ТОП 10:

ОЦІННИЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Зміст критеріїв Бали
Критерії оцінювання роботи науковим керівником
Виконання графіку та повноти виконання індивідуального завдання дипломної роботи (0-5 балів)  
Ступінь розкриття теми, відповідність змісту роботи її меті, логічність, послідовність (0-5 балів)  
Кількість, відповідність проблемі та новизна інформаційних джерел, наявність аналізу точок зору та підходів науковців (0-5 балів)  
Оцінка глибини аналізу, обґрунтованості й практичної цінності пропозиції (0-5 балів)  
Наявність наукової публікації або розробка комп'ютерних програм, або наявність довідки про впровадження (0-5 балів)  
Грамотність, правильність оформлення роботи (0-5 балів)    
Максимальна балова оцінка роботи науковим керівником дипломної роботи
Результати попереднього захисту (0-20 балів)  
       

 

Критерії оцінювання захисту
Доповідь: логіка побудови доповіді, вміння чітко, з дотриманням регламенту, ясно та стисло викласти сутність та результати дослідження, навести належне обґрунтування (0-10 балів)  
Відповіді на запитання: повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання, вміння аргументовано захищати свої пропозиції  
Економічна ерудиція: володіння економічною та управлінською термінологією; загальний рівень підготовки студента, рівень його знань та вмінь за темою дипломної роботи  
Організація презентації: використання та якість підготовки ілюстративних матеріалів, володіння культурою презентації  
Повнота доопрацювання студентом недоліків, відзначених керівником в рецензії  
Максимальна балова оцінка захисту результатів дипломної роботи
Максимальна підсумкова балова оцінка змісту та захисту результатів дипломної роботи

 

 

Науковий керівник_____________________ ____________________

(підпис) (дата)

 

 

Дипломну роботу захищено _____._____.201__р. на ___________ балів

 

Загальна оцінка __________ балів «________________________»

 

 

Державна комісія:

Голова комісії _________________________________ _________________________

(підпис)

Члени комісії:

1. ________________________________ ________________________

(підпис)

 

2. ________________________________ ________________________

(підпис)


Додаток 4

Приклад оформлення зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на магістерську дипломну роботу студента

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Криворізького економічного інституту

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на тему ______________________________________________________________________

(повна назва теми)

_____________________________________________________________________________

 

1. Актуальність і практичне значення МДР

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Позитивні сторони у роботі, які бажає підкреслити рецензент

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична цінність

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

5. Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати) магістерську дипломну роботу

студента ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Посада і місце роботи

рецензента _______________________________________________________________________

 

 

________________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

М.П.

Продовження додатку 4

Приклад оформлення зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу спеціаліста студента

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Криворізького економічного інституту

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на тему ______________________________________________________________________

(повна назва теми)

_____________________________________________________________________________

 

1. Актуальність і практичне значення ДР

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Позитивні сторони у роботі, які бажає підкреслити рецензент

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична цінність

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати) дипломну роботу спеціаліста

студента ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Посада і місце роботи

рецензента

_____________________________________________________________________________

 

________________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

М.П.

 

Додаток 5

Приклад умовних скорочень

Перелік умовних скорочень

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності

 

ЄСКД – єдиний стандарт конструкторської документації

 

ІБПВ - інтернет-біржа промислової власності

 

ІВ – інтелектуальна власність

 

ІМС - інтегральна мікросхема

 

ККУ – кримінальний кодекс України

 

КМ – корисна модель

 

МПК – міжнародна патентна комісія

 

НДКР – науково-дослідна конструкторська робота

 

ОІВ – об'єкт інтелектуальної власності

 

ПЕОНА - порядок експертного оцінювання нематеріальних активів

 

ПЗ – промисловий зразок

 

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування

 

ТМ – торговельна марка

 

ТРІПС – торгівельний аспект прав інтелектуальної власності

 

УААСП – Українське агентство з авторських і суміжних прав

 

Додаток 6Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.007 с.)