У якому з описів правильно характеризується метод природного експерименту?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У якому з описів правильно характеризується метод природного експерименту?а) експериментатор не втручається в поведінку респондента, але необхідну інформацію про його психіку одержує за допомогою апаратури;

б) експериментатор втручається в поведінку респондента, використовує апаратуру, викликає бажані прояви психіки респондента;

в) дослідник активно втручається в поведінку респондента, викликає бажані прояви його психічної діяльності;

г) проводиться в звичайних умовах навчання та виховання, експериментатор не втручається в поведінку респондента.

6. Референтометрія дозволяє з'ясувати:

а) міжособистісні відносини в групі;

б) мотиви міжособистісного вибору;

в) рівень розвитку групи;

г) особливості поведінки людини в групі.

7. Бесіда-це:

а) вільний діалог між дослідником і респондентом;

б) безпосередня цілеспрямована розмова дослідника з респондентом;

в) випадкова взаємодія людей;

г) приватна розмова.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

Тема 3. Розвиток психіки і свідомості

План

1. Розвиток механізмів психіки.

2. Розвиток психіки у філогенезі (стадія елементарної сенсорної психіки, стадія перцептивної психіки, стадія інтелекту).

3. Виникнення і розвиток людської свідомості.

4. Мозок, його будова і функції.

5. Психіка, сигнальні системи, поведінка людини.

6. Свідомість та її структура. Самосвідомість , самооцінка.

Запитання для самоконтролю

1. Які форми вияву психіки спільні для людей і тварин?

2. Чи можна закономірності психіки, що виявлені у тварин, переносити на людину?

3. Як зрозуміти вислів: «Кожна психічна функція має динамічну локалізацію в мозку людини» ?

4. Чому і як виникла свідомість?

5. Порівняйте зміст понять «надсвідоме» і «підсвідоме».

6. Як пов'язані між собою чотири характеристики свідомості?

7. Оскільки психіку безпосередньо спостерігати не можна, чи є підстави для твердження, що її можна пізнати?

8. Що таке психіка і чим вона характеризується?

9. Яка особлива роль лобних часток мозку?

10. Функціональна асиметрія мозку. Роль лівої та правої півкуль.

Завдання та проблемні ситуації

1. У багатьох річках живе найпростіша за своєю будовою тварина – губка. ЇЇ можна припікати розпеченим залізом, пропускати через її тіло електричний струм, проте вона ніяк не реагує на ці показники. Поясніть, чому так відбувається?

2. Вкажіть, прояв свідомого чи несвідомого спостерігається у наступних прикладах та обґрунтуйте вибір:

а) Людина швидко та вірно множить багатозначні числа, проте не пам'ятає правила їх множення;

б) Багато студентів, відповідаючи анонімно на запитання про їхні мотиви вступу до економічного університету, написали що на сьогоднішній день цей ВНЗ є дуже престижним і закінчення його дасть можливість у майбутньому матеріального забезпечення.

в) Сім'я зробила перестановку в спальні, забрали журнальний столик від ліжка. Але ще протягом 4-6 місяців жінка, що спала біля цього столика намагалася класти на нього книжку, яка падала вниз.

г) Напередодні підписання угоди, керівництво фірми зібрало всю необхідну інформацію про іншу сторону, проаналізувало всі можливі та неможливі варіанти розгортання ситуації

д) Під час сеансу гіпнозу респонденту, що був у гіпнотичному стані, було запропоновано вкрасти гаманець у товариша. Респондент не зміг виконати цього завдання гіпнотизера. А от інші накази – вмитися, взяти книжку тощо - респондент виконав.

3. Четверо юнаків з різних країн Європи протягом одного року були спостерігачами в одній з африканських країн. Між ними були тісні дружні стосунки. У одного з них закінчився строк виконання службових обов'язків, і він мав їхати додому. Інші хотіли провести його до аеропорту. Але один з них, С., сказав, що не може поїхати, наче його щось утримує і говорить: «не треба їхати». Хоча йому дуже хотілось провести друга, С. не поїхав. На машину його товаришів був зроблений напад, усі загинули. Проаналізуйте, що вплинуло на рішення С.? Про що свідчать подібні явища? Що вони дають для розуміння сутності психіки?

4. Павук, який знаходиться в банці разом із мухою, не «впізнає» її, навіть якщо є дуже голодним. Тоді як у звичних умовах спеціально ловить мух у павутину та з’їдає їх. Поясніть поведінку павука.

5. За правилами поведінки учнів у школі вони мають працювати доти, доки вчитель скаже: «Урок закінчено. Можна йти», навіть якщо дзвоник продзвенів раніше. Проте дуже часто дзвоник наприкінці уроку відразу спричиняє у школярів рухове збудження, і вони припиняють роботу, намагаючись вийти з класу. Який фізіологічний механізм лежить в основі описаного психічного явища?

Творче індивідуальне завдання

1. Заповніть наступну схему прикладами з власного досвіду:

Рівні психіки, психічні прояви та поведінкові акти

Несвідомий  
Підсвідомий  
Свідомий  

Тематика рефератів та доповідей

1. Роль кори головного мозку та підкоркових структур в управлінні психічними процесами і станами людини.

2. Мозкова локалізація психічних функцій – за і проти.

3. Несвідоме, мінливі стани свідомості (медитація, гіпноз) та вплив психотропних засобів.

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Відображення - це:

а) реагування своєрідними рухами;

б) реагування на біологічно значущі чинники;

в) реагування на нейтральні чинники;

г) здатність реагувати на різноманітні впливи.

2. Психічне відображення-це:

а) подразливість;

б) тропізми;

в) чутливість;

г) збудження й гальмування.

3. Стадія перцептивної психіки - це:

а) відображення окремих властивостей зовнішніх впливів;

б) відображення складних відносин між окремими предметами;

в) відображення найменших змін у довкіллі;

г) відображення комплексу подразників.

4. Інстинкти тварин - це:

а) пристосування до умов існування, що виробляється в процесі індивідуального життя;

б)видова форма поведінки, що передається через генетичний код;

в) індивідуально набута форма поведінки, що ґрунтується на діяльності мислення;

г) форма поведінки, що містить спадковий і природжений компонент.

5. Функціональна асиметрія головного мозку - це:

а) аналітична діяльність головного мозку;

б) розподіл півкуль головного мозку за обсягом;

в) розподіл функцій між півкулями головного мозку;

г) синтетична діяльність головного мозку.

6 Свідомість людини є продуктом:

а) біологічної еволюції;

б)соціальної еволюції;

в) праці та історичного розвитку людини;

г) біологічного й соціально-історичного розвитку.

7. Свідомість - це:

а) стан, який контролюється людиною;

б) вища, інтегруюча форма психічного відображення;

в) здатність людини сприймати зміни в середовищі й реагувати на них;

г) психічна діяльність.

8. Несвідоме - це:

а) фізіологічний стан;

б) активна діяльність головного мозку;

в) особливий психічний стан;

г) психічні процеси, не представлені в свідомості людини.

9. Ментальність - це:

а) особливий стан свідомості;

б) індивідуальна свідомість;

в) сформована здатність сприймати і змінювати навколишній світ;

г) притаманний даній нації варіант світосприймання, поведінки.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк.., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.024 с.)