Пропоновані заходи та очікуваний результат по удосконаленю системи управління персоналом ПП «мвм-13» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пропоновані заходи та очікуваний результат по удосконаленю системи управління персоналом ПП «мвм-13»Заходи Результати
збільшення кількості працівників відділу кадрів ефективне виконання функцій данного відділу
застосування методу екстраполяції та методу експертних оцінок при планувані персоналу для більш точного розрахунку необхідної кількості робітників (планування персоналу) з метою забезпечення безперебійного виробничого процесу
співпраця з ВНЗ розширення можливостей залучення молодих спеціалістів на вакантні посади
запровадження використання у процесі відбору кадрів посадових інструкцій, кваліфікаційних карт та карт компетенцїі полегшує процес відбору кандидаті та дозволяє виявити особисті якості потенційного працівника
ротація персоналу стимулює працівника до роботи, що безпосередньо проявляється в підвищенні кваліфікації після освоєння нового виду роботи.
організація лекцій, семінарів та професійних курсів забезпечення професійного навчання працівників підприємства
оцінювання персоналу підприємстав у вигляді тестування надасть змогу відсіяти низько компетентних працівників підприємства або понизити їх в посаді, а замість того, залучити працівників з високим рівнем знань відповідної роботи
залучення працівників до участі у справах підприємства налагодження більш тісних зв'язків з колективом
морально-психологічний метод стимулювання праці персоналу стимулюється праця працівників підприємства
запровадити програму по удосконаленню умов праці робітників покращаться умови праці на ПП «МВМ-13»

Таким чином, запропонована система заходів щодо удосконалення системи управління персоналом на ПП «МВМ-13» принесе такі результати у вигляді наступних змін:

· сприятиме зменшенню плинності персоналу;

· впровадить нові методи прийому на роботу потенційних працівників;

· забезпечить ефективну функціонування відділу кадрів;

· забезпечення професійного навчання працівників підприємства за рахунок організації лекцій семінарів, професійних курсів;

· додатково запровадити метод оцінювання персоналу підприємства, який полягає у тестуванні працівників згідно їх виконуваної роботи.


Висновки до розділу З

1. Для вирішення проблеми планування персонал ПП «МВМ-13» має змогу вдатися до запровадження на підприємстві використання методу екстраполяції та методу експертних оцінок для більш точного розрахунку необхідної кількості робітників з метою забезпечення безперебійного виробничого процесу.

2. Підприємство має змогу розширити можливості залучення кандидатів на вакантні посади через налагодження професійних відносин з навчальними закладами міста.

3. Можливими засобами професійного навчання працівників товариства є навчання за рахунок організації лекцій, семіварів, професійних курсів.

4. Для удосконалення системи оцінювання персоналу підприємства необхідно додатково запровадити метод оцінювання працівників підприємства, який полягає у тестуванні співробітників згідно їх виконуваної роботи.

5. Для налагодження мотиваційного елементу системи управління персоналом організації керівництву підприємства необхідно вдатися, як до матеріальних, так і до нематеріальних засобів стимулювання праці, а саме до морально-психологічних засобів.

 


ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Управління персоналу займає ведуче місце в системі управління організації. Методологічно ця сфера управління володіє специфічним понятійним апаратом, має відмітні характеристики і показники діяльності, спеціальні процедури і методи – атестація, експеримент і інші; методи вивчення й напрямку аналізу змісту праці різних категорій персоналу.

Рівень роботи з персоналом не відповідає сьогодні задачам кардинальної перебудови управління економікою, проведення в життя активної соціальної і кадрової політики. В практику кадрових служб слабко впроваджуються наукові методи оцінки, розставляння і підготування кадрів із використанням результатів соціологічних і психологічних досліджень. Суттево впливає на роботу кадрових служб і недостатній рівень організаційно-правової і соціально-психологічної культури робітників по кадрах, значна частина яких не мають відповідної освіти, тривалий час не підвищують свою кваліфікацію. Знання й уміння в області роботи з персоналом, як правило, відсутні й у більшості підприємців і керівників, що знижує в цілому ефективність управління.

Реформування економіки України обумовлює необхідність використання адекватних ринковим умовам механізмів регулювання всіх сфер життєдіяльності товариства, зокрема, відтворення найважливіших видів економічних ресурсів, у тому числі і трудових.

Оволодіння основами кадрової роботи, її основними принципами і методами украй важливо для організаторів виробництва, командирів промисловості і будівництва. Навчання керівників основам кадрової політики, вмикання в програми їх підготування і підвищення кваліфікації питань організації управління персоналом сприяють формуванню в них уваги важливості правильної, науково обґрунтованої роботи з людьми, підвищенню престижу кадрових служб і в остаточному підсумку - підвищенню ефективності використання людського фактору на виробництві.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів:

У першому розділі було розкрито всі аспекти, що стосуються теорії управління поводженням персоналу, розкрита сутність та структура персоналу, різні методи та принципи управління персоналом, розглянуто систему управління персоналом на підприємстві.

У другому розділі були відбиті всі питання по управлінню персоналом на конкретному прикладі підприємства (зокрема, на ПП «МВМ-13»). Тут був проведений аналіз чисельності, складу і структури персоналу підприємства, було розраховано основні показники, що стосуються ефективності використання персоналу підприємства, зроблений аналіз системи підготовки та навчання кадрів, а також проаналізовані стратегічні напрямки розвитку виробництва і персоналу підприємства.

При аналізі системи управління персоналом ПП «МВМ-13» було виявлено деякі недоліки. У третьому розділі було розроблено заходи, щодо їх усунення.

Нова соціально-економічна ситуація потребує формування на підприємстві постійно діючої системи навчання кадрів, яка упорядкована по змісту, методам, формам навчання, професійно-кваліфікаційним вимогам порівняно з потребами всіх рівнів підприємства. Повинна бути налагоджена чітка система обов'язкового підвищення кваліфікації кадрів керівників і спеціалістів. В широкому смислі навчання представляє собою змістовний пошук шляхів збереження і підвищення конкурентноздатності, ефективності виробництва, а також активізації інноваційної діяльності в умовах технологічної і ринкової невизначеності.

Для підвищення потенціалу трудового колективу в ПП «МВМ-13» доцільно ввести таку систему підготовки кадрів, яка б включала:

· двотижневе навчання з послідуючими співбесідами, атестацією і присвоєнням категорій, які дають право на отримання надбавок і доплат;

· щомісячні виробничі наради і семінари керівників та спеціалістів по обміну досвідом, аналізу стану галузі.

Існує можливість обмеження реальної плинності кадрів шляхом раціонального регулювання внутрішньо фірмових переміщень працівників (внутрішньої мобільності персоналу). Чіткі перспективи таких переміщень, у тому числі і просувань по службі, підвищують заінтересованість працівників, посилюють їх прихильність до підприємства.

Отже, за даними дипломної роботи, можна зробити висновок, що приватне підприємство «МВМ-13», як і будь-яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для свого розвитку і для розвитку економіки України в цілому.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 21 червня 1998 р.

2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.

3. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р.

4. Закон України „Про оплату праці” від 23 січня 1997 р.

5. Закон України „Про зайнятість” від 01 березня 1991 р.

6. Закон України „Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р.

7. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб.пособие/ Г.В. Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704с.

8. Антикризисное управление: Учеб пособие для технических вузов / В.Г.Крыжановский, В.И.Лапенков, В.И.Лютер и др.; под ред. Э.С.Минаева и В.П.Панагушина. – М.: «Изд-во ПРИОР», 1998 – 432с.

9. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Земменская Е.В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. – 464с.

10. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информация / Сост. В.И.Яровой; Под ред. Г.В.Щекина. – К.: МАУП, 1995. – 104с.

11. Боровский А.Б., Пототенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Методики профориентационной работы (приложения): Учеб-метод. пособие. – К.: МЗУУП, 1993. (в 2 книгах). – 278с.

12. Венин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М.: Общество «Знание» России. Центральный институт непрерывного образования. 1996. – 472с.

13. В.Р. Веснин «Практический менеджмент персонала»; пособие по кадровой работе; Москва 1998. – 315с.

14. Вихановский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 416с.

15. Волгин А. П. Управление персонал в условиях рыночной экономики: Учебник – М: 1992 г. – 293с.

16. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП. – 1997. – 112с.

17. Генкин Б.М. Основы управления персоналом: Учебник – М: 1996 г. – 487с.

18. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 1995. – 480с.

19. Гончарук В.А. Развитие предприятия. – М.:Дело, 2000. – 208 с.

20. Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1998. – 80с.

21. Горелова В.Л. Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования: Учебное пособие – И: Высш. шк., 1986 г. – 412с.

22. Грішнова О.А., Наумова О.О. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. - Т 2. Управління персоналом в організаціях. - К.: КНЕУ, 2005. – 435с.

23. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.- 300 с.

24. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., Кондор. – 2003. – 296с

25. Положення про відділ кадрів ПП «МВМ»-13.

26. Посадова інструкція начальника відділу кадрів ВАТ.

27. Посадова інструкція менеджера по персоналу ВАТ.

28. Федулова Л.І.-Менеджмент організації:Підручник. - Київ: Либідь 2004.-448с.

29. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. — К.: Знання, 2004.-687с.

 

 

ДОДАТКИ

 


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 412; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.205 (0.022 с.)