ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 90 Страница

Психология

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля» Михайло Коцюбинський «Intermezzo» Леся Українка «Лісова пісня» Володимир Винниченко. «Момент» Із збірки «Соняшні кларнети» Юрій Яновський «Подвійне коло» Юрій Яновський «Шаланда в морі» Остап Вишня «Моя автобіографія» Богдан-Ігор Антонич «Різдво» Олесь Гончар «За мить щастя» Ліна Костенко «Маруся Чурай» Євген Маланюк «Стилет чи стилос?» Періодизація давньогрецької літ-ри Ямбічна лірика. Поезія Архілоха, Семоніда. Характерологія “Орестеї” (Есхіл). Художня полеміка Евріпіда з Сократом і Протагором в “Медеї”. Метаморфози” Овідія: традиція та новації. Композиція художнього твору як системна єдність Художній світ творчості Л. Костенко Еволюція І. Франка як письменника. Здобутки літератури української діаспори сер-кін. 20 ст. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЙНУ КОМІСІЮ З ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СТУПЕНІВ Мета та задачі атестаційної комісії. Захисні технічні дії в партері Технічні вимоги щодо присвоєння кваліфікаційних ступенів з панкратіону PANKRATION – «САБМІШН/ГРЕППЛІНГ» Техніка ударів та прийомів в партері Порядок створення та повноваження атестаційних комісій Порядок атестації педагогічних працівників МЕТОДИКА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Технологічна карта аналізу уроку II. Результативність професійної діяльності вчителя Формування креативної особистості Консультація для вихователів Основне завдання художньо-естетичної освіти в Україні Молодший дошкільний вік (четвертий і п’ятий роки життя) Від спів буття до співтворчості Зміст, види, рівні спілкування Інститут гуманітарних та соціальних наук Приведіть у відповідність типи та зміст організаційних комунікацій. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНИКАЦИИ Коммуникативная/метакоммуникативная, СЕМИОТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ МОДЕЛИ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ Модель Бронислава Малиновского МОДЕЛИ ИМИДЖЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ КОММУНИКАЦИЯ В РЕШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ Модель Николая Евреинова (театральная) Модель Густава Шпета (герменевтическая) Модель Александра Пятигорского (текстовая) Модель Жана Бодрийяра (вещественная) МОДЕЛИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЛИТЕРАТУРНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕНИЙ В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕКЦИЯ 1. ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ДУХОВНОГО КРИЗИСА ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА TRANSFORMATIONS OF THE INSTITUTE OF RELIGION IN MODERN KAZAKHSTAN SOCIETY (BASED ON MATERIALS OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS) КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ ДРУГ ДРУГУ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Жумаканова У. С., Омирали Г. Н., Толеуова М. О. РЕЛИГИЯ И СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ДУХОВНОГО КРИЗИСА К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ И ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ – ЖИТЕЛЕЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА Петрова Т.И., Курбангалеева З.Р. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ТИПА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОЛЬ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ СОГЛАСИИ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ Межкультурное взаимодействие и межконфессиональный диалог. Мультикультурализм и его альтернативы АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА – ИНСТИТУТ МИРА И СОГЛАСИЯ ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И СОГЛАСИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ? МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КУЛЬТУРА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ Козина В.В. Демографическая история Казахстана: Учеб. пос. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2007. 59-60 с. СЕКЦИЯ 3. КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ СВЕТСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ДУХОВНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧИ ПАПСТВО И ЕГО РОЛЬ В ЕВРОПЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Ляпустина А.В., Мухамадиярова Г.Ф. СЪЕЗДЫ ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В РК – РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ МОДЕЛИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЫМИ БЕЗРАБОТНЫМИ КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В ДЕСТРУКТИВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ ПОД ВЗГЛЯДОМ АЛЕКСАНДРА ДВОРКИНА СЕКЦИЯ 5. ЭКСТРЕМИЗМ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ XXI ВЕК: ЭКСТРЕМИЗМ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ ЭКСТРЕМИЗМ, СЕПАРАТИЗМ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ «БРАТЬЯ МУСУЛЬМАНЕ» АЛЬ-КАИДА: ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИДЕОЛОГИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-III «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на по состоянию на 16.11.2015 г.). Астана. 2015. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Предмет, об’єкт соціології комунікації. Методи соціологічного дослідження комунікації Характеристика комунікативних революцій. Міфологічно-фольклорна, вербальна та аудіовізуальна стадії розвитку способів комунікації. Бар’єри соціальної комунікації. Семіотична концепція комунікації. Праці Ч. Пірса, Ф. Соссюра Синтактика. Семантика. Прагматика Місце природної мови серед інших знакових систем. Кінесика: жести, пози, міміка, погляди. Проксеміка: дослідження просторових чинників комунікації. Концепція інформаційного суспільства О. Тоффлера. Характеристика праці Ортеги – і – Гассета «Бунт мас». Масова комунікація як соціальний інститут. Роль економічних чинників у функціонуванні ЗМК. Навчальний елемент 2.3: лекція Клініко-психологічна інтервенція: види, методи, функції Класифікація терапевтичних цілей Процеси змін і психологічні засоби їх активізації Глава 2. Биология сексуальности и сексуального поведения. Глава 3. Психосексуальное развитие и половая социализация. ГЛАВА 3. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Третий этап – формирование психосексуальных ориентаций. ГЛАВА 9. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ «СЕКСУАЛЬНОГО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ» В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ Психолого-педагогическая характеристика класса. Моделі нейронних мереж. Мережі з прямими зв'язками. Багатошарові нейронні мережі Традиційні шляхи вирішення проблеми. Класифікація і характеристика концепцій змісту Проблема отношения клинической психологии, с осн родственными областями мед знания. Мед психология и проблемы деонтологии. Интеллект и его системные аспекты страдания. Виды олигофрении. Проблема наследственности и дизонтогении. Загальне поняття про психіку СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ Вкажіть, які із перечислених нижче понять відносяться до психічних властивостей Рефлекторна діяльність мозку Нервові процеси в КВПГМ(збудження і гальмування). Перша і друга сигнальні системи. Розвиток психіки в тваринному світі Вживання та виготовлення знарядь і Що із наведеного нижче є стадіями психічного розвитку Індивідуальність - це особистість даної людини в її конкретному варіанті, як неповторне поєднання своєрідних психологічних особливостей. Індивідуальність — це неповторний життєвий шлях кожної людини Структурні компоненти діяльності Звички - це автоматизовані акти поведінки людей. Спілкування як обмін повідомленнями Види мовлення: зовнішнє, внутрішнє, усне, писемне. У тьмі прозрінь і мороці доріг Ми все життя вертатимем до тебе Нормативно-правова документація Матеріали службового використання Концепції визначення ефективності управління Колектив та його особливості, шляхи його формування Рекомендації до формування трудового колективу Техніка в управлінні.Її роль та значення. Управління формування трудового колективу Територіальний розподіл основних форм підготовки наукових та науково-педагогічних працівників. Загальні методи наукових досліджень. Методи теоретичних досліджень Суть і види науково-технічної інформації Методи пошуку і збору наукової інформації Аналіз та інтерпретація інформації Організація роботи з науковою літературою Основні якості, що відповідають статусу науковця Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності Тема 4. Закони і теорії в науковому дослідженні. Змістовий модуль 2. Етапи написання Теми для підготовки доповідей Сутність та основні види наукових досліджень Лекція 2 Послідовність і взаємозв'язок складових елементів дослідної роботи Лекція 3. Методології педагогіки Лекція 4 Методи педагогічних досліджень Методи опитування : бесіда, інтерв’ю, анкетування, тестування РОБОТА З ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТА ЇХ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ Навичок здорового способу життя ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ Здоровье и болезнь. Современные классификации болезней (Классификации психических и поведенческих расстройств: принципы построения и ограничения). Практические задачи клинической психологии. История отечественной и зарубежной клинической психологии. Биологические, психодинамические и когнитивно-бихевиоральные модели шизофрении. Диатез-стрессовая модель. Биологические, психодинамические и когнитивно-бихевиоральные модели бредовых расстройств. Биологические, психодинамические и когнитивно-бихевиоральные модели депрессии. (РАС, РН) Биологические, психодинамические и когнитивно-бихевиоральные модели расстройств личности. Психоаналитические и когнитивно-бихевиоральные модели соматоформных и конверсионно-диссоциативных расстройств. Понятия соматизации и коверсии. Практические задачи клинической психологии: диагностика, экспертиза, коррекция, консультирование. Парадигмы аномальной психологии (зарубежные). Нарушение непосредственной и опосредованной памяти. Нарушение динамической и мотивационной регуляции памяти. Нарушение мыслительных операций. Нарушение динамики и саморегуляции мышления. Нарушение иерархии мотивов. Формирование патологических потребностей и мотивов. Когнитивная модель личностных и аффективных нарушений Основные характеристики (параметры) дизонтогенеза патопсихологические исследования аномальных пресупников Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. Общепатологический подход к проблеме интеллектуальных нарушений. Понятие об основных формах интеллектуальных нарушений. Глава 2. КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОЛИГОФРЕНИИ. Клиника и патогенез ведущего нарушения Наследственные формы олигофрении. Формы олигофрении, связанные Осложненные формы олигофрении. Глава 3. КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕМЕНЦИИ. Раннего детства (педагогическая запущенность). Клиника интеллектуальной недостаточности при осложненном психическом инфантилизме. Клиника интеллектуальных нарушений при церебрастеническом и психоорганическом синдромах. Сознание, его функции и структура Лекция Эмоциональные процессы и их роль в регуляции психической деятельности Современная структура педагогики Методология и методы теоретических и прикладных педагогических исследований Человек в современной ситуации: тенденции и потенциальные возможности развития Технологический фактор в развитии и трансформациях человека I. Ведущие научные подходы к определению личности Лекция Основы семейного воспитания Лекция Психологические особенности личности в юношеском возрасте Особенности общения и психосоциального развития в юности Интеграция и системный подход в развитии современной науки Методы обучения в высшей школе Самосознание педагога и структура педагогической деятельности Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы Дидактика и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы Способы коммуникативных воздействий преподавателя и типы взаимоотношений с обучаемыми Основные психолого-педагогические приемы обучения при оптимальном педагогическом общении Теории профессионального развития Психология профессионального становления личности Стратегия интериоризации как фактор формирования психики Основные идеи педагогики сотрудничества Психологические основы формирования профессионального системного мышления Совесть на разных уровнях сознательности и самопостижения Механизмы структуры личности Гештальт-теория: взгляд на защитные механизмы личности Факторы социализации. Тип культуры, просоциальный и проиндивидный векторы развития личности Диагностическая деятельность Самооценка сплоченности классного коллектива Методика «Самоаттестация коллектива» Методика «Цветик - семицветик» Карта-схема изучения организованности коллектива Методика «Ценностные ориентации» РАЦІОНАЛЬНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЮ ЗБЕРІГАННЯ КНИГ І ДОГЛЯД ЗА НИМИ ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Приступайте до роботи зразу ж Змінюйте рід занять і влаштовуйте перерви в роботі Примусьте стрес працювати на Вас ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (ДСТУ 3017-95) РУКОПИС ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ МОВА І СТИЛЬ НАУКОВОГО ТВОРУ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН Системный анализ воспитательной деятельности Тема 5. Воспитание индивидуальности ребёнка Тема 6. Педагогическая поддержка ребёнка как важнейшая функция классного руководителя Воспитательная система культурно-нравственной ориентации Тема 8. Работа классного руководителя с родителями учащихся Обработка результатов исследования удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Пятая черта деятельности успешного классного руководителя – это технологичность работы педагога-воспитателя. Тип производственной практики СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Классные часы, ПДД, сведения о занятости учащихся, сведения об учащихся Вписывать только классные часы 1 раз в неделю. Участие работников Госавтоинспекции в организации профилактических мероприятий с детьми и подростками во внеурочное Тематика родительского всеобуча

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.03 с.)