РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇХерсон - 2013

УДК 378. 147:37 0153

 

Психологія. Методичні рекомендації для підготовки семінарсько-практичних занять для студентів усіх спеціальностей аграрного університету (денної форми навчання). – Херсон. – РВЦ «Колос», 2013. – 78 с.

 

Укладачі: к.пед.н., доцент Великий В.М., старший викладач Виноградова Т.І., асистент Потанер Л.Д.

 

Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії Зайцева Т.Г.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту організацій Херсонського державного аграрного університету Осадчук І.В.

 

 

Схвалено на засіданні кафедри менеджменту організацій,

протокол № 1 від "4" вересня 2013 рік.

 

Зав. кафедри: д.е.н., професор Соловйов І.О. ___________

 

 

«Методичні рекомендації» розроблені з наміром надати методичну допомогу студентам при вивченні предмету «Психологія». Передбачається, що робота майбутніх фахівців з «Методичними рекомендаціями» буде гармонійно поєднуватись з самоосвітою, активною навчально – пізнавальною діяльністю на лекційних та семінарсько – практичних заняттях, виконанням творчих завдань і самостійною роботою в позанавчальний час.

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………………….4

Розділ І. Вступ до психології…………………………………………………….6

Тема 1. Психологія як наука………………………………………………………6

Тема 2. Методи психології………………………………………………………...8

Тема 3. Розвиток психіки і свідомості……………………………………………12

Розділ ІІ. Пізнавальна сфера особистості……………………………………...16

Тема 4. Увага……………………………………………………………………….16

Тема 5. Відчуття……………………………………………………………………29

Тема 6. Сприйняття………………………………………………………………...22

Тема 7. Пам'ять …………………………………………………………………….26

Тема 8. Мислення…………………………………………………………………..29

Тема 9. Уява………………………………………………………………………...33

Розділ ІІІ. Індивідуально-типологічгі особливості особистості…………….36

Тема 10. Темперамент……………………………………………………………..36

Тема 11. Характер………………………………………………………………….39

Тема 12. Здібності………………………………………………………………….44

Розділ ІУ. Емоційно-вольова сфера особистості……………………………...49

Тема 13. Емоції та почуття………………………………………………………...49

Тема 14. Воля……………………………………………………………………….52

Розділ V. Особистість у діяльності і спілкуванні……………………………..56

Тема 15. Особистість………………………………………………………………56

Тема 16. Психологічні основи діяльності людини……………………………....60

Тема 17. Спілкування……………………………………………………………...64

Тема 18. Психологія соціальних спільнот………………………………………..68

Тема 19. Основи конфліктології…………………………………………………..71

Ключ до тестового контролю……………………………………………………75

Рекомендовані джерела інформації……………………………………………..75

Джерела для поглибленого вивчення дисципліни……………………………76

 

ПЕРЕДМОВА

Особливе місце у вивчені психології займають семінарські заняття. При цьому залежно від змісту матеріалу, що вивчається, і цільової установки пропонуються самі різні форми проведення занять: бесіди, дискусії, тестування, ділові, дидактичні і ситуаційно-ролеві ігри; дидактичні тренінги; ігри-семінари, тощо. Крім того, у зміст деяких семінарських занять включені творчі завдання.

Мета психології як навчальної дисципліни полягає у вивченні загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень.

Завданням дисципліни «Психологія» є формування системи теоретико-методологічних знань і уявлення про проблеми психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки - психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього фахівця.

У результаті вивчення дисципліни студент повинензнати:

- психологічну характеристику психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень;

- основні закономірності функціонування психічних пізнавальних процесів;

- закономірності формування і розвитку особистості;

- фактори формування особистості;

- концепції особистості;

- психологічні концепції теорії діяльності та її основні компоненти;

уміти:

- застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і практичної діяльності;

- враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості;

- сприймати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних елементів психіки особистості;

- усвідомлювати власну психічну сферу;

- аналізувати різноманітні види діяльності;

- пізнавати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у особистості.

Значною мірою реалізація поставлених завдань визначається самостійною роботою студента з навальної дисципліни. Успішність самостійного навчання багато в чому залежить і від ступеня попереднього оволодіння студентами методикою роботи над навчальними матеріалами. Особливої актуальності це завдання набуває в сучасних умовах, коли об'єм необхідних знань для фахівця різко та швидко збільшується, і коли неможливо робити головну ставку на засвоєння необхідної суми фактів.

Будучи важливою складовою частиною навчального процесу та основним засобом оволодіння навчальним матеріалом, самостійна робота студентів здійснюється у час, вільний від навчальних занять.

Вона проводиться з метою:

- засвоєння навчального матеріалу, який передбачений навчальною програмою;

- закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, одержаних на всіх видах навчальних занять;

- виконання завдань, підготовки до подальших занять, заліку;

- формування культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті нових знань.

Зміст самостійної роботи студента над конкретним модулем, визначається тематичним планом вивчення модулю, завданнями та рекомендаціями викладача. Методичне керівництво та створення необхідних умов забезпечується та контролюється викладачем кафедри.

Самостійна робота слухачів може мати місце при проведенні усіх видів навчальних занять і відбуватись у навчальних аудиторіях, спеціалізованих та комп'ютерних класах, бібліотеці тощо.

Основні напрямки та зміст самостійної роботи слухачів по модулю визначаються лекційним курсом.

Вході самонавчання студентів, як правило, можна рекомендувати виконання наступних видів робіт:

- самостійно вивчення матеріалів навчання за конспектами і рекомендованою літературою;

- поглиблення знань з окремих розділів, тем чи питань програми;

- виконання пропонованих до тем завдань;

- підготовка рефератів до різного виду занять.

Організовуючи самостійну роботу необхідно звертати увагу на: раціональне використання часу під час самостійної роботи; на творче відношення до пошуку резервів часу; на її контроль; необхідність консультацій; відповідність об'єму завдань часу, який відводиться на їх вивчення; її удосконалення.

Таким чином, самостійна робота усіх учасників навчального процесу навчального закладу є необхідною передумовою успішного оволодіння програмним матеріалом.

Результати самостійної роботи студентів будуть залежати і від деяких їх особистих якостей. До них можна віднести: розвинуту пам'ять; уміння працювати з першоджерелами, вести спостереження та записи; уміння зосереджено та уважно працювати; наполегливість в подоланні труднощів; уміння контролювати себе.

Даний посібник покликаний допомогти студентам, які вивчають психологію готуватись до семінарських занять, планувати свою самостійну роботу з дисципліни.

Зміст та обсяг тематики семінарських занять визначається робочими програмами дисципліни конкретних спеціальностей аграрного університету.

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Психологія як наука

План

1. Предмет і завдання психології. Психологічні закони та категорії.

2. Етапи історичного розвитку психології.

3. Теорії (напрямки) сучасної психології.

4. Місце психології в системі інших наук.

5. Структура сучасної психології.

Запитання для самоконтролю

1. Що є предметом психології ? Які основні групи психологічних явищ вивчає психологія ?

2. Які головні завдання розв’язує сучасна психологія?

3. Коли і на якій підставі психологія стала самостійною наукою?

4. Назвіть особливості становлення психології як самостійної науки .

5. З’ясуйте місце психології в системі наук.

6. Які галузі психологічної науки найбільше пов’язані з Вашою майбутньою професією?

7. Що є спільним у поглядах представників гуманістичної психології і діяльнісного підходу ?

8. У чому полягає відмінність між біхевіоризмом та гештальтпсихологією?

9. У чому суть концепції психоаналізу?

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ.Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Психіка-це:

а) прояв безсмертної душі;

б) здатність відчувати;

в) властивість матерії відображати навколишній світ;

г) функціонування нервової системи.

2. Ідею, що душа і тіло взаємопов'язані, запропонував:

а) Демокрит;

б) Декарт;

в) Платон;

г) Аристотель.

3. Думку, що психіка людини зумовлена її несвідомим, відстоював:

а) Вертгеймер;

б) Фрейд;

в) Уотсон;

г) Олпорт.

4. Напрям психології, який пропонує програму вивчення психіки з точки зору цілісних структур – це:

а) біхевіоризм;

б) психоаналіз;

в) гештальтпсихологія;

г) когнітивна психологія.

5. Принцип детермінізму означає:

а) здатність психіки відображати навколишній світ;

б) причинну зумовленість психічних явищ;

в) що психіка утворює внутрішній план діяльності;

г) що психіка змінюється під впливом власної діяльності людини.

6. Медична психологія поділяється на такі галузі:

а) нейропсихологію;

б) психофармакологію;

в) психотерапію;

г) психогігієну

д) психопрофілактику.

7. У вивченні психічних явищ психологія стикається з іншими науками, а саме:

а) медициною;

б) з опором матеріалів;

в) із кібернетикою;

г) з біофізикою;

д) з технологією металів.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк.., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

 

Тема 2. Методи психології

План

1. Основні принципи психології. Системність у дослідженні людської психіки.

2. Етапи психологічного дослідження Вимоги до організації і проведення психологічних досліджень .

3. Класифікація методів психології.

3.1.Організаційні методи.

3.2.Емпіричні методи.

3.3.Кількісні і якісні методи оброблення даних

3.4.Інтерпретаційні методи.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке метод наукового дослідження? Які методи належать до групи головних та додаткових?

2. Розкрийте зміст та логіку психологічного експерименту.

3. Охарактеризуйте дослідницьку цінність та об’єктивність тестових методик.

4. Сформулюйте вимоги до побудови тестів.

5. Якими є вимоги до застосування методу спостереження?

6. Чим відрізняються методи бесіди, анкетування, інтерв’ю та ін.?

7. Чи завжди результати тестів інтелекту є об’єктивними ?

8. Які б ви застосували методи, досліджуючи особистість?

9. Що для з’ясування сутності психологічних явищ дає кількісний та якісний аналіз результатів дослідження?

10. У чому відмінність між спостереженням і експериментом?

11. Чому метод тестів не став основним у психологічних дослідженнях ?

12. Чи завжди застосування методів дослідження повинно ґрунтуватися на певних принципах?

13. У чому полягає об’єктивність тлумачення результатів, отриманих внаслідок застосування тестів?

14. Сформулюйте головні вимоги до проведення методу бесіди та анкетування, яких необхідно дотримуватися, щоб забезпечити об’єктивність та надійність результатів психології.

15. Поясніть, чим відрізняється спостереження у повсякденному житті від спостереження як методу психології?

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Валідність - це:

а) чутливість методики;

б) уміння працювати з респондентом;

в) достовірність психологічної інформації;

г) здатність методики вимірювати необхідні властивості об'єктів.

2.Спостереження - це:

а) емпіричний метод;

б) комплексний метод;

в) генетичний метод;

г) психодіагностичний метод.

3. Основні етапи науково – практичних психологічних досліджень:

а) визначення проблеми;

б) формування гіпотези;

в) розроблення методики;

г) проведення дослідження;

д) формування висновків і пропозицій.

4. Експеримент - це:

а) збір психологічних фактів;

б) емпіричний метод; ;

в) спостереження й обробка даних;

г) фіксація проявів психіки.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

План

1. Розвиток механізмів психіки.

2. Розвиток психіки у філогенезі (стадія елементарної сенсорної психіки, стадія перцептивної психіки, стадія інтелекту).

3. Виникнення і розвиток людської свідомості.

4. Мозок, його будова і функції.

5. Психіка, сигнальні системи, поведінка людини.

6. Свідомість та її структура. Самосвідомість , самооцінка.

Запитання для самоконтролю

1. Які форми вияву психіки спільні для людей і тварин?

2. Чи можна закономірності психіки, що виявлені у тварин, переносити на людину?

3. Як зрозуміти вислів: «Кожна психічна функція має динамічну локалізацію в мозку людини» ?

4. Чому і як виникла свідомість?

5. Порівняйте зміст понять «надсвідоме» і «підсвідоме».

6. Як пов'язані між собою чотири характеристики свідомості?

7. Оскільки психіку безпосередньо спостерігати не можна, чи є підстави для твердження, що її можна пізнати?

8. Що таке психіка і чим вона характеризується?

9. Яка особлива роль лобних часток мозку?

10. Функціональна асиметрія мозку. Роль лівої та правої півкуль.

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Відображення - це:

а) реагування своєрідними рухами;

б) реагування на біологічно значущі чинники;

в) реагування на нейтральні чинники;

г) здатність реагувати на різноманітні впливи.

2. Психічне відображення-це:

а) подразливість;

б) тропізми;

в) чутливість;

г) збудження й гальмування.

3. Стадія перцептивної психіки - це:

а) відображення окремих властивостей зовнішніх впливів;

б) відображення складних відносин між окремими предметами;

в) відображення найменших змін у довкіллі;

г) відображення комплексу подразників.

4. Інстинкти тварин - це:

а) пристосування до умов існування, що виробляється в процесі індивідуального життя;

б)видова форма поведінки, що передається через генетичний код;

в) індивідуально набута форма поведінки, що ґрунтується на діяльності мислення;

г) форма поведінки, що містить спадковий і природжений компонент.

5. Функціональна асиметрія головного мозку - це:

а) аналітична діяльність головного мозку;

б) розподіл півкуль головного мозку за обсягом;

в) розподіл функцій між півкулями головного мозку;

г) синтетична діяльність головного мозку.

6 Свідомість людини є продуктом:

а) біологічної еволюції;

б)соціальної еволюції;

в) праці та історичного розвитку людини;

г) біологічного й соціально-історичного розвитку.

7. Свідомість - це:

а) стан, який контролюється людиною;

б) вища, інтегруюча форма психічного відображення;

в) здатність людини сприймати зміни в середовищі й реагувати на них;

г) психічна діяльність.

8. Несвідоме - це:

а) фізіологічний стан;

б) активна діяльність головного мозку;

в) особливий психічний стан;

г) психічні процеси, не представлені в свідомості людини.

9. Ментальність - це:

а) особливий стан свідомості;

б) індивідуальна свідомість;

в) сформована здатність сприймати і змінювати навколишній світ;

г) притаманний даній нації варіант світосприймання, поведінки.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк.., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

Тема 4. Увага

План

1. Поняття про увагу. Фізіологічні механізми уваги.

2. Класифікація й види уваги.

3. Властивості уваги.

4. Неуважність та її причини.

Запитання для самоконтролю

1. У чому виявляється увага?

2. Дайте характеристику мимовільної, довільної та післядовільної уваги.

3. Які фактори сприяють збільшенню стійкості та концентрації уваги?

4. Чи залежить коливання уваги від характеру діяльності людини?

5. Як боротися з розсіюванням уваги?

6. Які фактори впливають на обсяг уваги?

7. Чи можлива психічна активність без уваги?

8. Яким є механізм відволікання та розосередженості уваги?

9. Як пов’язані між собою увага і діяльність людини?

10. Що є джерелом уваги особистості в її діяльності?

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Увага-це:

а) зосередженість і спрямованість свідомості на певних об'єктах;

б) вибіркове сприймання предметів і явищ дійсності;

в) тимчасовий функціональний рівень психіки;

г) необхідна умова психічної діяльності людини.

2. Домінанта - це:

а) загальмовані слабкіші збудження, що виникають у корі головного мозку;

б) динамічна характеристика всіх пізнавальних процесів;

в) панівна ділянка, яка притягує до себе хвилі збудження;

г) збудження, яке виникає в корі великих півкуль.

3. Цілеспрямована увага, що не вимагає вольових зусиль — це:

а) мимовільна;

б) довільна;

в) післядовільна.

4. Тривала зосередженість уваги - це:

а) стійкість уваги;

б) розподіл уваги;

в) переключення;

г) уважність.

5. Переключення уваги - це:

а) неспроможність людини тривалий час спрямовувати увагу на певний об'єкт;

б) свідомий перехід уваги з об'єкта на об'єкт;

в) мимовільний перехід свідомості з об'єкта на об'єкт;

г) зосередженість на кількох конкретних об'єктах.

6 Особливостями післядовільної уваги - є:

а) швидкість виникнення;

б) малоусвідомленість;

в) економність;

г) розосередженість.

7. Інтелектуальна увага - це:

а) сенсорна увага;

б) рухова увага;

в) довільна увага;

г) внутрішня увага.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк.., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

 

Тема 5. Відчуття

План

1. Поняття про відчуття. Аналізаторне вчення І.П.Павлова про відчуття.

2. Класифікація й види відчуттів.

3. Загальні закономірності відчуттів (адаптація, взаємодія, сенсибілізація, компенсація, синестезія, контраст).

4. Чутливість і її виміри.

5. Властивості відчуттів (якість, інтенсивність, тривалість, локалізація).

Запитання для самоконтролю

1. Чому психічний процес «відчуття» належить до чуттєвого пізнання?

2. За якими принципами відчуття поділяють на різновиди?

3. Які головні властивості відчуттів?

4. Який подразник називається адекватним?

5. Чому відчуття є генетично первинною формою відображення дійсності?

6. У чому полягає спільне та відмінне між сприйманням і відчуттям?

7. Чому сприймання не можна звести до простої суми відчуттів?

8. З’ясуйте в чому відмінність між явищами адаптації і сенсибілізації.

9. Як проявляються компенсаторні можливості людської психіки?

10. Від чого залежить різниця абсолютних порогів чутливості у людей? 11. У чому і як можуть виявлятись індивідуальні можливості у відчуттях людей?

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Відчуття-це:

а) процес опосередкованого відображення особливостей предметів і явищ об'єктивного світу;

б) процес безпосереднього відображення предметів і явищ навколишнього світу;

в) відображення в мозку людини окремих властивостей, якостей і предметів і явищ дійсності внаслідок їх безпосереднього впливу на аналізатори;

г) відображення в корі головного мозку змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі.

2 У законі Вебера - Фехнера йдеться про те, що:

а) зростання інтенсивності відчуття пропорційне зростанню інтенсивності подразника;

б) при зростанні інтенсивності подразника в арифметичній прогресії, інтенсивність відчуття збільшується в геометричній прогресії;

в) при зменшенні інтенсивності відчуття в арифметичній прогресії, інтенсивність відчуття збільшується в геометричній прогресії;

г) при зростанні інтенсивності подразника в геометричній прогресії, інтенсивність відчуття збільшується в арифметичній прогресії.

3. Адаптація - це:

а) підвищення чутливості аналізатора;

б) зниження чутливості аналізатора;

в) пристосування аналізатора до дії подразника;

г) утрата здатності відчувати.

4. «Оксамитовий голос», «гострий смак», «солодкі звуки» - це:

а) адаптація;

б) синестезія;

в) компенсація;

г) сенсибілізація.

5. Інтероцептивні відчуття:

а) відображають стан внутрішніх органів;

б) збуджуються при контакті з подразником;

в) збуджуються на відстані від джерела подразника;

г) відображають рухи окремих частин тіла.

6. Сенсибілізація - це:

а) збільшення чутливості аналізатора до подразника;

б) зменшення чутливості аналізатора до подразника;

в) підвищення чутливості одних аналізаторів при втраті чутливості іншими;

г) зміна інтенсивності та якості відчуттів.

7. Сенсорна депривація - це:

а) майже повне позбавлення людини сенсорних вражень;

б) зміна чутливості однієї аналізаторної системи під впливом іншої;

в) емоційний вплив відчуття на особистість;

г) нестійка психічна діяльність.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

 

Тема 6. Сприйняття

План

1. Поняття про сприйняття. Особливості сприйняття.

2. Класифікація і види сприйняття.

3. Спостереження і спостережливість.

4. Роль відчуттів і сприйнять у життєдіяльності людини.

Запитання для самоконтролю

1. Чому сприймання не можна звести до простої суми відчуттів?

2. У чому полягає спільне та відмінне між сприйманням і відчуттям?

3. Чи можливе сприймання часу?

4. Обґрунтуйте, чому сприймання є складнішим процесом ніж відчуття?

4. Поясніть особливості перцептивної дії та її впливу на побудову образу сприймання.

5. Охарактеризуйте роль кінестетичних відчуттів у сприйманні.

6. Якими є загальні властивості сприймань?

7. Що таке константність сприймання та яким є її механізм?

8. У чому виявляється аперцепція в процесах сприймання?

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ. Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Сприйняття-це:

а) відображення найбільш суттєвих якостей та особливостей предметів у їх сукупності;

б) відображення мозком предметів та явищ у всій сукупності їх особливостей, коли вони безпосередньо діють на аналізатори;

в) синтез відчуттів;

г) відображення навколишньої дійсності.

2. Константність - це:

а) структурна єдність частин сприйнятого;

б) розуміння суті сприйнятого об'єкта;

в) відносна постійність образу сприйнятого об'єкта;

г) цілісність сприйнятого об'єкта.

3. Осмисленість сприйняття - це:

а) відносна постійність образу сприйнятого об'єкта;

б) відносна правильність відображення предметів;

в) розуміння суті сприйнятого об'єкта;

г) власне ставлення до об'єктів і явищ навколишнього світу.

4. Апперцепція - це:

а) негативний вплив попереднього досвіду на сприйняття;

б) позитивний вплив попереднього досвіду на сприйняття;

в) залежність сприйняття від об'єктивних особливостей об'єкта;

г) залежність сприйняття від попереднього досвіду людини.

5. Спостережливість - це:

а) усвідомлене ставлення до сприйнятих явищ;

б) планомірне сприймання предметів або явищ навколишньої дійсності;

в) спрямованість уваги на певний предмет або явище;

г) здатність помічати в предметах і явищах приховані деталі, ознаки.

Яка закономірність сприйняття виявляється в таких фактах: миску, яка стоїть на столі, ми сприймаємо як круглу, хоча її зображення на сітчатці ока має форму еліпсу; сніг ми сприймаємо білим і в рожевих променях вечірнього сонця, і в сутінках?

а) апперцепція;

б) константність;

в) ілюзія;

г) осмисленість.

7. Ілюзія-це:

а) викривлене відображення реальності;

б) порушення сприймання;

в) індивідуальна особливість сприймання;

г) сенсорний компонент сприймання.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - К., 1989

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.- К., 2007.

3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-239 с.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с

5. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб.-К.: «ЕксОб», 2001.

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 272 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, випр. - К.: Вища шк., 2004. – 487 с.

8. Немов P.C. Психология: -M., 2000.-Кн.1.

9. Палеха ЮЛ., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч. - метод, посібник. - 2-е видання, доп. - К.: Вид-во.Європ. ун-ту, 2001.

10. Психология и педагогика / Под ред. Радугина A.A., М.: Центр, 1997.

11. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Брусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. -352 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. -К.: Міленіум, 2005.-520с.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Посібник. – К.: Академвидав, 2003 – 504с.

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: навч. – метод. посібник. - К.: Вища школа. -2002.

 

Тема 7. Пам’ять

План

1. Поняття про пам'ять. Теорії пам'яті.

2. Різновиди пам'яті та їх особливості.

3. Характеристика процесів пам'яті. Забування та його причини. Засоби розвитку пам'яті.

4. Індивідуальні особливості пам'яті.

5. Порушення пам'яті.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте найважливіші особливості пам'яті як пізнавального процесу.

2. Якими є головні умови продуктивного запам'ятовування?

3. У чому виявляються індивідуальні відмінності пам'яті?

4. За якими принципами пам'ять поділяють на різновиди?

5. У чому полягає відмінність між короткочасною та оперативною пам'яттю?

6. Якою є роль пам'яті в психічному житті людини?

7. Якою є природа асоціацій і яким є їх значення в процесах пам'яті?

Тести для самоперевірки

ІНСТРУКЦІЯ.Виберіть правильні відповіді з п’яти можливих варіантів.

1. Пам'ять - це:

а) збереження раніше набутих вражень;

б) використання ранішеПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.019 с.)