Розвиток в учнів мислення в процесі навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвиток в учнів мислення в процесі навчання1. Уміння обрати зміст, сформулювати навчальні за­вдання, обрати методи і дидактичні засоби розвитку в учнів мислення з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

2. Уміння створити умови для встановлення зв'язків між емпіричним і мисленнєвим відображенням.

3. Уміння сформулювати запитання або обрати за­вдання для поліпшення в учнів процесу розуміння навчального матеріалу.

4. Вміння обрати зміст, завдання, формулювати запитання для активізації мисленнєвих операцій -аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагаль­нення, конкретизації.

5. Вміння обрати навчальні завдання та прийоми активізації наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного, теоретичного і практичного, творчого і репродуктивного та саногенного мислення.


3. Психологія навчання___________________________________________

6. Вміння обрати зміст, завдання, способи та реа­лізувати їх у формуванні в учнів наукових понять, суджень, міркувань дедуктивного та індуктивного характеру та за аналогією.

7. Вміння обрати проблемні ситуації, проблеми, задачі, способи розвитку в учнів здатності до розв'язування задач; до вироблення мети, усвідом­лення мотивів цієї діяльності, обстеження задачі та формулювання і перевірки гіпотез, прийняття рішен­ня, гнучкого використання різних способів виконан­ня завдань (за типом, за алгоритмом, у спосіб ви­користання не одного алгоритму, за вибором кількох алгоритмів окремих правил, евристично-пошуковим, Ітворчим способами).

8. Уміння враховувати під час розвитку в учнів мислення його домінантні індивідуальні особливості (глибину - поверховість; стійкість — нестійкість; швидкість - повільність; самостійність - несамостій­ність; гнучкість - інертність; критичність - навіюва­ність та інші).

9. Уміння контролювати своє мовлення, система­тично удосконалювати його та впливати на розви­ток словника, граматично-правильного і зв'язного мовлення в учнів.

Розвиток в учнів образів уяви

1. Вміння обирати зміст, завдання та способи розвитку в учнів образів уяви з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

2. Вміння обирати зміст, формулювати завдання, спрямовані на розвиток в учнів різних способів створення образів уяви (аглютинації, гіперболізації, схематизації, типізації, загострення).

3. Вміння обирати завдання, які б активізували в учнів мимовільну, довільну, репродуктивну та твор­чу уяву.

Розвиток в учнів уваги

І. Вміння обирати завдання, викликати настанови,
формулювати цілі, визначати способи розвитку в
учнів уваги з урахуванням в них вікових та індивіду­
альних особливостей уваги._____________________Педагогічна психологія: Практикум


/

2. Вміння обирати та реалізовувати способи, техніки, які б розвивали в учнів такі властивості уваги, як спрямованість, зосередженість, концентрацію, обсяг, розподіл, переключення.

3. Уміння створити умови, які б сприяли розвитку в учнів довільної, мимовільної та після довільної ува­ги, єдності, взаємопереходів між ними.

4. Вміння обирати зміст і способи вироблення в учнів звички бути уважним до людей, до себе і виховання

в них на цьому ґрунті таких особистісних якостей, як поваги до людей, толерантності та самоповаги. Розвиток в учнів емоційно-вольової сфери

1. Вміння обрати зміст, способи спілкування, способи) розвитку в учнів почуттів, емоцій та волі з урахуван­ням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

2. Вміння обрати зміст і способи вироблення в учнів відповідних форм зовнішнього виявлення почуттів, емоцій та волі з урахуванням їхньої доцільності (по­зитивні чи негативні переживання; вольові якості чи недоліки волі тощо).

3. Вміння обирати техніки, способи вироблення в учнів стресостійкості, запобігання виникненню у них стресів, тривожності, афектів.

4. Вміння обирати зміст і способи впливу на інте­лектуальні, моральні, естетичні і практичні почуття учнів, вироблення здатності управляти своїм настро­єм, перетворювати його в оптимістичний.

5. Вміння обирати зміст, завдання, способи та реалі­зовувати їх з метою навчити учнів долати зовнішні і внутрішні перешкоди, доводити розпочату справу до кінця, виробляти цілі та досягати їх.

6. Вміння обрати зміст, створити навчальні ситуації для вироблення таких вольових якостей, як рішу­чість, самостійність, наполегливість, мужність, ви­тримка, дисциплінованість; долання таких явищ, як абулія й апраксія.

Управління навчанням учнів 1.Уміння виробляти мету, завдання управління сво­єю і учнівською діяльністю на уроці з урахуванням їхнього місця щодо попередніх та перспективних цілей навчальної діяльності.


3. Психологія навчання2. Вміння усвідомлювати важливість своєї наміченої роботи з учнями та довести їм важливість засвоєння |теми, виконання намічених завдань, формування необхідних умінь і навичок.

3. Вміння обирати зміст і способи гнучкого викорис­тання стимулів у єдності з мотивами, поступового підсилення їхньої дії, перетворення зацікавленості в пізнавальний інтерес, а його - в пізнавальну потре­бу; формування мотивації досягнення.

4. Вміння обирати зміст, вираження його в формі навчальних ситуацій, завдань, які б мали навчальний та виховний потенціал відповідно до попередньо ви­значених цілей і завдань навчальної діяльності.

5. Уміння спланувати свої управлінські кроки та спланувати діяльність учнів.

6. Уміння виділяти навчальні ситуації як одини­ці управління навчанням учнів, обирати способи (розв'язання їх з розвивальним та виховним ефектом (для дітей, в неочікуваних випадках вчасно й пра­вильно приймати рішення.

}7. Уміння рефлексувати та здійснювати систематич­ний контроль за своїми способами управління, оці­нювати їх та вносити корективи з метою виконання намічених завдань уроку.

8. Вміння обирати зміст, створювати навчальні си-Ітуації, завдання з метою врахування індивідуально-стильових особливостей учіння учнів та їхнього рівня компетентності.

9. Вміння обирати зміст, завдання, способи впливу на мотивацію, інтелектуальні дії, операції для учнів з низькою результативністю в навчанні; володіння 'методикою вирівнювання.

10. Уміння забезпечувати санітарно-гігієнічні вимо­
ги до організації навчально-пізнавальної діяльності
учнів.________________________________________

Тематична перевірка знань і вмінь студентів з теми „Психолого-педагогічний аналіз уроку"

Мета:виявити рівень засвоєння програмного матеріалу, об'єктивно оцінити знання й уміння учнів.Педагогічна психологія: Практикум


1. Пригадайте висловлювання відомих психологів і педагогів про навчання учнів.

2. У чому полягає спрямування психолого-педагогічного аналізу уроку на структуру навчальної діяльності вчителя?

Оберіть правильні відповіді:

а) навчання дітей створювати образи;

б) аналіз мети діяльності;

в) аналіз з навчальних завдань;

г) мотиваційний компонент;

д) дії та операції;

ж) емоційно-вольовий компонент.

3. Які компоненти охоплює навчальна діяльність вчителя? Оберіть правильну відповідь: цільовий; руховий; потребово-мотиваційний; когнітивний; операційний; емоційно-вольовий.

4. У чому полягає психолого-педагогічний аналіз уроку, спрямова­ний на організацію уваги учнів на уроці?

Оберіть правильну відповідь:

а) аналіз фактів уроку, які більше або менше привертають увагу
учнів;

б) кількість учнів, які виявляють більш стійку увагу;

в) кількість учнів, які часто відволікаються, виявляють поверхневу
увагу;

г) продовжте перелік напрямів аналізу виявлення в учнів уваги;

5. У чому полягає розвиток на уроці сенсорно-перцептивної діяль­
ності учнів?

а) створення на уроці ситуацій відображення учнями якостей пред­
метів і явищ;

б) актуалізація минулого досвіду;

в) ситуації роботи вчителя над цілісним сприйняттям тексту;

г) учні виявляють дії запам'ятовування;

д) продовжте виділяти ситуації, у яких виявляються особливості
сприйняття учнями.

6. У чому полягає спрямування психолого-педагогічного аналізу
уроку на розвиток мнемічних дій?

Оберіть правильну відповідь:

а) аналіз ситуацій запам'ятовування інформації;

б) ситуації зіставлення учнями інформації;

в) аналіз умов, які сприяють запам'ятовуванню;

г) аналіз ситуацій, у яких виявляються види пам'яті;

д) аналіз ситуацій відтворення учнями інформації;


3. Психологія навчанняж) продовжте виділення ситуацій, у яких виявляються процеси і види пам'яті учнів та впливи вчителя на їхню пам'ять.

7. У чому полягає забезпечення розвитку продуктивності пам'яті
в учнів?

Оберіть правильну відповідь та запропонуйте свої відповіді:

а) використання вчителем наочності;

б) умови утворення інформації;

в) оцінювання учнями своєї роботи.

8. У чому полягає програма спостереження за актуалізацією пам'яті
в учнів на уроці?

Оберіть правильну відповідь: і

а) виділення фактів повторення навчального матеріалу;

б) виділення фактів узагальнення учнями навчального матеріалу;

в) ситуації різних видів запам'ятовування;

г) ситуації різних форм відтворення;

д) ситуації виявлення індивідуальних особливостей пам'яті;

ж) ситуації виявлення в учнів забування;

з) продовжте виділення фактів на уроці активізації пам'яті в учнів.

9. Як ви розумієте процес активізації мислення в учнів на уроці?
Оберіть правильну відповідь і доповніть своїми відповідями:

а) аналіз прийомів, умов формування наукових понять;

б) розгляд навчальних ситуацій, у яких учні виявляють мисленнєві
операції аналізу, синтезу, порівняння узагальнення, конкретизації;

в) аналіз цілей, які ставить учитель;

г) робота над підсиленням мотивації;

д) робота над стійкістю уваги;

ж) продовжте виділення на уроці фактів активізації в учнів мис-леннєвої діяльності.

10. У чому полягає аналіз навчання учнів на уроці створювати об­
рази?

Оберіть правильну відповідь і доповніть своєю:

а) виявлення умов, які впливають на створення образів уявлення
та уяви;

б) виділення ситуацій, у яких виявляється активна і пасивна уява;

в) виділення ситуацій активізації операції порівняння;

г)-...

11. У чому полягає аналіз взаємин учнів на уроці?
Оберіть правильну відповідь та доповніть своїми:

а) аналіз цілей, виявлення серед них тих, які стосуються форму­вання взаємин між учнями;Педагогічна психологія: Практикум


б) виділення ситуацій навчання співдіянню;

в) виявлення ситуацій, що сприяють активізації творчості в учнів;

г) виявлення ситуацій колективного або групового виконання за­
вдань;

д) виділення ситуацій лідерства, компромісів, угод, конфліктів то­
що;

ж)...

12. Назвіть програму спостереження за мовленням учнів.

Оберіть правильні відповіді та доповніть своїми:

а) виділення фактів, у яких виявляються особливості мовлення
учнів;

б) виділення фактів виявлення в учнів граматичної правильності
мовлення;

в)...

13.У чому полягає програма спостереження за спілкуванням вчи­теля з учнями?

Оберіть правильні відповіді та додайте свої:

а) виділення ситуацій, врахування вчителем індивідуальних особ­
ливостей учнів;

б) виділення ситуацій виявлення вчителем стилю спілкування;

в) виділення ситуацій сприяння гіперакції серед учнів;
г)... .

д)...

14. Назвіть ознаки виявлення вчителем психолого-педагогічного
такту.

Продовжте запропоновані відповіді:

а) взаємини між вчителем і учнем мають суб'єкт-суб'єктний ха­
рактер;

б) уважне ставлення до учнів;
в)...

г)...

15. У чому полягає аналіз успішності учнів на уроці? Які факти
уроку будуть доводити наявність високої чи, навпаки, низької успіш­
ності?

а) повнота відповідей;

б) глибина та узагальненість знань;

в) якість використання наукових знань в практичних ситуаціях;

г) цілісність сприйняття інформації;

д)... ж)...


3. Психологія навчання16. Які факти уроку будуть підтверджувати думку, що учні став­
ляться до школи як до джерела знань? Що вони охоче вчаться?

а) ситуації, до яких учні виявляли стійкий інтерес?

б) ситуації, які викликали мимовільну та післядовільну увагу;

в) учні звертаються до вчителя із запитаннями;
г)...

Д)...

17. Які переживання виявляли учні та як вчитель впливав на них?

а) виділити факти переживання учнями задоволення, проаналізу­
вати їх;

б) виділити ситуації прийняття учнями оптимістичних рішень;

в) виділити факти позитивного мислення в учнів; і
г)...

д)...

18. На які факти на уроці будете звертати увагу, щоб довідатися
про розвиток в учнів волі? Наведіть приклади.

а) факти долання труднощів;

б) факти реагування на неуспіх;

в) факти доведення розпочатої справи до кінця.

19. Складіть програму спостереження за моральним розвитком
учнів на уроці. Наведіть приклади до поданих відповідей та запропо­
нуйте свої відповіді:

а) знання правил моралі;

б) негативне реагування на аморальні вчинки;

в) вміння поводити себе відповідно до правил;
г)...

д)...

20. Назвіть критерії оцінки морального розвитку учнів. Продовжте
відповіді:

а) свідоме засвоєння норм моралі;

б) відповідність нормам моралі навичок та умінь спілкування, по­
ведінки;

в)... г)...

21. Які факти уроку будуть свідчити про його вплив на розвиток
в учнів самооцінки діяльності, мотиву досягнення? Поясніть, як Ви
розумієте ці поняття та дайте приклади, взяті з уроку:

а) учитель звертається із запитанням: „Чи задоволений учень сво­єю роботою?"Педагогічна психологія: Практикум


б) факти надання вчителем зразків правильного виконання завдань,
правильної поведінки;

в) ситуації спонукання учнів до рефлексування;

г) створення ситуацій досягнення успіху;
Д).»

ж)-

22. Назвіть факти уроку, які б свідчили про те, що вчитель ставить

учнів у ситуацію вибору. Поясніть виховну і розвивальну цінність таких ситуацій. Орієнтуйтесь на запропоновані відповіді і наведіть свої.

а) ситуації підведення підсумків, що і як засвоїли учні і до чого
слід прагнути:

б) факти роботи вчителя над усвідомленням учнями мети;

в) факти формулювання учнями своїх конкретних цілей;

г) факти визначення учнями своїх способів досягнення мети;

Д)... .ж)...

23. Складіть програму спостереження за навчанням учнів учитися.
Дайте свої пропозиції до програми:

а) виявлення фактів, коли вчитель учить опрацьовувати текст;

б) ситуації навчання учнів прийомів ефективного сприймання
інформації, усвідомлення її, запам'ятання та збереження;

в)... г)...

24. Як учитель може допомогти учням брати на себе відповідаль­
ність за успіхи і невдачі у діяльності учіння? Дайте свої пропозиції:

а) використання на уроці методики успіху;

б) спонукання учнів до рефлексії;

в) факти підтримки та заохочення учнів;

г) ситуації розвитку в учнів самоповаги, впевненості у собі;
д)...

ж)...

25. Продовжте перелік ознак організаційної чіткості уроку.

а) особливості установок вчителя;

б) працездатність, активність учителя;

в) здатність володіти собою, своїм настроєм;

д)...

26. Як оцінювати вибір методів і засобів навчання на уроці? Дайте
свої пропозиції:


3. Психологія навчанняа) назвати методи, які реалізують дидактичну мету;

б) назвати методи, які б формували особистісні явища;
в)...

г)...

27. У чому полягає формування і розвиток навчальних умінь та
навичок? Дайте свої пропозиції розуміння цього напряму роботи на
уроці:

а) ситуації подання зразків правильних дій;

б) чітке пояснення завдань;

в) аналітико-синтетичний аналіз завдань і потрібних способів їх­
нього виконання; v

г)... ' , ■'

д)... =

28. Назвіть факти уроку, у яких можуть виявлятися установки вчи­
теля на уроці. Поясніть залежність організації уроку від установок
вчителя.

а) вияв учителем оптимістичного ставлення до учнів;

б) вияв учителем тактовного ставлення до учнів, поваги до них;

в) антиципаційний підхід до вибору педагогічних впливів;
г)...

Д)...

29. Назвіть організаторські вміння вчителя, орієнтуючись на на­
ведені відповіді:

а) чітке формулювання цілей;

б) ведення уроку за планом;
в)...

г)...

Семінар на тему: „Проблема розвивального навчання"

План

1. Проблема психічного розвитку у навчальному процесі.

2. Співвідношення навчання і розвитку (Е. Торндайк, Ж. Піаже, Л.С. Ви-готський). Вчення Л.С. Виготського про зону найближчого розвитку.

3. Поняття розвивального навчання.

4. Порівняльний аналіз традиційної та розвивальної систем навчання.

5. Сучасні моделі та технології навчання.

6. Психологічні основи диференційованого навчання.

7. Роль педагога в організації і розвитку навчально-пізнавальної ді­яльності учнів.Педагогічна психологія: Практикум


ЛІТЕРАТУРА

1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - M.,l986.

2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996.

3. Занков Л.В. Содружество ученого и педагога. - М., 1995.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М., 2001.

5. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обу­чение. - М, 1981.

6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.

7. Хон Р.А. Педагогическая психология. Принципы обучения. - М, 2002.

8. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в совре­менной школе. — М., 1996.

Конференція на тему:„1нтерактивні прийоми навчання"

Мета:розширити наукові уявлення про зв'язок навчання і психіч­ного розвитку та поглибити теоретичні знання про інтерактивне на­вчання.

Хід роботи

1.Студенти опрацьовують літературу з проблеми інтерактивного навчання за останні 3—5 років.

2. Студенти пропонують свої виступи, обирають ведучого, який складає список тих, хто виступає. Ведучий разом із викладачем став­лять додаткові питання до аудиторії. У кінці роботи робляться вис­новки.

Для обрання тем для тих, хто виступає, можна запропонувати такі:

- Що таке інтерактивне навчання?

- Інтерактивні технології кооперативного навчання.

- Технології колективно-групового навчання.

- Технології ситуативного моделювання.

- Технології опрацювання дискусійних питань.

- Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці.

ЛІТЕРАТУРА

1. Букатова В.М., Ершова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения: Книга для учителя. - М.: Первое сентября, 2000.


3. Психологія навчання


14-3


2. Матвієнко П.І. Орієнтир на освітні технології// Педагогічні техно­логії: Досвід. Практика. Довідник. - Полтава: ПОІПОППО, 1999.

3. Мельникова СИ., Яворовская Л.Н. Игровые формы учебных заня­тий. - Харьков: ХГУ, 1993.

4. Освітні технології: Навч.-метод, посібник / О.М. Пехота, А.З. Кік-тенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001.

5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод.посібник / За заг. ред. О.І. Пометун. — К.:

А.С.К., 2004.

■і.

Групова дискусія „Порівняльний аналіз основних концепцій навчання"

Мета:засвоєння студентами суті концепцій навчання та їхніх основних понять.

Дослідити теоретичну і практичну значущість кожної концепції.

Хід роботи

Студенти, готуючись до дискусії, опрацьовують роботи представ­ників основних концепцій навчання.

На занятті студенти діляться на підгрупи, кожна з яких захищає по­гляди обраної нею концепції. У ході дискусії потрібно сформулювати відповіді на питання:

- У чому суть кожної з основних концепцій?

а) теорії змістового узагальнення В.В. Давидова;

б) теорії поетапного формування розумових дій і понять П.Я. Галь-
періна;

в) біхевіористичних теорій научіння (Е. Торндайк, Б. Скінер); про­
грамованого навчання;

г) концепції розвивального навчання Л.В. Занкова;

д) концепції проблемного навчання Д.Б. Ельконіна;

ж) сугестопедичної концепції засвоєння Д.М. Узнадзе;

з) теоретичних положень Г.С. Костюка;

і) теорії особистісно-орієнтованого навчання.

- Що позитивного у кожній концепції?

- У чому виявляються основні суперечності між поданими концеп­ціями?

- Яка значущість цієї суперечності для розвитку психології на­вчання?

- Як оцінити практичну значущість кожної з теорій навчання?Педагогічна психологія: Практикум


У кінці дискусії студенти висловлюють думки про те, як будуть ви­користовувати ці знання у навчальному процесі в школі.

Література

1. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. -М., 1985.

2. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М., 1972.

3. Ильясов И.И. Структура процесса учения. - М., 1986.

4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных пе­дагогических поисках. - М., 1994.

5. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М. Проколієнко. - К., 1989.

6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. - К., 2002.

7. Лозанов Г. Суггестология и суггестопедия. - М., 1980.

8. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. -М., 1980.

9. Стоуне Э. Психопедагогика.-М., 1984.

Ділова гра

„Що таке читання із зупинками та взаємоопитування як

інтерактивні прийоми навчання?"

(Сучасна технологія „Читання і письмо для розвитку критичного мислення", автори Дж. Стил, Ч. Темпл та ін.)

Мета: поглибити знання студентів про такі інтерактивні прийоми, як читання із зупинками та взаємоопитування; сформувати вміння об­ґрунтовувати доцільність їхнього використання у процесі навчання.

Хід гри

Студенти готуються до участі у грі, опрацьовуючи роботу М.В. Кла-ріна „Інноваційні моделі навчання у зарубіжних педагогічних пошу­ках" (М., 1994).

Гра проходить у формі імпровізованого уроку. Студенти обирають учителя і завуча, який буде присутнім на уроці та оцінюватиме його. Усі інші студенти грають роль тих, хто навчається.

Читання із зупинками.Вчитель дає читати обраний ним текст підручника (можна брати художній текст). Пропонує зробити зупинку на важливому етапі і висловити (спрогнозувати) думки, які будуть ви­словлені в тексті далі. У процесі прогнозування треба вислухати від­повіді багатьох учасників гри, а потім прочитати уривок і порівняти прогноз і сам текст.


3. Психологія навчанняВзаємоопитування.Два учасники гри читають один одному текст, зупиняються у вказаних учителем місцях. Потім вони ставлять один одному питання про прочитане. Питання мають не поверховий харак­тер, а вимагають глибшого проникнення.

У цій роботі бере участь учитель. Він допомагає формулювати за­питання, подає їхні зразки. Отже, у процесі гри всі учасники працю­ють у діадах „учень-учень" і „вчитель-учень", вчаться формулювати запитання, глибоко осмислюючи їх, готувати реакції-відповіді.

У кінці гри відбувається діалог у діаді „завуч-учитель". Завуч оці­нює роботу на уроці, відзначає активність та доцільність реакцій йо­го учасників, цікавиться у вчителя, з якою метою він використовував вказані прийоми роботи, чи досягнув її на уроці та в чому полягають ці досягнення.


кПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.038 с.)