ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 23 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 23 Страница

Тема 13. Принципы организации Тема 16. Субъекты организаторской деятельности Порядок собеседования по контрольной работе Основные концепции и школы менеджмента Спеціальність: Економічна теорія Дисципліна: Фондовий ринок В Сформулируйте определение менеджмента, соответствующее современному представлению и отражающее его сущность. Назовите характеристики организации, являющиеся ее внутренними переменными Опишите экономические факторы эффективности менеджмента Назовите подразделении по управлению зарубежной производственной деятельностью предприятия Назовите основные направления использования маркетинга как функции управления Опишите особенности современных условий формирования цен на рынке. А.Фйоль и его вклад в теорию и практику управления. Мотивация: сущность, модель мотивац. поведения Основные разновидности органических систем управления. Управленческие решения, классификация ТЕМА 1. Общие основы инновационного менеджмента Вопрос 2. Классификация инноваций Вопрос 3. Структура и основные модели инновационных процессов МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ Тема 1. Система управления финансами фирмы: сущность и логика организации Тема 3. Финансовые активы, обязательства, инструменты Тема 4. Финансовые рынки и институты в контексте деятельности фирмы Тема 5. Логика и техника финансовых вычислений. Тема 6. Финансовая отчетность и ее анализ Тема 7. Управление текущими денежными расчетами и потоками Тема 8. Управление доходами, расходами, прибылью и рентабельностью Тема 9. Финансовые решения в отношении активов фирмы Руководящие указания по аудиту системы менеджмента качества Цели и задачи внутреннего аудита Тема 1. Современное понимание качества в книжном деле Тема 4. Методологические основы управления качеством Тема 5. Управление качеством. Системы управления качеством. Проектирование и внедрение. Моделирование процессов Тема 7. Управление функциональным качеством Тема 8. Социально-психологические особенности организации управления качеством Тема 12. Разработка корректирующих воздействий. Система улучшений Тема 14. Затраты на качество Тема 15. Качество управления СБІРНИК ТЕСТІВ ДО ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції? Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства? При якій системі оплати праці виробіток робітника в межах норми оплачується за звичайними відрядними розцінками, а додатковий виробіток - за підвищеними відрядними розцінками? Який з наведених показників використовується для розрахунку цільового прибутку. З чого починають збирання інформації? Що слід розуміти під терміном “управління” і де переважно він застосовується? Чому управління носить функціональний характер? При якій системі оплати праці розцінка встановлюється не на кожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи? У чому полягає основна мета комунікаційного процесу? На чому ґрунтується експертна влада? Коли здійснюється поточний контроль в організації? Зовнішньоекономічний комплекс країни або регіону Менеджмент як наука та мистецтво . Зміст основних функцій менеджменту Фактори, які перешкоджають здійсненню ефективної комунікації. Організація управління в товариствах з додатковою відповідальністю і в повних товариствах. Основні інструменти фінансового аналізу. Управлінська сітка Блейка та Моутона. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Основна мета курсу – усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування у межах наукового і ділового стилів (професійного спілкування). Теми контрольних робіт з дисципліни Основні теоретичні відомості. Личное местоимение в именительном падеже. IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык. Обратите внимание на значение и временную форму модальных глаголов. IV. Перепишите и переведите предложения на русский язык. Обратите внимание на значение и временную форму модальных глаголов. III. Перепишите и переведите предложения на русский язык. Подчеркните сказуемое и укажите его временную форму. III. Перепишите и переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на перевод сказуемого при “man”. Управління матеріально-технічною підсистемою підприємства VIII. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ Сучасні концепції менеджменту Оцініть свій глобальний управлінський потенціал Управління людськими ресурсами Оцінка особистості: типологія Юнга і індикатор Проектування мотивуючих функціональних обов'язків Комплексне управління якістю Підрахунок балів і пояснення результатів Змістовий модуль 2. Функції менеджменту й організаційні процеси Змістовий модуль 3. Управління виробничими операціями, змінами й інноваціями. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ Вимоги до фінансового аналізу діяльності підприємства. Control by the Work Force: Controllability Speak about control goals, sensors, decisions to be made of Work-Force Levels and at managerial levels. Inspection and the Operation Влияние суммарных затрат по этапам жизненного цикла ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ КАЧЕСТВА Международные стандарты ИСО 9000 версии 1994 года Принципы менеджмента качества по ИСО 9000 Обоснование необходимости СМК ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА Введено в действие приказом генерального директора ОАО «АЗ «УРАЛ» от 30.12.2005г. №1033 Введено в действие приказом генерального директора ОАО «АЗ «УРАЛ» от 04.03.2009 № 154 Валидация процессов производства и обслуживания Блок – схема. Матрица ответственности. Комментарии (при необходимости) Внутренние аудиты (проверки) СМК Вовлечение персонала и мотивация персонала за качество Мотивация работников и делегирование им полномочий Семь простых японских методов Диаграмма Исикавы («рыбья кость») Определение видов потенциальных отказов Представление результатов работы группы по внедрению системы 5S Директор по управлению качеством С.С. Семенов Форма Матрица ответственности высшего руководства предприятия Формулы для контрольных границ ВОПРОС: Дать характеристику основных положений системы ИСО - 9000 на основе ГОСТ Р. ИСО 9000-2001. Вопрос: Дать характеристику этапов жизненного цикла продукции согласно ГОСТ Р. ИСО 9001 - 2001. Сущность финансов, их функции и роль в рыночной экономике. Понятие и структура финансовой системы. Элементы налога. Налоговые льготы. Методы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов. Менеджмент, ориентированный на процесс, и менеджмент, ориентированный на результат Следующий процесс — ваш потребитель Стандарты качества в гостиничном бизнесе. Индексы пригодности процесса ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ Совместимость с другими системами менеджмента Классические школы управления первой половины ХХ столетия Структуры управления предприятием. Общие организационные принципы. Классификация систем (подсистем) внутрифирменного менеджмента и типизация компаний Факторы развития предприятия. Международные стандарты менеджмента, предназначенные для различных отраслей Критерии оценки инновационных возможностей предприятия. Логистические системы и их виды. Логистические каналы и цепи. Глава 5. Методы инноваций технических решений. Принципы процесса бенчмаркинга. Метод FMEA — анализ потенциальных дефектов и учет их влияния при проектировании FMEA конструкции и FMEA процесса. Основные этапы изучения и контроля технологических процессов Оценка эффективности профессионального обучения Непрерывное совершенствование. Радикальное совершенствование процессов. Талица 9.1. Методы подхода организаций к непрерывному и радикальному совершенствованию Фаза I. Организация работ по совершенствованию Фаза V, Непрерывное совершенствование. Внедрение принципов всеобщего управления качеством и методов самооценки компаний по критериям национальных премий по качеству. Качество продукции как экономическая категория и как объект управления. Качество и конкурентоспособность в условиях рыночных отношений. Понятие «Управление качеством продукции» Стандартизация: сущность, цели, принципы, формы КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Определение качества продукции Метод интегральной оценки уровня качества Система контроля на предприятиях Выбор органа по сертификации Принципы менеджмента качества Принципы менеджмента качества согласно стандарту ИСО 9000:2000 Организация работ по созданию СМК Что такое удовлетворение потребителя? Раздел 1. Предмет и задачи стратегического менеджмента Тема 8. Роль руководителя в инновационном управлении Тема 12. Аутсорсинг и его основные виды Понятийно-терминологический словарь курса ЧАСТЬ 2. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ Понятие и источники власти в организации Историческая трансформация властных отношений Власть как системообразующий фактор менеджмента Система целей управления в организации Сущность и виды коммуникаций Основные формы делового общения в организации Методы обоснования управленческих решений Глава. 9. Природа и состав функций менеджмента Понятие, сущность и классификация функций управления. Реализация функций управления в организации Тема 11. ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ Понятие и основные типы организационных структур управления Регламентация разделения труда в организации Формирование системы мотивации Тема 13. Организация контроля за деятельностью Процесс контроля деятельности подчинённых Поведенческие аспекты контроля Сущность, задачи и функции контроллинга Организация контроллинга на предприятии Общество как объект управления. Организационное и коммуникационное обеспечение деятельности руководителя в современной организации. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ Дисципліна «Основи менеджменту» Дисципліна «Економіка та фінанси підприємства» Дисципліна «Менеджмент персоналу» Дисципліна «Організація праці менеджера» Дисципліна «Основи зовнішньоекономічної діяльності» Дисципліна «Операційний менеджмент» Дисципліна «Фінансовий менеджмент» Дисципліна «Стратегія підприємства» Дисципліна «Економіка підприємства» КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Міжнародний маркетинг підприємства, галузі Загальні правила подання формул ПОРЯДОК ЗДАЧІ НА КАФЕДРУ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Можливі поломки стенда і способи їх усунення РЕГУЛЮВАННЯ ПАЛИВНИХ НАСОСІВ ТИПУ НД Регулювальні показники паливних насосів УТН – 5П Основні регулювальні показники насоса моделі 33 Сутність комунікацій та їх роль у системі управління. Функції управлінської діяльності, їх характеристика Що таке влада, її форми та джерела. Окресліть умови та причини виникнення конфліктів. Етика бізнесу та її роль у розвитку управління. Практична частина – 40 балів. Стратегія за змістом та формою Підходи до організації стратегічного Профіль діяльності підприємства Стратегічний контроль та оцінка стратегії підприємства Процес стратегічної сегментації ЛЕКЦИЯ. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ АВИАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ – НАПАДЕНИЕ Управление персоналом как наука: предмет, история, взаимосвязь с другими науками. Кадровая политика: понятие, направление, элементы. Качественные характеристики персонала. Структура персонала и её виды. Методы набора и границы их применения. Оценка рабочего времени подразделений. Тема 3. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління Типи організаційних культур та їх характеристика Практичне завдання 5. Ситуаційна вправа Ситуаційна вправа «КОРПОРАТИВНІ ПЕРИПЕТІЇ» ТАКТИЧНЕ І СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ Основні коефіцієнти та розрахункові формули для оцінки фінансового становища підприємства Інформація про випуск акцій ПУБЛІЧНого акціонерного товариства «Ніжинський цегельний завод» ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Комплексний коефіцієнт банкрутства по моделі О. П. Зайцевої Моделі та підходи до організаційних змін Принципи роботи організації з використанням організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до змін Актуальность управления персоналом. Взаимосвязь областей знаний и управления персоналом. Лизинг, контроллинг персонала. Основные направления работы современной службы управления персоналом на предприятии Сквозной цикл управления персоналом подразделений. Управление персоналом в системе функций менеджмента. Управління проектами: сутність та історія розвитку Структуризація в проектному менеджменті МЕТОД КРИТИЧНОГО ШЛЯХУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Управління закупівлями в проектному менеджменті Види ризиків у проектному менеджменті МЕТОД СКОРИГОВАНОГО ОБСЯГУ (Earned Value) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТАХ Управління конфліктами у проектах Управління проблемами в проектах Форма. Калькуляція собівартості проектних робіт Елементи системи управління проектами. Особливості управління проектами на основі внутрішніх організаційних структур Процедури контролю і коригування виконання проекту Структура та зміст комплексного організаційного проекту ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ Выполнение изометрической проекции детали Особенности геометрической формы детали Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики Методичні рекомендації по вирішенню задачі Методичні вказівки по вирішенню задачі Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник/ Г.І. Кіндрацька. - 2-ге вид., перероб. і доповн. - К.: Знання, 2010. - 406 с. Стратегічний менеджмент - Кіндрацька:1.1. Концепція управління організацією Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях Елементи системи стратегічного менеджменту Основні риси сучасної системи менеджменту Стадії розроблення загальної стратегії Особливості формування бізнес-стратегії Організування розроблення стратегії
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.029 с.)