ТОП 10:

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРСЬКОЇПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРСЬКОЇ

ТА З ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Спеціальність: 7.110110 «Медична психологія»

 

Київ – 2010

 

 

Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:

Максименко С.Д., доктор психологічних наук, професор, декан медико-психологічного факультету, завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, академік АПН України;

Тишко Ф.О., доктор медичних наук, професор кафедри отоларингології, декан з виробничої практики;

Ільницький Р.І., кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб, заступник декана з виробничої практики;

Логінова І.О., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 2, заступник декана медико-психологічного факультету;

Лукашук В.Д., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 5;

Лазуренко О.О., ст. викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки;

Тамакова Т.А., викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки;

Жук А.В., викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки;

Повч О.А., кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №3;

Головатюк Л.М., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 5;

Ходаківська С.П., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 5;

Дмитришин Б.Я., кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії № 5;

Гордеева Г.Д., кандидат медичних наук, доцент кафедри № 1.

 

Під загальною редакцією:

декана медико-психологічного факультету, академіка АПН України, доктора психологічних наук, професора С.Д.Максименка

декана з виробничої практики, доктора медичних наук, професора Ф.О. Тишка

 

Рецензенти:

 


Пояснювальна записка

Програма виробничої практики складена для вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації для спеціальності 7.110110 «медична психологія» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-психолог», затверджених Наказом МОН України від. 29.12.2007 № 887.

Виробнича практика студентів вищої медичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань і практичних навичок, отриманих при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін та їх подальшого поглиблення й удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних закладах, а також для ознайомлення з умовами роботи лікаря-психолога, з організацією лікувальної, психодіагностичної, психокорекційної та консультативної роботи, з основами етики та медичної та психологічної деонтології, для набуття й закріплення навичок, професійно необхідних лікарю-психологу.

Навчання за вищевказаною спеціальністю здійснюється протягом 6 років. Відповідно до навчального плану проходження виробничої практики лікарської та з психологічного консультування і психокорекції передбачено влітку після VIII семестру.

Виробнича практика здійснюється у терапевтичному, хірургічному, дитячому відділеннях стаціонару багатопрофільних лікарень, пологових будинках, і є наскрізною (практика з психологічного консультування та психокорекції супроводжує лікарську практику у всіх відділеннях).

Літня виробнича практика студентів IV курсу медико-психологічного факультету триває 3 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному і пологовому будинку (відділенні) дитячому відділеннях.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою, обсяг практики студентів IV курсу складає 4,5 кредити ЕСТS. Кількість годин – 135.

Керівництво здійснюється спільно представником клінічної кафедри та фахівцем-психологом: 40% академічних годин (45/ 1,5 кредити) відводиться на психологічну практику, 60% - на медичну (90 годин/ 3 кредити).

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях та пологовому будинку визначається відповідальним керівником практики від університету та може змінюватись залежно від виробничої доцільності.

Підсумковий контроль проводиться в останній день практики викладачами профільних кафедр та фахівцем-психологом у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

 


Програма практики представлена одним модулем і структурована на 4 змістових модулі.

 

Орієнтовний структурований план проходження виробничої практики студентами 4 курсу медико-психологічного факультету

 

Структура виробничої практики Кількість годин/кредитів ЕСТS   Рік навчання   Вид контролю  
Змістовий модуль 1. Основні обов’язки та професійні діїлікаря терапевтичного відділення стаціонару:   30 годин/ 1 кредит     Поточний
Змістовий модуль 2. Основні обов’язки та професійні діїлікаря хірургічного відділення . Основні обов’язки та професійні діїлікаря пологового відділення (пологового будинку). 30 годин/ 1 кредит     Поточний  
Змістовий модуль 3. Основні обов’язки та професійні діїлікаря педіатричного відділення стаціонару. 30 годин/ 1 кредит     Поточний
Змістовий модуль 4. Основні обов’язки та професійні діїлікаря-психолога у відділеннях багатопрофільних лікарень. 45 години/ 1,5 кредиту     Поточний
Модуль з виробничої практики 135 годин/ 4,5 кредитів Підсумковий модульний

 

Оцінка успішності за виробничу практику студентів IV курсу є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточного та підсумкового модульного контролю, має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні (див. розділ 4 «Форми контролю», підрозділ «Оцінка з дисципліни»).

Зміст програми

 

Змістовий модуль 1.Основні обов’язки та професійні діїлікаря терапевтичного відділення стаціонару:

- організація роботи лікаря-терапевта в стаціонарі, принципи надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в Україні;

- удосконалення навичок опитування та фізикального обстеження пацієнтів із основними захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

- удосконалення навичок інтерпретації лабораторних і інструментальних методів дослідження у внутрішній медицині;

- удосконалення навичок обґрунтування і формулювання діагнозу при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи.

- призначення лікування, первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи.

- удосконалення навичок надання невідкладної допомоги хворим у клініці внутрішньої медицини.

- застосування принципів етики та деонтології в практиці лікаря терапевтичного відділення стаціонару.

Змістовий модуль 2.1. Основні обов’язки та професійні діїлікаря хірургічного відділення:

- принципи організації надання планової та невідкладної хірургічної допомоги в Україні;

- удосконалення навичок клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики основних хірургічних хвороб в умовах стаціонару;

- тактика лікування основних хірургічних хвороб в умовах стаціонару;

- удосконалення навичок надання невідкладної медичної допомоги при ургентних хірургічних захворюваннях;

- застосування принципів етики та деонтології в практиці лікаря хірургічного відділення;

Змістовий модуль 2.2. Основні обов’язки та професійні діїлікаря пологового відділення (пологового будинку):

- принципи організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в Україні, Основи законодавства України з охорони здоров‘я матері та дитини;

- діагностики ранніх та пізніх строків вагітності; лабораторної та інструментальної діагностики в умовах акушерського стаціонару;

- тактика ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у жінок, які мають фактори перинатального ризику;

- надання невідкладної допомоги в акушерській практиці;

- участь у веденні фізіологічних пологів та післяпологового періоду;

- застосування принципів етики та деонтології в практиці лікаря пологового відділення.

 

Змістовий модуль 3.Основні обов’язки та професійні діїлікаря педіатричного відділення стаціонару:

- принципи організації надання медичної допомоги дітям в Україні, основи законодавства України з охорони здоров'я дітей;

- удосконалення навичок клінічної, лабораторної і інструментальної діагностики, тактики лікування основних дитячих хвороб в умовах дитячого стаціонару;

- удосконалення навичок надання невідкладної медичної допомоги при ургентних станах у дітей;

- застосування принципів етики і деонтології в практиці лікаря педіатричного відділення.

Змістовий модуль 4.Основні обов’язки та професійні діїлікаря-психолога у відділеннях багатопрофільних лікарень:

- володіння основними методами сучасного психологічного консультування та психокорекції;

- визначення психоконсультативної та психокорекційної стратегії щодо проблем конкретного пацієнта: тривожності й страху, депресії, втрати особистісного сенсу, порушенням працездатності, самостійності, комунікативними проблемами, труднощами адаптації тощо;

- планування консультативного та психокорекційного процесів, оцінка їх ефективності;

- проведення психологічних консультацій із хворими, їхніми родичами, медичним персоналом;

- демонстрація специфіки роботи консультанта у багатопрофільної лікарні (консультування представників різних вікових груп, осіб із соматичними та психосоматичними розладами, вагітних і породіль, жінок після переривання вагітності, пацієнтів з особливими потребами (інвалідів), консультування хворих перед і після оперативного втручання, хронічно хворих).


Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми практики та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточного контролю за змістові модулі (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою практики.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (залікового кредиту) − 200, в тому числі за поточну діяльність (змістові модулі) − 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю − 80 балів. З них 60% - медична частина практики, 40% - психологічна частина практики. Відповідно 72 бали за поточну навчальну діяльність медичної частини практики, 48 балів – за поточну навчальну діяльність психологічної частини практики.

Поточний контроль студентів в терапевтичному, хірургічному, педіатричному і пологовому відділеннях (змістові модулі) здійснюється керівниками-викладачами практики від відповідних кафедр університету та керівниками виробничої практики від бази. Поточний контроль студентів з психологічного консультування та психокорекції здійснюється керівниками виробничої практики від профільної кафедри.

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному змістовому модулі. Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є ведення «Щоденника виробничої практики» (додаток 1), який заповнюється студентом після кожного дня проходження практики та підписується керівниками виробничої практики від бази та від університету. Після закінчення кожного змістового модуля студент заповнює «Зведений цифровий звіт» про виконану роботу (додатки 2-6).

 

Поточне оцінювання студента за кожний змістовий модуль здійснюється відповідним керівником виробничої практики від університету (наприклад, змістовий модуль «Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару» оцінює викладач кафедри внутрішньої медицини з урахуванням оцінки безпосереднього керівника практики від бази практики) на основі Зведеного цифрового звіту про виконану роботу та поточної діяльності студента.

Керівники виробничої практики аналізують роботу студентів у відділеннях, враховуючи їх дисципліну (студент не повинен мати пропусків днів практики), якість ведення «Щоденника» (обґрунтування і формулювання діагнозу, визначення плану обстеження і лікування), якість оволодіння навичками клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, участь у наданні невідкладної медичної допомоги, застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря. Заповнення «Зведеного цифрового звіту» по кожному змістовому модулю дає можливість вірно оцінити поточну навчальну діяльність студента. Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики «Щоденника» та «Зведеного цифрового звіту» за кожний змістовий модуль є обов'язковим для допуску студента до підсумкового модульного контролю.

У разі засвоєння не менше 60% практичних навичок (14 балів з 24 за змістовий модуль) студент, який у сумі набрав 72 бали і більше з 120 можливих балів, допускається до підсумкового модульного контролю.

 

Всього – 80 балів.

Ситуаційні завдання повинні бути підготовлені керівниками практики від університету заздалегідь із бази ситуаційних завдань, які використовуються на профільних кафедрах при поточному навчанні студентів. Замість ситуаційних завдань можуть використовуватись інші форми тестового контролю, розроблені на профільних кафедрах університету, проте максимальна кількість балів за їх успішне вирішення студентом не повинна перевищувати 12.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Нараховані студентам бали за поточну діяльність (поточний контроль) і підсумковий модульний контроль конвертуються у чотирибальну (традиційну) шкалу таким чином:

 

Сумарна кількість балів за поточну діяльність та підсумковий модульний контроль Оцінка за чотирибальною шкалою
170-200 «5»
140-169 «4»
122-139 «3»
менше 122 «2»

Та психокорекції

 

Дата, час   Перелік та зміст психологічних консультацій   Виконана навичка
  1. Проведена психологічна консультація з хворим Н. з приводу підвищеної тривожності, невмотивованого страху, труднощів у пристосуванні до хвороби та її проявів. Протокол консультації додається. 2. Складена програма психокорекції. Психокорекція проведена (протокол додається).  
  1.Проведена психологічна консультація з дружиною хворого П. з приводу труднощів у спілкуванні, що виникли внаслідок хвороби та її суб’єктивного сприйняття хворим. Дани практичні рекомендації щодо гармонізації стосунків. Протокол консультації додається. 2.Складена та реалізована психокорекційна програма (протокол додається).  
  Проведена психологічна консультація з медичною сестрою з приводу неможливості встановити контакт з агресивним хворим. Протокол додається.  

 

Додаток 2

Зведений цифровий звіт

Зведений цифровий звіт

Зведений цифровий звіт

Зведений цифровий звіт

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Навчальний рік ________ Семестр ______ Факультет _________ Курс _______ Група _____

Дата складання підсумкового модульного контролю ___________________________

Декан з виробничої практики, професор __________________________________ Ф.О.Тишко

 

№ з/п Прізвище, ініціали студента Поточний контроль (бали) Підсумковий контроль (бали) Загальна кількість балів за модуль (виробничу практику)* Оцінка за чотирибальною шкалою* Підпис викладача*
Змістові модулі Змістові модулі
терапія хірургія акушерство і гінекологія педіатрія Психоконсультування та психокорекція терапія Хірургія, акушерство і гінекологія педіатрія Психоконсультування та психокорекція
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

М.П.

Керівники виробничої практики від бази ______________________________________

 

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Керівники виробничої практики від навчального закладу: _____________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

_______________________________ _______________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис) (посада, прізвище та ініціали, підпис)

Відповідальний керівник _________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

* - Графи 11, 12, 13, заповнює відповідальний керівник виробничої практики від навчального закладу

Відповідальний керівник з виробничої практики від НМУ заповнює два екземпляри відомостей: один екземпляр надає в деканат медичного факультету №___ для ранжування, другий – в деканат з виробничої практики

 

 

ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРСЬКОЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.013 с.)