ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 50 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 50 Страница

Ценовая политика предприятия Менеджер, лидер в организации Внешняя и внутренняя среда организации Модели стратегического позиционирования Стадия удвоения объёма производства или свёртывания бизнеса Выбор и реализация стратегии позиционирования Определение потенциальных конкурентных преимуществ Информирование потребителей о выбранной позиции Закон организация координационный Закон организации и характер проявления Классификация законов организации Законы организации второго порядка Взаимодействие и проявления законов организации Специфические законы социальной организации Из наблюдений за проезжающими машинами. Теперь несколько слов об интеллектуальной утонченности. Простота и слуховое восприятие. Полтавський Університет Споживчої Бакалаврська випускова робота Сутність організаційно-розпорядчих методів та їх вплив на діяльність підприємства Класифікація організаційно-розпорядчих методів та їх роль у системі управління Засоби правового впливу, та їх значення в процесі управління підприємством Р озділ 3. Шляхи вдосконалення організаційно-розпорядчих методів управління сп “удіміс” Підвищення ефективності використання розпорядчих методів управління СП “УДІМІС”, відповідно до правил видання розпорядчих документів РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК Сутність та особливості конкурентоспроможності підприємств Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства Методичні аспекти оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства Організаційна характеристика та аналіз основних показників діяльності об'єкту дослідження Аналіз стану та тенденції потенційних ринків збуту Комплексна оцінка міжнародної конкурентоспроможності ВАТ «Юність» та його потенціалу Формування механізмів управління конкурентоспроможністю підприємства при виході на зовнішній ринок Розробка стратегії розвитку підприємства на основі конкурентних переваг Пріоритетні напрямки діяльності підприємства на зовнішніх ринків збуту РОЗДІЛ 1. КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ Комунікації в сфері менеджменту Способи побудови ефективних зв’язків в організації РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОММУНІКАЦІЙ Аналіз комунікаційних мереж на підприємстві Аналіз комунікацій в управлінні EISA Комунікаційні бар'єри і їх значення в роботі EISA ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ЛАРОС» ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ Стратегічне управління як функція менеджменту. Вибір стратегії організації. Принципи банківського менеджменту Визначення ступеня привабливості території діяльності філії Комплексні пакети банківських продуктів для приватних осіб Аналіз кредитного портфелю банку Підходи до оцінки якості менеджменту банку Сучасні методи стратегічного управління в комерційному банку Розділ 1. Стратегія управління персоналом Розділ 2. Організаційна структура системи управління персоналом Розділ 3. Технологія управління персоналом Ділова оцінка працівників підприємства Теорія справедливості Адамса Комплексний підхід до мотивації людини З начення цілей для організації Класифікація цілей організації Кроки процесу  МВО у відповідності до етапів процесу управління Переваги та недоліки «управління за цілями» Організаційна структура ФСП на сучасному етапі Корпоративне управління на сучасному етапі Становлення й розвиток поняття «корпоративне управління» Система корпоративного управління на Україні Індивідуальні акціонери мають права на грошові потоки й формальні права контролю. Однак реальні права контролю належать менеджерам компанії Тенденції розвитку корпоративного сектору на Україні Кодексу корпоративного управління Корпоративне управління в банківському секторі Загальна характеристика компанії: структура і види діяльності Структура управління, персонал Кафедра менеджменту та військового господарства Види соціальної відповідальності Переваги та недоліки соціальної відповідальності Визначення етики менеджменту та види етичних підходів МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ Розділ 1. Пасиви банку: сутність та характеристика Сутність, значення та характеристика пасивів Методи управління капіталом банку Методи управління залученими коштами банку Особливості процесу управління недепозитними джерелами коштів Розділ 4. Шляхи удосконалення менеджменту пасивів РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Характеристика нормативної документації, що регламентує діяльність закладів ресторанного господарства Тенденції розвитку ресторанного бізнесу на Україні Економічна сутність поняття якості Якість обслуговування – запорука підвищення ефективності діяльності ресторану Впровадження автоматизації розрахунку зі споживачами Використання дослідницького методу з якості обслуговування Mystery Shopping у ресторані «Делі» Природа конфлікту в організації Природа конфлікту в організації. Инструкция по выполнению контрольных заданий Экзаменационная оценка выставляется по результатам Task 4. Translate the following sentences into Russian.   Аспекты формирования кадровой политики Сущность кадровой политики в системе управления персоналом Государственная кадровая политика в общем не отличается от кадровой политики отдельного предприятия. Кадровыми подразделениями и менеджерами ведется вся необходимая работа по адаптации персонала в фирме. Таким образом, в ходе написания курсового проекта можно сделать следующие основополагающие выводы. Руководитель работы В.С. Кузнецов Глава 1. Анализ жизнеспособности бизнеса Глава 2. Оценка финансового здоровья предприятия Глава 3. Модели оценки вероятности угрозы банкротства Тема: Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління Жіноче лідерство: західна традиція Українські реалії жіночого лідерства в управлінні Загальні підходи до жіночого та чоловічого менеджменту Ґендерні аспекти управління в соціальній сфері Перспективи подолання ґендерної нерівності в сфері управління Раздел I . Стандартные виды организационного поведения и влияние на него Раздел II . Проведение тренинговой программы по формированию стандартов организационного поведения. Обоснование проектного формирования стандартов поведения сотрудников. Оценка эффективности проекта. Теоретические аспекты мотивации Обзор основных теорий мотивации Мотивационная функция менеджмента Анализ потребностей различных категорий работников Совершенствование системы материального стимулирования Совершенствование системы нематериального стимулирования Расстановка кадров в системе управления « Starlite Diner » Управленческие решения в ресторане Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений Оценка эффективности управленческого решения Теоретические основы функций управления в системе менеджмента Мотивация и контроль как функции управленческого процесса Анализ организационной структуры управления ООО «Зевс» Мероприятия по совершенствованию функций управления ООО «Зевс» Список использованных источников График 1. Распределение стилей руководства у женщин График 4. Психогеометрические формы личности у мужчин-руководителей График 8. Показатели эффективности лидерства в рамках демократического стиля руководства у мужчин Система управления персоналом Инновация и инновационный процесс Назначение внутрикорпоративных PR -специалистов Позиция власти (роль и действия руководителей в инновации) Работа с основным персоналом Работа специалиста по связям с общественностью с сопротивлением изменениям Формализовать корпоративную культуру. Исследование взаимосвязи места человека в организации, типом ее организационной культуры и восприятия человеком инноваций Результаты диагностики двух организации Теоретические основы мотивации труда человека в аспекте исторического развития Труд – создатель основы человеческого общества. Место человека в системе производственной деятельности Существующие подходы к мотивации человеческого труда Структура мотивационной сферы человека. Трудовые мотивационные типы Современные методики мотивации труда человека Исследование значимости различных факторов мотивации, трудовых ценностей работников производственного предприятия Моральное стимулирование труда как один из основных способов мотивации труда Теоретические основы процесса реализации функций управления Понятие и сущность функций управления Основные процессы управления Организационная характеристика предприятия Экономико-финансовая характеристика предприятия Характеристика персонала предприятия Что такое управление документацией. Российский и зарубежный опыт Управление документацией и записями по МС серии ИСО 9000 Как обеспечить управление документацией Организация документооборота на предприятии Контроль исполнения документов Роль документации при создании СМК Управление документацией в ОСЗН Описание процессов работ и их взаимодействие Анализ со стороны руководства Сопоставление записей требуемых стандартом МС ИСО 9001:2008 с записями, ведущимися в отделе Новый раздел для должностной инструкции Глава 1. Теоретические основы лидерства в организации Традиционные и современные теории лидерства Анализ организационно-управленческой деятельности компании Организация деятельности по управлению персоналом Характеристика текущей системы лидерства Анализ результатов проведенного исследования Сущность, формы и механизм мотивации персонала Основные методы разработки системы мотивации труда на предприятии Общая характеристика ООО «Архонт-Сервис» Анализ системы управления персоналом Оценка степени удовлетворенности сотрудников трудовой деятельностью и выявление их ценностей Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий Как приобрести навыки эффективного ведения переговоров Основные типы вопросов, используемых при ведении переговоров Техника ведения деловых переговоров Психотехнология ведения переговоров Основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях Связи с общественностью и культура государственных организаций Понятие коммуникации как функции управления Значение организационных коммуникаций в функционировании организации Коммуникации в государственном управлении Связи с общественностью и культура государственных организаций Теоретические основы создания корпоративных регламентов Корпоративные стандарты и регламенты в области управления персоналом Корпоративные стандарты обучения Ошибки в построении стандартов корпоративной системы обучения Предпосылки создания корпоративного стандарта Разработка и внедрение корпоративных стандартов Характеристика ОАО «Международный Аэропорт Владивосток» Корпоративные стандарты и регламенты Глава I . Мотивация персонала Мотивация: понятие, виды и сущность Процессуальные теории мотивации Материальное стимулирование в системе мотивации Нематериальное стимулирование в системе мотивации Совместимость с другими системами менеджмента Система менеджмента качества Ответственность и полномочия Процессы, связанные с потребителем Управление созданием и предоставлением услуг Удовлетворенность потребителя Глава 3 Пути совершенствования мотивации персонала на ОАО ИПК Глава 4 Экономическое и организационное обоснование внедрения Глава 1 Теоретические основы управления мотивацией Система управления деловой карьерой как фактор мотивации Совершенствование форм оплаты труда Моральные стимулы как фактор повышения эффективности труда Мотивация при помощи заработной платы Нематериальная мотивация. Пути ее повышения. Как же использовать названные качества на пользу предприятию? Диагностика мотивационной среды ОАО «ИПК «Ульяновский Дом    Глава 3 Пути совершенствования мотивации персонала на ОАО ИПК «Ульяновский Дом печати» Применение новых форм оплаты труда При распределении премиального фонда и установлении дополнительных стимулирующих надбавок необходимо особое внимание уделять системе социальных выплат. Рассмотрим подробнее возможности развития мотивации в указанных направлениях. Рассмотрим производительность труда на ОАО ИПК «Ульяновский Дом печати» в 2004-2005гг. (до внедрения системы участия персонала в прибыли) в       таблице 5. Для формирования системы управления карьерой на предприятии необходимо осуществить следующие мероприятия: C писок использованных источников Глава 1 Теоретические основы мотивации Мотивационный процесс и методы мотивации Содержательный подход к мотивации Процессный подход к мотивации Концепция управления с позиции науки о поведении Мотивационный процесс в управлении персоналом Характеристика Предприятия «Энергосбыт» ОАО «Ульяновскэнерго» Регулирование тарифов Региональной энергетической комиссией Ульяновской области (РЭК ) Исследование мотивации в отделе ОРЮЛ Структура предприятия и взаимодействие с подразделениями ОАО «Ульяновскэнерго» Глава 5 Экологическая и правовая часть проекта  на Предприятии «Энергосбыт» ОАО «Ульяновскэнерго» Список использованных источников Анкета для исследования социальной структуры и основных мотивов Тема: Мотивация работников, как залог эффективной деятельности организации Глава 1 Основные теоретические понятия: мотивация и мотивационные процессы Мотивационный процесс и методы мотивации Осуществление действия за получение Теория иерархии потребностей А. Маслоу Теория мотивационных потребностей   Д.МакКлелланда Показатели деятельности предприятия ОП «Энергосбыт» на рынке сбыта энергоносителей Исследование  потребности  более высокого уровня – степени  мотивации к успеху Существующие недостатки в мотивации сотрудников предприятия ОП «Энергосбыт» Глава 5     Правовые и экологические аспекты деятельности ОП «Энергосбыт» ОАО «Ульяновскээнерго» Тест « Определение     степени мотивации личности к успеху» Отзыв руководителя дипломного проекта Сущность и значение мотивации в управлении персоналом Мотивации как функция управления Современные теории мотивации Характеристика ОАО «Сбербанк России» Способы мотивации персонала, используемые в ОАО «Сбербанк России» Эффективность использования способов мотивации в ОАО «Сбербанк России» Мероприятия по усилению мотивации персонала в ОАО «Сбербанк России» Эффективность использования мероприятий по усилению мотивации персонала в ОАО «Сбербанк России» WriteDashes(10) Область применения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.033 с.)