ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 41 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 41 Страница

Назначение и цели международной стандартизации Состав международной организации ИСО Техническое руководящее бюро Виды документов, разрабатываемых ИСО Этапы разработки международных стандартов Стандартов в национальной системе стандартизации России Правила выбора форм применения международных стандартов при разработке национальных стандартов Назначение международных стандартов в области менеджмента качества В области социальной ответственности В области экологического менеджмента здоровья и безопасности труда Фінансовий менеджмент м/н фірми. Валютний ризик і стратегії його хеджування. Сучасні методи навчання менеджерів для м/н бізнесу. Національний стереотип, характерний для країн Близького і Середнього Сходу. Особливості управління персоналом у м-н корпораціях Відбір персоналу для м-н фірми Комунікативні бар’єри і підвищення ефективності комунікацій у міжнародних корпораціях Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке нельзя. SWOT-анализ как инструмент комплексного исследования внешней и внутренней среды Объем сценария не должен превышать 3-4 страницы. Научно-методического совета, Шифр СД.В.01 для специальности 080507.65 Менеджмент организации Налог на игорный бизнес является Кривая А.Лэффера иллюстрирует Налог на добавленную стоимость принадлежит налогов к группе ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ТеоретиКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ основи УПРАВЛІННЯ Реферат магістерської роботи Система оцінювання магістерських робіт Управління конкурентоспроможністю Управління підприємницькою діяльністю ОЛІШЕВСЬКА Юлія Олександрівна Зміст магістерської роботи на тему 130: Управління Який наводять у магістерській роботі Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності) Специальности 080507 – «Менеджмент организации» Методические указания разработаны на основе следующих документов Цель, задачи и формы выполнения выпускной квалификационной работы Процедура и результаты публичной защиты дипломного проекта Образец листа нормоконтроля дипломного проекта Й курс - курсова робота з дисципліни: «Менеджмент» (6 семестр) ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ (КУРСОВОЇ) РОБОТИ Перегляд магістерських дипломних робіт завідувачем кафедри Критерії оцінювання дипломних робіт Оформлення рукопису дипломної роботи ОЦІННИЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Основні цілі формування й використання кадрового резерву КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Поняття охорони праці і її роль в забезпеченні умов праці На магістерську дипломну роботу На дипломну роботу спеціаліста Зразок оформлення титульного аркуша курсового проекту Роботи і операції, що входять до складу специфічної функції менеджменту «управління персоналом» ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ Додаткова література та інші джерела інформації Проведення підсумкового модульного контролю по дисципліні Методичні вказівки щодо оформлення та подання контрольних робіт ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ Вимоги до оцінки теоретичних питань Правила производства продукции. Рациональные решения в организации. Какой путь развития выберет совет директоров? Специальности 061100 – менеджмент организации Утверждено редакционно-издательским Советом государственного ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК Программа ознакомительной практики Программа экономической практики Для специализаций «Менеджмент в отраслях ТЭК», «Производственный менеджмент», «Финансовый и банковский менеджмент», Аккредитация аналитических лабораторий в Российской Федерации Система аккредитации в Республике Таджикистан Система менеджмента испытательных лабораторий Положение о лаборатории: применение и этапы разработки Разработка Положения о лаборатории аналитического контроля ЦИПТ НИТУ «МИСиС» Взаимоотношения и связи лаборатории Аналитический обзор литературы и нормативных документов Разработка Положения об аналитическом отделе ЦИПТ НИТУ «МИСиС» Тема 1. Феномен української історії Тема 8. Україна в умовах становлення комуністичного режиму Тема 3. Еволюція організаційних структур ТНК Тема 9. Проблеми транснаціоналізації української економіки Тема 7. Загальні основи міжнародних кредитних операцій Тема 2. Середа міжнародного менеджменту Тема 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях Практичне заняття 5 Управління персоналом у міжнародних фірм Практичне заняття 6 Портрет сучасного міжнародного менеджера Практичне заняття 7 Технологічна політика міжнародної фірми Практичне заняття 9 Явище глобалізації світової економіки КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ Змістовний модуль 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях Практичне заняття 1 Портрет сучасного міжнародного менеджера Практичне заняття 6 Управління персоналом у міжнародних фірм Практичне заняття 7 Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях Практичне заняття 8 Технологічна політика міжнародної фірми Практичне заняття 10 Явище глобалізації світової економіки. Глобальний договір. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ Потреби організації в кадрах? Яка роль розвитку персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності працівників та їх організації? Коли здійснюється професійна перепідготовка робітників на виробництві Менеджмент персоналу як наука. її зв'язок із суміжними дисциплінами. Суть, завдання, основні принципи менеджменту персоналу як науки і практичної діяльності. Функції менеджменту персоналу як науки та як практичної діяльності. Основні методи управління персоналом. Внесок школи наукового управління у теорію та практику менеджменту персоналу. Внесок адміністративної (класичної) школи управління у теорію та практику менеджменту персоналу. Внесок поведінкової школи у теорію та практику менеджменту персоналу. Родоначальниками концепций «человеческих отношений» считают Элтона Мэйо и Мэри Паркет Фоллет. Внесок кількісної школи менеджменту у теорію та практику менеджменту персоналу. Внесок теорій лідерства у теорію та практику менеджменту персоналу. Теорія «2» У. Оучі та її значення для практики менеджменту персоналу. Системный подход к управлению персоналом. Основные положения ситуационной теории управления Интегрированный менеджмент персонала Особливості японської школи управління персоналом. Особливості менеджменту персоналу в країнах Західної Європи. Основні підходи до роботи з персоналом в організаціях України. Психологічне та соціологічне забезпечення роботи з персоналом. Зміст кадрової політики організації. Кадрова стратегія. Оцінка ефективності роботи служби (відділу) персоналу. Визначення потреби у персоналі. Отборочные тесты: преимущества и недостатки, основные методики и особенности проведения. Нематеріальна мотивація персоналу. Формування організаційної (корпоративної) культури. Організація ефективних комунікацій в організації. Внутрішній Рк. в управлінні персоналом. Внутренний PR в управлении персоналом. Использование Web технологий в управлении персоналом. Интернет-ресурсы для поддержания эффективного рабочего состояния кадрового состава Залучення і участь робітників в управлінні організацією: цілі, основні форми. Законодавча і нормативна база управління персоналом в Україні. Предыстория науки управления. Школа «человеческих отношений». Условия и факторы возникновения менеджмента Содержательные теории Мак-клеланда и Герцберга Американская модель менеджмента. Этика менеджмента, важнейшие категории, группы норм, которым представлена структура этики. Структура управления. Уровни управления в организации. Уровни управления туристскими организациями. Индивидуальные стили принятия решений. Виды письменной информации (формы разработки и реализации управленческих решений) и их особенности. Миссия и стратегические цели организации. Содержательные и процессуальные теории мотивации деятельности в менеджменте. Социально-психологическое стимулирование труда. Ценностные установки. реализация социальной роли работника. Глава 6. Социально-экономические и психологические Неудовлетворительный Неправильная Глава 3. Инфраструктура менеджмента Взаимодействие менеджмента и организационной культуры Система информации в организации Использование мировых информационных ресурсов Типичная информация, передаваемая по каналам Предмет анализа потенциала организации, представленный Мотивация. Мотивы и потребности Мотивация: формы, задачи, система управления Риски в деятельности менеджера Количественная оценка рисков Оценка деятельности руководителя Деловое общение в практике менеджмента Роль менеджера по разрешению конфликтных ситуаций Read the text and find words/expressions which mean the following Translate the following sentences into English Read the dialogue, translate the Russian remarks into English and act it out. Write the message using the given form. Each company is believed to calculate its own budget. Make up letters according to the situations. Translate the sentences from Russian into English using Complex Object or Complex Subject Translate the letters into English. Complete this report with the terms from Exercises I and II. Exchange information with a partner and complete the chart. Read and act out these mini-dialogues. What are the most important innovations for you in your daily life? Think about the following areas. Read and translate the sentences There are many idioms from sport used in business, particularly when talking about competition. Use the nouns from the box to complete these idioms. The following verbs related to competition all appear in the article. Match these terms with their definitions. UNIT 2. THE EUROPEAN CENTRAL BANK Text B. Success of ECB critical for banking industry Stocks and Bonds. Their Classifications Reported commands, requests, suggestions Read the text and render it. Fill in the test and look at the results on page 84 Read the dialogue, translate the Russian remarks into English and act it out. Agree or disagree with these statements. Explain your opinion. ГЛАВА 8. Управление Организационным поведением Тематика контрольных работ и методические у Схема управления производством ГЛАВА 2. Эволюция менеджмента Эмпирическая школа в менеджменте ГЛАВА 3. Функции менеджмента Решение – это выбор альтернативы Вид и характер хозяйственной деятельности Рассмотрим организации, различающиеся по принадлежности капитала и контролю Рассмотрим виды органических структур управления организациями ГЛАВА 7. Анализ в менеджменте Ориентация на человеческие ресурсы АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Преимуществами матричной структуры управления являются Выберите не верное утверждения? Верно ли утверждение, что организационная структура отражает распределение властных полномочий в организации? Укажите, какая из приведенных ниже формулировок наиболее точно отражает цели мотивации. ТЕСТ «ПРОверте, какой вы руководитель» ТЕСТ «ГРАНИЦЫ ВАШЕЙ РЕШИТЕЛЬНОСТИ» ТЕСТ «ТЕРПИМОСТЬ К ЛЮДЯМ, ГИБКОСТЬ В ОБЩЕНИИ» Управление финансовой устойчивостью предприятия. Сфери застосування менеджменту Методологічні основи менеджменту Визначте, що таке об’єкт управління? Що повинні враховувати принципи менеджменту? Історичне порівняння організацій Принципи менеджменту А. Файоля Школа людських відносин і поведінкових наук Кількісний підхід у менеджменті Сучасна управлінська парадигма та проблеми теорії менеджменту Організація як відкрита динамічна система Загальні характеристики організацій Загальна класифікація цілей організації Технології як фактор внутрішнього середовища організації Переваги та недоліки пласких та багаторівневих організаційних структур Зовнішнє середовище організації Фактори зовнішнього середовища прямої дії, їх взаємозв’язок. Фактори зовнішнього середовища непрямої дії, їх взаємозв’язок. Що являє собою ціль організації? Поняття та класифікація функцій менеджменту Що слід розуміти під організацією взаємодії, як функцією менеджменту? Бюджети як засіб реалізації стратегії. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Типи повноважень Класифікація організаційних структур управління Чим визначаються повноваження в організації? Поняття мотивації. Сутність і види потреб. Внутрішні та зовнішні винагороди Що слід розуміти під терміном «потреба»? Поняття, зміст, мета, об’єктивність та необхідність контролю Системи контролю з зворотним зв’язком. Поняття регулювання та його види Комунікаційний процес, його елементи, етапи та ефективність Що слід розуміти під економічною інформацією? Якими основними діловими якостями повинен володіти менеджер? Сутність відповідальності та етики у менеджменті Що являє собою юридична відповідальність? Які загальні показники визначення ефективності організаційної структури управління найчастіше використовуються? Еволюція розвитку менеджменту школи менеджменту СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ Види ефективності господарського рішення ЕТАПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Раціонально-дедуктивна модель ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОСНОВНІ ЗАКОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ Причини виникнення невизначеності ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РОЗРАХУНОК СПОДІВАНОЇ КОРИСНОСТІ ЗА ДИРЕКТОРОМ Соціально-економічна функція ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ОБҐРУНТУВАННЯ IP В УМОВАХ РИЗИКУ ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ СЕВІДЖА ПЕРЕТВОРЕНА ПЛАТІЖНА МАТРИЦЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ Прийняття фінансових рішень за умов ризику ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.037 с.)