ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Психология: 274 Страница

Психология

Лідерство та керівництво в управлінській сфері Концепції стилів керівництва Сучасні (новаторські) концепції стилю керівництва Процесійні теорії мотивації, які базуються на порівняннях Комунікативні засади управління людьми Етико-психологічні основи ділових взаємин керівника з підлеглими Способи ділового спілкування в керівництві Психологія організації в управлінні Соціально-психологічна характеристика організації Аксіологічні основи управління в організації Соціокультурні та етнопсихологічні особливості управління Гендерні засади ділових відносин в організаціі Психологічна структура управлінської діяльності Комунікація як проблема в діяльності організації Взаєморозуміння у спілкуванні Комунікація з клієнтами та партнерами по бізнесу Проблеми ефективності комунікації в організації Проблеми процесу та результату нововведень в організації Психологічні засади організації рекламної діяльності організації Психологічні основи формування іміджу організації та персоналу Розглянуто на засіданні Вченої ради університету ЗМІСТ ЗАВДАННЯ НА СТАЖУВАННЯ ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАЖУВАННЯ ТРАДИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА Тема 2: «Причини виникнення і огляд ДИЛЕМА ОСВІТИ: ФОРМУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЧИ МИСЛЕННЯ? Основна література до теми проблемне навчання Основна література дотеми сугестопедія ПЕДАГОГІКА СПІВПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Тема 7: «Педагогіка співпраці» в макросоціумі Тема 9: «Порівняльний аналіз умов застосування і ефективності психодидактичних технологій навчання» З дисципліни Соціальне управління Тема 7. Зайнятість населення та управління органами, що їй сприяють Тема 6. Управління рівнем життя населення Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Статути, інструкції, положення, правила, рекомендації. Взаємодія індивідів і груп індивідів, що переслідують певні соціальні цілі в конкретних умовах місця і часу. Місце, яке індивід займає у даній соціальній системі, і виражається у зовнішній поведінці та вигляді, у внутрішніх позиціях (оціночних орієнтаціях та мотивації, тощо) людини. Склад мінімального продовольчого кошику в Україні Листи, акти, доповідні записки, рекомендації Кількість матеріальних, культурно-побутових і соціальних благ та послуг, що споживаються населенням та ступінь їх задоволення і визначений історичний період. Тема 1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ (2 години) Сучасні уявлення про інвалідність Загальні підходи та принципи соціальної роботи. Розлади психіки та їхні соціальні наслідки Вживання наркотиків як соціальна проблема Організація надання допомоги споживачам ін'єкційних наркотиків Перебіг ВІЛ/СНІДу і його соціальні наслідки Загальні засади та принципи соціальної роботи Дисфункціональні (неблагополучні) сім'ї Сирітство та бездоглядність як соціальні явища Насильство в сім'ї як соціальна проблема Загальні підходи і принципи соціальної роботи Безробіття як соціальне явище Тема 10. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БЕЗДОМНИМИ ЛЮДЬМИ (самостійне вивчення) Тема: СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї Тема: СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ Тема: СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ Тема: СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БЕЗРОБІТНИМИ ЛЮДЬМИ Идеи А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова об обучении как условии и основном средстве психического развития личности. Реализация идеи спиралевидного (Дж. Брунер) и контекстного обучения (А. А. Вербицкий). КОНЦЕПЦИЯ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ Основные качества технологий и их классификация. Классификация и краткая характеристика активных методов обучения психологии. Технология разноуровневого обучения Технология адаптивного обучения Двувалентность содержания обучения. Овладение опытом эмоционально-ценностного отношения к миру природы, вещей и людей; опытом общения и взаимодействия. Внимание и его особенности (виды, свойства, возрастная динамика развития). Основные этапы развития детского внимания Психоаналитический подход в изучении памяти Приемы, способы и технологии привлечения и поддержания внимания и развития мнемических способностей в процессе учебных занятий. Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. ТЕМА 6. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ Развитие ребенка в неполной семье. Родительско-детские отношения с приемными детьми. Суицид как проблема последствия выхода из стресса Синдром «эмоционального выгорания» как объект психологического изучения и последствия стресса Эмоциональное психическое истощение Синдром «эмоционального выгорания» как профзаболевание Переживание одиночества и выгорание Гемблерство как психологическая проблема ТЕМА 8. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ТЕМА 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ Назовите три социально-психологические причины разводов в современном обществе Раздел «Кризисная психология» Диагностика профессионального выгорания I. Способы, связанные с управлением дыханием КОНКРЕТНЫЕ ПРИЕМЫ САМОПОДДЕРЖКИ СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛ, КАДРИ, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У ПЕРСОНАЛІ. СУТНІСТЬ УП, СУБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ Глава 5. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗВЕНЬЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Организационного управления. Оценка примененных управленческих решений. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Глава 8 ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ АНАЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Внешнее качество документов. 3. Внутреннее качество документов. Основные качества руководителей. 3. Авторитет руководителей. Принципы управления. 3. Проблемы управления. Билет 1. Вопрос 1. Социальная психология как наука. Предмет, объект и задачи и структура социальной психологии. Билет 1. Вопрос 2. Группа как объект социально-психологического анализа. Основные признаки малых групп. Билет 3. Вопрос 2. Социально-психологический климат группы. Билет 7. Вопрос 1. Каузальная атрибуция как перцептивный механизм. Рефлексия. Билет 7. Вопрос 2. Понятие о межличностном взаимодействии. Билет 8. Вопрос 1. Наблюдение и его разновидности в социальной психологии. Достоинства и недостатки метода наблюдения. Билет 9. Вопрос 1. Методы опроса в социальной психологии, их преимущества и недостатки. Билет 10. Вопрос 2. Характеристика видов и уровней общения. Билет 11. Вопрос 2. Психология больших групп. Билет 12 Вопрос 2. Толпа и ее признаки. Классификация и типы толпы. Билет 13. Вопрос 1 Проблема личности в социальной психологии. Факторы формирования и движущие силы развития личности. Билет 16. Вопрос 1. Характеристика основных направлений социальной психологии личности. Билет 16. Вопрос 2. Особенности общения в современном мире. Билет 17. Вопрос 2. Понятие, функции, динамика и классификация конфликтов. Билет 18. Вопрос 1. Пол и гендер. Проблема исследования гендерных ролей. Билет 19. Вопрос 1. Понятие социальной роли. Социальная позиция. Статус. Ролевая структура. Я-концепция. Билет 19. Вопрос 2. Интерактивная сторона общения. Билет 22. Вопрос 2. Характеристика межличностных отношений. Билет 23. Вопрос 2. Лидерство и руководство в малых группа. Типы лидерства. Билет 27. Вопрос 1. Основные характеристики группы: состав, структура, групповые процессы, групповые нормы, система санкций. Билет 28. Вопрос 1. Уровни и показатели сформированности группы. Коллектив как высший уровень развития группы. Что такое психодинамическая арт-терапия? В чем ценность применения искусства в терапевтических целях? VII. «АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И СИМВОЛЫ В АРТ-ТЕРАПИИ» / 30 часов Тема : Основные подходы к возрастной периодизации в работах отечественных психологов. Культурно – историческая концепция Л.С. Выготского. Периодизация И.Д. Фельдштейна ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕОДИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ Л.И. БОЖОВИЧ Представления о душе в учениях философов (Демокрит, Платон, Аристотель). Предпосылки становления психологии как науки о поведении. Функции и задачи психологии. Понятие парадигмы в психологии. Теоретические направления и подходы в психологии как парадигмы исследования. Место психологии в системе наук (по Б.М. Кедрову и Ж. Пиаже) Отражаемое – отражающая система – отраженное. Локализация психических явлений и определенные структуры мозга. Ассиметрия мозга. Анатомо-физиологическое представительство в мозге психических процессов и состояний человека. Сознание и бессознательное. Структура сознания. Проблемы генотипического и средового, биологическою и социального в детерминации психического и поведенческого развития человека. Культура и знак. Знак и орудие. Знак и значение. Психологическая категория деятельности, научные предпосылки ее разработки. Взаимосвязь внутренней и внешней деятельности. Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Субъектно-деятельностный подход С.Л. Рубинштейна. Ориентировочная деятельность (по П.Я. Гальперину). ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Природа и сущность этики и психологии деловых отношений Этикет делового человека и деловых отношений Деловые отношения в рабочей группе Стиль и социально-психологические проблемы руководства Общение как инструмент этики и психологии деловых отношений Интерактивная сторона общения. Манипуляции в общении Психологические и этические аспекты делового общения Психологические и этические аспекты переговорного процесса Стрессы и стрессоустойчивость в деловых отношениях Этико-аксиологический аспект деловых отношений Семинар 4: Социально-психологические проблемы руководства Семинар 10: Стрессы и стрессоустойчивость в деловых отношениях Понятие «готовность детей к школьному обучению» Виды готовности детей к школе Анализ различных методик исследований готовности детей к школе Исследования готовности детей к обучению в школе опирается на труды Л.С. Выгодского, Л.И. Боженко, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. Определение школьной дезодаптции Профилактика школьной дезадаптации Первый этап - с середины XVII в. и до конца XIX в. Второй этап - с конца XIX в. до начала 50-х гг. XX в. Третий этап - с середины XX в. до настоящего времени Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогических исследований Суть формирующего эксперимента Экспериментальное обучение как разновидность формирующего эксперимента Система деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта Разновидности интеллектуального научения Учение как разновидность деятельности Основные теории учения в отечественной психологии Сущность учебной деятельности Определение структуры учебной деятельности Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности Возрастные особенности формирования УД Диагностика учебной деятельности Мотив - мотивация - мотивационная сфера личности Классификация учебных мотивов Проблема мотивации достижения успеха Соотношение мотивов достижения успеха и избегания неудачи Особенности проявления мотивации достижения в учебном процессе Формирование учебной мотивации Применение знаний, умений и навыков Этапы формирования умственных действий Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и социализации Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания Концепция нравственного развития Кольберга Уровни продуктивности педагогической деятельности Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции учителя Понятие педагогической направленности Структура педагогической направленности Базовые педагогические способности Профессионально обусловленные свойства и характеристики учителя Рефлексивно-перцептивные умения учителя Модели педагогического общения Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе Барьеры педагогического общения Коммуникативные умения, навыки и их характер Влияние характера педагогического общения на психическое развитие учащихся Исследование самооценки личности. К теме 2.1 Изучение особенностей мышления. К теме 2.6 Раздел 2. Основы общей психологии ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ ЗДОРОВЬЯ ГЛАВА I. АНТИЧНЫЙ ЭТАЛОН: ЗДОРОВЬЕ КАК ВНУТРЕННЯЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ Основные принципы оздоровления: умеренность и забота о себе Античная модель: отголоски и параллели Адаптационная модель здоровой личности Единение с природой или успешная социализация личности? Противоречие биологического и социального как основная проблема здорового существования Здоровое общество – необходимое условие здоровья индивидов Проблематичность адаптационной модели Картина мира и образ человека в мировоззрении Нового времени Переход от объяснения к пониманию. Экзистециальное отношение к личности в современной психотерапии Гуманистические идеи Э.Эриксона и Э.Фромма Представление о зрелой и здоровой личности в теории Г.Олпорта Характеристики процесса “хорошей жизни”, по К. Роджерсу Здоровье как определенный уровень развития Характеристики самоактуализирующихся людей Неврозы как ошибка личностного развития Трансперсональное измерение здоровья Мистические корни трансперсонального эталона. Психологический смысл алхимии Творчество: здоровье или болезнь? Болезнь и ее значение: проблема интерпретации Сравнительный анализ устойчивых социокультурных эталонов здоровья Национальные образы здоровья и болезни (анализ представлений о здоровье и болезни в древнерусской культуре) Модель здоровой личности: ее структурные и динамические характеристики Социальное представление о здоровье: попытка анализа Зерно здоровья”. Первичные валеоустановки как интегрирующие структуры психики ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ Модуль 1. Психология как наука и практика Методические указания для обучающихся по очной форме обучения Краткие методические указания по написанию контрольной работы Интерпретация и анализ результатов. Взаимодействие людей в процессе общения Манипуляция чувством жалости. Интерпретация и анализ результатов Мотивация – процессы определяющие движение по направлению к поставленной цели, а также факторы (внешние и внутренние), которые влияют на активность или пассивность поведения. Учитель привычно использует определённое соотношение Главный «возрастной» мотив школьников– мотив достижения. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: ВЛИЯНИЯ НА МОТИВАЦИЮ. Развитие социальных мотивов: организация сотрудничества. A.крайнее выражение нормальной личности A.стремление к целенаправленной деятельности, которая реализуется сознательно в достижении цели и бессознательно в инстинктивной деятельности C. прилив сил, потребность в деятельности B. горметонического синдрома A Тоскливо-злобное настроение с агрессивностью A. дисциркуляторная энцефалопатия II A.депрессий, астенических симптомов, отмечается также при минимальных расстройствах сознания D. эрготамин, кофеин, анальгетики, сосудорасширяющие, антисеротониновые препараты, иглорефлексотерапия

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.029 с.)