РОЗДІЛ 2. ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 2. ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІТема 4. Увага

План

1. Поняття про увагу. Фізіологічні механізми уваги.

2. Класифікація й види уваги.

3. Властивості уваги.

4. Неуважність та її причини.

Запитання для самоконтролю

1. У чому виявляється увага?

2. Дайте характеристику мимовільної, довільної та післядовільної уваги.

3. Які фактори сприяють збільшенню стійкості та концентрації уваги?

4. Чи залежить коливання уваги від характеру діяльності людини?

5. Як боротися з розсіюванням уваги?

6. Які фактори впливають на обсяг уваги?

7. Чи можлива психічна активність без уваги?

8. Яким є механізм відволікання та розосередженості уваги?

9. Як пов’язані між собою увага і діяльність людини?

10. Що є джерелом уваги особистості в її діяльності?

Завдання та проблемні ситуації

1. Ньютон мав звичку варити яйця на спиртівці за робочим столом, щоб зайвий раз не відволікатися від роботи. Одного разу в момент напруженої розумової праці замість яйця він кинув у каструлю свій годинник. Як можна пояснити цей факт?

2. Яку людину можна назвати більш уважною:

- ту, яка займаючись справами, перебуває в стані глибокої зосередженості й не помічає нічого навколо;

- ту, яка за коротку мить здатна помітити всі деталі ситуації і не випускати з поля зору жодної дрібниці;

- ту, яка незалежно від того, що вона робить, здатна бачити й чути все, що так або інакше стосується її діяльності?

3. Синоптики, передаючи по рації повідомлення про погоду, іноді включають у ряд знаків і цифр фрази, які не стосуються того, що повідомляється, на кшталт такої: «Хитра лисиця перестрибнула через ліниву собаку». Це – не шифр. Призначення цієї смішної фрази полягає в тому, щоб збадьорити радиста, який тривалий час знаходиться на вахті, викликати в нього посмішку. Поясніть з погляду психології необхідність застосування такого засобу та ефект, якій він викликає.

4. Діяльність актора складна. Поряд із основним завданням він виконує і додаткові. Актор не тільки спрямовує увагу на роль, виконання сценічних завдань, а й на партнера та на суфлера. Розвиток яких властивостей уваги допомагає акторові успішно виконувати свою роботу?

5. Протягом однієї хвилини дитина має побачити довкола себе якомога більше предметів певного кольору. Минає хвилина, лунає сигнал, і пошуки припиняються. Ведучий дізнається, хто нарахував більше предметів, пропонує йому вголос перерахувати побачене. Те, що він не побачив, доповнюють інші учасники гри. Переможцем уважається той, хто встиг побачити найбільше предметів і запам’ятати їх. Яка властивість уваги проявляється у грі? За якими ознаками можна це встановити?

Тематика рефератів та доповідей

1. Неуважність і її причини.

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Увага-це:

а) зосередженість і спрямованість свідомості на певних об'єктах;

б) вибіркове сприймання предметів і явищ дійсності;

в) тимчасовий функціональний рівень психіки;

г) необхідна умова психічної діяльності людини.

2. Домінанта - це:

а) загальмовані слабкіші збудження, що виникають у корі головного мозку;

б) динамічна характеристика всіх пізнавальних процесів;

в) панівна ділянка, яка притягує до себе хвилі збудження;

г) збудження, яке виникає в корі великих півкуль.

3. Цілеспрямована увага, що не вимагає вольових зусиль — це:

а) мимовільна;

б) довільна;

в) післядовільна.

4. Тривала зосередженість уваги - це:

а) стійкість уваги;

б) розподіл уваги;

в) переключення;

г) уважність.

5. Переключення уваги - це:

а) неспроможність людини тривалий час спрямовувати увагу на певний об'єкт;

б) свідомий перехід уваги з об'єкта на об'єкт;

в) мимовільний перехід свідомості з об'єкта на об'єкт;

г) зосередженість на кількох конкретних об'єктах.

6 Особливостями післядовільної уваги - є:

а) швидкість виникнення;

б) малоусвідомленість;

в) економність;

г) розосередженість.

7. Інтелектуальна увага - це:

а) сенсорна увага;

б) рухова увага;

в) довільна увага;

г) внутрішня увага.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк.., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

 

Тема 5. Відчуття

План

1. Поняття про відчуття. Аналізаторне вчення І.П.Павлова про відчуття.

2. Класифікація й види відчуттів.

3. Загальні закономірності відчуттів (адаптація, взаємодія, сенсибілізація, компенсація, синестезія, контраст).

4. Чутливість і її виміри.

5. Властивості відчуттів (якість, інтенсивність, тривалість, локалізація).

Запитання для самоконтролю

1. Чому психічний процес «відчуття» належить до чуттєвого пізнання?

2. За якими принципами відчуття поділяють на різновиди?

3. Які головні властивості відчуттів?

4. Який подразник називається адекватним?

5. Чому відчуття є генетично первинною формою відображення дійсності?

6. У чому полягає спільне та відмінне між сприйманням і відчуттям?

7. Чому сприймання не можна звести до простої суми відчуттів?

8. З’ясуйте в чому відмінність між явищами адаптації і сенсибілізації.

9. Як проявляються компенсаторні можливості людської психіки?

10. Від чого залежить різниця абсолютних порогів чутливості у людей? 11. У чому і як можуть виявлятись індивідуальні можливості у відчуттях людей?

Завдання та проблемні ситуації

1. Чим можна пояснити в кожному конкретному випадку скарги на такі розлади зорових відчуттів: «Погано бачу предмети при яскравому освітленні», «При переході з вулиці в погано освітлену кімнату впродовж тривалого часу нічого не бачу», «Не можу читати: всі літери та рядки в книзі розпливаються»?

2. Деякі люди отримують задоволення від уживання гострих спецій (хрону, гірчиці тощо), які , очевидно, впливають на больові подразники. Чи виникає відчуття задоволення при нижньому абсолютному порозі чутливості? Чи виникає воно при верхньому абсолютному порозі чутливості?

3. Під час дослідження звуковисотного слуху виявлено, що чутливість до малих висотних різниць у піаністів і скрипалів неоднакова. У кого чутливість вища? Чим пояснюється ця відмінність у рівні звуковисотної чутливості?

4. Поясніть, про які властивості відчуттів йдеться в наведених нижче прикладах:

- Бабуся просить Олю допомогти їй знайти окуляри, а вони в неї на носі;

- Довгі товарні потяги, пасажирські поїзди проходять біля нашого будинку. Знайомі, які заходять до нас, запитують: «Як ви можете жити при такому шумі?» А ми зовсім не помічаємо ніякого шуму;

- Чому ми, дивлячись на зоряне небо, бачимо лише найяскравіші зірки, не помічаючи інших?;

- Дегустатори мають виняткову тонкість смакових відчуттів.

Тематика рефератів та доповідей

1. Відчуття і діяльність.

2. Роль чутливості в діяльності людини.

3. Психофізичні механізми у формуванні відчуттів (класичний та сучасний підходи).

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Відчуття-це:

а) процес опосередкованого відображення особливостей предметів і явищ об'єктивного світу;

б) процес безпосереднього відображення предметів і явищ навколишнього світу;

в) відображення в мозку людини окремих властивостей, якостей і предметів і явищ дійсності внаслідок їх безпосереднього впливу на аналізатори;

г) відображення в корі головного мозку змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі.

2 У законі Вебера - Фехнера йдеться про те, що:

а) зростання інтенсивності відчуття пропорційне зростанню інтенсивності подразника;

б) при зростанні інтенсивності подразника в арифметичній прогресії, інтенсивність відчуття збільшується в геометричній прогресії;

в) при зменшенні інтенсивності відчуття в арифметичній прогресії, інтенсивність відчуття збільшується в геометричній прогресії;

г) при зростанні інтенсивності подразника в геометричній прогресії, інтенсивність відчуття збільшується в арифметичній прогресії.

3. Адаптація - це:

а) підвищення чутливості аналізатора;

б) зниження чутливості аналізатора;

в) пристосування аналізатора до дії подразника;

г) утрата здатності відчувати.

4. «Оксамитовий голос», «гострий смак», «солодкі звуки» - це:

а) адаптація;

б) синестезія;

в) компенсація;

г) сенсибілізація.

5. Інтероцептивні відчуття:

а) відображають стан внутрішніх органів;

б) збуджуються при контакті з подразником;

в) збуджуються на відстані від джерела подразника;

г) відображають рухи окремих частин тіла.

6. Сенсибілізація - це:

а) збільшення чутливості аналізатора до подразника;

б) зменшення чутливості аналізатора до подразника;

в) підвищення чутливості одних аналізаторів при втраті чутливості іншими;

г) зміна інтенсивності та якості відчуттів.

7. Сенсорна депривація - це:

а) майже повне позбавлення людини сенсорних вражень;

б) зміна чутливості однієї аналізаторної системи під впливом іншої;

в) емоційний вплив відчуття на особистість;

г) нестійка психічна діяльність.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

 

Тема 6. Сприйняття

План

1. Поняття про сприйняття. Особливості сприйняття.

2. Класифікація і види сприйняття.

3. Спостереження і спостережливість.

4. Роль відчуттів і сприйнять у життєдіяльності людини.

Запитання для самоконтролю

1. Чому сприймання не можна звести до простої суми відчуттів?

2. У чому полягає спільне та відмінне між сприйманням і відчуттям?

3. Чи можливе сприймання часу?

4. Обґрунтуйте, чому сприймання є складнішим процесом ніж відчуття?

4. Поясніть особливості перцептивної дії та її впливу на побудову образу сприймання.

5. Охарактеризуйте роль кінестетичних відчуттів у сприйманні.

6. Якими є загальні властивості сприймань?

7. Що таке константність сприймання та яким є її механізм?

8. У чому виявляється аперцепція в процесах сприймання?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)