РОЗДІЛ ІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО - ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ ІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО - ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Тема 10. Темперамент

План

1. Поняття про темперамент. Історичні аспекти вчення про темперамент.

2. Дослідження І.П. Павлова про чотири основні типи нервової системи.

3. Властивості темпераменту (сензитивність, реактивність, активність, темп реакцій, ригідність, пластичність, екстравертованість, інтровертованість).

4. Психологічна характеристика типів темпераменту.

5. Художній, мислительний та художньо - мислительний типи нервової діяльності.

Запитання для самоконтролю

1. Якими властивостями психічної діяльності характеризується темперамент?

2. Як може позначитися темперамент на формуванні рис особистості?

3. Яку роль у діяльності фахівця в системі суб'єктних відносин відіграє знання темпераменту людини?

4. Як можна визначити темперамент?

5. У чому полягає суть вчення І.П. Павлова про діяльність центральної нервової системи?

6. Які властивості нервової системи були покладені І.П. Павловим в основу типів темпераменту?

7. Опишіть характерні особливості сангвінічного темпераменту.

8. Опишіть характерні особливості флегматичного темпераменту.

9. Опишіть характерні особливості холеричного темпераменту.

10. Опишіть характерні особливості меланхолічного темпераменту.

11. Які особистісні якості залежать від темпераменту?

12. Як можна охарактеризувати особливості поведінки екстраверта?

13. Як можна охарактеризувати особливості поведінки інтроверта?

14. Які поєднання типів темпераменту найчастіше зустрічаються? Чим це можна пояснити психологічно?

15. Чи завжди індивідуально-психологічні властивості людини, що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в подальшому її житті? Чим це можна пояснити?

16. Достоїнства , недоліки типів темпераментів (на конкретних прикладах).

17. Охарактеризуйте поведінку холерика і меланхоліка в екстремальній ситуації.

 

Завдання та проблемні ситуації

1. Уявіть, що ви керівник фірми і набираєте працівників. Осіб якого типу темпераменту ви б хотіли бачити на посадах секретаря, референта, водія транспорту, агента з реклами, біржового агента, агента зі зв’язків з громадськістю, бухгалтера, охоронця? Поясніть чому?

2. У результаті психологічного вивчення 31 дитини віком до одного року було сформульовано 882 прогнози стосовно динамічних особливостей поведінки цих дітей у майбутньому. Повторне дослідження, здійснене за кілька років, показало, що правильними виявилися 46% прогнозів, 20% були приблизно правильними, 34% не відповідали реальній поведінці дітей. Про що свідчать ці результати? Яких висновків можна дійти з цього?

3. Російські космонавти В. Лебедєв та А. Береговий провели разом на орбіті 212 діб. Ось їхні характеристики: Валентин – людина дуже організована, вольова, цілісна, методично впорядкована. Емоційний, але твердо володіє собою. Анатолій - імпульсивний, відкритий, захоплюється ідеями, джерело пропозицій та ініціатив. Небагатослівна стриманість Валентина була стрижнем й опорою запальності Анатолія.

Один мудро скаже два коротких слова, інший – десять горячих, потім обміняються поглядом – задоволені один одним. Вони успішно виконали програму польоту, причому, як вважають фахівці, зокрема, і завдяки сумісності характерів. Про які властивості темпераменту цих космонавтів йдеться? На чому грунтується сумісність їхніх темпераментів?

4. Визначіть ті особливості, які характеризують сангвініка, флегматика, холерика, меланхоліка.

А. Підвищена активність, тривала працездатність, енергійність, стриманість, запальність, непосидючість, терплячість, повільність рухів і мовлення, повільна зміна почуттів і настроїв, мала емоційна збудливість, швидке засвоєння й перебудова навичок, афективність, бідність рухів, мала активність, млявість, виразність міміки та пантоміміки, мовчазність, гіперсензитивність.

Б. Бадьорий, підвищений настрій, швидке пристосування до нової обстановки. Повільне засвоєння й перебудова навичок, невпевненість у собі. Підвищена емоційна збудливість. Витриманість, одноманітність міміки. Емоційність. Рухливість, пригніченість і розгубленість у разі невдач, швидке виникнення і зміна почуттів та емоційних станів, мала активність, невиразність мовлення, рівний, спокійний настрій, збуджений стан. Зосередженість уваги.

Творче індивідуальне завдання

1. Стосовно пізнавальних процесів, предметної діяльності і спілкування мій темперамент виявляється в … .

 

Тематика рефератів та доповідей

1. Причини виникнення різноманітних типологій людини в психології.

2. Зв'язок темпераменту з основними властивостями особистості. Темперамент і вразливість, емоційність, товариськість, імпульсивність, тривожність людини.

3. Візуальна діагностика темпераменту.

4. Зв'язок темпераменту й індивідуального стилю діяльності.

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Темперамент - це:

а) динамічна характеристика поведінки людини;

б) генетично зумовлена форма поведінки;

в) невербальна характеристика поведінки;

г) комунікативна характеристика поведінки.

2. Люди з певною статурою мають визначені психічні особливості -це:

а) фізіологічний підхід;

б) гуморальний підхід;

в) типологічний підхід.

3. Сильний, урівноважений, рухливий - це:

а) холерик;

б) меланхолік;

в) флегматик;

г) сангвінік.

4. Фіксація на явищах власного внутрішнього світу, нетовариськість – це:

а) ригідність;

б) інтроверсія;

в) сенситивність;

г) екстраверсія.

5. Психічні властивості особистості - це:

а) вроджені властивості, які мають ситуаційний характер;

б) відносно постійні, стійкі властивості, які формуються у процесі індивідуального життя й діяльності в умовах соціального середовища;

в) другорядні риси, які виявляють стійке вибіркове ставлення до навколишнього;

г) набуті властивості, які виявляються в поведінці людини.

6. Людина схильна до перебільшень, слабо виявляє свої почуття, уникає спілкування - це:

а) меланхолік;

б) сангвінік;

в) холерик;

г) флегматик.

7. Ригідність - це:

а) швидкість виникнення емоційної реакції;

б) інертність звичок, суджень;

в) гнучкість;

г) енергійність.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

 

Тема 11. Характер

План

1. Поняття про характер. Природні та соціальні передумови характеру. Структура характеру.

2. Типологія характерів.

2.1. Конституційні теорії.

2.2. Соціальні теорії.

2.3. Функціональні теорії.

2.4. Акцентуаційні теорії.

3. Формування характеру.

Запитання для самоконтролю

1. Як визначають поняття « характер» у психології?

2. Яким є співвідношення природного і набутого в характері людини?

3. Що називають виразними проявами характеру?

4. У чому виявляється інтегральна природа характеру?

5. Що таке риса характеру?

6. Які ставлення особистості виступають підставою для класифікації основних рис характеру?

7. Якими є основні властивості характеру?

8. Які акцентуації характеру ви знаєте?

9. Як формується характер?

10. Що відбувається в умовах, коли акцентуаційна риса характеру переходить за межі норм?

11. У чому може виявитись вплив характеру на темперамент і навпаки? Наведіть приклад.

12. Чи є вроджені такі властивості людини, як агресивність, схильність до ризику? Доведіть.

13. Які риси поведінки людини свідчать про силу їх характеру? Якими є психологічні умови формування сильного характеру?

14. Чим пояснити, що найбільш повно характер людини виявляється в складних, критичних ситуаціях?

15. Які риси характеру необхідно задіяти студенту при складанні екзаменаційної сесії?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.009 с.)