ТОП 10:

Перелік навчально-методичної літератури1. В.Г. Передерій, С.М. Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб у 2-х томах. - Київ: Манускрипт, 1998 р.

2. Ш.М. Ганджа, В.М. Коваленко, Н.М. Шуба та ін.. Внутрішні хвороби. К.: Здоров'я, 2002. – 992 с.

3. Н.І. Швець, А.В. Підаєв, Т.М. Бенца та ін. Еталони практичних навиків з терапії. - Київ: Главмеддрук, 2005. – 540 с.

4. Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб. / О.О. Абрагамович, Є.С. Абрагамович, У.О. Абрагамович, О.В. Бродик, І.О. Винник-Жураєва; Львів, нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького, Львів, обл. благод. фонд "Надії нації". — Л.: ПП "Кварт", 2005. — 322 с.

5. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів: довід.-посіб. / Ред.: Ю.М. Мостовий; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. — 9-е вид., доповн, і переробл. — Вінниця: ДП "ДКФ", 2007. — 479 с.

6. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці/Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Б.І. Рудик, Ф.А. Зверхшановський, Л.П. Мартинюк, Н.І. Ярема, С.Є. Шостак, О.І. Криськів. — Т.: ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. — 195 с.

7. Клиническая эндокринология: учебник / В.Н. Хворостинка, В.Н. Лесовой, Т.А. Моисеенко. — X.: Факт, 2008. — 541 с.

8. Синдромная диагностика в гастроэнтерологии: учеб. пособие / А.З. Дорофеев, В.М. Березов, Н.Н. Руденко, О.В. Томаш. — Донецк: Вебер, 2008. — 263 с.

9. Ковальчук Л.Я., Спіженко Ю.П., Саєнко В.Ф., Книшов Г.А., Ничитайло М.Ю. Шпитальна хірургія. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

10. Практичні навички з оперативної хірургії: Навч. посіб. / Ю.Т. Ахтемійчук, В.П. Пішак, О.М. Слободян, О.В. Цигикало. — Чернівці: Місто, 2005. — 152 с.

11. Хірургічні хвороби: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / П.Я.Чумак, А.Я. Кузнєцов, М.О. Рудий, О.П. Ковальов. — Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. — 487 с.

12. Хірургічні хвороби: підручник/за редакцією проф. П.Г. Кондратенка. - Донецьк, 2006. – 816 с.

13. Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної хірургії / В.В. Скиба, В.В. Поканевич, О.В. Іванько, А.С. Карпенко, С.Й. Хмельницький, В.Я. Стаднік, А.К. Петров; Акад. наук Вищої школи України, Київ. мед. ун-т УАНМ. — К., 2007. —141с.

14. Невідкладні стани в хірургії: підручник / І.В. Роздольський. — 2-ге вид., стер.. — К.: Медицина, 2009. — 144 с.

15. Дитячі хвороби. За ред. В.М.Сідельникова, В.В.Бережного. К.: Здоров'я, 1999. – 734 с.

16. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. й доп.). - Харьков: Фолио, 2002. - 1125 с.

17. Алгоритми практичних навиків у педіатрії: Навч. посіб. / О.Є.Федорців, Т.О. Воронцова, У.М. Цідилко, Н.О. Ліщенко, Г.О. Луцук; Терноп. держ. мед. ун-т ім. ГЯ.Горбачевського. Каф. педіатрії. — Т.: ТДМУ; Укрмедкнига, 2006. — 166 с.

18. Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний органов дыхания у детей / В.Г. Майданник, Ю.В. Митин. — К.: ООО "ИЦ Медпроминфо", 2006. — 288 с.

19. Педіатрія: підручник / С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко, Ю.С.Коржинський, А.І. Мостюк, Є.Г. Ткаченко, М.П. Альфьорова. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — К.: Здоров'я, 2006. — 771 с.

20. Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / С.М. Басманов, Г.І. Белебезьєв, А.В. Бєляєв, М.А. Георгіянц, М.Б. Дмитрієва. — К.: Медицина, 2008. — 520 с.

21. Невідкладні стани в педіатрії. навч. посіб. / О.П. Волосовця, Ю.В. Марушка. — Харків, Прапор. – 2008. – 200 с.

22. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / Р.І. Поцюрко, Л.С. Леськів, М.М. Монастирська, І.В. Пітула, О.Я. Соловей. — К.: Медицина, 2009. — 192 с.

23. Акушерство за ред. В.І. Грищенка -Харьків, Основа 1996. – 608 с.

24. Запорожан В.М. Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник : у 2-х томах. Т.1. - Одеса, 2005. – 420 с.

25. Савельева Г.М. Акушерство и гинекология. - ГЭОТАР Медицина, 1997. – 735 с.

26. Невідкладні стани в акушерстві: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації і практ. лікарів акушерів-гінекологів / А.Н. Гайструк, Н.А. Гайструк, О.В. Мороз. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. – 361 с.

27. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. для студ. / І.Б. Назарова. - 2-ге вид. — К.: Медицина, 2008. — 102 с.

28. Акушерська патологія: Атл. / В.М. Запорожан, В.П. Міщенко. — О.: Одес. медун-т, 2005. — 291 с.

29. Медична психологія / За редакцією академіка С.Д. Максименка. 2-ге видання. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2010 – 520 с.

30. Максименко С.Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.; НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с.

31. Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности (психосемантический подход).—К.: КГПИI4Я, 1991.

32. Бондарчук О. I. Експериментальна психологія: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 120с.

33. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической диагностике. — СПб.: Питер. 2001. — 528 с.

34. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К.: Здоровье, 1989

35. Высокинська-Гонсер Т. Поведение группового психотерапевта. Групповая психотерапия. Под ред. Б.д.Карвасарского, С.Ледера. — М.: медицина, 1990.

36. Гамезо М В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу "Психология человека". — М.: Пед. общество России, 2001. — 276 с.

37. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / Под ред. Копытина А.И. — СП6.: Речь, 2002.

38. Исурина Г.Л. Групповые методы психотерапии и психокоррекции. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике.— Л.: Медицина, 1983.

39. Карврсарский Б.Д. Психотерапия. — М., 1985.

40. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. СП6.: Речь, 2003.

41. Копытин А.И. Системная арт-терапия. СП6.: Питер, 20016.

42. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. СП6.: Питер, 2002.

43. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского. М. Г. Ярошевского. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 512с.

44. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. — К.: НПЦ Перспектива, 1998. — 220 с.

45. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. — К.: Наукова думка, 1998.

46. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. — М.: Смысл, 1998.

47. Методы психологической диагностики. – М.: РАН, Институт психологии, 1994.

48. Папуча М.В., Наказна І.М. Вступ до клінічної психології. Навчально-методичний посібник. – Ніжин. Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – 105 с.

49. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского. — СП6.:Питер Ком, 1999.

50. Роджерс Карл. О групповой психотерапии. М.: Гиль-Эстель, 1993.

51. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. — М.: Прогресс, 1990.

52. Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подход в групповой работе с людьми. Методические описания и комментарии.— СП6, 1992.

53. Ситников А.П. Акмеологический тренинг: Теория. Методика. Психотехнологии. — М.: Технологическая школа бизнеса, 1996.

54. Соколова Н.Т. Проективные методы исследования личности. М.: МГУ, 1980.

55. Худик В.А. Диагностика детского развития: методы исследования. К.: Освіта, 1992.

56. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М.: гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998.

57. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. — Л.: Медицина,1990.

58. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. — СП6.: «Питер», 2000.


Додаток 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.008 с.)