ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЇ(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8.03010201 «Психологія»______

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація _____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Інститут людини___________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

 

2014 – 2015 навчальний рік


 

 

Робоча програма «Теорія та практика геронтопсихології» для студентів

за напрямом підготовки 0301 „Соціально-політичні науки”, спеціальністю 6.030203 «Психологія »

.

 

 

Розробник: Циганчук Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри практичної психології

Протокол від “26” серпня 2014 року № 1

 

Завідувач кафедри практичної психології

_______________________ (О. М. Лозова)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія та практика геронтопсихології» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів та спеціалістів відповідно до навчального плану.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Теорія та практика геронтопсихології», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу – ознайомлення студентів із основними завданнями геронтопсихології як міждисциплінарної науки, уявленнями про феномен старіння, соціально-психологічними особливостями людей похилого віку, напрямками та методами психологічної допомоги подолання кризового вікового періоду.

Завдання курсу:

· надати студентам інформацію про історію розвитку та особливості становлення геронтопсихології, її місце в системі наукового знання;

· ознайомити студентів із віковими та соціально-психологічними особливостями людей похилого віку;

· ознайомити студентів із необхідними та обов’язковими вимогами психологічної роботи з людьми похилого віку;

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

- розуміння психологічної проблематики старості як певного кризового періоду;

- спілкування з особами літнього віку;

- визначення психологічного стану осіб похилого віку;

- використання набутих знань в роботі з особами похилого віку.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., із них 14 год. – лекції, 22 год. – семінарські заняття, 6 год. – індивідуальна робота, 60 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль.

Вивчення навчальної дисципліни "Геронтопсихологія" завершується складанням заліку.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0301 «Соціально політичні науки» (шифр і назва) Нормативна
 
Модулів – 3 Спеціальність: 8.03010201 „Психологія”   Рік підготовки
Змістових модулів – 3 5-й 6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання наукове дослідження у вигляді реферату за вибором теми самостійно студентом   Семестр
Загальна кількість годин – 108 9-й 11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:1 аудиторних – 1 самостійної роботи студента –5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: „магістр”     14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
22 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
60 год. 60 год.
Індивідуальні завдання:
6 год.
Вид контролю:
залік залік
         

 

 


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п Назви теоретичних розділів Кількість годин
Разом Аудиторних Лекцій Практичних Семінарських Індивідуальна робота Самостійна робота Модульний контроль  
Змістовий модуль І. Вступ до геронтопсихології
1. Предмет і завдання геронтопсихології      
Історія розвитку геронтопсихології      
Вікові особливості людей літнього віку      
Разом    
Змістовий модуль ІІ. Соціально-психологічні особливості людей старечого віку
Типологія старості. Психологічні фактори старіння      
Соціально-психологічні особливості старіння    
Разом    
Змістовий модуль ІІІ. Психологічна допомога особистості похилого та старечого віку
Особливості адаптації до старіння      
Патологія і психопатологія людей старечого віку    
  Разом    
Разом за навчальним планом    
                   

ІІІ. ПРОГРАМА

Змістовий модуль І

ВСТУП ДО ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЇ

Лекція 1. Предмет і завдання геронтопсихології (2 год.)

Місце геронтопсихології в системі наукового знання. Об’єкт і предмет геронтопсихології. Визначення основних понять геронтопсихології. Поняття про геронтологію. Завдання геронтопсихології. Напрямки досліджень геронтопсихології. Методи вивчення феномену старіння. Описові дослідження в геронтопсихології. Старість як біосоціопсихологічний феномен.

Основні поняття теми: наука, геронтопсихологія, геронтологія, старіння, старість, методи дослідження.

Семінар 1.Предмет і завдання геронтопсихології.

Лекція 2. Історія розвитку геронтопсихології (2 год.)

Етапи розвитку геронтопсихології. Теорії та традиції закордонної геронтопсихології. Розвиток вітчизняної геронтопсихології. Біологічні підходи до старіння. Психологічні підходи до старіння. Психологія розвитку. Соціологічні підходи до старіння. Старість і старіння в психоаналітичній теорії.Теорія життєвого циклу. Розуміння старості в історичному аспекті.

Основні поняття теми: експериментальна психологія, гештальтпсихологія, психоаналіз, когнітивна психологія.

Семінар2. Історія розвитку геронтопсихології.

Лекція 3. Вікові особливості людей похилого віку (2 год.)

Тривалість життя людини і чинники, що її зумовлюють. Максимальна (потенційна) тривалість, нормальна тривалість, середня тривалість, імовірна тривалість. Старість як етап психологічного розвитку. Періодизація життя людей похилого віку: передстаречий, старечий, післястаречий, старезний вік. Роль біологічних та соціальних факторів в особливостях розвитку в похилому і старечому віці. Межі і психологічна характеристика періодів пізнього віку. Новоутворення пізнього віку. Специфіка психічного розвитку в старечому віці. Завдання старечого віку. Індивідуальні відмінності в процесах старіння. Психологічні умови благополучного старіння. Кризи психологічного старіння. Поняття про патологічне, біологічне та психологічне старіння.

Основні поняття теми: онтогенез, геронтогенез, тривалість життя, біологічні фактори, соціальні фактори, психічне здоров’я, патологічне старіння, криза, самопочуття, психофізіологічна зміна, вікові межі.

Семінар 3-4. Вікові особливості людей похилого віку.

Змістовий модуль ІІ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ СТАРЕЧОГО ВІКУ

Лекція 4. Типологія старості. Психологічні фактори старіння (2 год.)

Нормативний віковий розвиток. Біологічне та психологічне старіння. Теорії старіння. Старість як біологічна проблема. Програмоване старіння. Старість як соціальна проблема. Теорія звільнення. Теорія активності. Старість як когнітивна проблема. Комплексні теорії старіння. Психологічна типологізація сприйняття власного старіння. Позитивні та негативні типи розвитку.

Основні поняття теми: програмоване старіння, активність, тип, типологія, нормативність, нормативний віковий розвиток.

Семінар 5-6. Типи старіння.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.012 с.)