Настанови вчителя та стилі учіння учнів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Настанови вчителя та стилі учіння учнівНа розвиток яких характеристик учіння школярів спрямовані
нижче перелічені настанови учителя?

Використання самостійної практичної роботи учнів як джерела но­вих знань; підвищення теоретичного рівня викладання; наближення самостійної роботи учнів до початку вивчення нового навчального матеріалу; перехід від поелементного підходу в управлінні діяльніс­тю учнів до більш загальних та узагальнених прийомів.

• Поясніть кожну настанову.


3. Психологія навчання▲ Як ви розумієте таку думку? Теоретично обґрунтуйте її.

„... Поступово на уроці повинно бути все більше учня і все менше вчителя, позиція якого... відходить на другий план..."

А Поясніть, як ви розумієте доцільність використання таких за­вдань? Наведіть приклади таких завдань.

...Самоцінні форми активності школярів розвиваються, коли їм да­ють такі завдання, які приводять до самостійного відкриття, набуття нового досвіду, свободи думки і фантазії.

Стилі уміння: ▲Поясніть думку американського педагога Беті Лу Лівер, який, міркуючи про стилі навчання, пише: „Той факт, що учні можуть вчитися, означає для мене, що вчитель зобов'язаний їм допо­могти, і допомогти своєчасно. У нас є дуже багато невдач на уроках" [112; 6].

▲ Виділяють такі стилі учіння окремих учнів:

абстрактний- мислить на рівні концепції; аналітичний- аналі­зує, розділяє ціле на частини; аудіальний- вчиться засобом зорово­го сприймання інформації; залежний- нездатний відділити необхід­ну інформацію від „фонової"; інтуїтивний- живе завтрашнім днем, схильний до імпульсивності, байдужий до деталей, шукає глобальну картину, реагує, виходячи з власних внутрішніх цінностей; імпуль­сивний— вчиться методом спроб і помилок, відрізняється швидкістю реакції; інтуїтивно-мислительний- вчиться на ідеальних конструк­ціях, цікавиться системами і моделями; інтроверт- при взаємодії зіншими людьми втрачає свою енергію; інтуїтивно-чуттєвий- вчить­ся засобом взаємодії з людьми, цікавиться культурою; кінестетичний

- вчиться на власному діяльнісному досвіді; конкретний- схильний до того, „що можна відчути", прагматичний; механічний- схильний використати при навчанні розвинену механічну пам'ять; незалежний

- легко відокремлює суттєву інформацію від другорядної; неліній­ний- організовує інформацію нелінійним способом; рефлексивний

- вимагає часу на засвоєння та опрацювання інформації; сенсорний

- очікує від довколишніх достатньої гнучкості; аналітичний- існує „тут і тепер", помічає деталі; потребує часу для обдумування, праг­не досягти точності; синтетичний- інтегрує, будує ціле з частин; сенсорно-розсудливий- очікує зовнішньої організації, потребує за­даної структури і термінів; підсилювач- знаходить відмінності між об'єктами; усередник - знаходить схожість між об'єктами; усний бі­нарний— вчиться в умовах діалогу; екстраверт— при взаємодії з ін­шими людьми отримує енергію.Педагогічна психологія: Практикум


• Спробуйте визначити стратегію Вашої роботи з учнями на уроці,
враховуючи особливості їхнього стилю учіння.

▲ Подумайте і спробуйте визначити стратегію своєї роботи з учня­ми на уроці за класифікацією типів учіння американського вченого Колбі:

тип І - учень, якому для навчання потрібно спостерігати за групою та бачити досвід інших;

тип II - учні з абстрактним типом мислення, з бажанням вчитися за підручниками та лекціями;

тип III - цим учням необхідний досвід „вручну";

тип IV - володіє високим ступенем самостійності в учінні.

Ось як вчені пропонують враховувати різні стилі учіння при роботі з усім класом (табл. 3.3)

• Поясніть, як Ви зрозуміли ці пропозиції.

Таблиця 3.3

 

Стиль Іноземна мова Математика
Рефлексивний Робота в малих групах. Діяльність, що вимагає відстроченої реакції. Читання журналів. Перевірка після уроків  
Візуальний Читання з дошки. Читання статей Письмові задачі
Аудіальний Діалоговий режим. Відеофільми. Аудіокасети Усні задачі
Стиль Природничі науки Словесність
Візуальний Читання книг Читання оповідань
Аудіальний Перегляд фільмів Слухання оповідань
Кінестетичний Проведення експериментів Програвання оповідання в ролях

▲ Психолог Т. А. Шилова розробила психологічну типологію учнів з відставанням в учінні та відхиленнями в поведінці, на яку ми ради­мо орієнтуватися при підготовці до уроків. Які впливи на цих учнів Ви намітите, готуючись до завтрашнього уроку?

Пропонуємо розглянути показники І типу учнів з неузгодженістю між мотиваційною та операціональною сферами (табл. 3.4).


3. Психологія навчанняТаблиця 3.4

 

Первинні розходження Вторинні розходження, зовнішня симптоматика, ознаки вияву Поширена в педа­гогічній практиці назва порушення
А) операціональна сфера відстає від мотиваційної Між невмінням учитися і бажанням вчитися Педагогічна за­пущеність
Б) мотиваційна сфера відстає від операцио­нально!' Між небажанням вчитися, відсутністю інтересу до учіння та невмінням вчитися Педагогічна, інте­лектуальна, пізна­вальна пасивність
В) відстає і в операціо-нальній, і в мотивацій­ній сфері Між невмінням вчитися, небажанням учитися та необхідністю вчитися Загальне відста­вання в учінні

Зіставте свої намічені впливи на учнів І типу з впливами на уро­ках на учнів II типу. Пропонуємо розглянути психологічні показники II типу учнів (табл. 3.5) з розходженнями в операціональній сфері:

Таблиця 3.5

 

і Первинніі розходження Вторинні розходжен­ня, зовнішня симпто­матика, ознаки вияву Поширена в педа­гогічній практиці назва^юрушення
і А)наявні знання випереджа­ють вміння вчитися Між сформованістю навчальних дій та за­пасом знань Знання засвою­ються нераціо­нальним способом
Б) окремі характеристики знань, види, рівні, якості не узгоджуються один з одним Між знанням законів, теорії і знанням фактів, між продуктивним рівнем засвоєння і ре­продуктивним рівнем засвоєння знань Механічні заучу­вання, формальне засвоєння знань 1
В) окремі компоненти на­вчальної діяльності (навчаль­ні цілі, потреби, мотиви, операції, самоконтроль) не узгоджуються один з одним Вміння учня визначати завдання та здійсню­вати самоконтроль з умінням виконувати навчальні дії Різні варіанти ' невміння вчитися, невміння переві­ряти та оцінювати' свою діяльність
Г) розходження між наявним запасом знань та навчальніс-тю, здатністю до подальшо­го засвоєння знань і спосо­бів їхнього отримання Між особистим рів­нем уміння вчитися і готовністю прийняти допомогу, як важливий показник научуваності Низька научува-ність
Д) окремі показники розу­мового розвитку відстають один щодо одного Між інтелектуальною ініціативою та вмінням діяти в умі Низький рівень здібності


Педагогічна психологія: Практикум


•*. ▲ Розгляньте психологічні показники III типу учнів (табл. 3.6) з неузгодженістю в мотиваційній сфері. Пригадайте визначення кож­ного з центральних понять: цілеусвідомлення, зовнішні і внутрішні мотиви, усвідомлені та реальні мотиви, афект неадекватності, до­магання.

Таблиця 3.6

 

Первинні розходження Вторинні розходження, зовнішня симптомати­ка, ознаки вияву Поширена в педа­гогічній практиці назва порушення
А) цілеусвідомлення (воля) не узгоджуєть­ся з мотивацією Між мотивами і цілями Слабовільний, відсутність старання
Б) зовнішні та вну­трішні мотиви розви­ваються не синхронно Між різними видами мо­тивів: зовнішні мотиви, випереджають внутрішні Вчиться під тиском зовнішніх
В) усвідомлені та реальні мотиви розви­ваються не синхронно Між наявними мотивами та реальними Низький рівень вихова­ності, тобто формальне знання мотивів
Г) відхилення в афективно-емоційній сфері: афект неадек­ватності Між домаганнями, само­оцінкою та реальними можливостями задоволь­нити свої домагання Афект неадекватності, незадоволеність, емо­ційне неблагополуччя, підвищена образливість^

• Як ви будете спілкуватися з такими учнями?

• Наведіть приклади педагогічних впливів на уроці з метою подо­лання цих порушень.

А Пропонуємо розглянути психологічні показники IV типу учнів з розходженням зовнішніх соціальних умов та внутрішнього ставлення дитини до них (табл. 3.7).

Поясніть сутність понять: дезадаптація, депривація, дезінтеграція, моральні переконання, вчинок, вихованість, виховуваність, девіантна поведінка, важковиховуваність.

• Яка буде ваша стратегія і тактика поводження на уроці з такими
дітьми?


3. Психологія навчанняТаблиця 3.7

 

Первинні розходження Вторинні розходження, зовнішня симптомати­ка, ознаки вияву Поширена в педа­гогічній практиці назва порушення
А) поведінка внаслідок обмеження можливості задоволення життєво важливих потреб (депривація). Між психологічною до­помогою та її наявністю. Неадекватна пове­дінка (страх, артис­тизм, закритість).
Б) дезадаптація, як від­ставання адекватних форм поведінки від вимог довколишнього зовнішнього середовища Між моральним знанням та моральним пере­конанням і реальними вчинками Невміння присто­суватися до вимог соціуму
В) дезінтеграція, як порушення цілісності особистості Між цілісним образом самого себе та вмінням назвати конкретні озна­ки своєї особистості Соціально-пасив­ний, невпевнений, не вміє прогнозува­ти свою поведінку
Г) окремі сторони розвитку особистості (моральні знання, пере­конання, моральна пове­дінка) не узгоджуються між собою Між моральним знан­ням і поведінкою типу бар'єра зі сторони учня як наслідок педагогіч­них помилок дорослих (тривожність, агресія) Низька вихованість, низька виховува-ність, важка вихову­вані сть
Д) реальна поведінка відстає від загально­прийнятих норм (деві-антна) Напруга між метою та засобами досягнення соціального належним способом Асоціальна пове­дінка (імпульсивне наслідування при­йнятим нормам аг- ' ресивної поведінки)
Е) поведінка, яка спира­ється на викривленні со­ціальних норм, і стійких асоціальних нормах, які включають здійснення реального асоціального вчинку (делінквентна поведінка) На рівні моральних знань між загальноприй­нятими соціальними нормами і нормами в групі, вироблення свого морального кодексу з опорою на свої викрив­лені переконання Використання форм поведінки, що включає проти- ] правні дії, психічна напруга, впертість, конфліктність, за­критість, артистизм, важковиховуваність


Педагогічна психологія: Практикум


▲ Пропонуємо розглянути психологічні показники V типу учнів з неузгодженістю в соматичній сфері та визначити свої напрями роботи з такими дітьми (табл. 3.8).

Таблиця 3,8

 

Первинні розходження Вторинні розходження, зо­внішня симптоматика, озна­ки вияву Поширенав педа­гогічній практиці назва порушення
А)затримки пси­хічного розвитку Між окремими виявами відста­вань: низький темп засвоєння знань Діти з ЗПР
Б) астенічні стани Велика кількість помилок, неекономічність, домінування репродуктивного рівня Діти з нервовим виснаженням, зі слабкою пам'яттю, увагою
В) реактивні стани та конфліктні пере­живання Між окремими відставаннями: важкими психічними пере­живаннями, неадекватність емоційних реакцій, ніяковіння Роздратованість, затинання, посми­кування, страх
Г) порушення в роботі аналізаторів Між окремими виявами від­ставань: зниження слуху, зору, зниження рухових функцій Слабко чують, ба­чать, малорухливі

• Які особливості спілкування вчителя з такими дітьми, який слід
обирати темп роботи з ними? Чи потрібно використовувати методику
успіху та в чому полягає її суть?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.009 с.)