Творче індивідуальне завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Творче індивідуальне завдання1. Які здібності батьків , на вашу думку, ви від них успадкували?

2. Яку б програму розвитку тих чи інших здібностей у себе ви б могли змоделювати?

3. Для обраної мною професії необхідно мати такі здібності: ... . Думаю, що я маю… , тому що… . Мені здається, потрібно розвивати… , тому що… .

4. Я гадаю, що N – геній, тому що… .

5. Для того, щоб особистість розвивалася гармонійно, необхідно… .

Тематика рефератів та доповідей

1. Обдарована дитина: хто вона?

2. Тести інтелекту і загальні здібності.

3. Чи можна народитись генієм?

4. Які здібності є значущими у професії педагога ?

5. Виховання обдарованих дітей. Умови для розвитку здібностей.

6. Здібності, задатки й індивідуальні відмінності людей.

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Здібності - це:

а) індивідуально-психологічні властивості, що є необхідною умовою виконання творчої діяльності;

б) психічні властивості, що зумовлюють успішне навчання;

в) індивідуально-типологічні властивості людини, які виявляються в діяльності та є умовою її успішності;

г) індивідуально-типологічні властивості, що виявляються і розвиваються у творчій діяльності.

Яким є зв'язок між темпераментом та професійними здібностями?

а) Такого зв’язку немає.

б) Тип темпераменту зумовлює успіх у відповідних галузях діяльності;

в) Темперамент не визначає рівня цих здібностей, але є професії, які пред’являють високі вимоги до певних якостей темпераменту.

г) Тип темпераменту визначає рівень загальних і спеціальних здібностей.

Яке з тверджень є правильним?

а) здібності виявляються у діяльності й у ній розвиваються;

б) здібності існують незалежно від діяльності й поза нею;

в) поза діяльністю здібності існувати не можуть;

г) здібності розвиваються незалежно від діяльності, проте в діяльності виявляються.

4. До загальних здібностей належать:

а) математичні;

б) організаторські;

в) чутливість до інтонації;

г) мисленнєві.

5. Задатки-це:

а) поєднання знань, умінь, навичок;

б) анатомо-фізіологічне підґрунтя здібностей;

в) реалізовані в діяльності потенційні можливості особистості;

г) індивідуально-психологічні властивості людини.

6. Обдарованість - це:

а) сприятливі індивідуально-своєрідні особливості особистості;

б) сукупність здібностей;

в) поєднання здібностей, що забезпечують людині успішне виконання будь-якої діяльності;

г) досконалість у певному виді діяльності.

7. Майстерність - це:

а) відповідна сума готових умінь і навичок;

б) спрямованість інтересів;

в) високий рівень розвитку спеціальних здібностей;

г) здатність успішно займатися певним видом діяльності.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

РОЗДІЛ ІУ. ЕМОЦІЙНО – ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

 

Тема 13. Емоції та почуття

План

1. Поняття про емоції та почуття. Класифікація емоцій. Роль емоцій та почуттів у житті людини. Основні емоційні стани.

2. Види почуттів (моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні). Фізіологічні механізми почуттів.

3. Поняття про психічні стани. Афективний стан та афект.

4. Настрій: емоційне забарвлення поведінки і діяльності.

5. Стресовий стан та його перебіг. Стрес і діяльність людини.

6. Фрустрація як дезорганізація свідомості та діяльності.

7. Психічні стани, пов'язані з фізіологією людини: сон, летаргічний сон, сноходіння, гіпноз.

Запитання для самоконтролю

1. Що розуміють під психічним станом?

2. Охарактеризуйте основні емоційні стани.

3. Характеристика настрою як психічного стану.

4. Як впливає настрій на діяльність людини ?

5. У чому полягають відмінності емоцій людини від емоцій тварини ?

6. Чому моральні, інтелектуальні, естетичні та практичні почуття належать до вищих почуттів ?

7. Що відрізняє стрес від дистресу?

8. За допомогою яких прийомів людина може керувати своїм емоційним станом?

9. Яку роль відіграють почуття в формуванні інтересу людини до чогось?

10. Чому людина не володіє собою в стані афекту, пристрасті, потягу?

11. Чи може мати стрес позитивні впливи в адаптації людини до різних ситуацій?

12. Чи можна виховати і перевиховати емоції людини?

13. Чи завжди страх перед невідомим викликає у людини стресовий стан?

14. Чому людина в горі почуває себе легше, коли виплачеться?

15. Чи завжди страх невідомого викликає в людини стресовий стан?

Завдання та проблемні ситуації

1. Чим можна пояснити , що тривале розлучення близьких людей завжди супроводжується стійкими негативними переживаннями?

2.Чим можна пояснити, що іноді емоційні реакції не відповідають об’єктивним впливам? Приведіть приклад.

3. Визначіть, які з названих різноманітних почуттів, належать до моральних, які до естетичних, а які до інтелектуальних.

Подив. Почуття гумору. Товариські почуття. Упевненість. Почуття прекрасного. Почуття справедливості. Захоплення. Почуття трагічного. Почуття обов'язку. Сумнів. Почуття іронії. Почуття сорому. Злорадство. Заздрощі. Почуття комічного. Здивування.

4. До якої категорії - настрій, афект, пристрасть, стресові стани, фрустрація тощо - належать емоційні явища, описані в кожному прикладі?

А. Під час складання вступних іспитів з математики учень-відмінник не може впоратися з легкою задачею, говорить, що в нього якийсь дивний стан: він усе забув.

Б. Учень 6 класу розповідає, що коли він дуже знервований, то завжди починає всім грубіянити. Лють охоплює його так, що він хоче її вихлюпнути на інших. Через це виникають сварки, бійки і всілякі непорозуміння. Пізніше він шкодує про те, що сталося, і кається.

В. Під час навчання стрибків із парашутом деякі новачки не знаходять сили покинути борт літака. Деяких тільки повторним наказом вдається змусити зробити крок за борт літака. Страх і хвилювання не залишають їх і тоді, коли шовковий купол парашута розкривається над ними, вони втрачають здатність сприймати події і не можуть зробити жодної осмисленої дії. Іноді такий стан неможливо подолати й доводиться полишити думку про стрибки.

5. Визначте види почуттів.

A. «Я танув і тремтів від невиразної насолоди, коли писав музику до «Онєгіна» (3 листа П.І. Чайковського).

Б. Після тривалих зусиль учневі пощастило розв'язати важку задачу, що привело його в стан захоплення.

B. Хлопчик-староста був надзвичайно пригнічений тим, що діти назвали його «донощиком», бо він повідомив класному керівнику, хто розбив скло.

Творче індивідуальне завдання

1. Трапляється, що я стримую такі емоції, як…, тому що… . У результаті цього… .

Тематика рефератів та доповідей

1. Теорії емоцій та їх порівняльно-критичний аналіз.

2. Експресивна функція емоцій та спілкування.

3. Емоції та їх вираження у тварини та людини.

4. Чи народжується людина з почуттями ?

5. Прояв емоцій у художній творчості.

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1 Почуття - це:

а) відображення навколишніх предметів і ставлення до них;

б) реакція людини на все, що її оточує;

в) своєрідне ставлення до того, що вона сприймає;

г) переживання, у яких виявляється ставлення людини до навколишнього світу та самої себе.

2. Фрустрація розкривається як:

а) прагнення діяти;

б) необмежене самозвинувачення;

в) повна байдужість до оточення;

г) надзвичайна прикрість;

д) озлобленість.

3. Гуманність-це:

а) інтелектуальні почуття;

б) моральні почуття;

в) естетичні почуття;

г) праксичні почуття.

4. Афект-це:

а) мобілізація захисних сил організму;

б) суб'єктивне ставлення до дійсності;

в) дуже велика інтенсивність переживання;

г) амбівалентне почуття.

5. Інтелектуальні почуття-це:

а) почуття потворного;

б) любов до рідного краю;

в) почуття сумніву й упевненості;

г) піднесеність.

6. Стресор-це:

а) реакція на подразник;

б) засіб емоційного впливу на людину;

в) неадекватна реакція на раптовий подразник;

г) чинник, що спричиняє стресовий стан.

7. Еустрес-це:

а) підвищення стійкості організму щодо шкідливих впливів;

б) зниження стійкості організму щодо шкідливих впливів;

в) амбівалентний вплив різних чинників;

г) нервово-психічна реакція.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

Тема 14. Воля

План

1. Поняття про волю.

2. Вольові дії людини. Види дій. Структура вольової дії.

3. Воля та її функції.

4. Проблема свободи волі. Воля і ризик.

5. Вольові якості особистості.

6. Порушення та розвиток волі у людини.

Запитання для самоконтролю

1. У чому виявляються головні функції волі?

2. У чому полягає істотна відмінність між довільною та мимовільною дією?

3. Що таке сила волі і чим вона зумовлюється?

4. Якими є головні етапи розвитку складної вольової дії?

5. Які причини можуть викликати боротьбу мотивів?

6. Які чинники, на вашу думку, справляють найбільший вплив на розвиток волі людини?

7. Яке місце займає воля серед інших психологічних процесів?

8. Які вольові якості особистості Вам відомі?

9. У чому полягає слабкість волі і якими є її причини?

10. Чи є будь – яка свідома дія вольовою?

11. Чи є воля вродженою, генетично обумовленою властивістю?

12. З ким ви хотіли краще спілкуватись – з людиною сильної волі чи безвільною?

13. Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню вольових якостей?

14. В яких випадках оцінювання вчинків людини може стимулювати її волю?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.017 с.)