Осн. подходы к изучению. Теории восприятия. Константность и предметность восприятия. Роль установки и мотивации в перц. процессах. Память: явления, функции и виды. Осн. подходы к изучению памяти. Теории памяти. Виды и теории научения. Формирование навыков и умений. Затверджено наказом МОН України що оцінюються та складають основу заліку Преступность, как объект криминологического учения. Правовой подход к анализу преступности. Характеристика основных подходов воздействия на преступность. Чим з точки зору засобів криміналістичної тактики є система тактичних прийомів обшуку, спрямована на пошук об'єктів, що зберігаються без спеціального маскування? У якому варіанті відповіді правильно, найбільш влучно та повно розкрито поняття «тактичний прийом»? За якими критеріями виділяються такі засоби криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична комбінація, тактична операція тощо? У яких варіантах вказано вид версії за ступенем визначеності? У якій відповіді правильно, повно та влучно вказано, чи має якесь практичне значення виділення і розроблення у криміналістиці тактичних принципів слідчого огляду? У яких варіантах відповідей правильно вказано підстави проведення повторного огляду? У яких варіантах відповідей правильно вказано, які завдання вирішуються на завершальному (підсумковому) етапі огляду місця події? Які з нижче приведених положень розкривають принцип дотримання криміналістичних правил поводження з об’єктами огляду? Які методи обшуку виділяються криміналістичною тактикою залежно від обсягу обстеження об’єкта обшуку? Які особливості обшуку відрізняють його від слідчого огляду? Вкажіть ознаки обшуку, за якими він відрізняється від тимчасового доступу до речей і документів? Друга битва з половцями; поразка Ігоревого війська Крилаті вислови Григорія Сковороди Григорій Квітка-Основ'яненко (засновник нової української прози, представник сентименталізму) Уривки із твору, які варто пам’ятати Уривки із твору, які варто запам’ятати Історія створення і видання «Заповіту» Окремі крилаті вислови із «Кобзаря» За словами Івана Франка, «Чорна рада» — «найліпша історична повість в нашій літературі». Система персонажів «Кайдашевої сім’ї» Творча діяльність Панаса Мирного Козак — не без щастя, дівка — не без долі Українська драматургія другої половини ХІХ ст. Повне зібрання творів І.Франка на даний момент налічує 50 томів. В 40-літній ювілей його подвижницької праці

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.032 с.)