ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 9 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 9 Страница

Причини порушення дисципліни. Основні положення антикризового управління підприємством Тема 14. Діагностика кризових ситуацій та банкрутства. Подолання кризової ситуації на підприємстві Класифікація ризиків в економіці Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил Модель менеджменту систем якості підприємства Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції Фактори конкурентноздатності торгівельного підприємства Оцінка ефективності управління Характеристика діагностики як процесу та її основні параметри КАКОЙ ПРОЦЕСС ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ ЛУЧШИЕ СТВОЛЫ? СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ СТВОЛ? МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТВОЛА Время установки флагов на Национальных NBRSA 2006 в Рэтоне. ГЛАВА 19: НАСТОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА СТОЛЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЫСТРО ПОЗА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕЙ ВИНТОВКИ Регулировка Выноса Точки Прицеливания ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ СТВОЛА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ ВИНТОВКИ КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ ПОСАЖЕННОЙ ПУЛИ СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОВОК С ДУЛЬНЫМ ТОРМОЗОМ ДОБАВЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ВЕРТИКАЛИ ВАШЕЙ НАСТРОЙКЕ НАЧАЛО СТРЕЛЬБЫ ГРУППЫ - ТАЙМИНГ СОВЕТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ С ВЕРТИКАЛЬЮ Опис дисципліни «Публічне адміністрування» ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬних ПитанЬ, що виносяться на ІСПИТ Кафедра теорії та практики туризму і Державного комплексного екзамену Туристські категорії бізнес-послуг включають Частина позаробочого часу, не пов’язана із задоволенням природних потреб і вимушеною для виконання діяльністю нетрудового характеру До якого виду програмних заходів відносяться конкурси, атракціони, ігри, вікторини, аукціони та свята, відвідування тематичних парків тощо? В якому місті в 1955 році було відкрито перший тематичний парк Діснейленд? Одним із прийомів реконструкції є Наведені в Національному стандарті України вимоги до кожної категорії готелів є При виявленні недоліків в якості продукції і наданні послуг ресторанного господарства, суб’єкти господарської діяльності зобов’язані Функції менеджменту туристичного підприємства спрямовані Що слід розуміти під організаційною структурою управління туристичного підприємства? Яка наука вивчає закономірні зв’язки між почерком і характером індивіда Незважаючи на наявність широкого спектра визначень маркетингу, у них є щось спільне, а саме Як визначається показник рентабельності господарської діяльності туристичного підприємства? Документами, якими підтверджується факт реалізації туристичного продукту, є Визначте, ким була прийнята Конституція України МЕНЕДЖМЕНТ. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Жизненный цикл продукции и конкретные функции управления Взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека Основные правила стимулирования и мотивирования Меняющееся представление о предприятии Измерение эффективности предприятия Контроль и регулирование как функции управления Целевые значения показателей (targets) Понятие системы стимулирования Процедура разработки системы оплаты труда Теория жизненных циклов организации И. Адизеса Ранняя бюрократизация (Early bureaucracy) Введение. Общие моменты менеджмента Опишите переменные внутренней среды организации. Формула выживаемости профессора В. М. Шепеля Функції та завдання служби персоналу. ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ Факторы, влияющие на стоимость компании, понятие средневзвешенной стоимости капитала компании Основные цели и информационная база оценки стоимости компании Методы оценки стоимости на предприятия Доходный подход к оценке стоимости бизнеса Затратный подход и сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса Зарубежный опыт оценки стоимости компании и возможности его применения в отечественных условиях Прогноз изменения стоимости ТОО «Ритейл групп Казахстан» с учетом рисков Перспективные направления оценка стоимости капитала предприятия в современных условиях Тема 1. Економічні й соціально-психологічні основи управлінської діяльності. Основні концепції керування як науки Тема 5. Ухвалення рішення – складова частина управлінських функцій. Існуючі моделі формальних і неформальних методів прийняття рішень Тема 7. Організація – функція керування Тема 9. Характеристики ефективного контролю Тема 10. Ефективність управління КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ФАХУ Exercise 1.1. (Making people listen. Glossary words p. 9) Exercise 4.3. (phrases expressing your opinion, vocabulary TV programmes, expressing interest, saying how much you know) Яке визначення рішення в загальному вигляді? Яке з наведених визначень підходить до форми підготовки ГР «Акт»? Структурна схема ля прийняття рішень, яка передбачає що у керівника є можливість передбачити наслідки прийнятих рішень. Спонукає особу, що приймає рішення, до виконання певного алгоритму Одним з перших розглянув проблеми виникнення економічних ризиків Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності. Дайте характеристику ризику як економічній категорії. У чому полягає сутність імунізації портфеля банку? Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі? Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади. Тема: Стохастичне програмування. Запаси, резерви як спосіб зниження ризику Контекстуальные (ситуационные) переменные. Тема 6. Конфликт в организации. Контрольні завдання з дисципліни Хто із названих вчених найбільше досліджував бюрократичні процеси? Дивізіонально-регіональна організаційна структура. Від чого не залежить обсяг перевірки роботи внутрішнього аудиту? В якому нормативно-правовому документі надано визначення поняття суттєвості? Яку особливість повинен враховувати внутрішній аудитор, застосовуючи дедуктивний метод оцінки суттєвості? Про проведення педагогічного експерименту Ознайомити науково-педагогічних працівників зі змістом та умовами проведення експерименту. Перелік вищих навчальних закладів – учасників педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу Користування гуртожитком. Умови проживання Обов'язки адміністрації ОНМУ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ Витрати на виробництво продукції за 2012 рік Комплексної практики з фаху та переддипломної практики ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Обов’язки і права підприємства-об’єкта практики Зразок титульної сторінки дипломної роботи Загальні висновки щодо існуючої системи управління на підприємстві. Методика розрахунку показників РЕЦЕЗІЯ З ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) Цели и задачи бакалаврской работы Регистрация темы бакалаврской работы и объекта исследования, проектирования Описание законодательных и нормативных актов Нормо-контроль выполнения ВКР Образец журнала регистрации тем ВКР И защите выпускной квалификационной работы Характеристика некоторых методов исследования, используемых при написании ВКР по специальности 080507.65 Некоторые особенности выполнения практической части выпускной квалификационной работы по направлению «Стратегический менеджмент» Некоторые особенности выполнения выпускной квалификационной работы по направлению «Маркетинг. Маркетинговые коммуникации» ИСКЛЮЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ХОЗДОГОВОРНЫЕ ТЕМЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗРАБОТКИ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ. И методические указания к составлению отчета Система інноваційного менеджменту підприємства (галузі, підгалузі) Організація і нормування праці в підприємстві (галузі, підгалузі) Система управління машинно-тракторним парком аграрного підприємства Проектування структури управління аграрного підприємства Програма фахових вступних випробувань Зав. кафедри менеджменту організацій Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА» ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» Подведение итогов практики и защита отчета Организация управления персоналом Утверждена на заседании кафедры «Управление персоналом» Организация научно-исследовательской работы Типовая структура отчетов о результатах НИР Становление Паблик Рилейшнз (ПР) как области знаний и сферы деятельности Паблик Рилейшнз в маркетинге Правила составления текстовых материалов Работа с основными группами общественности Общие правила отношений с СМИ Работа с радио и телевидением Жанры аналитической и художественной публицистики Объявления общественных служб, социальная реклама Цели отношений с потребителями Рост значимости отношений с занятыми Принципы современных коммуникаций с занятыми Интернет как средство внутриорганизационных коммуникаций Работа с местными органами госуправления и местной общественностью Организация программы отношений с инвесторами Специализированные средства финансовых коммуникаций Организация специальных событий ПР: управление кризисом и возможностями Проблемы управления кризисом Проверка готовности к кризису Собственный специалист/служба ПР и внешнее консультирование Уровни деловой культуры: национальный, региональный, глобальный Западная и Восточная деловые культуры Уральский социально-экономический институт Организация и порядок проведения практики Основные этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ Рекомендуемая структура и объем разделов ВКР Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Орієнтовна тематика індивідуальних науково-дослідних завдань Критерії оцінювання курсової роботи Оцінювання виконання ситуаційних вправ Кейс 2. Виведення підприємств холдингу до прибуткових квадратів матриці фінансової стратегії ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ АТ ТЦ «БІЛИЙ ЛЕБІДЬ» СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З дисципліни «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» (денна форма навчання) Определение и сущность рисков Структурные характеристики риска Экзогенные и эндогенные факторы неопределенности Классификация по возможным финансовым последствиям Источники информации для идентификации риска Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка Анализ чувствительности критериев эффективности Риски в логистической системе: понятие, экономическая сущность, функции. Виды потерь ресурсов и зоны риска. Сущность и определение риска как экономической вероятности. Предпринимательский риск. Рисковые зоны в оценке предпринимательских рисков. Дерево решений в ситуациях рисков Организация и проблемы становления риск – менеджмента на российских предприятиях Сущность валютных рисков, хеджирование как метод снижения степени рисков. Методы снижения банковских рисков Доход и доходность финансовых активов с точки зрения оценки финансовых рисков. ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАХИСТУ РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Подразделение (наименование филиала, подразделения ГО) Лимиты на группу связанных компаний, млн.грн. Курса обучения участников добровольческого движения в Республике Коми СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ВРЕМЕНЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ Теоретические основы тайм-менеджмента Анализ использования рабочего времени в Сбербанке России Совершенствование корпоративного стандарта по управлению временем Повышение эффективности организации рабочего времени персонала Оценка эффективности предложенных мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.034 с.)