Аналіз складу та структури персоналу ПП «МВМ-13» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз складу та структури персоналу ПП «МВМ-13» 

Організаційна структура спрямована насамперед на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами організації, розподілу між ними прав і відповідальності. У ній реалізуються різні вимоги до удосконалювання систем управління, що знаходять вираження в тих чи інших принципах управління.

Вона створюються насамперед для того, щоб просувати корпоративні інтереси, а не інтереси окремих груп чи працівників підприємства.[25].

Організаційна структура підприємства приведена на рисунку 2.1.


 


Директор

 
 
Начальник відділу кадрів
Начальник відділу охорони праці і заробітної плати  
Економіст
Бухгалтер
Інженер-технолог
Заступник директора
Головний бухгалтер
Головний інженер
Начальник відділу транспорту

 


Р Рис.2.1. Організаційна структура ПП «МВМ-13»


Органами підприємства є власник (директор). Він є вищим органом підприємства, який здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Далі в підпорядкуванні директора стоїть заступник директора. Він вирішує за відсутності директора питання діяльності підприємства, діє від імені підприємства, представляє його інтереси на тендерах. Видає накази і розпорядження, обов’язкові до виконання всіма працівниками підприємства.

У підпорядкуванні заступника директора знаходяться головний інженер, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер.

До обов'язків головного інженера входить: систематичний контроль виконання трудового розпорядку; забезпечення належного утримання службових та виробничих приміщень; вчасно доводити до працівників накази та розпорядження, вказівки директора; повідомляти керівника підприємства та інженера з охорони праці про кожний нещасний випадок; забезпечувати робочі місця плакатами, попередженнями, знаками безпеки.

Підлеглим у директора знаходиться економіст. Він здійснює організацію й удосконалювання економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення продуктивності праці, ефективності й рентабельності виробництва, якості продукції.

Головний бухгалтер – здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства й контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організує облік грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, облік витрат виробництва й звертання, виконання робіт, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

У підпорядкуванні в головного бухгалтера знаходяться бухгалтера. Вони виконують роботу з різними ділянками бухгалтерського обліку.

Начальник відділу кадрів виконує роботу із забезпечення підприємства кадрами, робітниками та службовцями необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до рівня й профілю, отриманої ними підготовки і ділових якостей. Приймає людей із питань наймання, звільнення, перекладу, контролює розміщення й правильність використання працівників у підрозділах підприємства.

Трудові ресурси підприємства (кадри) - це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад. В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, зв'язану як з основною, так і не основною його діяльністю.

Працівники ПП «МВМ-13» підрозділяються на:

а) виробничо-обслуговуючий персонал;

б) персонал управління.

Склад і структуру персоналу ПП «МВМ-13» подано у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Структура персоналу підприємства у 2009-2012 роках

  Категорія персоналу Роки
1(2009) 2 (2010) 3 (2011) 4(2012)
чол. % чол. % чол. % чол. %
Персонал підприємства, всього, в т.ч.                
-виробничий персонал, з них: - робітники - службовці - спеціалісти - керівники           73,3 13,4 8,9 2,2         75,0 12,5 8,3 2,1         78,8 11,5 5,9 1,9         79,6 11,1 5,7 1,8
-невиробничий персонал   2,2   2,1     1,9   1,8

 

 

Структура персоналу підприємства «МВМ-13» зображена на рисунку 2.2:

Рис. 2.2. Структуру персоналу ПП «МВМ-13»

 

Проаналізувавши чисельність персоналу за 2009-2012 роки неможна не побачити, що основну частину займає категорія робітників. Протягом всіх років вона залишається на високому рівні і її частка в структурі персоналу поступово збільшувалася. Чисельність керівників протягом цих років залишалася незмінною та її частка коливалася і зменшувалася починаючи з 2009 року. Чисельність службовців, спеціалістів і невиробничого персоналу протягом цих років залишалася майже незмінною і відповідно їх частка практично не змінювалась також.

Аналіз якісного складу персоналу за віком, статтю та освітою зведено до таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Якісний склад персоналу

Групи працівників Чисельність працюючих на кінець року
рік Питома вага,% рік Питома вага, % рік Питома вага,% рік Питома вага,%
За віком, років:
—15-34   77,7   82,9   78,7   79,6
з них 15-24   -   -   -   -
-50-54   22,3   17,1   21,3   20,4
- 55-59 - - - - - - - -
Всього                
За статтю:
—чоловіки   91,1   87,5   82,7   83,3
—жінки   8,9   12,5   17,3   16,6
Всього                
За освітою:
—неповна та базова вища освіта   60,0   60,0   60,0   60,0
—повна вища   40,0   40,0   40,0   40,0
Всього                
                     

 

Наступним кроком буде вивчення складу персоналу за статтю (рисунок 2.3).

Рис. 2.3. Склад персоналу за статтю ПП «МВМ-13»

На діаграмі показаний якісний склад персоналу, що поділяється за статтю. На даному підприємстві персонал представлений переважно чоловіками, що пояснюється спеціалізацією даного підприємства, а не дискремінацією жінок. Чисельність жінок є значно меншою і переважна кількість не задіяна у виробництві.Також чисельність чоловік з кожним роком невпинно зростає.

Щодо підвищення кваліфікації працівниками, то протягом аналізованих періодів її підвищення не спостерігається. Щодо аналізу працівників за освітою, то ситуація виглядає наступним чином (рис.2.4):

Рис.2.4. Склад персоналу за освітою ПП «МВМ-13»

Чисельність працівників з повною вищою освітою залишається незмінною, як і чисельність працівників з неповною вищою освітою. Працівники з повною вищою освітою це переважно керівники, професіонали і спеціалісти. Загалом на підприємстві не змінються кількість працівників з вищою освітою і вона становить незначну частку усього персоналу. Це свідчить про те що підприємству необхідно мати більш кваліфікованих і освідчених працівників. Більшість працівників на підприємстві без вищої освіти – щоб працювати на виробництві не обов'язково мати вищу освіту. Підприємство не віддає перевагу більш кваліфікованим та освіченим працівникам.

Аналіз показників механічного руху персоналу здійснено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Показники руху персоналу

Показники Роки Абсолютний приріст 2011 від 2009 року Відносний приріст 2011 від 2009, %
       
  Чисельність працівників на початок періоду           113,9
  Прийнято всього, осіб.           128,6
  Вибуло всього, осіб, ут. ч.:           154,5
- за власним бажанням           183,3
- за порушення трудової дисципліни           166,6
  Чисельність працівників на кінець періоду, осіб.           116,0
  Середньооблікова чисельність           111,6

 

Аналіз руху і плинності кадрів виконується шляхом розрахунку наступних показників:

1.Коефіцієнт обороту прийому визначається діленням числа працівників, прийнятих на роботу за період, що аналізується, на середньоспискову чисельність працівників:

(2.1)

Ко.п.(2009)=14/45=0,31;

2. Коефіцієнт обороту звільнення – це відношення звільнених з підприємства за період до середньооблікової чисельності працівників:

(2.2)

Ко.з.(2009)=11/45=0,24;

3. Коефіцієнт загального обороту обчислюється як відношення кількості заново прийнятих на роботу і тих, що вибули, до середньоспискової чисельності:

(2.3)

Кз.о.(2009)=14+11/45=0,56%;

4. Коефіцієнт плинності розраховують як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності:

(2.4)

Кп.(2009)=3+6/45=0,2

Результати розрахунків коефіцієтів за 2009-2012 рр. зведено до таблиці 2.5.

Таблиця 2.5Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 619; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.182.206 (0.018 с.)