Тема 6: Педагогічна етика та педагогічний такт вчителяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6: Педагогічна етика та педагогічний такт вчителяНема в світі більш гуманних професій, ніж фах лікаря і педагога. До останньої хвилини бореться лікар за життя людини, ніколи він не дасть відчути хворому, що його стан здоров'я поганий чи навіть безнадійний. Це азбучна істина лікарської етики. Ми, вчителі, повинні розвивати, поглиблювати в своїх колективах нашу педагогічну етику, стверджувати гуманне начало у вихованні як найважливішу рису педагогічної культури кожного вчителя.

В. О. Сухомлинський

Той знаменитий педагогічний такт, про який так багато пишуть, повинен полягати в щирості вашої дум­ки. Я не дозволю собі нічого приховувати, я кажу те, що я на­справді думаю. Це найбільш щиро, просто, легко і найбільш ефективно, але ж якраз не завжди можна говорити.

А.С. Макаренко

Питання для обговорення: 1. Поняття про педагогічний такт вчителя, його складові а умови вияву. 2. Категорія педагогічної етики у професійно-педагогічній діяльності вчителя.

3. Морально-психологічні якості особистості вчителя як передумова педагогічного такту.

4. Педагогічна реакція вчителя на поведінку, вчинок учня.

5. Особливості взаємодії педагога з батьками, дотримання педагогічного такту.

6. Особливості взаємодії педагога з проблемними учнями.

Запис до педагогічного словника: етика, педагогічна етика, такт, педагогічний такт, тактовність, терпимість, толерантність, педагогічна гнучкість, гуманістична спрямованість, довіра, уважність, витримка, образа, повага, гідність, відповідальність.
Письмова робота: 1. Дайте визначення поняттю педагогічна етика: А. складне багатомірне психічне утворення, що поєднує в собі змістові та динамічні характеристики, які зумовлюють здатність учителя легко відмовитися від невідповідних ситуації способів поведінки, прийомів мислення й емоційного реагування і виробляти чи приймати нові, оригінальні підходи до розв’язання проблемної ситуації за незмінних принципів і моральних засад життєдіяльності;

Б. дотримання педагогічного принципу міри у спілкуванні з учнями в найрізноманітніших сферах діяльності, уміння вибрати правильний підхід до учнів, ураховуючи їхні особистісні риси і стосунки з ними;

Б. прийоми, засоби досягнення якоїсь мети, лінія поведінки когось;

Г. складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, наука про різнобічні аспекти моральної діяльності вчителя;

Д. філософська наука, що вивчає мораль, з’ясовує її місце в системі суспільних відносин, досліджує моральні категорії, за допомогою яких виражаються моральні принципи, норми, оцінки, правила поведінки тощо.

2. Дайте визначення поняттю педагогічний такт:

А. дотримування педагогічного принципу міри у спілкуванні з учнями в найрізноманітніших сферах діяльності, уміння вибрати правильний підхід до учнів, ураховуючи їхні особистісні риси і стосунки з ними;

Б. риса особистості, що є вихованою здібністю, яка переросла у звичку дотримуватися міри у спілкуванні, не допускаючи дій і слів, які можуть бути неприємними для інших людей;

В. наука про формування моралі в умовах педагогічного процесу;

Г. зведення норм поведінки, дотримування правил чемності, що склалися в суспільстві;

Д. складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, наука про різнобічні аспекти моральної діяльності вчителя;

3. Що можна віднести до предмету педагогічної етики як науки:

А. функціонування та ефективність педагогічного процесу у вищому навчальному закладі; педагогічні закономірності формування й розвитку особистості студента; процес вищої освіти і самоосвіти; особистість науково-педагогічного працівника;

Б. навчання, виховання і освіта;

В. закономірності вияву моралі у свідомості, поведінці, відносинах і діяльності педагога; моральну діяльність педагога іморальні відносини у навчально-виховному процесу;

Г. досліджує фундаментальні питання навчання і виховання, а саме: методологію науки; розвиток і виховання людської особистості; загальні закономірності процесу навчання і виховання; методи педагогічних досліджень.

Д. загальна теорія навчання усіх предметів.

4. Назвіть основні функції педагогічної етики:

А. повага до гідності школяра, уникнення образ, гуманність, спостережливість, уважність;

Б. загальні (виховна, регулятивна, гносеологічна, ціннісноорієнтовна) та специфічні (педагогічне коректування, випереджувальний вплив, відтворення моральних знань, вироблення імунітету проти моральних спотворень);

В. виявити досягнуті результати і, таким чином, слугує для вчителя формою зворотного зв'язку, без якого неможливе якісне управління процесом взаємодії;

Г. виховна, контролююча, розвивальна, навчальна, корегуюча;

Д. комунікативна, пізнавальна, психологічна, організаторська.

5. Назвіть основні елементи у структурі педагогічної етики:

А. почуття професійного обов’язку, почуття честі та совісті, почуття справедливості, почуття поваги, почуття вимогливості, любов до дітей;

Б. відносини вчителя з іншими вчителями, відносини вчителя з батьками учнів, відносини між учителем і учнем(учнівським колективом), відносини між учителем і керівництвом школи, відносини між учителем і суспільством.

В. моральна свідомість, моральні відносини, моральні діяльність;

Г. погляди, знання, пізнання, оцінки, ідеали, переконання, почуття, ціннісні орієнтації;

Д. потреба діяльності, мета діяльності, мотиви діяльності, засоби діяльності, досвід, самовиховання, просвітництво;

6. Назвіть категорії педагогічної етики:

А. добро і зло, моральна відповідальність, гідність, педагогічний гуманізм, педагогічний оптимізм, патріотизм, справедливість, професійний обов’язок, професійна честь, професійно-значущі якості;

Б. охоплює погляди на уподобання й почуття, світоглядні орієнтації й принципи, цілі й мотиви вчинків і стосунків, проводячи межу між хорошим і поганим, порядністю й непорядністю, чесністю й безчестям, справедливістю й беззаконням, нормою й ненормальністю, милосердям й жорстокістю;

В. свідомість, підсвідомість, навички, звички, мотиви, прагнення, емоції, переконання, потреби;

Г. навчання, виховання, розвиток, формування, знання, вміння, навички;

Д. самопізнання, само оцінювання, саморегулювання, прогнозування, педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, тренування;

7. Назвіть складові елементи педагогічного такту:

А. педагогічна тактовність, педагогічна гнучкість, професійні якості педагога, спеціальні вміння педагога, тактична ходи та засоби, рольові позиції;

Б. спостережливість, уважність, довіра, справедливість, витримка, самовладання, гуманність;

В. комунікативні вміння, перцептивні вміння. Рефлексивні вміння, сугестивні вміння, емпатійні вміння, вміння в галузі педагогічної техніки;

Г. вибір рішення, повага до гідності учня, міра виховного впливу, уникнення образ, настрій, гумор і дотепність;

Д. уважність, спостережливість, витримка, довіра справедливість;

8. Визначте що можна віднести до тактичних ходів і засобів у педагогічній тактиці вчителя:

А. бесіда, лекції. дискусії, переконання, навіювання, приклад;

Б. педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, тренування; моралізування, іронія, сарказм, пригнічення, пересторога;

В. повага до гідності школяра, уникнення образ, міри впливу, оцінка знань, вибір рішення, обхідні шляхи, настрій;

Г. методи формування свідомості особистості школяра, методи стимулювання діяльності і поведінки школяра, методи самовиховання, методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду;

Д. інформативна бесіда, регулятивно-комунікативна бесіда, афективно-комунікативна бесіда.

9. Назвіть головні принципи педагогічного такту вчителя:

А. принцип спрямування навчання на вирішення завдань освіти і загального розвитку студентів; принципи науковості, наступності, систематичності і послідовності навчання; принцип наочності навчання; принцип поєднання різноманітних форм навчання в залежності від завдань, змісту і методів навчання; принцип створення необхідних умов для навчання; принцип міцності, усвідомленості і дієвості результатів освіти, виховання і розвитку;

Б. принцип гуманістичної спрямованості впливу вчителя; принцип підходу до учнів з оптимістичною гіпотезою; принцип опертя на позитивне у вихованці; принцип єдності вимог й поваги до учня; принцип збереження власної гідності зміцнення свого педагогічного авторитету; принцип раціоналізації негативних емоцій; принцип піклування про фізичне й моральне здоров’я дитини;

В. цілеспрямованість виховання; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів; повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю до неї; опора на позитивне в людині; урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості; єдність свідомості й поведінки;

Г. народність; природовідповідність; культуровідповідність; гуманізація; демократизація; етнізація;

Д. зв’язок із суспільними потребами; врахування впливу найрізноманітніших чинників; взаємодія відбувається найуспішніше в природному для вихованця національному річищі з урахуванням його менталітету; результати залежать від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовність; визначальними є діяльність та спілкування; ефективність залежить від ставлення особистості до навколишньої дійсності взагалі та до спрямованих на неї педагогічних впливів зокрема.

10. Дайте визначення поняттю педагогічна гнучкість:

А. гармонійне поєднання емоційної експресивності (чуйності) та емоційної стійкості вчителя, о виявляється в гнучкості поведінки вчителя, нестандартності, творчості, вмінні контролювати емоції (психологічною умовою її розвитку є усвідомлення педагогом ролі та значення афективної сфери особистості в оптимізації спілкування, психічного і фізичного здоров’я вчителя й учня);

Б. неготовність до зміни програми дій відповідно до ситуаційних вимог;

В. чинник, що за низького рівня педагогічної майстерності вчителя утруднює адекватне сприйняття та перетворення ним складних ситуацій спілкування і сприяє закріпленню жорстких стереотипів у виборі педагогічного впливу;

Г. складне багатомірне психічне утворення, що поєднує в собі змістові та динамічні характеристики, які зумовлюють здатність учителя легко відмовитися від невідповідних ситуації способів поведінки, прийомів мислення й емоційного реагування і виробляти чи приймати нові, оригінальні підходи до розв’язання проблемної ситуації;

Д. відсутність шаблонності, стереотипності, здатність до зміни ходу мислення, якщо цього вимагають дані.

Практичне завдання:   Обов’язковий рівень: 1. Заповніть таблицю:
Поняття Спільне Відмінність
Педагогічна етика – наука про формування моралі в умовах педагогічного процесу (В.М.Наумчик, Є.А.Савченко)    
Педагогічна етика – складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу. Наука про різнобічні аспекти моральної діяльності вчителя (Л.Л.Шевченко)  
Педагогічна етика - самостійний розділ етичної науки та вивчає особливості педагогічної моралі, специфіку реалізації загальних принципів моральності у сфері педагогічної діяльності, розкриває її функції, специфіку, зміст принципів та етичних категорій. (В.Писаренко, І.Писаренко)  
Професійна етика представляє собою систему моральних принципів, норм та правил поведінки фахівця з урахуванням особливостей його професійної діяльності та певної ситуації. (Р.М.Ботавіна)  
         

2. Заповніть таблицю:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)