Тематика курсових робіт з вікової та педагогічної психології 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика курсових робіт з вікової та педагогічної психології1. Шкільні страхи молодших школярів та їхня психокорекція.

2. Розвиток потреби у спілкуванні в онтогенезі людини.

3. Психологічні феномени маніпулятивної взаємодії.

4. Психологічні проблеми сором'язливості.

5. Особливості становлення самооцінки у дошкільному віці.

6. Урахування статевих відмінностей у здібностях при здійсненні ін­дивідуального підходу

7. Особистісні відмінності студентів чоловічої та жіночої статі.

8. Статево зумовлені особливості поведінкових виявів студентів.

9. Урахування особливостей статі в навчально-виховному процесі.

10. Шкільна тривожність і шляхи її подолання.

11. Взаємозв'язок тривожності та соціального статусу особистості.

12. Психологічні аспекти розвитку мовлення в дошкільників.

13. Мотивація навчальної діяльності школярів.

14. Розвиток креативное ті особистості (на прикладі будь-якої вікової групи).

15. Адиктивна поведінка в підлітковому віці та її профілактика.

16. Соціальна дезадаптація особистості як чинник розвитку девіант-ної поведінки.

17. Психологічні особливості поведінки неповнолітніх правопоруш­ників.

18. Вікові особливості уваги школярів.

19. Діагностика сімейних стосунків засобами проективних методик.

20. Дослідження рівня децентрації дітей дошкільного віку.

21. Емоційно-особистісна сфера дошкільників із неповних сімей.

22. Причини та наслідки шкільної дезадаптації.

23. Статево зумовлені особливості поведінкових виявів старшоклас­ників.

24. Психологічні особливості депресії у ранньому юнацькому віці.

25. Механізми психологічного захисту та їхні вияви у спілкуванні.

26. Психічні стани дітей дошкільного віку.

27. Негативні переживання дітей у початковій школі.

28. Конфлікти у студентському середовищі (погляд студентів, погляд викладачів).

29. Особливості ритуалу привітання різних вікових груп.

30. Акцентуації характеру підлітків і особливості спілкування.


Тематика курсових робіт з вікової та педагогічної психології


21 1


Дослідження феномену брехливості. Тендерні дослідження стилю спілкування.

Бесіда як основний засіб спілкування практичного психолога з клієнтом.

Діагностика сімейних стосунків засобом малюнка. Діагностика психологічної готовності дитини до шкільного на­вчання.

Нмоційний розвиток і його значення у соціальному вихованні ди­тини.

Творчість в іграх дітей дошкільного віку
І Ісихологічні аспекти самотності. •'

Заздрість як психологічна реальність. Обман як психологічний феномен у дошкільників. І Ісихологічні аспекти розвитку мовлення у дошкільників. Інтелектуальна готовність дітей до навчання в школі. Особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку. І Ісихологічні аспекти обдарованості дошкільників. Розвиток вольової регуляції дошкільників. Розвиток сенсорної сфери в ранньому дитинстві. Розвиток творчої активності в ранньому юнацькому віці. Особливості учіння в ранньому юнацькому віці. Розвиток саморегуляції в ранньому юнацькому віці. Розвиток діагностичної позиції у студентів-психологів. Іитимно-особистісні стосунки (дружба, кохання) в юнацькому віці. І Ісихологічні особливості сприймання художніх творів в юнаць­кому віці.

()собливості професійної ідентифікації студентів-психологів. Казка і психічний розвиток особистості. Особливості навчальних інтересів школярів. Вплив проблемної сім'ї на соціалізацію підлітка. ()собливості агресивної поведінки молодших школярів. Мотиви учіння старшокласників.

Формування в учнів уявлень про самого себе у процесі навчання. Властивості уваги дитини шкільного віку та успішність навчання. Формування та розвиток "Я-концепціГ' у дітей. ()браз самого себе у дошкільників (6-й рік життя). Дослідження знаково-символічної діяльності дошкільника. Дослідження стійких страхів у школярів.

Аналіз життєвих потреб студентів та можливостей їхнього задо­волення.Педагогічна психологія: Практикум


66. Формування самосвідомості у дітей дошкільного віку.

67. Психологічний аналіз уроку у діяльності практичного психолога.

68. Психологічні особливості взаємодії вчителів і учнів у навчально-виховному процесі.

69. Невербальна поведінка: проблема інтерпретації.

70. Стеретипізація в міжособистісному сприйманні.

71. Самотність як проблема спілкування.

72. Маніпуляція в міжособистісному спілкуванні: механізми, розпіз­навання, захист.

73. Феномен особистісного впливу: влада, лідерство.

74. Засоби масової інформації та їхня роль у побудові соціального світу особистості.

75. Соціально-психологічні особливості формування жіночої і чоло­вічої статі.

76. Дослідження особливостей агресивної поведінки у підлітків.

77. Соціально-психологічне дослідження в галузі реклами.

78. Розвиток творчих здібностей особистості в дошкільному та мо­лодшому шкільному віці.

79. Мотиви навчання молодших школярів.

80. Профілактика насильства і жорстокості, її місце в роботі практич­ного психолога.

81. Психологічні особливості особистості правопорушника.

82. Психологічні аспекти залежної поведінки особистості.

83. Взаємозв'язок навчальної оцінки і самооцінки особистості.

84. Профілактика наркоманії в роботі шкільного психолога.

85. Розвиток самооцінки в дошкільному, молодшому та підлітковому віці.

86. Використання проективних методик у роботі шкільного психолога.

87. Психологічний аналіз спілкування в молодшому шкільному, під­літковому, юнацькому віці.

88. Вияви соціальної дезадаптації в підлітковому віці.

89. Дитяча гра як засіб розвитку особистості.

90. Сім'я як об'єкт психологічної діагностики.

91. Педагогічні конфлікти та шляхи їхнього подолання.

92. Смислова і механічна пам'ять у навчальній діяльності школяра.

93. Розвиток творчих здібностей особистості.


СПИСОК ПЕРШОДЖЕРЕЛ

Основна література

1. Вікова та педагогічна психологія / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. - К.: Каравела, 2008.

2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии // Собр. соч.: В 6 т. -М., 1984. -Т. 4.

3. Выготский Л.С. Кризис первого года жизни. Кризис трех лет. Кри­зис семи лет // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1984. - Т. 4.

4. Выготский Л.С. Педология подростка // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1984.-Т. 4.

5. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1984.-Т. 4.

6. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петров­ского. -М., 1979.

7. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо. -М., 1984.

К. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. - К., 2002.

1>. Максименко С.Д. Основи генетичної психології. - К., 1998.

10. Педагогічна психологія / За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколен-ка.-К., 1991.

11. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. - Л., 1990.

12. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. - М., 1981.

Додаткова література

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личнос­ти.-М., 1980.

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М., 1991.

3. Айсмонта Б.Б. Педагогическая психология. Схемы и тесты. - М., 2006.

4. Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии / Под общ. ред. Ф.И. Иващенко, Я.Л. Коломинского. - Мн., 1980.

5. Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і ви­ховання. - К., 2001.

6. Алексеева М.І. Мотиви навчання учнів. - К., 1974.Педагогічна психологія: Практикум


7. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекозиания. - СПб., 2001.

8. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. - М., 1982.

9. Анкудинова Н.Е. Об особенностях оценки и самооценки учащих­ся І-3 классов в учебной деятельности // Вопросы психологии. -1968. -№3.

10. Анненков В.П. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді. -К., 1999.

11. Анцыферова Л.И. Системный подход в психологии личности // Принцип развития в психологии. - М., 1978.

12. Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона // Принцип развития в психологии. - М., 1978.

13. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в об­учении детей. - М., 2000.

14. Аракелова Г.Г. Учителям и родителям о психологии подростка. -М., 1990.

15. Аснін В.І. Шляхи розвитку волі дитини в світлі вчення І.П. Павло­ва // Дошкільне виховання. - 1953. - № 3.

16. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подрост­ков. - К., 1986.

17. Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток. - М., 1995.

18. Балацька Л.К. Розвиток уяви в молодших школярів. - К., 1969.

19. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. - СПб., 2007.

20. Басов М.Я. Избранные психологические произведения. -М., 1975.

21. Безруких ММ. Проблемные дети. - М., 2000.

22. Беличева С.А. Сложный мир подростка. - Свердловск, 1984.

23. Беличева С.А. Этот "опасный" возраст. - М., 1982.

24. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М., 1986.

25. Берн Е. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.-М., 1988.

26. Бех 1.Д. Від волі до особистості. - К., 1995.

27. Блонский П.П. Избранные психологические произведения. - М., 1964.

28. Блонский П.П. Педология.-М., 1934.

29. Богданова О.О., Черепкова СВ. Нравственное воспитание стар­шеклассников. -М., 1988.

30. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения зна­ний в школе. - М., 1959.

31. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. -М., 1968.


Список першоджерел 215

32. Божович Л.И. Психологические особенности развития личности подростка. - М., і 979.

33. Божович Л.И. Развитие воли в онтогенезе // Формирование лич­ности в онтогенезе. — М., 1991.

34. Божович Л.И., Славина Л.С, Ендовицкая Т.В. Опыт эксперимен­тального изучения произвольного поведения // Вопросы психоло­гии. - 1976. -№ 4L

35. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у ді­тей.-К., 1979.

36. Братусь Б.С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте // Вестник МГУ. - і 980. - № 2.

37. Брушлинский А.В. О природных предпосылках психического раз­вития человека. - М., 1977.

38. Брунер Дж. Психология познания: Пер. с англ. - М., 1977.

39. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностические методы исследования ин­теллекта. - К., 1985.

40. Бурменская Г.В., Обухова Л.Ф., Подольская А.И. Современная американская психология развития. - М., 1986.

41. Бютнер К. Жизнь с агрессивными детьми: Пер. с нем. - М., 1991.

42. Веденов О.В. Виховання волі у дитини в сім'ї. - К., 1954.

43. Вовчик-Блакитна М.В. Підготовка молоді до сімейного життя. -К., 1984.

44. Вовчик-Блакитна М.В. Сімейне виховання. Юнацтво. - К., 1982.

45. Возрастная и педагогическая психология. Тексты / Сост. Шуаре М. -М., 1992.

46. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / Под ред. Д.Б. Эльконина, Т.В. Драгуновой. - М., 1967.

47. Гамезо М.В., Герасимова B.C., Горелова ГГ., Орлова Л.М. Возраст­ная психология: личность от молодости до старости. - М., 1999.

48. Гарбер Л.А. Начальная стадия развития способностей // Пробле­мы способностей.—М., 1962.

49. Гарбузов В.И. От младенца до подростка: Размышления о разви­тии и воспитании ребенка. - СПб., 1996.

50. Гильбух Ю.З. Внимание одаренных детей. - М., 1991.

51. Гильбух Ю.З. Учитель и психологическая служба школы. - К., 1993.

52. Гильбух Ю.З. Как выявить и взращивать первые ростки. - К., 1992.

53. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. — К., 1986.

ч'ршиПР * щт


54. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное само­определение молодежи. - К., 1988.

55. Гончарук П.А. Психологія навчання. - К., 1940.

56. Григорович Л.А. Педагогическая психология. - М., 2003.

57. Гроф С. Области человеческого бессознательного. - М., 1994.

58. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - СПб., 1993.

59. Гуцаленко Л.А. Универсальное развитие человека: Предпосылки и перспективы.-Мн., 1988.

60. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1991. -№ 1.

61. Давыдов В.В., Эльконин Д.Б., Маркова А.К. Основные вопросы со­временной психологии детей младшего школьного возраста // Про­блемы общей, возрастной и педагогической психологии. -М., 1978.

62. Демиденко MB., Клюева А.И. Педагогическая психология. Мето­дики и тесты. Бахрам. - М., 2004.

63. Дубровина И.В. Об индивидуальных особенностях школьников. -М., 1975.

64. Дьяков Д.В., Самойлов М.Ф. К вопросу о взаимосвязи потребно­сти в достижении с уровнем развития воли личности // Проблемы взаимосвязи эмоции, мышления и воли. - Рязань, 1994.

65. Еберлейн Г. Страхи здорових дітей / Пер. з нім. Ю. Лук'янова. -К., 1991.

66. Жизненные проблемы и способы их разрешения школьниками 12-18 лет / Кросскультурное сравнение / Отв. ред. Л.А. Регуш и др. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. Потсдамский ун-т, Институт психологии. - СПб., 2000.

67. ЗабрамнаС.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях. - К., 1988.

68. Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьни­ков. -М., 1984.

69. Залкинд А.Б. Основные вопросы педологии.-М., 1930.

70. Заслуженюк B.C., Семиченко В.А. Родители и дети: взаимопони­мание или отчуждение. - М., 1996.

71. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. - Л., 1988.

72. Зеньковский В.В. Психология детства / Отв. ред. и сост. П.В. Алек­сеев.-М., 1996.

73. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - Ростов-на-Дону, 1997.

74. Златів Л.М., Мельничайко В.Я. Уроки рідної мови. 7 клас. Книга для вчителя. - Тернопіль, 2003.


Список першоджерел75. Ересь Е.П., Силенко И.М. Воспитание характера. - Мн., 1961.

76. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. -М, 1998.

77. Иващенко А.В. и др. Я-концепция личности в отечественной пси­хологии. - М., 2000.

78. Избранные психологические произведения (воля, ее развитие и воспитание) / Под ред. В.И. Селиванова. - Рязань, 1992.

79. Изучение мотивации поведения детей и подростков: Сб. научн. трудов / Под ред. Л.И. Божович и др. - М., 1972.

80. Ильин Е.Н. Путь к ученику. - М., 1988.

81. Истомина З.М. Возрастные и индивидуальные различия в соот­ношении разных видов и сторон памяти в дошкольном возрасте // Возрастные и индивидуальные различия памяти. - М., 1957.

82. Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анали­за). - М, 1974.

83. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.

84. Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология / Отв. ред. Н.С. Лейтес.-М., 1999.

85. Карсаевская Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного био­социального развития современного человека. - М., 1978.

86. Кириченко Т.В. Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків. - К., 2001.

87. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції. - К., 1984.

88. Ковалев А.Г. Воля и ее воспитание. - Симферополь, 1949.

89. Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии подростка. -М, 1988.

90. Кон И.С. Психология ранней юности. - М, 1988.

91. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: Социаль­но-психологические и психиатрические аспекты. - Мн., 1988.

92. Костюк Г.С. Избранные психологические труды. - М., 1988.

93. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К., 1989.

94. Котырло В.К. Развитие воли у дошкольников. - К., 1969.

95. Кротов В.М. Идущему на первые уроки. - М., 1977.

96. Крайг Г. Психология развития. - СПб., 2000.

97. Краковский А.П. О подростках. - М., 1970.

98. Краковский А.П. Трудный возраст. - М., 1966.

99. Кривцова СВ., Мухаматулина Е.М. Навыки конструктивного вза­имодействия с подростками. - М., 1993.Педагогічна психологія: Практикум


100. Крутеций В.А. Основы педагогической психологии. - М., 1972.

101. Кузьменко В.Ч. Відверті розмови дитячого психолога з батьками. -К.,2002.

102. Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Особливості психічного роз­витку в умовах екологічної кризи. - К., 1995.

103. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. - М., 1985.

104. Кульневич С.В. Педагогика личности: От концепции до техноло­гии. - М., 2001.

105. Кульчицька О.1. Розвиток моральних почутгів у дітей середнього віку. К., 1968.

106. Курс общей, возрастной и педагогической психологии / Под ред. МБ. Гамезо.-М., 1982.

107. Лавров К.Н. Улица. Компания. Подросток. - М., 1987.
Ю8.Лейтес Н.С. К проблеме сензитивности периодов психического

развития человека // Принцип развития в психологии. - М., 1979. 109. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т.

/ Под ред. ВІЗ. Давыдова, А.А. Леонтьева, В.П. Зипченко. - Т.2. -

М., 1983. ПО. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М, 1977.

111. Лешинский В.И., Кульневич B.C. Учимся управлять собой и деть­ми: Педагогический практикум. - М., 1995.

112. Ливер Б.Лу. Обучение всего класса. — М., 1995.

113. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. - М, 1986.

114. Лисовский В.Т., Дмитриев А.З. Личность студента. -Л., 1974.

115. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Л.: Медицина, 1985. - 305 с.

116. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. -Л., 1983.?

117. Личко А.Е. Психология и акцентуация характера у подростков. -М., 1983.

118. Логвинов П., Сарычев С, Силаков А. Педагогическая психология в схемах и комментариях. - СПб., 2003.

119. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка. - К., 1999.

120. Ломов Б.Ф. Теоретические и методологические проблемы психо­логии. - М., 1984.

121. Лукашонок О.М., Щуркова Н.Е. Конфликтологический этюд для учителя. -М., 1998.

122. Максименко С.Д. Психологічна організація умов суб'єкта уміння. -К., 1996.

123. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного до­слідження. - К., 1990.

124. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки. - К., 2002.


Список першоджерелІ25.Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку: Пер. зболг. -К., 1978.

126. Маркова А.К. Психология пола и возраста. - СПб., 2000.

127. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М., 1993.

128. Маркова А.К., Машис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения: Книга для учителя. - М., 1990.

129. Масару Ибука. После трех уже поздно: Пер. с англ. - М., 1991.

130. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обуче­нии. - М., 1972.

131. Махов Ф.С. Подросток и свободное время. - Л., 1982.
132.Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика: Пер. с итал.

Д. Петрова. - Пермь, 1993. v

ІЗЗ.Менчинская Н.А., Моро М.И. Вопросы методики и обучения в

начальных классах. -М., 1965. 134. Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв.

ред. Е.В. Шорохова. - М., 1969. 135.Мисловский Ю.А. Саморегуляция и активность в юношеском

возрасте. - М., 1995.

136. Митина Л.М. Психология профессионального развития учите­
ля. -М., 1998.

137. Мир детства. Юность / Под ред. А.Г. Хрипковой. - М., 1991.
138.Михальчик Т.С., Патрина К.Т. Психология младшего школьни­
ка. - М., 1976.

139.Молодцова М.Г. Практикум по педагогической психологии. -СПб., 2007.

140. Моргун В.Ф. Проблема періодизації розвитку особистості в твор­чості Г.С. Костюка //Психологія. - К., 1985.

141. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации личности в психологии.-М., 1981.

142. Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников. - М., 1981.

143. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколе­ний. - М., 1990.

144. Мудрик А.В. Социализация и "смутное время". - М., 1991.

145. Мухина B.C. Изобретательская деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М., 1981.

146. Мухина B.C. Проблемы генезиса личности. - М., 1985.

147. Нагаев В.В., Бендас Т.В. Психология акселерации. - Пермь, 1979.

148. Нечаев М.П. Диагностика воспитанности школьников: Учеб.-метод. пособ. - М., 2006.

149. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. - М., 1992.Педагогічна психологія: Практикум


150. Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных конспектах. — М., 2006.

151. Нефедова Н.В. Дневник матери. - М., 1966.

152. Ніколенко Д.Ф., Проколієнко Л.М. Важкий вік. - К., 1966.

153. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология в до­революционной России. - Дубна, 1995.

154. Обозов Н.Н. Возрастная психология: юность и зрелость. - СПб., 2000.

155. Обухова Л.Ф. Концепция Ж. Пиаже: за и против. - М., 1981.

156. Обухова Л.Ф. Психология детства. - М., 1995.

157. Особистісні кризи студентського віку: 36. наук, праць / За ред. Т.М. Титаренко. - Луцьк, 2001.

158. Опыт системного исследования психики ребенка /Под ред. Н.И. Не­помнящей. - М, 1975.

159. Орбан Л.Э. Становление личности. - М, 1992.

160. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповно­літніх.-К., 1996.

161. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет / Под ред. И.В. Дубровиной, Б.С. Кругловой. - М., 1988.

162. Очерки психологии детей (младший школьный возраст) / Под ред. А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович. - М., 1950.

163. Педология юности / Под ред. И. Арямова. - М.; Л., 1931.

164. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М., 1994.

165. Пискун В.М. Психологические условия формирования ответ­ственного поведения старшеклассников. - К., 1986.

166. Питання дитячої та педагогічної психології / За ред. П.Р. Чамати, Д.Ф. Ніколенка. - К., 1956.

167. Подросток / Под ред. А.Г. Хрипковой. - М., 1982.

168. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. - М., 1977.

169. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М., 2000.

170. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи. - Глухів, 2004.

171. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні техноло­гії навчання. - К., 2004.

172. Поташник М.М., Вульфов Б.З. Педагогические ситуации. - М., 1983.

173. Проблемы психологии современного подростка / Под ред. Д.И. Фельдтейна. - М., 1988.

174. Практические занятия по психологии / Под ред. А.И. Пуни. - М., 1977.

175. Принцип развития в психологии / Отв. ред. Л.И. Анцыферова. -
. М., 1978.


Список першоджерелІ 76. Прихожан A.M., Толстых Н.Н. Подросток в учебнике и в жизни. -М, 1990.

177. Проколієнко Л.М., Ніколенко Д.Ф. Сімейне виховання. Підлітки. -К., 1981.

178. Про становище сімей в Україні. - К., 1999.

179. Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. - К., 2003.

180. Психогигиена детей и подростков / Под ред. Г.Н. Сердюковской, Г. Гельница.-М., 1985.

181. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. - К., 1998.

182. Психология личности: Сб. статей / А.Б. Орлов (сост.). - М, 2001.

183. Психологія розвитку / Л.В. Калашникова, О.М. хГурова, В.Г. Зуб-ченко, І.Л. Уличний. - Кіровоград, 1999.

184. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / Под ред. П.С. Гуревича. - М., 1982.

185. Психологические особенности формирования личности школь­ника / Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1983.

186. Психологическое развитие младших школьников. Эксперимен­тально-психологическое исследование / Под ред. В.В. Давыдова. -М., 1990.

187.Психология формирования и развития личности / Отв. ред. Л.И. Анцыферова. -М., 1981.

188. Психология человека от рождения до смерти. - СПб., 2002.

189. Радянська психологічна наука за 40 років Радянської влади / За ред. ПС. Костюка. - К., 1958.

190. Развитие и современное состояние психологической науки в СССР / Под ред. А.А. Смирнова. - М., 1975.

191. Развитие и современное состояние зарубежной психологии / Под ред. Л.М. Анцыферовой, М.Г. Ярошевского. - М., 1974.

192. Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности: Сборник научных трудов / Отв. ред. В.В. Давыдов. - М., 1983.

193. Распоров П.П. Характер и его воспитание. — Киров, 1959.

194. Рейнвальд Н.И. Психология личности. - М., 1987.
195.Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблема

становления личности. - М., 1994.

196. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. - М., 1991.

197. Роль среды и наследственности в формировании индивидуаль­ности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. - М, 1983.

198. Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолко­вании. - К., 1989.

199. Сапогова Е.Е. Шестилетний ребенок: вопросы и ответы. - Тула, 1992.Педагогічна психологія: Практикум


200. Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности. - Сверд­ловск, 1981.

201. Северов А.П. Психологические особенности асоциального пове­дения несовершеннолетних. -К., 1979.

202. Селецышй АЛ. Психопатологія дитячого віку. - К., 1987.

203. Селли Дж. Очерки по психологии детства. - М., 1904.

204. Селли Д. Педагогическая психология / Под ред. А.А. Громбаха. -М., 1916.

205. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічний аналіз уроку. - К., 1999.

206. Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів. - К., 1974.

207. Скрипченко О.В. Розумовий розвиток молодшого школяра. - К., 1971.

208. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. - М., 1995.

209. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления вну­треннего мира человека // Вопросы психологии. - 1986. - № 2.

210. Слуцкий В.И. Элементарная педагогика или как управлять пове­дением человека: Книга для учителя. - М., 1992.

211. Спок Бенджамин. Ребенок и уход за ним. - Екатеринбург, 2001.

212. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога. Акмео-логия воспитания и обучения. - М., 1998.

213. Столиц В.В. Самосознание личности. -М., 1983.

214. Стратегии формирования антикризисного поведения подрост­ков и молодежи / Ульяновский гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульяно­ва, Институт повыш. квалиф. и перепод. работы, образов., НИИ психолого-пед. и социолог, диагностики. - Ульяновск, 2001.

215. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибр. тво­ри: В 5 т.-К., 1976.-Т. 2.

216. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М., 1988.

217. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. - К., 1996.

218. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. - К., 2003.

219. Титаренко Т.М. Такие разные дети. - К., 1989.

220. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. - К., 1979.
22і.Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. - Харків,

2007.

222. Урланис Б.У. История одного поколения. - М., 1968.

223. Ушаков Г.К. Профілактика нервово-психічних розладів у дітей. -М., 1973.


(писок першоджерел224. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психо­логии. -М., 1995.

225. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. — М., 1989.

226. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. - М; Воронеж, 1996.

227. Фельдштейн Д.И. Психология современного подростка. - М., 1987.
22^. Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полез­
ной деятельности подростков. - М, 1982.

2Iі). Фигурин И.Л., Денисова М.П. Этапы развития поведения детей в возрасте от рождения до 1 года. - М, 1948.

24). Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1987.

23 I. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В. Ду­бровиной. - М., 1989.

232. Франкл В. Человек в поисках смысла жизни. - М., 1990.

233. Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. - М., 1993.

234. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М., 1991.

235. Фридман Л.М. Психология детей и подростков. - М., 2003.

236. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™. — М., 1989.

237. Химич Н. Квінтесенція духовної педагогіки // Рідна школа. - 2002. -№2.

238. Чернышев А.Т. Практикум по решению конфликтных педагоги­ческих ситуаций. - М., 1999.

239. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя. - К., 1983.

240. Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности: Психо­логическое исследование. - М., 1981.

241. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Из опыта работы учителей г. Донецка // Педагогика. - 1980.

242. Шилова Т.А. Психологическая типология школьников с отстава­ниями в учении и отклонениями в поведении. - М., 1995.

243. Экспериментальные исследования по проблемам педагогичес­кой психологии: Сб. науч. трудов / Под ред. М.И. Лисиной. - М., 1979.

244. Экспериментально-психологические исследования / Под ред. М.В. Зверевой. - М, 1983.

245. Эльконин Д.Б. Детская психология. - М., 1960.

246. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии / Под ред. Д.И. Фельд-штейыа. - М., 1995.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 413; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.175.223 (0.19 с.)