ТОП 10:

ТА З ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Спеціальність: 7.110110 «Медична психологія»

 

Київ – 2010

 

 

Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:

Максименко С.Д., доктор психологічних наук, професор, декан медико-психологічного факультету, завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, академік АПН України;

Тишко Ф.О., доктор медичних наук, професор кафедри отоларингології, декан з виробничої практики;

Ільницький Р.І., кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб, заступник декана з виробничої практики;

Логінова І.О., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 2, заступник декана медико-психологічного факультету;

Лукашук В.Д., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 5;

Лазуренко О.О., ст. викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки;

Тамакова Т.А., викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки;

Жук А.В., викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки;

Повч О.А., кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №3;

Головатюк Л.М., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 5;

Ходаківська С.П., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 5;

Дмитришин Б.Я., кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії № 5;

Гордеева Г.Д., кандидат медичних наук, доцент кафедри № 1.

 

Під загальною редакцією:

декана медико-психологічного факультету, академіка АПН України, доктора психологічних наук, професора С.Д.Максименка

декана з виробничої практики, доктора медичних наук, професора Ф.О. Тишка

 

Рецензенти:

 


Пояснювальна записка

Програма виробничої практики складена для вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації для спеціальності 7.110110 «медична психологія» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-психолог», затверджених Наказом МОН України від. 29.12.2007 № 887.

Виробнича практика студентів вищої медичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань і практичних навичок, отриманих при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін та їх подальшого поглиблення й удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних закладах, а також для ознайомлення з умовами роботи лікаря-психолога, з організацією лікувальної, психодіагностичної, психокорекційної та консультативної роботи, з основами етики та медичної та психологічної деонтології, для набуття й закріплення навичок, професійно необхідних лікарю-психологу.

Навчання за вищевказаною спеціальністю здійснюється протягом 6 років. Відповідно до навчального плану проходження виробничої практики лікарської та з психологічного консультування і психокорекції передбачено влітку після VIII семестру.

Виробнича практика здійснюється у терапевтичному, хірургічному, дитячому відділеннях стаціонару багатопрофільних лікарень, пологових будинках, і є наскрізною (практика з психологічного консультування та психокорекції супроводжує лікарську практику у всіх відділеннях).

Літня виробнича практика студентів IV курсу медико-психологічного факультету триває 3 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному і пологовому будинку (відділенні) дитячому відділеннях.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою, обсяг практики студентів IV курсу складає 4,5 кредити ЕСТS. Кількість годин – 135.

Керівництво здійснюється спільно представником клінічної кафедри та фахівцем-психологом: 40% академічних годин (45/ 1,5 кредити) відводиться на психологічну практику, 60% - на медичну (90 годин/ 3 кредити).

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях та пологовому будинку визначається відповідальним керівником практики від університету та може змінюватись залежно від виробничої доцільності.

Підсумковий контроль проводиться в останній день практики викладачами профільних кафедр та фахівцем-психологом у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

 


Програма практики представлена одним модулем і структурована на 4 змістових модулі.

 

Орієнтовний структурований план проходження виробничої практики студентами 4 курсу медико-психологічного факультету

 

Структура виробничої практики Кількість годин/кредитів ЕСТS   Рік навчання   Вид контролю  
Змістовий модуль 1. Основні обов’язки та професійні діїлікаря терапевтичного відділення стаціонару:   30 годин/ 1 кредит     Поточний
Змістовий модуль 2. Основні обов’язки та професійні діїлікаря хірургічного відділення . Основні обов’язки та професійні діїлікаря пологового відділення (пологового будинку). 30 годин/ 1 кредит     Поточний  
Змістовий модуль 3. Основні обов’язки та професійні діїлікаря педіатричного відділення стаціонару. 30 годин/ 1 кредит     Поточний
Змістовий модуль 4. Основні обов’язки та професійні діїлікаря-психолога у відділеннях багатопрофільних лікарень. 45 години/ 1,5 кредиту     Поточний
Модуль з виробничої практики 135 годин/ 4,5 кредитів Підсумковий модульний

 

Оцінка успішності за виробничу практику студентів IV курсу є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточного та підсумкового модульного контролю, має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні (див. розділ 4 «Форми контролю», підрозділ «Оцінка з дисципліни»).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.2 (0.004 с.)