Вправа 4. Ідентифікація – який Я?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 4. Ідентифікація – який Я?Мета: дати можливість учасникам впізнати щось про себе, заохотити саморозкриття та зворотній зв’язок у групі.

Обладнання: невеликі аркуші паперу по 10 штук на кожного учасника, булавки, маркери, набір карток з характеристиками за кількістю учасників.

Набір характеристик

Активний Дорослий Агресивний Обережний М’який Естет Талановитий Романтичний Яскравий Імпульсивний Авторитарний Демократичний Спостережливий Емоційний Пасивний Жінка Чоловік Донька Син Батько Мати Щасливий Творчій Тонкий Суворий Практичний Невдоволений Егоїстичний Брат Сестра Конфліктний Замкнений Сильний Компетентний Інтелектуал Енергійний Незалежний Оптимістичний Зрілий Цілеспрямований Неврівноважений Впевнений Віруючий Наполегливий Слухняний Нерішучий Досвідчений Слабкий Порядний Ініціативний Жорстокий Впертий Працьовитий Вірний своєму слову

Ведучий пояснює, що метою наступної вправи є можливість впізнати як кожного з нас сприймають оточуючи. Кожен з учасників повинен з запропонованих характеристик обрати 4, які на його думку найбільш яскраво характеризують його. Обрані характеристики записуються на картки та прикріплюються булавкою до одягу. Після чого усі учасники мають змогу за декілька хвилин познайомитися з характеристиками кожного.

Наступним кроком є поповнення «портрету» ще 1 характеристикою. Кожен з бланку обирає одну з характеристик яка, на його думку, найбільш підходить іншому учаснику та ще не визначена у «портреті». Обрана характеристика записується та прикріплюється до одягу власника. Процедура проводиться без обговорення, мовчки.

Після закінчення кожен повинен вивчити свій «портрет».

Питання для ведучого:

1. Чи було важко обрати власні характеристики та запропонувати додаткові до «портрету» іншого?

2. Які з наданих іншими характеристик здивували власника?

3. Чи є у «портреті» характеристики, які допоможуть\заважатимуть у подальшій роботу вчителем?

Вправа 5. Мій професійний портрет у променях сонця (А.М.Прихожан)

Мета: усвідомлення власної особистості, досягнутого рівня розвитку, проектування напрямку подальшого професійного розвитку.

Обладнання: аркуші паперу по кількості учасників, заготовки з кольорового паперу у вигляді «сонця», ручки, фломастери.

Кожному учаснику пропонується поміркувати, чому він заслуговує поваги з боку інших. Чому його будуть поважати його учні. Потім необхідно у центрі аркуша прикріпити сонце та написати «Я, своє ім’я та по-батькові», уздовж промінів сонця написати всі свої професійні позитивні якості, які будуть викликати повагу з боку учнів, батьків, колег. По закінченню роботи кожен показує власне «сонце» та зачитує визначені якості.

Питання для ведучого:

Вправа проводиться без обговорення.

Самостійна робота: З наведеного нижче переліку завдань різного рівня складності оберіть одне. Термін виконання та форму звітності узгодьте з викладачем.

Перший рівень складності:

Завдання 1. Напишіть міні-реферат на тему (один за вибором):

· «Виникнення та розвиток педагогічної професії»

· «Суспільна значущість педагогічної діяльності»

· «Гуманістична природа та творчий характер роботи вчителя»

Література:

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчаль­них закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001.

2. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр “МарТ”, 2002. – С. 191-195.

3. Межериков В.П., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию. – М.: Пед.об-во России, 1999. – С.91-142

4. Мищенко А.И. Введение в педагогческую профессию. – Новосбирск, 1991.

5. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: учебное пособие для студ. Высш.пед.учеб. заведений / Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – М.: Изд.центр «Академия», 2004. - С.5 - 61

6. Основи педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник / Е.І.Федорчук, Т.І.Конькова, В.В.Федорчук, В.О.Заремба; За заг. ред.. Е.І.Федорчук. – Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. – С. 84.

7. Педагогічна майстерність:Підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та інш., За ред І.А.Зязюна.- 2 – е вид., допов.і переробл.- К., Вища шк., 2004.- 422с.

8. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упор.: І.А.Зязюн, Н.Г.Базилевич, Т.Г.Дмитренко та ін., За ред.. І.А.Зязюна.- Вища школа, 2006.- 606с.

9. Петрова Н.И. Индивидуальный стиль деятельности учителя. – Казань: Изд-во Казан.ун-т, 1982. – 72с.

10. Профессиональная деятельность молодого учителя: Социально-педагогический аспект / Под ред. С.Г.Вершловского, Л.Н.Лесохиной.-М, 1982.- 144 с.

11. Слово про вчителя / Упор. і авт. вступ. О.Т.Губко. - 2-е вид.,
перероб. і доп. - К., 1985 - 254 с.

12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. — К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 554 с. (Альма-матер).

13. http://pidruchniki.com.ua/

14. http://ukrkniga.org.ua/

15. http://readbookz.com/

Завдання 2.

Специфіка педагогічної діяльності ставить, як ми вже зазначали, перед учителем ряд вимог до особистості педагога, які в педагогічній науці визначаються як професійно значимі особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, суттєво впливають на результат професійно-педагогічної діяльності і визначають індивідуальний стиль педагога.

Учені пропонують різноманітний набір особистісних якостей, важливих для професії педагога. Домінантними вважають якості, відсутність кожної з яких унеможливлює ефективне здійснення педагогічної діяльності; периферійними - якості, які не здійснюють вирішального впливу на ефективність педагогічної праці, проте сприяють її успішності; негативними - якості, що призводять до зниження ефективності педагогічної діяльності, а професійно недопустимими - ті, що ведуть до професійної непридатності вчителя. Розглянемо склад цих груп особистісних якостей детальніше.

Домінантні якості:

1. Гуманність - любов до дітей, вміння поважати їхню людську гідність, потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу в їхньому особистісному розвитку.

Справжнім вихователем є лише той, хто пробуджує у дитини дух, що дрімає, і надає їй сили для органічного розвитку. (П.П.Блонський)

Учитель, який поєднує в собі любов до справи і учнів, є досконалим учителем.(Л.М. Толстой)

2. Громадянська відповідальність, соціальна активність

Від правильного виховання дітей залежить благоустрій усього народу. (Джон Локк )

Якщо медикам ми ввіряємо наше здоров'я, то вихователям ввіряємо моральність і розум дітей наших, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої вітчизни.(К.Д. Ушинський )

3. Справжня інтелігентність (від лат. inteligens - знаючий, розуміючий, розумний) - високий рівень розвитку інтелекту, освіченість у галузі предмета викладання, ерудиція, висока культура поведінки.

Без особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця справжнє виховання, що проникає в характер, неможливе. Лише особистість може впливати на розвиток і визначення особистості, лише характером можна створити характер (К.Д. Ушинський)..

Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань, людської мудрості (В. О. Сухомлинський)

4. Правдивість,

5. Справедливість

6. Порядність

7. Чесність

8. Гідність

9. Працьовитість

10. Самовідданість

11. Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень.

Я кажу вам: без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається (А.Дістервег)

... Якщо ви хочете бути улюбленим вчителем, дбайте про те, щоб вихованцеві було що в вас відкривати. Якщо ж ви кілька років однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати обридлим і навіть ненависним... Серця й уми юнацтва можна завоювати в наші дні тим сплавом моральної краси та інтелектуального багатства, який відкриває перед юнацтвом все нові й нові якості людини (В. О. Сухомлинський)

12. Любов до предмета, який викладається, потреба в знаннях, у систематичній самоосвіті.

...Хочеш наукою виховати учня, люби свою науку і знай її, і учні полюблять тебе, а ти виховаєш їх; але якщо ти сам не любиш її, то скільки б ти не змушував учити, наука не здійснить виховного впливу (Л.М.Толстой)

Учитель ... може виховувати і навчати доти, доки сам працює над своїм вихованням і освітою (К.Д. Ушинський)

13. Здатність до міжособистісного спілкування, ведення діалогу, переговорів;

14. Наявність педагогічного такту, що визначає стиль поведінки учителя, спричиняє упевненість учнів у доброзичливості вчителя, його чуйності, доброті, толерантності.

Периферійні якості:

1. Привітність

2. Почуття гумору

3. Артистизм

4. Мудрість (наявність життєвого досвіду)

5. Зовнішня привабливість

Негативні якості:

1. Байдужість до вихованців.

2. Упередженість - виділення із середовища учнів ''любимчиків'' і ''поганих'', прилюдне вираження симпатій і антипатій стосовно вихованців.

3. Зарозумілість - педагогічно недоцільне підкреслення власної вищості над учнем.

4. Мстивість - властивість особистості, яка проявляється у намаганні зводити особисті рахунки з учнем.

5. Неврівноваженість - невміння контролювати свої тимчасові психічні стани, настрій.

6. Байдужість до предмета, який викладається.

7. Розсіяність - забутливість, незібраність.

Професійні протипоказання:

1. Наявність шкідливих звичок, соціально небезпечних для суспільства (алкоголізм, наркоманія тощо).

2. Моральна неохайність.

3. Рукоприкладство.

4. Грубість.

5. Некомпетентність у питаннях викладання і виховання.

6. Обмеженість світогляду.

7. Безпринципність.

8. Безвідповідальність.

Завдання: Уважно прочитайте поданий уривок. Наведіть приклади висловлювань великих педагогів, афоризми, прислів’я та приказки, які ілюструють найважливіші професійно-значущі якості вчителя, негативні та професійні протипоказання.

Другий рівень складності:

Сума яких характеристик дає дійсне уявлення про рівень фахівця,|спеціалістів| якого випускають вузи? Коли фахівця|спеціаліста|, який вийшов з вищої школи в життя можна вважати|лічити| відмінним, коли – гарним|добрим|, а коли – поганим? Відповісти на це питання| допоможе ознайомлення з|із| системою вимог, що пред'являються до людини професією, тобто ознайомлення з|із| професіограмою|.

Професіограму вчителя (за основу взяті професіограми В. О. Сластьоніна, Є. І. Антипової, М. І. Болдирєва).

Якості особистості

Суспільна спрямованість:

— науковий світогляд, потреби передової людини;

— громадянська зрілість і активність, обізнаність із подіями світового і місцевого життя;

— загальнолюдські моральні риси та якості;

— прагнення до висот своєї професії;

— загальна ерудиція, начитаність. Професійно-педагогічної спрямованості:

— компетентність;

— захопленість професією;

— висока професійна працездатність;

— любов до дітей, гуманне ставлення до них;

— уміння вести психолого-педагогічні спостереження, вивчати учнів та дитячі колективи;

— вимогливість до себе й до учнів, наполегливість, цілеспрямованість;

— справедливість;

— тактовність;

— витримка, терплячість, самовладання;

— педагогічний такт, чуйність, щирість;

— самокритичність, скромність, самооцінка;

— винахідливість, твердість і послідовність у словах і діях;

— педагогічна уява, оптимізм;

— комунікативність, виразна мова;

— зібраність, акуратність і зовнішня охайність.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.02 с.)