Хід роботи Вступні зауваження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хід роботи Вступні зауваження.Відповідно до типології особистості американського психолога Дж. Холланда розрізняють шість психологічних типів людей: реаліс­тичний, інтелектуальний, соціальний, конвенціональний (стандарт­ний), заповзятливий, артистичний. Кожен тип характеризується пев­ними особливостями темпераменту, характеру і т.п.

Певному психологічному типу особистості відповідають професії, у яких людина може досягти найбільшого успіху.


5. Психологія педагогічної праці та особистості вчителяВіднесення людей до певного психологічного типу здійснюється за допомогою відповідних опитувальників.

Необхідні матеріали:опитувальник і лист відповідей.

Порядок роботи

1. Виготовити бланк відповідей;

2. Ознайомитися з текстом опитувальника;

3. Визначити свій тип особистості за опитувальником, користую­чись такою інструкцією;

„Припустимо, що після відповідного навчання Ви можете працю­вати за будь-якою спеціальністю. Але якщо б Вам довелося обирати між двома можливостями, то чому б Ви надали перевагу? Обведіть кружечком обрану Вами відповідь на реєстраційному бланку".

Бланк відповідей

Прізвище, ім 'я, по батькові___________________________________

 

ТИШІ ОСОБИСТОСТІ
реалістич­ний інтелекту­альний соціальний конвенціо­нальний заповзят­ливий артистич­ний
  За
 
     
      т
  10а Па -
  12а 13а  
14а 15а   156 і
16а 17а   18а
19а   20а
21а     22а  
  23а    
24а   25а 26а
  27а 276 - 28а  
29а 30а  
31а   32а  
  33а 34а  
35а 36а   37а
38а   39а
40а     41а  
  42а     426 1


Педагогічна психологія: Практикум


 


Опитувальни

|1а Інженер-технолог

|2а Завуч з позакласної роботи

[ЗаДизайнер__________________

|4аУчений-хімік

Ьа Політичний діяч

16аКухар____________________

17аАдвокат___________________

18аВихователь________________

|9аВ'язальник_________________

110аНотаріус__________________

L' Перекладач художньої літера-
11а

Ітури______________ _^________

112аПедіатр___________________

113аДиректор магазину__________

114аФілософ___________________

115аОператор ЕОМ_____________

116аСадівник__________________

17а Учитель

18а Художник з металу

119аГідролог__________________

|20аДиректор господарства______

[21аІнженер-електронник________

[22аГоловний зоотехнік_________

[23аСпортивний лікар

|24аВодій тролейбуса___________

І25а Копіювальник

[26аАрхітектор________________

L7 Працівник дитячої кімнати
міліції___________________

28а Голова агрооб'єднання

І29а Біолог

|30аНауковий працівник музею


Дж. Холланда

16 Конструктор

|2б Голова профспілкового комітету 36 Кресляр

|4б Бухгалтер________ __________

56 Письменник

|бб Набиральник

|7б Редактор наукового журналу

|8б Художник з кераміки______

[96 Санітарний лікар ____________

1 Об Постачальник

116 Лінгвіст

126 Статистик
1136 Фотограф_______

146 Психіатр

[156 Карикатурист____

1166 Метеоролог_____

176 Командир загону

\18б Маляр _________

1196 Ревізор_________

рОб Диригент

|21 б Секретар-друкарка

[226 Зоолог__________

|23б Фельєтоніст______

[246 Медсестра_______

|25б Директор________

266 Математик

276 Рахівник

286 Агроном-рахівник L296 Офтальмолог ІЗ Об Скульптор


5. Психологія педагогічної праці та особистості вчителя 1 93

 

 
31а Стенограоіст 316 Логопед
32а Економіст 326 Директор школи
33а Науковий працівник музею 336 Консультант
34а Коректор 346 Критик
35а Радіооператор 356 Спеціаліст з ядерної фізики
36а Лікар 366 Дипломат
37а Актор 376 Телеоператор
38а Археолог 386 Експерт
39а Закрійник-модельєр 396 Декоратор
40а Годинникар 406 Монтажник
41 а Режисер 416 Учений |
42а Психолог 426 Поет |

Опрацювання результатів

Підрахуємо кількість позначених у реєстраційному бланку відпо­відей з кожного стовпчика окремо. Стовпчик, який містить найбільшу кількість позначених відповідей, вказує на певний тип особистості за Дж. Хол лан дом.

Характеристика професійних типів особистості за Дж. Холландом

Реалістичний тип

„Чоловічий" тип. Характеризується високою емоційною залежніс­тю, орієнтований на сьогодення. Надає перевагу конкретним об'єктам та їхньому використанню. Вибирає заняття, які вимагають моторних навичок (постійний рух), вправності. Надає перевагу професіям із конкретними завданнями: механік, водій, інженер, агроном і т.п. Ха­рактерними є невербальні здібності, розвиток моторних навичок, про­сторової уяви (читання креслень). Має шанси досягти успіху в таких галузях, як фізика, економіка, кібернетика, хімія, спорт.

Інтелектуальний тип

Характерний аналітичний розум, незалежність і оригінальність су­джень. Переважають теоретичні й естетичні цінності. Орієнтується на розв'язання інтелектуальних творчих завдань. Найчастіше обирає наукові професії. Структура інтелекту гармонійна: розвинуті вербаль­ні та невербальні здібності. Характеризується високою активністю, але в діяльності на спілкування не налаштований. У розмовах най­частіше є передавачем інформації, головно - інтроверт. Бажані сфери діяльності: математика, географія, геологія, творчі професії.Педагогічна психологія: Практикум


3. Соціальний тип

1 Вирізняється вираженими соціальними вміннями (вміння спілку­ватися, прагнення до лідерства), потребами в численних соціальних контактах. Незалежний від оточення, успішно пристосовується до об­ставин. Емоційний та чутливий. У структурі інтелекту успішно ви­ражені вербальні здібності. Має прагнення повчати і виховувати усіх навколо, здатність до співчуття і співпереживання. Бажані сфери ді­яльності: психологія, медицина, педагогіка.

Конвенціональний тип

Надає перевагу структурованій діяльності, роботі за інструкцією, певними алгоритмами. Є здібності до переробки конкретної, рутин­ної (цифрової) інформації. Підхід до проблем має стереотипний ха­рактер. Риси характеру: консерватизм, підпорядкованість, залежність. У поведінці та спілкуванні дотримується стереотипів, дотримується традицій. Слабкий організатор і керівник. Найчастіше переважають невербальні (особливо лічильні) здібності. Бажані такі спеціальнос­ті: бухгалтер, фінансист, товарознавець, економіст, діловод, друкарка, канцелярськоїй службовець.

Заповзятливий тип

Обирає цілі та завдання, які дають змогу виявити енергію, імпуль­сивність, ентузіазм. Рисами характеру є: прагнення до лідерства, по­треба у визнанні, заповзятливість, деяка агресивність. Надає перева­гу завданням, які пов'язані з керівництвом, особистим статусом. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Не подобають­ся заняття, які вимагають значної за обсягом праці, ретельності, мото­рних навичок, концентрації уваги. Найповніше реалізовується в про­фесіях: дипломат, репортер, менеджер, директор, брокер, кооператор.

Артистичний тип

У взаєминах з оточенням спирається на свою уяву та інтуїцію. Притаманний емоційно складний погляд на життя. Риси характеру: незалежність у прийнятті рішень, оригінальність мислення. Зазвичай не живе за правилами і традиціями. Надає перевагу заняттям творчого характеру: музика, малювання, діяльність у сфері гуманітарних на­ук. Добре розвинуте сприймання і моторика. Високий рівень екстра-вертованості. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Бажані сфери діяльності: історія, філологія, мистецтво.

Підсумок.Після підрахунку та порівняння балів, зробити висно­вок про переважний тип особистості та його взаємозв'язок із певною професійною сферою.


5. Психологія педагогічної праці та особистості вчителяПроаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді на запитання:

—Які типи особистості за Дж. Холландом Ви знаєте?

—Яким типам особистості найбільше відповідають професії: пси­холог, педагог, соціальний працівник, науковець-дослідник? Чому?

—Порівняйте отримані результати з діагностованою Вами профе­сійною спрямованістю особистості.

Тема: Визначення професійних здібностей психолога

Мета:Оволодіти навичками психодіагностики професійних здіб­ностей психолога на основі методики оцінки комунікативних і органі­заторських здібностей.

Хід роботи

Вступні зауваження.

Комунікативність як риса характеру розвивається на основі спіл­кування, закріплюється в поведінці та стає передумовою для форму­вання таких якостей особистості, як спрямованість на спілкування, ін­терес до людей, соціальна перцепція, рефлексія, емпатія. Усі ці якості можна вважати необхідними для роботи у сфері професій „людина -людина", а також в інших сферах, де робота пов'язана з керівництвом і спілкуванням. Також важливими є і організаторські здібності, які ви­являються у здатності до самостійного прийняття рішення, особливо у складних ситуаціях, в ініціативності у спілкуванні та діяльності, у плануванні діяльності.

Для оцінки потенційних можливостей особистості, її здібнос­тей використовують анкету комунікативних та організаторських здібностей (КОС), запропоновану Б.А. Федоришиним.

Необхідні матеріали:Опитувальник КОС і бланк відповідей.

Порядок роботи

І.Виготовити бланк відповідей.

Бланк відповідей

Прізвище, ім'я, по батькові_____________________________________

Дата___________________ Вік

 


 

  Педагогічна психологія: Практикум
     
ІЗ
■ 23
ЗО

2. Ознайомитися з текстом опитувальника.

3. Оцінити комунікативні та організаторські здібності за опиту -вальником КОС, користуючись такою інструкцією:

„Вам необхідно відповісти на всі запропоновані питання. Вільно висловлюйте свою думку з приводу кожного запитання і фіксуйте її так: якщо Ваша відповідь на питання позитивна (Ви згідні), то у від­повідній клітинці бланка відповідей Ви ставите плюс, якщо ж Ваша відповідь негативна (Ви не згодні), - ставите мінус. Стежте за тим, щоб номер запитання і номер клітинки, в яку Ви заносите відповідь, були однаковими. Майте на увазі, що питання мають загальний харак­тер і не можуть містити всіх подробиць. Тому уявіть собі типові си­туації і не задумуйтесь над деталями. Не варто витрачати багато часу на обдумування, відповідайте швидко. Можливо, на деякі запитання Вам важко буде відповісти, тоді намагайтесь дати ту відповідь, яку Ви вважаєте більш прийнятною. Відповідаючи на питання, звертай­те увагу на його перші слова. Ваша відповідь повинна точно з ними узгоджуватися. Відповідаючи на запитання, не намагайтесь створити приємне враження. Важливими є не конкретна відповідь, а сумарний бал за серією запитань".

Опитувальник КОС

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтесь?

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість Ваших товаришів до прийняття рішення, запропонованого Вами?

3. Чи довго Вас турбує образа, яка була завдана Вам кимось із Ва­ших друзів?

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?

5. Чи прагнете Ви до нових знайомств?

6. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше працювати з книгою, займатися іншими справами, ніж спілкуватися з людьми?


n


5. Психологія педагогічної праці та особистості вчителя8. Якщо виникають деякі труднощі у здійсненні Ваших намірів, чи легко Ви від них відмовляєтесь?

9. Чи легко Ви встановлюєте контакт з людьми, значно старшими із ід Вас за віком?

 

10. Чи любите Ви придумувати або організовувати з друзями різ­номанітні ігри та розваги?

11. Чи важко Вам входити в нову для Вас компанію?

12. Чи часто Ви відкладаєте „на потім" справи, які варто було б ви­рішити сьогодні? .>

13. Чи легко Ви налагоджуєте контакт з незнайомими людьми?

14. Чи прагнете Ви до того, щоб Ваші товариші діяли відповідно до Вашої думки?

15. Чи важко Вам вжитися в новий колектив?

16. Чи правда, що у Вас не буває конфліктів із товаришами через невиконання ними своїх обов'язків, обіцянок?

17. Чи прагнете Ви за нагоди познайомитися та поспілкуватися з новими людьми?

18. Чи часто у розв'язанні важливих проблем ініціатива надходить від Вас?

19. Чи дратують Вас люди навколо і чи хочеться Вам побути на­одинці зі самим собою?

20. Чи правда, що зазвичай Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій обстановці?

21. Чи подобається Вам постійно перебувати серед людей?

22. Чи дратує Вас, коли не вдається завершити розпочату справу?

23. Чи відчуваєте Ви труднощі, незручність і ніяковість, якщо до­водиться виявити ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?

24. Чи правда, що Ви стомлюєтесь від частого спілкування з това­ришами?

25. Чи любите Ви брати участь у колективних іграх?

26. Чи часто Ви виявляєте ініціативу у вирішенні питань, які стосу­ються інтересів Ваших товаришів?

27. Чи правда, що Ви почуваєтесь ніяково серед малознайомих лю­дей?

28. Чи правда, що Ви рідко прагнете доводити свою правоту?

29. Чи вважаєте, що Ви можете легко внести пожвавлення в мало­знайому компанію?

30. Чи берете Ви участь у громадській роботі групи, факультету, університету?

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих незначною кіль­кістю осіб? .-,....Педагогічна психологія: Практикум


32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати власну думку або рі­шення, якщо вони не були одразу прийняті серед Ваших товаришів?

33. Чи почуваєте Ви себе невимушено в незнайомій компанії?

34. Чи охоче Ви розпочинаєте організацію різноманітних заходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить впевнено і спокій­но, коли доводиться щось говорити великій групі людей?

36. Чи часто Ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення?

37. Чи правда, що у Вас багато друзів?

38. Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх товаришів?

39. Чи часто Ви ніяковієте, відчуваєте скутість при спілкуванні з незнайомими людьми?

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе у великій компанії?

Опрацювання результатів1. Зіставте відповіді з дешифратором і підрахуйте кількість відпо­відей, які збіглись, окремо з комунікативних і організаторських здіб­ностей.


Здібності

Комунікативні

Організаторські


Позитивні

Питання першого стовпчика Питання другого стовпчика


Відповіді

Негативні

Питання^ третього стовпчика Питання четвертого стовпчика


2. Обчисліть оцінювальні коефіцієнти комунікативних Кк і органі­заторських К0 здібностей як відношення кількості відповідей, які збі­глись, до максимальної кількості збігів (20) за формулами:

ККХ :209. К^КХ: 20. Для якісної оцінки результатів зіставте отримані коефіцієнти зі шкалою оцінок:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.014 с.)