ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 34 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 34 Страница

Визначення можливих втрат працездатності під час дії на радіоактивно забрудненій місцевості Оцінка захисної споруди за місткістю Оцінка захисної споруди за системою повітропостачання Знезаражування сировини напівфабрикатів, готової продукції при захисті дипломного проекту (роботи) Раздел II. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния объекта исследования Раздел III. Разработка проектных мероприятий Контроль выполнения дипломного проекта ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Отзыв научного руководителя дипломного проекта Составление реферата на дипломный проект Раздел 1. РЕКЛАМА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА Образец заявления на закрепление темы дипломного проекта Фінансовий менеджмент у БАНКУ Тема 7. Управління активами та пасивами банку Розрахунок вигоди придбання інвестором опціону Методи визначення достатності капіталу банка Методи регулювання достатності банківського капіталу Методи управління капіталом банку Визначення депозитної ставки Особливості управління залученими коштами банку Міжбанківський ринок ресурсів Ринок депозитних сертифікатів Кредити в небанківському секторі Дані про доходи та видатки за місяць Джерела формування та напрями використання ліквідних коштів Стратегії управління ліквідністю банку Визначення ліквідної позиції банку Організація стратегічного управління Ціноутворення на банківські продукти Балансові дані умовного банку Базисні показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів Перелік прямих та не прямих витрат банку Існуючі підходи до визначення собівартості та ціни банківських продуктів. Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни безготівкового переказу Розподіл джерел залучення засобів між активами Угруповання статей балансу банку Тема 3. Организация как объект управления. Тема 8. Технологии в системе управления. Тема 15. Оценка эффективности управления Тема 22. Социальная ответственность и этика в менеджменте. Что является результатом деятельности объекта управления? Что представляет собой цель? Тема 12. Управление конфликтами Тема 18. Основные приемы самоменджмента. ТЕМА. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ Деловое и профессиональное общение в сфере туризма в сфере индустрии гостеприимства Виявлення специфіки протистояння цивілізаційних аспектів інформа- Тизації її культурним аспектам. Вузької теми може бути розподілена на ряд груп або зон, які мі- Проведення інформаційно-аналітичних досліджень Системный подход к управлению и его корифеи Прийняття рішень і структурні типи організацій . . 127 Прийняття рішень є найбільшою Рішення, рішення, рішення 27 Рішення, що стосуються людей ЯК НАСПРАВДІ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ? Чому приймаються неправильні рішення? Рішення, рішення, рішення 37 Ріпі синя, рішення, рішення 41 РАЦІОНАЛЬНО-ДЕДУКТИВНА МОДЕЛЬ НАУКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕЙЛОРИЗМ Філософія безперервного вдосконалення Хаос (межова нестабільність) ДІАГРАМИ У ВИГЛЯДІ РИБ'ЯЧОГО СКЕЛЕТУ (МЕТОД ІШІКАВИ) Інструментарій для прийняття рішень 67 СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ Інструментарій для прийняття рішень 71 Інструментарій для прийняття рішень 77 Термінове ще не значить життєво важливе Електронна пошта і пошта для равликів Повільні компанії розглядали менше альтернативних варіантів, ніж їхні рухливі суперники, ретельно розбираючи кожну з альтернатив, у той час як тамті гончі пси мали справу з пачками ідей одночасно. ЧИ ВОЛОДІЄТЕ ВИ ПРАВИЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, АБИ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ? Незалежна дослідницька медична інституція. Чи не кидають тінь ці дані на особу, що їх пропонує? Можливо, вони дають змогу їй самій чи його/її відділу мати кращий або гірший вигляд? КОНТРОЛЬНА РОЗМІТКА НАЙКРАЩОЇ ПРАКТИКИ РОЗВИТОК НАВИЧОК ПРАВИЛЬНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ Інформаційний тиск чи інформаційне сприяння? І Коли інформації більше ніж досить Прийняття рішень і структурні типи організацій 131 ОРГАНІЗАЦІЇ ТИПУ ХІМІЧНОГО РОЗЧИНУ Коли розпочався рух за передачу повноважень Культури з наголосом на відповідальність та культури з наголосом на здобутки Культура прийняття рішень 161 Японська модель прийняття рішень Модель ракети з автоматичним наведенням РІШЕННЯ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ ЛІВОЮ ТА ПРАВОЮ ПІВКУЛЯМИ МОЗКУ Структура прихованого знання Типи людей, які приймають рішення І Вище керівництво і встановлення етичного порядку СКОРОЧЕННЯ ШТАТІВ: ЯК ЙОГО ЗДІЙСНЮВАТИ Контрольний лист для скаржника РІШЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЛУЧЕННЯ СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ Рішення про залучення сторонніх організацій РІШЕННЯ ЩОДО СПОСОБУ ЖИТТЯ: ПЕРЕХІД НА НИЖЧУ ПЕРЕДАЧУ Раздел 8. НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ Понятие исследования как процесса выработки новых научных знаний, разновидности познавательной деятельности Основные характеристики и принципы исследования Методологические подходы к исследованию систем управления СУЩНОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ Раздел 2. Концептуальные основы исследования систем ФУНКЦИЯ ПРОЦЕССА ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ Раздел 3. Система управления как объект исследования Функциональная роль исследования в развитии систем управления Основы использования логического аппарата Вопрос как логическая реальность Гипотеза как логическая реальность Структуризация методов исследования систем управления Краткий обзор экспертных методов Методы формализованного представления систем управления Методы исследования информационных потоков Организация процесса исследования систем управления Основные формы организации исследований СУ и их характеристика Работы по системному совершенствованию и развитию СУ Источники получения информации для исследования систем управления Перечень источников информации о системе управления Раздел 7. Диагностика систем управления Организация диагностики и алгоритм диагностического обследования Диагностика организационной структуры управления Оценка общих результатов деятельности фирмы Показатели, используемые при оценке уровня качества исследования Общие подходы к оценке эффективности Принципы поведения менеджера при проведении исследований Способы отбора менеджеров–исследователей Синектика как метод исследования систем управления Эксперимент как частный метод исследования Наблюдение как частный метод исследования Анкетирование как письменная форма опроса Интервью как устная форма опроса АНАЛИЗ ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАССИФИКАЦИИ Распознавание проблемной ситуации ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА И ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЕНЦА – ИСПОЛНИТЕЛЯ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ из ТЕОРИИ СИСТЕМ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ, РЕШЕНИЙ И РАБОТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ Взаимосвязь с другими стандартами, предназначенными для систем менеджмента А.3 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон А.8 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО (МОДУЛЬ «ТРУДОВЕ ПРАВО»)» Улучшение отношений компании с её окружением Высокой степенью ответственности Теоретические аспекты управленческих решений Краткие сведения о национальной и международной стандартизации. Определение и анализ термина качества Менеджмент качества: терминология, система менеджмента качества, функции менеджмента качества Концепция внешнего и внутреннего потребителя Асаул А.Организация предпринимательской деятельности: Учебник для вузов, 4-е изд. Стандарт третьего поколения. СПб. 2013. С. 352 Организационно-хозяйственный механизм деятельности предприятия в условиях рынка. Конкуренция Выбор приоритетов деятельности и организации предприятия в условиях конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской Федерации. Менеджмент предпринимательской деятельности. Оценка рисков в предпринимательской деятельности Финансирование и инвестирование предпринимательства. Исходя их вида потребности различают материальную и духовную деятельность. Предпринимательская инициатива – форма управления производством и сбытом товаров на основе внедрения новых идей, сохраняющих или повышающих конкурентоспособность товаров или услуг. Товарная ниша – незанятый или недостаточно освоенный, свободный участок рынка товаров и услуг, производство и продажа которых сулят финансовый успех, получение прибыли. Теоретические основы функционального подхода к управлению Понятие функций управления и функционального потенциала организаций Осуществления в современных организациях Организационные отношения в управлении Программа практики «Автоматизированное рабочее место менеджера» Определение зависимостей между задачами. Анализ расписания по методу критического пути Анализ ресурсной реализуемости проекта Контроль за ходом выполнения проекта Раздел 3. ОБРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА «EXCEL» Типовая шкала оценивания компетенций в ходе осуществления преподавателем промежуточной аттестации обучающихся ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ МЕНЕДЖМЕНТА Управленческий контроль: формы и средства реализации Экономический анализ и его роль в системе управления организацией Значение учета в экономическом механизме менеджмента Краткая характеристика деятельности ООО «ИМПУЛЬС» Контроль экономической эффективности деятельности предприятия Экспертная оценка экономической эффективности деятельности предприятия УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ Вимоги до звіту про проходження практики Захист звіту та Критерії оцінювання практики Тема 1. Методологические основы менеджмента как науки об управлении. Тема 9. Организационная культура. Тема 3. Система и структура управления гостиничным предприятием Тема 9. Организационная культура ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ Кафедра организационно-управленческих инноваций Организация работы по написанию магистерской диссертации ЛИСТ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Fill in the correct preposition or adverb. Rephrase the following sentences using the words in bold type. Понятие рекламного менеджмента; Организация выставок как направление работы РА М-как особый тип управления,2-10)Творческ проц как объ рекл менедж Участники традиционной коммуникации Административ-организационные методы управления;2)Особенности развития рекламной д-ти в России Социально-псих методы направлены на созд в коллективе здорового морального псих климата. Рекламные службы в СМИ;2)Твор. Процесс как объект рекл. Менедж. Рекламная орг-я как объект управления;2)Креативный М Этика дел. Отношений уч.рекл. проц.2)ПР мероприятия в деят-ти РА. Струк-ра и орг-я РА 2)Налогообл-е предприним-ой деят-ти Оценка раб.персон.-тетрадь2)Особ. Информ обеспечения в РМ Т.І. Свинаренко, Пирогова М.В. Змістовий модуль ІІІ. Світовий досвід бюджетного менеджменту Змістовий модуль ІІ. Складові бюджетного менеджменту Тема 5. Організація виконання дохідної частини бюджету. Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту Когда угнетенность - состояние разума, тогда физической свободы недостаточно Бог, Который дал нам жизнь, одновременно дал нам и свободу. Условия будут определять поведение до тех пор, пика не вмешается внешняя сила Без трансформации мышления действия, которые мы предпринимаем, чтобы «измениться», могут только привести нас к новому месту, где мы будем продолжать вести себя по-старому Некоторые так сильно заняты преодолением в себе воспоминаний о прошлом, что им некогда думать о будущем Менеджмент начинается в разуме Происхождение безответственности Когда Адам стал обвинять всех, кроме себя, дух безответственности и осуждения поразил человеческий род Бог есть Бог порядка. Он любит организованность и ненавидит беспорядок Правильное управление привлекает Божьи ресурсы Грех — результат неправильного управления Вы не можете заставить другого отчитываться за свои дела и поступки Бог не расточает Свои богатства Когда труд будет для вас так же необходим, как трехразовое питание, вы станете ответственным человеком Рабство делает людей непродуктивными, а лень становится их образом жизни Неправильное представление о самом себе Наделил вас способностью успешно бороться со всем, что мешает вам состояться в жизни Дух порабощения и рабства продолжает зависть, недоверие, подозрительность и ненависть Бог сначала дает обетование, Опыт Синайской пустыни говорит о сверхъестественном Божьем обеспечении Тяжкое бремя свободы: обучение в пустыне В вашей жизни ничего не изменится до тех пор, пока не произойдет изменение в вашем разуме Понимание ответственности - предпосылка к свободе Смелость это не отсутствие страха, а смелость смотреть ему прямо в лицо Помните, если вы свободны от жажды власти, вы готовы ее принять Экзамен на жадность и властолюбие Когда вы будете готовы ступить на землю Ханаанскую, усилятся искушения и испытания Все в этой жизни направлено на то, чтобы высвободить сокрытый в вас Божий потенциал Вы не сможете уйти от ответственности завтра, уклоняясь от нее сегодня. Свободы без закона не существует Ваша судьба - это ответственность, а будущее - это свобода трудиться, господствовать и управлять Подавление влечет за собой полное уничтожение способности к самоопределению и выражению личного потенциала Понимание этапов пути, ведущего к свободе К истинной свободе ведет только одна дорога - это дорога познания самого себя в Боге-Творце через Его Сына, Иисуса Христа Уровень ответственности в Ханаане намного выше Истинная свобода уважает свободу других и действует ответственно по отношению к другим Свобода приходит к нам тогда, когда мы разрешаем Богу вывести нас из пустыни и ввести в плодотворный труд в земле Ханаанской, когда Он ведет нас от зависимости к ответственности Изобретения невозможны без свободы от условностей Вы рождены не для того, чтобы быть слугой, а для того, чтобы занять достойное вас положение Организация, управление и администрирование Модуль 2. Пути повышения эффективности управления в системе социальной защиты. Лекционный курс (заочное отделение) Тема 6. Система управления социальной сферой. Тема 19. Специфика социальной работы в сельской местности. Каковы основные приемы обогащения труда по Ф.Херцбергу? Выберите из предложенного списка основные виды организационных конфликтов. Перечень рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) Тайм-менеджер, или время руководителя ЧАСТЬ 6. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Принципы решения задач эффективности принятия решений Общие подходы к принятию решений Организационная сущность решений Роль человеческого фактора в управленческих решениях Психологические аспекты принимаемых решений Глава 3. Основные элементы технологии принятия решений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.028 с.)