Тема 1. Предмет і завдання геронтопсихологіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет і завдання геронтопсихології1. Проаналізувати поняття пізній вік, старіння.

2. Зробити аналіз відмінностей геронтології та геронтопсихології.

3. Охарактеризувати види досліджень в геронтопсихології.

Тема 2. Історія розвитку геронтопсихології

1. Проаналізувати сучасний стан геронтопсихології в Україні.

2.Проаналізувати різні підходи до розуміння старості в історичному контексті.

3.Описати один з етапів розвитку геронтопсихології. Визначити основні його досягнення.

Тема 3. Типологія старості. Психологічні фактори старіння

1. Описати типи і моделі старіння.

2.Визначити основні характеристики біологічного старіння.

3.Визначити основні характеристики психологічного старіння.

4.. Визначити основні характеристики соціального старіння.

Змістовий модуль ІІ.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ СТАРЕЧОГО ВІКУ

Тема 4. Вікові особливості людей похилого віку

1. Проаналізувати чинники, що зумовлюють тривалість життя людини. Назвати правила формування досліджуваних в групи.

2. Проаналізувати точки зору на періодизацію пізнього віку.

3. Охарактеризувати індивідуальні відмінності в процесах старіння.

4. Визначити місце соціології й епідеміології у вивченні психічного здоров'я осіб літнього віку.

Тема 5. Психологічні особливості старіння

1. Описати нові підходи в дослідженні інтелектуально-мнестичних здібностей літніх людей.

Тема 6. Соціальні особливості старіння

1. Пояснити наявність переживання самотності в пізньому віці.

2. Проаналізувати поняття мудрості.

3. Проаналізувати типи та основні причини внутрішньо сімейних конфліктів.

4. Проаналізувати специфіку міжособистісних стосунків.

 

Змістовий модуль ІІІ.

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

Тема 7. Особливості адаптації до старіння

1. Описати способи подолання труднощів в літньому віці.

2. Проаналізувати момент виходу на пенсію як психологічну проблему .

3. Описати мотиваційні дефекти в похилому віці: абулія, послаблення бажань, зниження енергетичності та рівня домагань, загострення мотиву влади, мотивація досягнення і страх невдачі.

Тема 8. Психологічна робота з особами похилого та старечого віку

1. Визначити основні причини літніх людей в допомозі.

2. Охарактеризувати проблеми оцінки психологічного стану осіб похилого віку.

3.Охарактеризувати специфіку соціальної роботи з літніми людьми.

Тема 9. Патологія і психопатологія людей старечого віку

1. Проаналізувати поняття "мала психіатрія" і "прикордонні стани".

2. Назвати і визначити значення особистісних і ситуаційних факторів у розвитку психічних хвороб пізнього віку.

3. Проаналізувати вплив старості на психопатії й акцентуації характеру.

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

ü конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);

ü конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 бали);

ü анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки (3 бали);

ü повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали);

ü повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);

ü історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів).

ü наукове дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 15 балів.

 

Орієнтовна структура ІНДЗ – наукового дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано у табл. 7.1 і 7.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

 

№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження 5 бали
2. Складання плану реферату 1 бал
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання. 10 балів
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 4 бали
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 2 бали
Разом 30 балів

 

 

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 27-30 Відмінно
Достатній 20-26 Добре
Середній 10-19 Задовільно
Низький 0-18 Незадовільно

 

VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення із дисципліни «Геронтопсихологія» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміниконтролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

(форма підсумкового контрою - залік)

  №   Вид діяльності Максимальна кількість балів за один вид роботи
Відвідування лекцій
Відвідування практичних (семінарських занять)
Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання)
Робота на практичному (семінарському) занятті у тому числі: - доповідь - виступ - повідомлення - участь у дискусії, тощо Всього 110, у тому числі за видами
ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання)
Виконання модульної контрольної роботи
Всього
Коефіцієнт 343: 3,43 = 100

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи:

Ø Методи усного контролю:індивідуальне опитування.

Ø Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; реферат.

Ø Методи самоконтролю:умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

 

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Залік
1 – 34     «незадовільно» (з обов’язковим повторним вивченням курсу) F     не зараховано  
35 – 59 «незадовільно» (з можливістю повторного складання) FX
60 – 68 «достатньо» E зараховано
69-74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B
90 – 100 «відмінно» A

 

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Модульний контроль знань магістрантів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

üсвоєчасність виконання навчальних завдань;

üповний обсяг їх виконання;

üякість виконання навчальних завдань;

üсамостійність виконання;

üтворчий підхід у виконанні завдань;

üініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Словесні:лекція, бесіда.

Практичні: вправи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)