ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Методичні рекомендації

 

Викладач: Чистенко Інна Григорівна

Електронна адреса: innachi@mail.ru

 

Чернігів

ЗМІСТ

Пояснювальна записка……………………………………………. 3

Задачі курсу…………………………………………………………..4

Алгоритм вивчення………………………………………………….5

Процедура захисту контрольних робіт………………………….. 6

Критерії оцінювання роботи………………………………………..6

Вимоги до оформлення контрольної роботи………………….…7

Теми контрольних робіт………………………………………….…8

Література………………………………………………………….. 24

Запитання до іспиту…………………………………………….… 24

Приклади оформлення контрольної роботи…………………..30

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У практичній роботі психолога по наданню психологічної допомоги людям у конкретних умовах їх життя і діяльності консультативна психологія є, по суті, квінтесенцією втілення теоретичних і практичних знань з різноманітних психологічних дисциплін, що вивчаються студентами у психологічному циклі. Уміння і навички консультативної роботи в цілому презентують професійну гідність психолога-практика, соціальну значущість його професії, і, насамперед в умовах сьогодення, коли попит на психологічну допомогу значно підвищився з боку населення, що зазнає труднощів в соціальній та психологічній адаптації до нових умов життєдіяльності. Отже, курс «Основи психологічної практики» є актуальним у становленні ефективного спеціаліста в галузі практичної психології.

Навчальна програма курсу «Основи психологічної практики» розроблена та затверджена на кафедрі соціальної та практичної психології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка в якості освітньо-професійної програми для студентів 4 курсу заочного відділення спеціальності "Психологія", з урахуванням сучасних вимог соціально-культурного середовища до психолога-практика та безпосереднього впливу особливостей соціальних запитів, які акумулюються у досвіді практикуючих психологів вітчизняної та зарубіжної психології.

Даний курс тісно пов'язаний з такими дисциплінами, як загальна, вікова і педагогічна, соціальна, медична психологія, психодіагностика, психологія особистості, психологічна корекція, патопсихологія.

Програма курсу ставить за мету формування теоретико-практичних знань про предмет, об'єкт, завдання і методи психології консультування, сфери її практичного застосування; вимоги до професійної підготовки психолога-консультанта; структуру і принципи діалогічної взаємодії в консультативному процесі та етичні норми у взаєминах з клієнтом; основні принципи реалізації діагностичних і терапевтичних завдань консультативного процесу, базові технологічні засоби проведення консультативної роботи; концепції і методи сучасних напрямків немедичної психотерапії, які складають арсенал засобів психолога-консультанта.

ЗАДАЧІ КУРСУ:

Сформувати у студентів базові знання про основи психологічної практики, практичні уміння і навички правильної і системної оцінки основних психологічних параметрів скарг і запитів клієнтів у межах консультаційної роботи.

Озброїти студентів адекватними уявленнями про принципові основи взаємозв’язку і взаємовпливу процедурних компонентів консультативної ситуації на взаємини психолога-консультанта з клієнтом у консультативному процесі.

Сприяти розвитку аналітично-безоцінкового ставлення психолога до оцінки і урахування зовнішніх параметрів поведінки і внутрішніх станів клієнта в процесі проведення консультування.

Стимулювати рефлексивні здібності в актуалізації психологом цілісного напрямку і психологічного змісту консультаційного процесу, вміння адекватного застосовування психодіагностичних методик у консультативній роботі з урахуванням консультативних завдань і консультаційних гіпотез.

Навчити точно і системно формулювати психологічний діагноз із врахуванням мотивів та індивідуально-психологічних особливостей суб'єктів консультативного процесу.

Виробити практичні вміння до обґрунтованого вибору необхідних засобів психокорекційного і психотерапевтичного впливу при наданні психологічної допомоги.

Викладання курсу включає теоретичний (лекційний) і практичний (тренінгово-рефлексійний) цикли з пріоритетним спрямуванням змістовної сторони у викладанні предмету в галузь практичного використання отриманих знань і вмінь.

 

Алгоритм вивчення

Курс "Основи психологічної практики". Курс складається з 5 лекцій та 4 практичних занять. Контроль за самостійно засвоєними знаннями відбувається за допомогою контрольної роботи, яка містить блок запитань теоретичного характеру (3 запитання), проблемно-ситуативної задачі, одного практичного завдання і одного завдання для самоаналізу. По завершенню курсу студенти складають іспит.

 

Розглянемо кожний з видів контролю окремо

1. Теоретичне запитання включає в себе інформацію, яку можна отримати з основної рекомендованої літератури, на основі якої студент аналізує запропоноване запитання і дає відповідь. Необхідно відповісти не менш, ніж на одне запитання з кожної теми (Тема 1. Стратегії, техніки і основні види психологічного консультування. Тема 2. Основні питання індивідуального консультування. Тема 3. Основні питання сімейного консультування). Вибір запитань студент виконує самостійно. Важливо пам’ятати, що відповідь має бути конкретною. Не потрібно переписувати підручники або писати про все, що може бути пригадане з даного питання. Важливо викласти власну точку зору. З іншого боку, відповідь має бути логічно аргументована і науково обґрунтована.

2. Проблемно-ситуативна задача містить певну проблему, з якою може зустрітись психолог в своїй практиці. Обравши одну з запропонованих задач, студент надає свою відповідь.

3. Практикум -містить методики, які можуть бути застосовані в ході консультативної роботи. Обравши одну з запропонованих методик (завдань), студент можете виконати її самостійно або запропонувати іншій людині. По завершенню завдання потрібно скласти звіт, в якому оформити отримані результати, інтерпретувати їх (пояснити з власної професійної точки зору) та надати практичні рекомендації. Відповідь має бути логічно аргументована і науково обґрунтована.

4. Вправи для самоаналізу.Обравши одну з запропонованих вправ-завдань, оформити відповідь, як на запитання теоретичного характеру.

 

Процедура захисту контрольних робіт

Студент захищає контрольну роботу згідно розкладу, встановленому деканатом.

В разі відсутності студента в день захисту контрольної роботи, він має обов'язково зробити це в індивідуальному порядку до початку лекційного курсу. Знайти викладача можна згідно розкладу щотижневих індивідуальних консультацій (визначається щорічно на початку навчального року, інформацію можна отримати на кафедрі або у методиста).

Студент може вислати роботу в електронному вигляді для попередньої перевіркивикладачу за вказаною електронною адресою. В даному випадку обов'язковим є наявність титульного листа з вказаними даними про студента (ПІП, номер групи). Викладач перевіряє роботу; в разі відсутності зауважень, студент роздруковує роботу та захищає в призначений день.

Критерії оцінювання роботи

Оцінка за виконану контрольну роботу ставиться за системою: «зараховано», «не зараховано».

«зараховано»

1. Повна і правильна відповідь на всі питання.

2. Відповідь послідовна і логічна.

3. Студент розуміє сутність фактів теорії, вміє робити висновки, аналізувати та порівнювати вивчений матеріал.

«не зараховано»

1. Неповна або не зовсім вірна відповідь.

2. Відповідь непослідовна, сумбурна.

3. Слабке знання фактичного матеріалу, що складає основу знань з курсу.

4. Відсутність вміння робити висновки, аналізувати матеріал.

5. Несамостійність відповіді.

Теми контрольних робіт

1 блок: теоретичні запитання

Блок завдань

Проблемно-ситуативні задачі

(студент має обрати одну з задач)

1. Клієнт зайшов до кабінету і не привітався. Наведіть можливі причини. Які мають бути дії консультанта?

2. На початку консультації клієнт сів на місце консультанта. Наведіть можливі причини. Як має діяти консультант?

3. На етапі встановлення контакту клієнт зайняв позицію «лоб в лоб». Наведіть можливі причини. Які дії консультанта?

4. На запрошення консультанта сідати, підійшов та став біля вікна. Які дії консультанта?

5. У школі (або іншій офіційній установі) під час консультації до кабінету заходить завуч (керівник установи). Які дії консультанта?

6. Йде 3-я година «сповіді» клієнта, який говорить без упину. Наведіть можливі причини. Які дії консультанта?

7. На початку консультації клієнт формує запит: «Зробіть будь ласка так, щоб мої сусіди виїхали, вони заважать мені почуватись спокійно, через них я весь час знервована». Які дії консультанта?

8. На завершальному етапі роботи консультанта клієнт говорить: «Я кохаю вас, ви дали мені надію…». Які дії консультанта?

9. Клієнт: «Я відчуваю вашу підтримку і оскільки я вже вирішив здійснити самогубств, то сподіваюсь, що ви, як мій психолог, підтримаєте мене». Які дії консультанта?

10. Подруга звертається до консультанта: «Ти ж моя найкраща подруга, ти так добре знаєш мене, допоможи мені, надай мені професійну консультацію». Які дії консультанта?

11. Клієнт прийшов і мовчить. Наведіть можливі причини. Які дії консультанта?

12. Вже в середині консультації стає зрозуміло, що клієнт ставиться до діалогу несерйозно, іронізує з запитань клієнта. Наведіть можливі причини. Які дії консультанта?

13. На завершення консультації клієнт вимагає дати конкретну пораду, як саме йому діяти в життєвій ситуації.

14. Батьки підлітка, що відвідав консультацію, вимагають показати протокол консультації. Якої помилки, можливо припустився до цього моменту психолог і як краще виправити ситуацію?

15. Протягом консультації психолог почув декілька різних запитів від клієнта. Яким чином визначити їх пріоритетність?

 

ПРАКТИКУМ

(студент маєте обрати одне з завдань)

1. Побудуйте генограму Вашої родини (див. Мастерство психологического консультирования / Под ред. А.А. Бадхена, А.М. Родиной. – СПб.,2006. – 240 с.). Складіть психодіагностичний звіт за отриманими результатами.

2. Проаналізуйте можливості використання творів мистецтва в процесі психологічного консультування (музикотерапія, кінотерапія). Наведіть конкретні психологічні проблеми (ситуації) та твори, що можуть бути ефективними в роботі з ними (назви творів, авторів).

3. Проведіть одну з методик збору анамнезу про досліджуваного (власний чи знайомої Вам людини): методика "Автопортрет" П. Ржичан, "Лінія життя", "Карта життя". Складіть психодіагностичний звіт. Поясніть, як саме і з якою метою обрана Вами методика може бути використана в процесі консультування.

4. Проведіть одну з психомалюнкових проективних методик: методика "Будинок-Дерево-Людина", "Малюнок сім'ї", "Неіснуюча тварина") досліджуваного (самостійно чи з знайомою Вам людиною). Складіть психодіагностичний звіт. Поясніть, як саме і з якою метою обрана Вами методика може бути використана у процесі консультування.

5. Створіть проект уявної реклами власних психологічних послуг (форма та методи подання інформації, обираються самостійно). Обов’язкові пункти: назва, адреса, прізвище і кваліфікація психолога, спектр психологічних послуг, ціни, контакти. Можливий рекламний слоган, оригінальні ідеї.

6. Створіть проект психологічного сімейного договору для молодої пари. Обов’язкові пункти: довіра, робота, гроші, житло, діти, здоров’я, родичі, діти, харчування, господарство, духовне життя. Ви можете заповнити або обговорити дані аспекти з власним партнером чи запропонувати іншій парі. Результати занести у вигляді протоколу відповідей обох партнерів. В даному випадку це буде зараховано і як практикум і як вправу для самоаналізу.

 

ВПРАВИ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ

(студент має обрати одне з завдань)

1. Згадайте випадки, коли Ви потребували психологічної допомоги та підтримки. Звідки Ви її дістали? Якої саме Ви потребуєте допомоги, коли переживаєте якусь драматичну ситуацію?

2. Продумайте ситуації, в яких Ви спостерігали людські безпорадність та розгубленість? Що це за ситуації? Як людина вийшла з того стану? Що їй допомогло (могло б допомогти?)?

3. Проведіть спостереження за тим, як оточуючі розв'язують свої проблеми. Які психологічні риси й переконання дозволяють тій чи іншій людині впоратися з ситуацією? Чи є у Вас подібні установки? Коли і як Ви до них прийшли?

4. Яку структурну модель особистості Ви б обрали для власної практичної роботи? Аргументуйте Вашу відповідь.

5. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «професійна позиція психолога»?

6. Проведіть спостереження за собою та іншими людьми в різних ситуаціях взаємодії. До якого типу можна було б віднести Вашу позицію в спілкуванні? Яку позицію Ви переважно схильні займати? Визначте доцільність тієї чи іншої позиції для ефективного спілкування в різних ситуаціях. Як Ви себе почуваєте, коли інша людина спілкується з тієї чи іншої позиції?

7. З яких міркувань випливає необхідність оплачувати роботу психолога-консультанта?

8. Що таке, на Вашу думку, психологічна проблема? Дайте розгорнуту відповідь.

9. Який зміст психологи-практики вкладають в поняття "внутрішні ресурси" людини? Яку роль вони мають в житті людини?

10. Чому саме психологи-консультанти входять до «групи ризику» тих спеціалістів, що можуть потерпати від синдрому професійного згорання? Як цьому зарадити?

11. Як саме впливає на процес консультування особистість консультанта?

12. Чи маєте Ви життєвий девіз? Який саме? Проаналізуйте, як він впливає на Вашу поведінку, чим був обумовлений такий вибір?

13. Які основні характеристики, на думку психологів, особистісної зрілості? Як Ви працюєте над своїм особистісним зростанням?

14. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «життєві навички»? Як саме вони формуються?

15. Дайте визначення та проаналізуйте на власному прикладі поняття "критерії професійної зрілості".

16. Складіть перелік Ваших забобон в житті? Як саме вони впливають на Ваші рішення та поведінку?

17. Згадайте Ваші комплекси та пов’язані з ними переживання. Як саме вони впливають на Ваше життя? Як Ви ставитесь до людей з такими ж комплексами (вадами)?

18. Створіть власну схему причинно-наслідкового зв'язку в світі. Чому стається саме так, а не інакше?

19. Як саме Ви ставитесь до релігії? Якщо Ваш співрозмовник має протилежні погляди, чи змінюється Ваше ставлення до нього?

20. Як саме наші уявлення про людську сутність та природу впливають на наше життя?

21. Що, на Вашу думку, являє собою людська душа? Як саме наші уявлення про це впливають на наше життя?

22. Що, на Вашу думку, являє собою тіло? Як саме наші уявлення про це впливають на наше життя?

23. Чому, на Вашу думку, західні психологи не мають права займатись консультативною діяльністю, якщо вони самі не пройшли курс консультування як клієнти?

24. Що, на Вашу думку, являє собою свідомість, усвідомленість?

 

Література

Основна:

1. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуально-психологическое консультирование. – М.,1993. – 172 с.

2. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймон-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия: методы, теории и техники. Практическое руководство. – М.: 1999. – 487 с.

3. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.

4. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб., 2002.

5. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

6. Кочунас Р. Основы психологического консультирования. – М.,1999.

7. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 464с.

8. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – СПб., 2006. – 184 с.

 

Додаткова:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2003. – 496 с.

2. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт. –М.: Социс, 2001. – 240 с.

3. Айви А., Айви М. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники. – М.,2000. – 487 с.

4. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування. – К.,1998. – 342 с.

5. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. – М.,1993. – 172 с.

6. Бадалова М.В. Развитие метафоричности в рамках тренинга интеллектуальных навыков консультирования // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 1. – С. 2-11.

7. Битти М.Алкоголик в семье, или преодоление созависимости / Пер. с англ. – М: Физкультура и спорт, 1997. – 331 с.

8. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. посіб. – Х.,1996. – 237 с.

9. Буленко Т. Психологічний аналіз сексуально-сімейних дисфункцій у практиці консультування // Психологічні перспективи. – 2003. – № 3. – С. 136-143.

10. Ваніорек А. Моббінг: коли робота стає пеклом // Психолог. – 2003. – №40.

11. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М., 1984. – 200 с.

12. Васьківська С. Психологічні проблеми клієнта і теми консультативної роботи // Психолог. – 2004. – № 36 (вересень). – С. 28-29.

13. Васьківська С. Робота з психологічним синдромом у консультуванні // Психолог. – 2005. – № 46 (грудень). – С. 22-25.

14. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: ситуационные задачи. – К., 1996.

15. Вачков И.Типы взаимодействия психолога с клиентом // Школьный психолог. – 2003. – № 7 (февраль). – С. 8-9.

16. Воронова О. Психологічна допомога в роботі шкільного психолога // Психолог. – 2004. – №45.

17. Горин С. НЛП: техники россыпью. – М.: Издательство «КСП+», 1999. – 320 с.

18. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. – Ростов н\Дону, 2004. – С.117-122.

19. Емельянова Е.В. Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы консультирования. – СПб., 2004. – 368 с.

20. Захарян И.С. Эмпатия: определение понятия // Журнал практического психолога. – 1998. – №1.

21. Козина Н. Як допомогти дітям пережити втрату близької людини // Психолог. – 2004. – №45.

22. Колесникова Г.И. Основы психологического консультирования. – М., 2006. – 192 с.

23. Конєва А.П., Лисенко В.П., Титова Т.М. Етичний кодекс товариства психологів України. – К., 1993.

24. Лабунская В.А. Психология экспрессивного поведения. – М., 1989.

25. Литвак М.Е. Профессия – психолог. – Ростов-на-Дону, 1999.

26. Максименко С.Д. Консультативна психологія і психотерапія // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 9-10. – С. 118-119.

27. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы: Справочник практического психолога. – М.,2005. – 896 с.

28. Мастерство психологического консультирования / Под ред. А. А. Бадхена, А. М. Родиной. – СПб.: Речь, 2007. – 240 с.

29. Мізерна О.О. Корекційна тренінгова програма «Самовдосконалення» для подолання агресивних проявів серед підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 37-44.

30. Мілютіна К. Зробіть, щоб вони… (психологічний запит) // Психолог. – 2005. – №41. – С.12-14.

31. Мельник Ю. Психологічні особливості спілкування в Інтернеті // Психолог. – 2006. – № 46. – С.21.

32. Минигалиева М.Р. Взаимопонимае субъектов психологического консультирования // Журнал практического психолога. – 2002. – № 8. – С. 37-52.

33. Минигалиева М.Р. Проблема ответственности психолога-консультанта // Мир психологии. – 2001. – № 2. – С. 253-262.

34. Москаленко В.Д. Когда любви слишком много: Профилактика любовной зависимости. – М.: Психотерапия, 2006. – 224 с.

35. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.,1999. – С.81-127.

36. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. – М.,1994. – 144 с.

37. Нартова-Бочавер С. К. Дети в карусели раз вода. – М.,1996. – 90 с.

38. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. – М.,1999. – С.74-116.

39. Ниренберг Д., Калеро Г. Читать человека как книгу. – М.,1990.

40. Орлов А.Б. Психологическое консультирование в психотерапии: триалогический подход // Вопросы психологии. – 2002. – № 3. – С. 3-19.

41. Осадько О. Технології психологічного консультування. – К.,2005. – 128 с.

42. Осадчий В. Інформаційно-освітній портал професійного консультування молоді // Психолог. – 2005. – № 46 (грудень). – С. 27-31.

43. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2005. – 512 с.

44. Петрович В.С. Тренінг з провадження програм профілактики ВІЛ/СНІДу та пропаганди здорового способу життя // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 11. – С. 7-37.

45. Пиз А. Язык телодвижений. – Новгород,1992. – 140 с.

46. Пиз А., Гарнер А. Язык разговора. – Новгород,1992. – 145 с.

47. Подмазін С. Реабілітаційна робота соціально-психологічної служби // Психолог. – 2002. – № 18. – С. 3-7.

48. Прийменко В. Діти, які грають в ігри, або комп’ютерна залежність // Психолог. – 2006. – №46. – С.13.

49. Пронин И.П. Работа психолога с членами нових религиозных движений // Вопросы психологии. – 2004. – № 4. – С. 59-65.

50. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. Тутушкиной М.К. – СПб.,1999. – С.121-124, 136-138.

51. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / Под ред. Е.Г. Селяевой. – М., 2002.

52. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Карвасарского Б.Д. – СПб.,1999. – 752 с.

53. Рабочая книга практического психолога / Под ред. Бодалева А.А. – М., 2001.

54. Радина Н.К. Телефон доверия. – СПб.,2006. – 192 с.

55. Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. – М., 1984.

56. Рудестам К. Групповая психотерапия. Теория и практика. – М.,1990. – 368 с.

57. Ростоцький М. Комп’ютерні гри. Розбір польотів // Психолог. – 2007. – №16. – С.8.

58. Рябченко В. ПК. Інформація про роботу з очною, заочною та дистанційною формами проведення // Психолог. – 2007. – №5. – С.71.

59. Семаго М. Право на судьбу: консультирование семьи проблемного ребенка // Школьный психолог . – 2003. – № 8 (февраль). – С. 18-19.

60. Семья в психологической консультации: опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред. А.А.Бодалева, В.В. Столина. – М.,1989. – 208 с.

61. Соммерз-Фланаган Дж., Р. Клиническое интервьюирование. – М.,2006. – 672 с.

62. Суркова Л. Становление профессиональных компетенций психолога-перинатолога // Прикладная психология и психоанализ. – 2004. – № 4. – С. 5-20.

63. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога . – СПб., 2003. – 928 с.

64. Титаренко Т. Як працювати з батьками хворих дітей // Психолог. – 2003. – №5(53).

65. Ткач Р.М. Основы психологической помощи: пять правил успешной консультации. – К., 2006. – 112 с.

66. Фирсов М.В. Консультирование в психосоциальной практике // Фирсов М.В. Психология социальной работы. – М., 2002. – С. 83-124.

67. Харитонов А.Н. Семейная психологическая помощь профессиональным военнослужащим // Мир психологии. – 2002. – № 4. – С. 251-265.

68. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування. – К.,2004. – 146 с.

69. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: Учеб. пособие для студентов высш.пед. учеб. заведений. – М.,2001. – 208 с.

70. Цимбалюк І. Самогубство як проблема девіантної поведінки // Психолог. – 2003. – №46.

71. Цимбалюк М. Психологічне консультування та корекція . – К., 2005.

72. Ципоркина И., Кабанова Е. Психологическая зависимость: как не разориться, покупая счастье. – М., 2003. – 60 с.

73. Цыбурь Е.Н. Интегративная модель психологической коррекции инфантильной эмоциональной зависимости // Практична психология та соціальна робота. – 2004. – № 11. – С. 41-47.

74. Чапрак Я. Розвиток культури спілкування майбутніх психологів-консультантів // Психолог. – 2003. – №48(96).

75. Шадура А. Цели консультирования и задачи консультанта // Школьный психолог. – 2002. – № 5. – С. 10.

76. Шапарь В.Б. Рабочий словарь психолога-консультанта. – Ростов н/Дону, 2005. – 496 с.

77. Щеховцова Л. Консультування у школі // Психолог. – 2004. – №19.

78. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Серия "Серебряная сова". – М.: Ижица, 2002. – 224 с.

79. Ялом И. Дар психотерапии. – М.,2006. – 352 с.

80. Яценко Т. Особливості застосування малюнкових методик у роботі групи АСПН та у практиці онтологічного дослідження: контури порівняльного аналізу // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 131-136.

Запитання до іспиту

1. Основи консультування: історичний і дослідницький аспект. Рівні психологічної допомоги.

2. Основні напрямки роботи психолога -консультанта. Загальні і спеціальні вимоги, які пред’являються до психолога-консультанта.

3. Індивідуальний стиль у психологічному консультуванні.

4. Блоки креативності в психологічному консультуванні: зміст поняття, характеристика (див. Мастерство психологического консультирования / Под ред. А.А. Бадхена, А.М. Родиной. – СПб.,2006. – 240 с.).

5. Професійно-етичні норми в роботі психолога -консультанта.

6. Особливості оформлення документації психолога-консультанта. Психологічний контракт.

7. Телефон довіри - інтенсивна короткотермінова психотерапія. Типи та

категорії запитів.

8. Сутність технік «рапорт» та «підстройка» у консультативному інтерв’ю (див. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.).

9. Ключові запитання кожного інтерв’ю. Основні принципи і мета формулювання запитань у психологічному консультуванні.

10. Основні навички, які використовуються психологом-консультантом в ході консультативного інтерв’ю: зміст, мета.

11. Зміст і мета прийомного інтерв’ю у психоконсультуванні.

12. Алгоритм консультативної зустрічі з сімейною парою (перелік основних запитань, модель поведінки консультанта, особливості сімейного консультування).

13. Алгоритм проведення прийомного інтерв’ю.

14. Особливості вікового, психолого-педагогічного консультування.

15. Консультування клієнтів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

16. Консультування клієнтів з обмеженими можливостями.

17. Особливості консультування клієнтів похилого віку.

18. Можливі помилки консультанта в ході інтерв’ю і шляхи їх профілактики.

19. Характеристика консультативних підходів, орієнтованих на інсайт (див. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.).

20. Характеристика консультативних підходів, орієнтованих на дію (див. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.).

21. Структура консультативного інтерв’ю в різних консультативних моделях (див. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.).

22. Типологія клієнтів і умови, які впливають на взаємини «консультант - клієнт».

23. Психологічна допомога при особистісній кризі.

24. Психологічна допомога при потенційному суїциді.

25. Психоконсультування ВІЛ-інфікованих клієнтів та їх оточення.

26. Комп’ютероманія. Алгоритм консультативної інтервенції.

27. Поняття «залежність». Основні види залежності (соціальна стадія, психічна залежність, фізична залежність, незворотній ступінь залежності).

28. Співзалежні взаємини. Принципи психоконсультування (див. Москаленко В.Д. Когда любви слишком много: Профилактика любовной зависимости. – М.: Психотерапия, 2006. – 224 с.; див. Емельянова Е.В. Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы консультирования. – СПб., 2004. – 368 с.).

29. Особливості консультування на виробництві, у школах, вузах, у

юридичній і клінічній практиці.

30. Основні принципи позитивної психології (Пезешкіан Х.).

 

Бланк ответов

Вопросы Да Нет
1. Любите ли Вы оживление и суету вокруг Вас? +  
2. Часто ли у Вас бывало беспокойное чувство, что Вам чего-то хочется, а Вы не знаете чего?   +
3. Вы с тех людей, которые не лезут за словом в карман? +  
4. Чувствуете ли Вы себя иногда то счастливым, то печальным без всякой на то реальной причины?   +
5. Остаётесь ли Вы обычно в тени на вечеринках или в компании?   +
6. Всегда ли Вы в детстве делали немедленно и без ропота всё, что вам приказывали?   +
7. Бывает ли, что Вы дуетесь на кого-нибудь? +  
8. Предпочитаете ли вы кончить ссору молчанием?   +
9. Умный ли вы человек? +  
10. Любите ли Вы быть среди людей? +  
11. Часто ли Вы теряли сон из-за Ваших тревог?   +
12. Верите ли Вы в какие-нибудь дурные приметы? +  
13. Могли ли Вы назвать себя беспечным?   +
14. Часто ли Вы решаетесь на что-нибудь слишком поздно?   +
15. Любите ли Вы работать в одиночестве?   +
16. Часто ли Вы чувствуете себя равнодушным и усталым без серьезной причины?   +
17. Подвижный ли Вы человек? +  
18. Смеетесь ли Вы иногда при нескромных шутках? +  
19. Часто ли Вам что-то так надоедает, что Вы чувствуете себя "сытым по горло"? +  
20. Вы чувствуете себя неловко в новой и нарядной одежде?   +
21. Часто ли Ваши мысли отвлекаются, когда Вы пытаетесь сосредоточить на чем-либо внимание?   +
22. Можете ли Вы быстро переложить свои мысли в слова? +  
23. Часто ли Вы бываете в рассеянном забытьи?   +
24. Полностью ли Вы свободны от всяких предрассудков?   +
25. Любите ли Вы каверзные шутки?   +
26. Часто ли думаете о Вашем прошлом?   +
27. Очень ли Вы любите вкусную пищу? +  
28. Когда Вы чем-то раздражены, нуждаетесь ли Вы в дружественном, человеке, чтобы выговориться? +  
29. Если Вам по серьезной причине будут нужны деньги, предпочтете ли Вы продать что-нибудь из своих вещей, чем занять деньги? +  
30. Прихвастываете ли Вы иногда? +  
31. Чувствительны ли Вы иногда к некоторым вещам? +  
32. Предпочли ли Вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку?   +
33. Бываете ли Вы иногда так возбуждены, что не можете усидеть на месте? +  
34. Любите ли Вы планировать вещи детально и заранее?   +
35. Бывает ли у Вас головокружение? +  
36. Всегда ли Вы отвечаете на частные письма сразу после их прочтения?   +
37. Делаете ли Вы обычно вещи лучше, обдумывая их в одиночку, чем обсуждая с другими людьми?   +
38. Случается ли у Вас одышка, когда перед ней Вы не делали никакой работы?   +
39. Являетесь ли Вы беспечным человеком , которого не волнует, чтобы всё было та "как нужно"?   +
40. Подводят ли Вас нервы?   +
41. Нравится ли Вам больше планировать, чем делать? +  
42. Откладываете ли Вы иногда на завтра то, что можно сделать сегодня? +  
43. Нервничаете ли Вы, когда находитесь в лифте или в тоннеле?   +
44. Делаете ли Вы обычно первые шаги к сближению, когда с кем-нибудь знакомитесь? +  
45. Бывают ли у Вас сильные головные боли?   +
46. Считаете ли Вы обычно, что всё само собой уладится и придет в норму?   +
47. Трудно ли Вам заснуть ночью?   +
48. Говорили ли Вы иногда неправду? +  
49. Говори ли Вы иногда первое, что пришло в голову? +  
50. Долго ли Вы переживаете после случавшегося конфуза? +  
51. Замкнуты ли Вы обычно со всеми, кроме близких людей?   +
52. Часто ли с Вами случаются неприятности из-за того, что Вы поступаете не подумав?   +
53. Любите ли Вы шутить и рассказывать забавные истории Вашим друзьям? +  
54. Предпочитаете ли Вы больше проигрывать, чем выигрывать?   +
55. Застенчивы ли Вы обычно в присутствии старших?   +
56. Считаете ли Вы, что стоит рискнуть, даже когда шансы не в вашу пользу? +  
57. Часто ли у Вас сосет "под ложечкой" перед важным делом?   +

Результаты

1. В результате подсчета полученных баллов, мы получили следующие результаты: по шкале «лжи» у респондента 1 балла, что говорит о честном отношении к процессу тестирования, отсутствии тенденции социально желательных ответов.

2. По шкале «экстраверсия» - 16 баллов, по шкале «интроверсия» - 16 баллов. Таким образом, можно говорить о данном респонденте, как о типичном экстраверте с выраженным нейротизмом.

3. Соотнеся число баллов по шкалам «интро-экстраверсии» «нейротизма» число полученных баллов, мы можем говорить о доминировании холерического темперамента.

Интерпретация:

Полученные данные позволяют характеризовать респондента как общительного, обращенного вовне, предпочитающему широкий круг знакомств, испытывающего необходимость в социальных контактах. Чаще всего он действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не всегда имеют строгий контроль, он склонен к рискованным поступкам (частично это можно объяснить и условиями работы, которая требует принятия быстрых решений, готовность принимать ответственность за ситуацию). Нейротизм характеризует определенную эмоциональную неустойчивость (эмоциональную нестабильность).

Доминирование холерического темперамента(сильный, неуравновешенный тип нервной системы) характеризует респондента следующим образом: легкая эмоциональная возбудимость, речь и движения стремительны, реакция импульсивна, мыслит быстро, способен также на мгновенную смену полярных чувств. Работоспособен, инициативен, любит трудности и препятствия и умеет их преодолеть. Как сотрудник он всегда ставят ясные цели, любит свою работу и готов пойти на все, если уверен в своей правоте. Свои планы приводит в действие, работу доводит до конца, но в состоянии увлеченности способен потерять адекватную ориентировку в ситуации.
Любит творчество, поскольку в большинстве случаев холерики - ценные работники там, где начато новое дело. Стремится к самостоятельной работе. Плохо подчиняется власти, особенно в тех случаях, когда руководитель интеллектуально менее развит. Общителен, легко завязывает новые деловые конПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.025 с.)