ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 91 Страница

Психология

Развитие воспитательного потенциала коллектива родителей Тематика общешкольных родительских собраний Какие меры воспитания применялись кем, когда, их результаты. Методика личностного дифференциала Диагностика личностной установки «альтруизм-эгоизм» Интегральная самооценка личности Диагностика волевого потенциала личности Диагностика «эмоционального интеллекта» О специфике изучения мотивационных феноменов личности и группы Диагностика парциальной мотивации личности и группы Диагностика мотивации достижения Диагностика мотивационно-педагогических предпочтений Обработка и интерпретация полученных данных Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК) Диагностика коммуникативной толерантности Определение уровня конфликтоустойчивости Групповых особенностей и явлений Групповой сплоченности Сишора Стимульный материал с дифференциацией качеств Оценка микроклимата студенческой группы Изучение психологического климата в учебной группе Диагностика конфликта в малых группах Диагностика развития малых групп ПСИХОДИАГНОСТИКА ПЕРЦЕПТИВНЫХ Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности Методика экспертной оценки невербальной коммуникации Определение стиля информационного усвоения Основные подходы к исследованию управленческих Обработка результатов тестирования Диагностика стилей педагогического общения Стиль работы руководителя с документацией (И.В. Липсиц) Экспертная диагностика стилей руководства Диагностика деятельностных особенностей Экспертная оценка эффективности ДЕФОРМАЦИЙ И ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) Самооценка форм агрессивного поведения Экспресс-диагностика личностной склонности к сниженному настроению (В.В.Бойко) ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ Стратегии самоутверждения личности Самооценка реализации жизненных целей личности Содержательные характеристики типологий психологической защиты Регистрационный бланк и ключ ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ И ГРУППОВОЙ Диагностика привлекательности труда Определение деятельностной эффективности Печатается по решению редакционного совета ВГПУ ВОСПИТАНИЕ КАК ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГООБРАЗИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ Игровая форма воспитательных мероприятий: викторина, турнир, КВН, др. Этап. Коллективное подведение итогов. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ИННА РУДЕНКО «КРАТЧАЙШЕЕ РАССТОЯНИЕ» – М., 1985.-358с., илл. ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЙТИ ЗАМУЖ? БЕСЕДЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ. - М.: Изд. «Русский хронограф», 1998. - С. 42-77. АБРАМЕНКОВА В. «ИГРЫ И ИГРУШКИ НАШИХ ДЕТЕЙ: ЗАБАВА ИЛИ ПАГУБА? СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК В «ИГРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ».- М.: Даниловский благовестник. – 2001. – 144с. МАТЕРИАЛЫ АССОЦИАЦИИ «ЖИЗНЬ» МЭРИЛИН БЕРДЖЕРОН «БЕСЕДА С ПОДРОСТКАМИ О СЕКСЕ: ПОСЛАНИЕ ЦЕЛОМУДРИЯ» I. Традиционные формы внеклассной работы с детьми Волшебное слово «пожалуйста» Как из «мухи» сделать «слона» СИМОН СОЛОВЕЙЧИК «ВОСПИТАНИЕ ПО ИВАНОВУ» - М.:Педагогика, 1989.-352 с. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія управління” (і.В. Кирильчук, В.В. Кириченко) Методика дослідження стилю керівництва трудовим колективом А.Л.Журавльова Діагностичні можливості та обмеження. Інтерпретація типів акцентуацій характеру Формування реалістичних очікувань у людини, яка звернулася за допомогою та визначення напрямків практичної роботи психолога Передбачення проблемних моментів Бесіда психолога та керівника відділу кадрів На основании учета всех документов выставляется оценка «зачет» или «незачет». Тема: Установочная конференция по практике «Классное руководство». Эпидемиология и течение ПТСР СТАДИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАВМЫ Ж - имеет критическое значение. ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРПЕРЕНОСА В ТЕРАПИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ НАУКИ XX СТ. ОЧИМА М.В. КЕЛДИША РЕАЛІЗАЦІЯ ЗГУЩЕННЯ ТОЧКОВОГО РЯДУ В ПРОГРАМУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТОЧКОВОГО ЧИСЛЕННЯ РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЕНТ-СЕРВЕР БИТВА ГІГАНТІВ: ІСТОРІЯ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ INTEL І AMD ЗА КІНЦЕВОГО ПОКУПЦЯ СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПЛАВУ Al-Cu-Fe В ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ КВАЗІКРИСТАЛІЧНОЇ ФАЗИ ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ НА СТРУКТУРно-фазовий стан СПЛАВу системи Al-Cu-Co ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕБІГУ АЛЬФА – ГАМА ПЕРЕТВОРЕННЯ В МАРТЕНСИТНО –СТАРІЮЧІЙ СТАЛІ 10Х15Н5Д2Т (ВНС-2) ВПЛИВ АЦЕТАТУ ЦИНКУ НА СТАН НЕЙТРОФІЛІВ КРОВІ МОЛОДИХ І ДОРОСЛИХ ТВАРИН ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ МЕТАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРВИННИХ ГРАНУЛ ЦИРКУЛЮЮЧИХ НЕЙТРОФІЛІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СПАДКУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ Особливості договору про сурогатне материнство СВОЄРІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЗМУ В РОМАНІ У.С. МОЕМА «ТЕAТР» ІСТОРІОСОФСЬКІ МОТИВИ ПРОЗИ Є. ГУЦАЛА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА У ВИЩІЙ ШКОЛІ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У XX-XI СТОЛІТТІ ОНІРИЧНИЙ ПРОСТІР РОМАНІВ І.ФРАНКА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПОШУКИ ПЕРСОНАЖІВ-ПЕРЕСТУПНИКІВ У ТВОРАХ РОМАНА ФЕДОРІВА ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВЖИТКУ АГНОСТИЦИЗМ В ЛІТЕРАТУРНОМУ МІФІ Особливості фразеологізації макроконцепту «Характер та стан людини» в англійській мові У ВІЙСЬКОВИХ ОПОВІДАННЯХ А. БІРСА Особливості функціонування англо-французького білінгвізму з огляду на сучасні методико-педагогічні концепції ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ВИСВІТЛЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВО В УКРАЇНІ В УМОВАХ АНТИЦЕРКОВНОЇ ПОЛІТИКИ ВЛАДИ: 1943–1964 рр. ТЕОРІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РУХІВ У ПРАЦЯХ M. KІТІНГА ФОТОМАТЕРІАЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ НЕОЯЗИЧНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Доброчинна діяльність менонітів на півдні України ГОЛОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КЕРІВНИЦТВА УРСР РОЛЬ АРОМАТЕРАПІЇ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ У ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ПРОДОВЖ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТХЕКВОНДО (ВТФ) Педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ У РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ СУ-ДЖОК ТЕРАПІЯ ПРИ ГОЛОВНОМУ БОЛІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕПЕРТУАРНІ МАТРИЦІ КЕЛЛІ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЇХ НАПРЯМИ ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ЗАХИСТ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРІОРИТЕТИ НЕОБХІДНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ДИСКУРСУ ІЛЮЗІЯ ЗНАНЬ: ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕДАЧ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ НАСТАВНИЦТВО ЯК ФАКТОР АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ Измени себя сам. Как найти свой уникальный путь к успеху и счастью Держитесь за то, во что верите Самообновление в ритме Всемирной паутины ЯРКИЕ ЦВЕТА ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ Захотел бы, смог бы, но не буду Все лучшее в книге – под ее обложкой Следуйте за лидерами, а потом ведите их за собой Попытайтесь залезть в шкуру вашего начальника Я полностью на твоей стороне – поверь мне Попробуй взглянуть на это моими глазами Если я и улыбаюсь – то только для того, чтобы обвести публику вокруг пальца. Невзгоды могут придать вам силы сделать то, что казалось невозможным Ваши взгляды, влечения и выбор действии Мой ответ – «возможно», и это окончательное решение Перепрограммируйте свой разум Стань верным приверженцем обновления Собственноручно добавляя жидкий кондиционер, хозяйка чувствовала, что вкладывает в процесс стирки часть своей души Вы тот же самый – только стройнее Прелесть обновления в том, что это искусство возможного Расписание экзаменов и зачетов Весенней экзаменационной сессии Французская группа (переводческая) Ігрові завдання на корекцію емоційної сфери дітей дошкільного віку Учасникам пропонується описати ті відчуття, які їх переповнювали б, аби у магазині їм замість чистого білого паперу дали брудний. Старших дошкольников с задержкой психического развития в игровые действия и игровые предметы Фахового вступного випробування З іноземної мови для абітурієнтів, які вступають ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ Наш судья для несовершеннолетних Глава 11. ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ И ОТКЛОНЕНИЯМИ: СПЕЦФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Правила работы с ассоциативными картами в паре (индивидуально) Игры и упражнения на развитие психических процессов История с продолжением «от противного» ТЕМА: «Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми» Посвящаю моему сыну Владиславу Для неподготовленного читателя. Об истории – немного и ненавязчиво. Дополнительное снаряжение лучника. Прицеливание через вырез прицельной рамки. Введение в скорострельность. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Тема 1. Стратегії, техніки і основні види психологічного консультування Приклади оформлення контрольної роботи Роберт Джерард – Измени свою ДНК, измени свою жизнь Часть I. ДНК — Божественная Матрица внутри нас Бог, Генетическая Сеть и Приверженцы Света Некоторая информация к размышлению ДНК — Божественная Матрица внтури нас Скрытые (виртуальные) структуры ДНК: множественные нити ДНК Состояния волн мозговой активности Замечание и предостережение по поводу изменений после АКТИВАЦИИ ДНК Стадия 4. Завершение Активации Третья Активация ДНК — Активация Уникальности Пятая Активация ДНК — Активация Царственного Сознания Изменения после Активации ДНК Что происходит после получения Активации ДНК Наборы материалов, книги, компакт-диски Доктор Роберт Винсент Джерард Степанова, О. А. Игровая школа мышления: методическое пособие / О.А. Степанова. - М. : Сфера, 2003. - 128с. - (Игровые технологии). технологии О. А. СТЕПАНОВА Простота детских игр обманчива, это явление все знают, но не все понимают. ИСТОРИИ И БЫТА НАРОДОВ РАЗНЫХ ДЕТСКАЯ ИГРА И ДЕТСКАЯ ИГРУШКА ИГРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Еще позже «игривость простирается в макросферу» — мир, разделенный с другими. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКОЙ ИГРЫ ИГРА И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ Следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что ребенку плохо в классе, его отвергают. Тема 2. Общие основы педагогики Тема 3. Понятие личности, характеристика ее структурных компонентов Тема 4. Теоретические основы и методические особенности обучения младших школьников решению текстовых задач. ИНФОРМАТИКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ Тема 1. Методика преподавания литературы как прикладная наука. IX. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, МАТЕРИАЛОВ СПРАВОЧНОГО ХАРАКТЕРА, НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЭКЗАМЕНЕ Соціальний педагог - новий тип вихователя чи шкільний кур'єр? Лікбез» (теоретичний мінімум) соціального педагога Призначення соціального педагога у суспільстві – офіційний погляд Робота соціального педагога в школі як один з напрямів соціально-педагогічної діяльності Заклади освіти як чинник соціального виховання дітей та молоді Діагностична робота соціального педагога Адаптація учнів як один з важливих видів роботи соціального педагога в школі Запобігання розвитку проблеми суїциду у шкільному середовищі Національне виховання як складова соціального виховання школярів Робота з неблагополучними сім’ями. Комп'ютерні ігри як чинник соціального виховання учнів На русском языке публикуется впервые ЗАБОТЫ И ТРЕВОГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА К ГОРШКУ: ПИСЬМА МАТЕРЕЙ Если вы научили малыша предупреждать вас, что он хочет Ребенок показывает маме: он может делать то, что она ему говорит Обнимите ребенка, чтобы похвалить его за стремление вас обрадовать Учимся ходить на горшок после «аварии»: А. Учим ребенка быстро подходить к горшку Крупное достижение заслуживает грамоты ТАБЛИЦЫ НАПОМИНАНИЙ И ПРОВЕРОК Мне кажется, что все, что препятствует человеку быть успешным, находится в его голове и сердце. Правило № 1. Если ты не позаботишься о своем клиенте, о нем позаботится кто-то другой. Что такое темперамент и его отличие от понятия характер. Обзор учений о темпераменте. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ (ФАКТОРНЫЕ) ТЕОРИИ ТЕМПЕРАМЕНТА Люди неизменно считают подлинную дружбу редкой и расцвет Банизацию и рационализм современной жизни, кажутся довольно убедительны- Родителей и переориентацию на сверстников. Это период бурного роста са- Застенчивости, боязни, свойственной мальчишеским компаниям, соревнова- ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ Визначення ключових термінів. Поняття про делінквентність, девіації, адитивну поведінку, інші відхилення від соціальної норми. Фактори ризику делінквентної поведінки неповнолітніх Нормативна регуляція поведінки Основні теорії девіантної поведінки неповнолітніх Зв'язок девіантної та злочинної поведінки Попередження повторних (рецидивни)х злочинів дітей. Актуальні проблеми вдосконалення ранньої профілактики злочинності й інших порушень поведінки дітей Напрями та моделі профілактики наркотичного узалежнення Сімейні чинники ризику вчинення правопорушень дітьми Методи профілактично-коригувального впливу на дітей, схильних до правопорушень Роль та завдання працівників КМСД щодо профілактично-коригувального впливу на неповнолітніх, схильних до правопорушень Методи актуалізації переживання провини у неповнолітніх, схильних до правопорушень та результати їх застосування Кримінально-психологічна характеристика неповнолітніх засуджених та формування їх особистості в умовах соціальної ізоляції Поняття ресоціалізації та соціально-психологічної адаптації неповнолітніх правопорушників після відбування покарання Протидія сексуальній експлуатації дітей, Права потерпілого від злочину Поняття характеру шкоди, завданої злочином потерпілому. Психологічні особливості віктимної особи Аналітичний огляд стану злочинності неповнолітніх в Україні Інформація про сутність, прояви та наслідки адиктивної поведінки Пов’язаної з незаконним обігом наркотиків Профілактики підліткової злочинності Роль волонтерів у зниженні рівня злочинності неповнолітніх У ЗЛОЧИННУ ЧИ ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СЕКЦІЯ «УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.033 с.)